Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

30 de desembre del 2007

Donde esta la bolita?

Després de mirar-me les ordenances fiscals que es van aprovar en el plenari del passat mes de novembre he fet una comparativa d’algunes de les que, al meu entendre, tenen una major o més directa repercussió en les economies dels Tivissans, el resultat el podeu veure vosaltres mateixos. Però més enllà d’això voldria expressar la meva opinió sobre el que alguns entenen per política social, més ara que el ple municipal va aprovar, el passat dia 21, la concessió d’ajuts econòmics pel naixement o l’adopció de fills.

Les polítiques socials, amb el transcurs del temps i fruit de la conquesta de les forces socials i les polítiques d’esquerra, han quedat incorporades en el nostre sistema polític democràtic fins al punt de que en són un referent i és ja una realitat parlar de democràcia i política social com a dos conceptes que estan fortament vinculats.

Per tant, des dels sectors populars de la ciutadania, s’observen les taxes i els impostos com un benefici necessari doncs sense que hi hagi ingressos difícilment hi pot haver despesa social.

Avui tots els partits de l’arc parlamentari, des de l’esquerra fins a la dreta passant pel centre, basen el seu programa electoral en les polítiques de benestar social des de les quals articulen el seu discurs. Dit això, seria fàcil fer l’afirmació de que les polítiques socials ja no són un patrimoni de l’esquerra, doncs són l’ànima mater de tots els discursos de les actuals forces polítiques representants del sentir de la ciutadania. I així, per extensió, podríem continuar afirmant que totes les forces polítiques sense excepció són progressistes, amb el que desapareixeria el dualisme esquerres-dretes, quedant trencada, per sempre més, aquesta dicotomia.

La realitat però, és que cal distingir o saber diferenciar entre les polítiques socials (o el que alguns entenent per això) d’uns i les polítiques socials d’uns altres. Cal saber discernir entre els que apliquen unes polítiques fiscals per poder dur a terme una veritable política social que sigui justa, modificant i ordenant els tributs i les taxes amb la premissa i el criteri de que prevalgui l’equitat i el bé de l’interès general, congelant, rebaixant i, fins i tot, deixant exemptes les rentes més baixes en la recerca d’una major i millor redistribució de la riquesa. Fent, d’aquesta manera, que pagui més qui més té i menys aquell que menys s’ho pot permetre. Aconseguint, a la fi, que la inversió en despesa social equilibri la balança entre les desigualtats socials i portant a terme una vertadera política de solidaritat social.

Lluny de tot això, l’equip de govern de CiU de l’Ajuntament de Tivissa, pretén fer-nos combregar amb rodes de molí. Aplicant unesPolítica social? ordenances fiscals que res tenen a veure amb polítiques socials, per molt que hom s’escarrassi en fer discursos demagògics i titlli de “comèdia” el fet de discernir entre redistribució equitativa dels impostos per a que juguin un paper d’equilibri i igualtat, i polítiques fiscals que advoquen per la privatització de la gestió de les polítiques socials abocant-hi ingents recursos públics en l’àmbit de la gestió privada, sense cap mena de control social i amb més que un considerable marge pel benefici mercantil.

En definitiva, pretén fondre els conceptes de política social, que son la praxis de dos concepcions polítiques diametralment oposades (progressista i conservador, esquerra – dreta) , per confondre la ciutadania i disfressar així una política voraçment recaptatoria “a la desesperada” fruit de la seva mala gestió i de la seva incapacitat alhora de cercar noves fonts de finançament.

Així, CiU de Tivissa, amb la ma esquerra regala 1000 € per naixement de fill i amb la dreta du a terme una política fiscal que incrementa de manera desmesurada les taxes i els impostos que graven més directament la majoria de la ciutadania. Així, les taxes de l’escola bressol s’apugen un 44% de mitjana; el servei d’aigua és veu incrementat un 5,4% desprès de privatitzar-lo; els serveis de la piscina municipal s’incrementen de mitjana un 176% tot i que estan privatitzats i la recaptació no va a parar a les arques municipals si no a engrossir les finances d’un privat; la taxa per la recollida d’escombreries es veu incrementada en un 2,9% tot i que existeix un conveni amb l’empresa que gestiona la recollida de residus mitjançant el qual s’estableix la gratuïtat de la recollida; s’estableixen nous impostos com pot ser el de l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans que, malgrat argumentar la seva raó de ser en el fet de que ha de servir per gravar la compra – venda objecte de l’especulació, resulta que es graven més aquelles transmissions de finques que s’efectuen quan més anys fa que estan en mans d’un titular i menys les transmissions que s’efectuen en curts períodes de temps. Quan solen ser precisament aquestes, les que són objecte d’especulació.

En definitiva, ens fan jocs de mans davant dels nostres propis nassos dient-nos tot el que ens ofereixen per un costat i ens incrementen encara més per l’altre sense que hom siguem capaços de veure-ho. Ens quedem bocabadats com si ens trobéssim davant de l’àgil trilero: “Donde esta la bolitaaa?...”

El greu però, al meu entendre, rau en el fet de que alguns han quedat engalipats amb el l’àgil joc de mans i, mentre fixen la mirada en els gobelets, no veuen que la bola és a la boca del prestidigitador. I així, fins i tot, queden convençuts de que les ordenances aprovades són més socials.

17 de desembre del 2007

Com es calcula la plusvàlua ?

Com ja mencionava en el post anterior, aquest impost es genera com a conseqüència d'una transmissió i grava l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (una finca, un pis, una plaça d'aparcament, un local comercial, etc.) des que es va adquirir fins que es transmet.

Però, com ho hem de fer per calcular la quantia de l’impost que resulta d’aplicació ?

Doncs bé, per calcular la plusvàlua hem d’aplicar la següent formula:

VCS * na * pb * ti

Essen:

VCS: El valor cadastral del sòl de la finca objecte de transmissió corresponent a l'any de la transmissió. El valor que cal aplicar no és el valor que figura en el rebut de la contribució en el supòsit que es tracti d'una finca amb construcció. Mentre no es pugui detallar el valor del sòl, cal que el demaneu directament al Departament de Gestió Tributària.

na : El número d'anys sencers que han passat des de l'última transmissió. Si aquest període supera els 20 anys, na serà igual a 20.

pb : percentatge de la base imposable que variarà segons el “quadre de percentatges en funció del període de generació” de l’ordenança i que apareix en el post anterior.

ti : tipus impositiu de l’ordenança, que sempre és del 25 %

Així, per exemple, la Sra. Pepita Gravamen compra una casa situada al carrer Calaix s/n de Tivissa al Sr. Màxim Fisco que, per raons d’economia domèstica, es veu obligat a vendre. L’escriptura de la compra-venda és del dia 16/12/2007. La compra de la casa per part del Sr. M. Fisco es va escripturar el dia 05/06/1987. El valor cadastral de la casa a l’any 2007 és de 54.400 €, dels quals 8.150 € corresponen a la valoració del solar.

VCS * na * pb * ti

8.150 * 20 * 2,50% * 25% = 1.019 €

Per tant, aquest és l’impost que el Sr. Màxim Fisco haurà de pagar a l’Ajuntament de Tivissa en concepte d’IIVTNU.

16 de desembre del 2007

La plusvàlua, nova ordenança fiscal

Nou estandart Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans.

L'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) és un tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un pis, local o terreny i que també es coneix com plusvàlua. Per determinar la base imposable, constituïda per l’IIVTNU que es doni en el moment de l’import i que s’hagi experimentat en un període màxim de 20 anys, caldrà aplicar el quadre de percentatges que figura més avall i tornar a aplicar-li el tipus impositiu que, per tots els períodes de generació del quadre, és del 25%.

Aquest impost s'haurà de satisfer cada vegada que hi hagi una transmissió de la titularitat d'una finca urbana ( o la constitució o transmissió d'un dret real sobre ella), independentment de quin sigui el títol de transmissió (compra-venda, donació, herència, etc...). Cal mencionar que l'ordenança preveu una bonificació del 90% en les transmissions quan es donin les següents condicions: quan es produeixen a títol per causa de mort; que els beneficiaris siguin descendents, adoptats, cònjuges o ascendents o adoptats; que l'immoble sigui el domicili fiscal del subjecte passiu.

En qualsevol cas i malgrat la bonificació, ara passarem a pagar un impost del que estàvem exempts doncs, fins ara, l'Ajuntament mai l’havia aplicat.


Període de generació
ANY 2003 ANY 2008 (%)
Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans (Plusvàlua)
Entre 1 i 5 anys Inexistent 2,90
Fins a 10 anys Inexistent 2,60
Fins a 15 anys Inexistent 2,60
Fins a 20 anys Inexistent 2,50

Ordenances Fiscals: comparativa V

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol.

La taxa per la prestació del servei d'escola bressol s'ha incrementat de manera considerable. Així, un alumne que abans assistia a l'escola bressol a jornada complerta pagava, el primer mes 100 euros i 50 euros mensuals la resta de l'any. Ara en pagarà 170 euros el primer i 85 euros mensuals la resta.

Quantia en euros segons concepte
ANY 2005 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per la prestació del servei d’escola bressol Matricula 50 85 70
Jornada complerta alumnes que caminen/no caminen x mes 50/68 85 70/25
Mitja jornada alumnes que caminen/no caminen x mes 32/45 60 87,5/33
Horari extensible: 20 hores/mes 30 30 0
Horari extensible: 8 hores/mes 17 17 0
Horari extensible: 1 hora 6 6 0


Un increment del 2,9% ?

15 de desembre del 2007

Ordenances Fiscals: comparativa IV

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.

Cal tenir en compte que els abonaments a la piscina municipal de l’any 2003 eren, segons franja d’edat, de 22 i 32 € tota la temporada i, per tant, els he dividit pels 3 mesos que resta oberta la piscina per poder-los comparar amb les taxes de l’actual ordenança en que estan contemplades per mesos. També cal ressaltar el fet que el 2003 els cursets de natació tenien una durada de 8 hores i ara, la durada d’aquests, es de 5 hores. Es a dir, més increment per menys servei.


Quantia en euros segons concepte
ANY 2003 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal Abonaments de 4 a 13 anys/mes 7,3 25,73 252
Abonaments de 14 a 65 anys/mes 10,7 36,02 237
Entrades de 4 a 13 anys dies laborables 1 1,34 34
Entrades de 14 a 65 anys dies laborables 1,4 1,75 25
Entrades de 4 a 13 anys dies festius i dissabtes 1,4 2,57 84
Entrades de 14 a 65 anys dies festius i dissabtes 1,6 2,06 29
Cursets de natació/ mes o fracció 18 45 150


Un increment del 2,9% ?

Així, per exemple, l’any 2003 a uns pares amb dos fills d’edats compreses entre 4 a 13 anys, inscriure’ls als cursets de natació i treure’ls-hi l’abonament per tota la temporada d’estiu, els hi sortia per un muntant de 80 €. A partir d’ara els hi sortirà per 244 €, es a dir, un 205% més car.

A més, cal considerar el fet rellevant de que aquest desorbitat increment en les tarifes de serveis de la piscina municipal ni tant se vol reverteix a les arques municipals, si no que va a parar a la butxaca de l’arrendatari del servei que, com tothom ja sap, es una empresa privada.

Una empresa que incompleix el conveni que té amb l’Ajuntament quan no ha finalitzat les obres de cobrir la piscina a 31/12/2006 i per les quals l’Ajuntament va avançar-li 180.000 € (30 milions de pts.). Una empresa que té els diners de la ciutadania de Tivissa a la butxaca des de fa més de dos anys i un Ajuntament que, enlloc de vetllar per l’erari públic, no només li prorroga el termini per acabar les obres, si no que a més aprova un desmesurat increment de les tarifes dels serveis de les piscines “municipals” que aniran a engrossir, encara més, les finances privades d’un particular.

No acabo d’entendre quins interessos està defensant l’equip de govern de l’Ajuntament de Tivissa.

14 de desembre del 2007

Ordenances Fiscals: comparativa III

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per cementiris municipals.

Aquesta ordenança ha sofert un increment del 100% en el que fa referència a les tasques de manteniment del cementiri i, malgrat que els altres conceptes de l'ordenança del 2003 queden congelats, inclou dos nous conceptes que no estaven contemplats en aquesta, com son els drets d'enterrament a nínxol ocupat i a nínxol buit.

Quantia en euros segons concepte
ANY 2003 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per cementiris municipals Assignació de sepultures-concessions 480 480 0
Exhumació i trasllat de restes 30 30 0
Drets enterrament a nínxol ocupat Inexistent 100 100
Drets enterrament a nínxol buit Inexistent 80 100
Conservació general del cementiri nínxol/any 4 8 100


El 2,9% o el 100%?

“l’única cosa que s’ha actualitzat son les taxes amb el 2,9% d’increment que es de l’IPC” (Regidor Sr. Santiago Borràs dixit)

13 de desembre del 2007

Ordenances fiscals: comparativa II

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua.

El servei de subministrament i distribució d'aigua, gestionat per l'empresa privada Aqualia, rep un increment del 5,4% de mitjana a proposta de l'esmentada empresa. Si recordem, ja en el plenari del mes de gener, la passada legislatura, Iniciativa-EPM va preguntar-li a l'alcalde que faria l'equip de govern davant la sol·licitud d'aquesta empresa d'augmentar la tarifa d'aigua, a la qual cosa l'alcalde va contestar “l'Ajuntament contestarà per escrit quan se li hagi de contestar i li contestarà el que se li hagi de contestar i, en aquell moment, sabrà el que se li ha contestat a l'empresa”. Be, ja de tothom es conegut el constrenyiment i la diligència del Sr. alcalde en contestar les preguntes que se li sol·liciten i, malgrat no rebre contesta, ara, desprès d'11 mesos, tots ens hem pogut assabentar de la resposta doncs queda plasmada en un augment en el rebut del 5,4% que paguem tots els veïns.

Amb tot, voldria fer especial atenció al fet de que aquesta ordenança, enlloc de premiar l'estalvi en el consum amb un menor augment de la taxa, el que fa es tot el contrari, premia aquell que més consumeix. Es a dir, a més consum menys increment. Una "magnifica" manera de l'Ajuntament de fomentar un estalvi eficient i un ús racional de l'aigua com a bé escàs que és i una deplorable praxis d'Aqualia que diu, en la seva web, col·laborar per contribuir a la consecució dels Objectius del Mil·lenni.


Quantia en euros segons concepte
ANY 2003 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua Mínim trimestral subministrament aigua 3 3,16 5,4
Consum d’1 a 15 m3 0,33 0,35 6
Consums superiors a 15 m3 0,43 0,45 4,7
Connexions i d’altres: Drets d’escomesa 165 173,91 5,4


Un 2,9% o el 5,4% ?

“l’única cosa que s’ha actualitzat son les taxes amb el 2,9% d’increment que es de l’IPC” (Regidor Sr. Santiago Borràs dixit)

11 de desembre del 2007

Ordenances Fiscals: comparativa I

M’ha semblat interessant el fer una comparativa de les ordenances fiscals aprovades en el plenari del dia 16 amb les que es van aprovar el 2003 per tal de plasmar l’increment real que han sofert aquestes doncs a mi, en molts casos, no em surt l’increment del 2,9% que el regidor d’Hisenda manifestà durant el plenari que havien experimentat.

Començaré amb l’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica pel 2008. D’aquesta, dir que la quota de l'impost resulta de l'aplicació d'un quadre de tarifes segons cada classe de vehicle, del qual, donada la seva extensió i per no estendrem, només he posat, a títol d'exemple, dos tipus de vehicles (els més comuns entre la ciutadania) amb la taxa que pagaven el 2003 i la que resulta de l'increment pel 2008 (els exemples corresponen a un vehicle de 12,89 i 16,48 cavalls fiscals respectivament).

CLASSE DE VEHICLE ANY 2003 ANY 2008 INCREMENT %
Impost sobre vehicles de tracció mecànica De 12 fins 15,99 cavalls fiscals 79,98 107,91 35
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals 99,64 134,92 35

Vist això només em queda formular la següent pregunta: Un increment del 2,9% manifestat pel regidor d’Hisenda, un increment del 0,4% manifestat per la Sra. Secretària en funcions o del 35% que em surt a mi ?

No se, potser millor que feu vosaltres els vostres números quan us arribi el nou impost sobre vehicles de tracció mecànica.

“Els impostos òbviament no s’han apujat, només s’han apujat o s’han actualitzat els preus dels vehicles. Tant el que es l’IBI com tota la resta d’impostos no s’han apujat i l’única cosa que s’ha actualitzat son les taxes amb el 2,9% d’increment que es l’IPC”. (Regidor Santiago Borràs dixit)

8 de desembre del 2007

El Grup Teatral Mora d’Ebre estrena bloc

Grup Teatral Mora d'EbreM’he trobat un correu del Grup Teatral Mora d’Ebre al mail del bloc on em demanaven que donés difusió de la seva aparició a la web i m’he n’he fet ressò.

Segons expliquen en una de les seves entrades, el bloc, pretén ser “un eina de comunicació entre els amants del teatre i el nostre Grup, voldríem que fos un eina activa, que ens feu arribar els vostres comentaris, aportacions, opinions, sempre referides a aquest mon”.

El Grup Teatral Mora d’Ebre, que va complir el 10è. aniversari l’any passat, va néixer un 13 de maig de 1996 com a Entitat Cultural sense ànim de lucre i estava format per 14 persones. En l’actualitat ha rebut importants incorporacions de gent jove i el seu nombre sobrepassa ja els 40 membres actius, a més de tota una sèrie de col·laboradors.

El grup, a més de les diferents representacions teatrals que du a terme, ve organitzant les diferents Mostres de Teatre Amateur de Mora d’Ebre des de l’any 2004, sense oblidar la seva important col·laboració en l’organització i ambientació de la festa La Mora Morisca, Creu i Mitja LLuna que es celebra cada any a Mora d’Ebre.

6 de desembre del 2007

Tivissa incrementa les ordenances fiscals

Augmenten els impostos L’aigua, les escombraries, els abonaments, les entrades i els cursets de natació de la piscina municipal, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, entre d’altres son algunes de les taxes que es veuran incrementades a més d’altres de nova aparició.

L’últim punt de l’ordre del dia del passat ple extraordinari del dia 16 de novembre va ser l’aprovació inicial de les ordenances fiscals per l’exercici 2008 amb els quatre vots a favor de CiU, els tres vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

El regidor d’Hisenda Santiago Borràs va agrair als grups de l’oposició, en referència al grup d’ERC i d’AISA-FIC, l’aportació d’esmenes que “hem incorporat en la seva pràctica totalitat”, va dir.

ERC va manifestar l’agraïment a l’equip de govern per la incorporació de bona part de les esmenes presentades que “anaven en el sentit de que aquestes ordenances fossin més socials”, va dir. També va fer l’oferiment de la seva “modesta” ajuda per portar diners al municipi doncs “per portar diners i benestar al municipi no ens caurà cap anell”, va manifestar alhora que matisava “lo que si que volem es tenir una certa coresponsabilitat” i “la creació d’un pla de desenvolupament integral del municipi”.

Iniciativa-EPM va evidenciar el que entén com un important augment en les taxes, com pot ser l’augment de la taxa reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica que passa de l’1,1 a l’1,5%, la incorporació de noves ordenances com es la de l’impost sobre l’increment dels valors de terrenys urbans (plusvàlua), l’increment en un 5,4% de l’aigua corresponent a la proposta de l’empresa Aqualia o l’increment de preus tant en els abonaments com les entrades a les piscines municipals del que va subratllar

“Estem posant un preus abusius que no van a les arques municipals”

recordo que això ho tenim arrendat i estem posant uns preus abusius que no van a les arques municipals”. En aquest sentit va voler recordar-li a CiU que en l’apartat El seu futur en les millors mans del seu programa electoral manifestaven que “congelarem els impostos en base a la consecució per part de l’Ajuntament a nous recursos econòmics pel finançament municipal”, i va acabar dient “si això es congelar impostos ... “. També va agrair a l’equip de govern que els hi hagués facilitat còpia de les ordenances a l’hora que va lamentar el fet de que, a diferència d’ERC i AISA-FIC que van estar invitats per l’equip de govern a discutir prèviament al plenari les ordenances, no fossin també invitats a fer-ho. I va dir “l’imposició que tenim avui per aprovar damunt la taula ho trobem exagerat”, en referència no només als augments si no també a les noves taxes. Per tot això, va explicar, “nosaltres no podem votar a favor, ho trobem desmesurat” i va acabar dient “el nostre vot serà negatiu i conscient del que fa

CiU va replicar que continuava obert el seu compromís de congelar impostos però que calia vincular-ho a noves fonts de finançament i “avui per avui, l’Ajuntament te les mateixes fonts de finançament que abans de les eleccions”, va dir el Sr. Samarra. Per la seva banda, el regidor d’Hisenda va manifestar que l’increment de les taxes ha estat del 2,9% i va recordar que “a totes les partides aquestes hi ha dèficit”. Sobre la plusvàlua va argumentar que era per gravar les compra-vendes objecte d’especulació i que era “la interpretació general que naltros li hem volgut donar a aquesta ordenança”.

Primer Rodalies

Dogma de fe

El candidat per ICV-EUiA a les properes eleccions generals, Joan Herrera, va demanar al govern central “que prenguin nota” davant de l’èxit de la manifestació que, sota el lema Primer Rodalies i Regionals, va convocar la Plataforma pel Dret a Decidir el passat dissabte.

El vicepresident d’ICV i portaveu en el Congrès dels diputats, va explicar que aquesta “gran manifestació serveix per demanar un canvi de prioritats, canviar el papanatisme de l’AVE i deixar clar que primer son les rodalies”, mentre recordava que aquests era un error que van iniciar els governs del PP i CiU i que ha continuat la Ministra de Foment, Magdalena Alvarez, de la que va continuar demanant-ne la dimissió. Una Ministra de la que ja va manifestar en una intervenció en el Congres dels Diputats “lo ha dado todo por el AVE y se ha olvidado radicalmente de los usuarios del tren convencional”.


27 de novembre del 2007

La Cosa o La Casa Nostra?

Immobiliària Les immobiliàries se les pensen totes. Resulta que a A Coruña ni ha una que s’anomena La Casanostra, jugant amb la imatge de la pel·lícula El Padrino.

La cosa Nostra, que es com també es coneix a La Mafia, es dedicava (segons resa la wikipedia) a vetllar per la protecció de les grans finques de taronges i llimones que creixien a les afores de la ciutat de Palermo, el seu lloc de naixement. Els propietaris d’aquestes finques necessitaven la protecció de La Cosa Nostra i aquesta necessitava dels contactes polítics dels propietaris per poder du a terme els seus objectius sense obstacles.

Es curiós, si jo fos propietari d’una immobiliària i tal com està avui dia el tema urbanístic, l’última cosa que se’m acudiria es relacionar el meu negoci amb qualsevol cosa que tingui a veure o es pugui relacionar amb La Mafia.

Però, la veritat sigui dita, jo no tinc ni idea de marketing. O potser es que, a aquestes altures de la pel·lícula, a les immobiliàries ja tant els hi fa.

Vist a la web El Barón Rojo.

26 de novembre del 2007

Declaració d’expedient de ruïna

Grua El segon punt de l’ordre del dia de la sessió extraordinària del plenari celebrat el passat dia 16: expedient de ruïna, es va aprovar amb els quatre vots a favor de CiU, els tres vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

El cas te a veure amb un solar ubicat al carrer del Sol nº 15 que va comprar l’empresa promotora Onviure Habitatges de Qualitat, S.L. quan insta a l’Ajuntament per a que declari ruïna imminent la terrassa, propietat d’un veí, que sobrevola l’esmentat solar. Es a partir d’aquí quan, feta la preceptiva inspecció pels serveis tècnics, l’Ajuntament declara ruïna econòmica de la terrassa doncs no hi observa ruïna imminent, elaborant un pressupost de rehabilitació, per part dels serveis tècnics, d’aproximadament 20 M € . Arribat a aquest punt, el propietari ha de optar per enderrocar la terrassa o bé rehabilitar-la.

Iniciativa-EPM va manifestar que votaria en contra per entendre que “això acabarà als tribunals i l’Ajuntament, subsidiàriament, en serà responsable si aprova aquest expedient de ruïna econòmica. Per tant, nosaltres no ho veiem clar”.

CiU va argumentar que l’Ajuntament tenia l’obligació de dur a terme aquest expedient tot i no tenir-ne “ni ganes ni gust” i ser conscients de que “ens han rebotat en mig d’una baralla entre dos”.

ERC va fer algunes consideracions com es el fet de que “en aquest procés d’una certa indefensió ens hi podem trobar tots passat demà si qualsevol empresa compra el solar del costat de casa nostra”.

A partir d’aquí cadascun podem extreure la nostra opinió sobre aquest afer. En qualsevol cas, si quelcom va quedar meridianament clar, es el fet de que a una empresa constructora que pretén edificar en un solar que acaba d’adquirir, li ha aparegut un “nyap” que no s’esperava i ara pretén solucionar el problema costi el que costi.

“Tota aquesta historia ve pel dret a vol de la terrassa. Vull dir, això ho ha entès vostè, ... tots, ho hem entès tots, que es pel dret de vol de la terrassa. Un senyor, una empresa, compra un solar i quan enderroca les construccions que hi ha, es troba que té una teulada allí.” (Dixit: Sra. Secretaria en funcions)

25 de novembre del 2007

Sessió extraordinària Ajuntament de Tivissa: Modificació de crèdit 3/2007.

El passat dia 16, a més del ple extraordinari on Iniciativa va presentar una moció per incloure adquisicions i obres al PUOSC, va tenir lloc un altre ple extraordinari a continuació de l’esmentat. Si la memòria no em falla, es la primera vegada d’ençà dels ajuntaments democràtics, que es fan dos plens en un mateix dia.

Cal destacar la intervenció d’Iniciativa-EPM al inici del plenari en que va manifestar la seva estranyesa pel fet de que la sessió extraordinària no incorporés l’apartat de precs i preguntes com es habitual en tots el plens, “No entenem que, tot i essent una sessió extraordinària, no hi hagi mocions, ni precs ni preguntes, com es venia fent la passada legislatura”, va manifestar. L’alcalde va argumentar que “El ROM que teníem la passada legislatura va finalitzar amb la legislatura i en aquests moments, l’Ajuntament de Tivissa no te ROM i per tant es gestiona amb la Llei de Bases de Règim Local” i que aquesta era la interpretació dels serveis jurídics de l’Ajuntament, a la qual cosa Iniciativa-EPM va contestar-li que “Sr. Alcalde, el ROM continua en vigència fins que no se’n aprova un altre”. També ERC va demanar un dictamen dels serveis jurídics doncs “si no es pitjor”, va dir.

Pel que fa referència al primer punt de l’ordre del dia: Modificació de crèdit 3/2007, cal dir que es va aprovar la modificació de crèdit de varies partides amb els quatre vots a favor de CiU, els tres vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC. Cal recordar l’absència de la regidora d’AISA-FIC que va excusar la seva assistència.

Iniciativa-EPM va explicar el seu vot tot dient que “vam votar en contra d’aquest pressupost per les raons exposades en el seu moment i votarem en contra d’aquestes modificacions”.

ERC va manifestar que “em costa d’entendre que l’Ajuntament s’hagi pogut gastar 200 M. € en festes” i va matisar el fet de que “els pressupostos se’ls ha de votar qui governi”.

18 de novembre del 2007

CiU en contra de l’adquisició d’un microbús adaptat

Amb els vots en contra de l’equip de govern de CiU de Tivissa, es va desestimar la moció que Iniciativa-EPM va presentar el passat divendres dia 16 en el ple extraordinari que havia demanat a tal efecte. La moció demanava que s’acordés la inclusió una sèrie d’adquisicions i obres en la sol·licitud de subvencions al programa Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) pel període 2008-2012.

La moció, que entre d’altres adquisicions i obres incloïa l’adquisició d’un microbús adaptat per tal de facilitat al veïns la mobilitat entre els diferents nuclis del municipi i les poblacions veïnes, va ser rebutjada amb els 4 vots de CiU que En contravotà en contra i els tres d’Iniciativa-EPM i el d’ERC que votaren favorablement. Cal destacar l’absència de la regidora d’AISA-FIC que, segons va comunicar l’alcalde, va excusar la seva presencia per la defunció d’un familiar. Una vegada més es va evidenciar la manca de majoria absoluta de CiU, doncs va ser necessari el vot de qualitat de l’alcalde per desfer l’empat de la votació.

El portaveu d’Iniciativa-EPM, Fermí Pallisé, va explicar la moció tot matisant la seva estranyesa de que un obra com es l’edifici de la de la Societat Obrera que adquirí l’Ajuntament i que va estar finalitzada (la 1º fase) l’any 2003, encara resti pendent de finalitzar. La necessitat que té l’Ajuntament de tenir un terreny per l’edificació d’equipaments esportius, perquè “no passi com la passada legislatura que quan es demani un pavelló cobert no es tingui el terreny per edificar-lo”, va manifestar. La idoneïtat de l’adquisició d’un microbús adaptat per millorar substancialment la mobilitat entre els nuclis municipals i veïns. I les obres dels nuclis de la Serra d’Almos i Darmós.

Per la seva banda, ERC, va fer explicació del seu vot favorable a la moció tot matisant una sèrie de qüestions com són el fet de que, malgrat que en el seu programa electoral també portaven la finalització de la sala polivalent de la Societat obrera, entenien que era prioritari pels veïns acabar l’obra del CAP i Centre de Dia abans que adquirir un microbús adaptat i la també la necessitat de l’adquisició dels terrenys per la construcció d’un pavelló esportiu. En aquest sentit va dir que “no pot passar com la legislatura passada que es perdin subvencions per aquesta raó”. Va acabar dient que votarien a favor de la moció però amb les matisacions fetes i “tot el reparo”.

CiU, per boca del regidor S. Samarra, va argumentar que “tot i que veiem que les obres que es manifesten aquí a la moció són de l’interès del grup de CiU, hauríem marcat una sèrie de prioritats, les quals no coincideixen plenament amb les s’han dit aquí”. En aquest sentit va dir que hi havia d’altres prioritats com el CAP i una sèrie d’obres de La Serra d’Almos i Darmós i que, per tant, votarien en contra de la moció.

Cal mencionar el fet de que el regidor Samarra va dir, en referència a la inclusió d’adquisicions i obres al PUOSC per part d’Iniciativa-EPM, que “la primera noticia d’aquestes pretensions ha sigut una moció i no ha segut cap mena d’aproximació” amb el que entenien que “les formes no siguin les correctes”. La resposta d’Iniciativa-EPM va ser de que entenien que, al ser CiU el grup majoritari, “els hi correspon a vostès cridar-mos” i va remarcar que quan se’ls ha cridat, com es el cas d’una recent convocatòria de reunió a la que han estat requerits per l’equip de govern, “en cap moment hem dit que no hi vulguem anar ni vulguem parlar absolutament de res”. A més va remarcar que la subvenció mínima garantida, per part de l’actual govern de la Generalitat, s’ha vists substancialment incrementada respecte al quadrienni anterior, el que suposa un increment del 158%, es a dir, pràcticament 254.000 € ( més de 42 milions de pta.).

14 de novembre del 2007

Carrer del Ventorrillo número 7

“... Vivo en el número 7, calle Melancolia. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegria, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvia ...” (J. Sabina)

Podria semblar la cançó de Sabina, Calle Melancolia, però no ho es. El número 7 del carrer Ventorrillo es una antiga corrala del barri de Lavapiés que data de l’any 1900 i en la que els seus inquilins estan patint un dels molts casos de violència immobiliària que es donen arreu on l’especulació urbanística posa les seves urpes.

Les seves inquilines, unes avies octogenàries que hi viuen des de que pràcticament hi van néixer i que tenen uns contractes de renda antiga, veuen ara com se les constreny per a que abandonin els pisos amb tota una sèrie d’artificis propis de mafiosos i sense cap mirament. En aquest cas podríem parlar d’una de les practiques i tàctica emprada en l’assetjament immobiliari que es ja de manual: l’abandonament amb mala fe del manteniment de la finca, la realització de sabotatges i obres d’empitjorament (deixar puntals i enderrocs en espais comuns, col·locar contenidors obstaculitzant sortides, talls en el subministrament de llum o aigua ...)

I tot això en un Madrid en que, avui saltava a la premsa, una operació policial (operación guateque) posava de relleu la implicació de 16 funcionaris municipals destinats a les regidories d’urbanisme i de Medi Ambient en una trama de corrupció que té a veure amb practiques de suborn i tràfic d’influències en l’atorgament de llicencies per locals comercials.

El millor de tot l’afer es la lliçó que ens donen aquestes “avies coratge” amb la seva postura ferma i combativa que ens hauria de servir d’exemple.

13 de novembre del 2007

Objectivament injuriós.

Xapa reivindicativa de la portada-rectificació Amb 3.000 € de multa ha quedat, finalment, la condemna del jutge de l’Audiencia Nacional als dos autors de la caricatura dels Prínceps que va sortir publicada al numero 1573 de la revista El Jueves i que va ocasionar el segrest judicial per un presumpte (llavors) delicte d’injúries a la Corona i fins i tot la clausura, durant uns dies, de la pròpia web de El Jueves.

Guillermo Torres i Manel Fontdevila, dibuixant i guionista respectivament, han manifestat que, com ja ho havien fet reiterades vegades abans del judici, “no creemos haber hecho nada malo” i que no entenien aquest judici, doncs encara que manifestaven que “ya sabiamos a lo que veniamos” han quedat decepcionats de com han anat les coses ja que no els han deixat presentar proves, li han pres la paraula al seu advocat i no els han deixat expressar. “Ya estava todo el bacalao vendido; para eso no venimos” han manifestat.

El jutge, que entre d’altres considera la vinyeta “una ofensa al español medio” i ha dit que “el texto mas el dibujo no merece más consideraciones que entender que es objetivament injurioso”, els ha condemnat a pagar a cadascú d’ells una multa durant deu mesos a raó de 10 € diaris.

Una ofensa al “español medio” com a argumentat el jutge? O un atac a la llibertat d’expressió i un “se sienten coño” judicial?

3 de novembre del 2007

Un tomb per la muntanya

Avui he anat a donar un tomb amb el cotxe per “la muntanya” de Tivissa. Sense pretendreu, quan he acabat el viatge, m’he adonat de que havia fet 65 Km., “Dèu ni do”!

He sortit cap a Maula i passant pel Coll del Ventall i el Monegret cap al Coll de Monetze per continuar baixant en direcció a la pista de Gavadà tot passant pel Manou. A la pista de Gavadà m’he dirigit cap al mas del Rabassó, passant a l’alçada del Mas d’Aumet, Mas de l’Estudiant i Mescales de Mingall i de Butxaques. En arribar al Mas del Rabassó hi he fet una parada per tal de saludar al Josep, a la Serafina i a Joan Pere però no hi eren, devien estar fent olives. Com que m’he quedat decebut de no poder-los saludar i fer “petar” la xerrada, i com que era encara aviat per tornar-me’n, m’he “perdut” per una d’aquelles pistes sense rumb fix, tot anant a veure que hi trobaria quan, sobtadament, m’he topat amb un quad que venia en sentit contrari. A l’apartar-me per deixar-lo passar... sorpresa!! De darrera de la visera del casc ha aparegut la cara de l’amic Ramon Aragonés, “Peixet”. Ramon m’ha dit que venia dels Burgans i que ja se’n tornava cap a casa. Desprès de fer la xerrada hem decidit de fer el camí de tornada junts. Ell s’ha ofert a fer-me de guia hi hem passat per llocs que jo ja no recordava que existien. M’ha ensenyat la roca de “l’eixam”, una roca plena de cavitats que aprofitaven les abelles per formar les noves colònies i m’ha guiat per pistes que ja s’havien esborrat de la meva memòria.

A estat un trajecte força interessant i didàctic. Gràcies “Peixet”.

Tivissa
Tivissa des del Coll de Maula


Morral de Penaroja
El Morral de Penaroja vist des del Coll de Maula


Tivissa
Tivissa des del Coll de Monetze


La muntanya de Tivissa
Des del coll de Monetze, “la muntanya” de Tivissa, dibuixant-se amb el sol del matí.


Mas del Manou
Els masos de la muntanya, bressol dels nostres avantpassats. El que queda de l’estable del Mas del Manou.


Mas del Manou
Un altra vista de l’estable del Mas del Manou.


Mas d'Aumet
El Mas d’Aumet amb la torre de defensa i el corral amb les cabres. Si distingeix el cotxe del novell pastor Xavi Rebolo.

29 d’octubre del 2007

Preguntes versus respostes I

Durant aquests últims quatre anys de legislatura en que CiU regentava la majoria absoluta a l’Ajuntament de Tivissa, el grup de l’oposició li va formular una gran quantitat de preguntes a l’equip de govern que encara ara resten pendents de contestar.

Donada aquesta actitud de menyspreu i de manca total de respecteSufocació cap als grups de l’oposició i, sobretot, cap a la ciutadania en general, he cregut convenient de fer un seguiment a partir d’ara de totes les preguntes que formulin els grups de l’oposició i les que siguin contestades per l’equip de govern. Així, confeccionaré un quadrant que aniré actualitzant després de cada plenari en que es formulin i/o es contestin, o no, les preguntes.

Al menys, d’aquesta manera, si persisteixen en la seva actitud de no contestar les preguntes, farem us d’un dels últims però reconfortant recurs dels indignats: que quedin senyalats pel dit de l’escarni quedant en pública evidencia, per a que la vergonya aflori en les seves cares.

Ple municipal del 28/09/2007
Preguntes realitzades Preguntes contestades

Iniciativa-EPM

13

0

ERC

3

0

AISA-FIC

0

0

28 d’octubre del 2007

Preguntes sense resposta.

L'últim plenari els grups municipals de Tivissa a l’oposició, Iniciativa-EPM i ERC, van fer-li tota una sèrie de preguntes a l’equip de govern de CiU que, una vegada més, va eludir contestar. L’alcalde, en acabar de ser formulades les preguntes, va manifestar: “si a partir d’aquest moment tenen la deferència d’entrar amb 24 h. d’antelació preguntes per escrit, se’ls hi contestaran al ple i si s’efectuen oralment durant el transcurs del ple, tal i com marca la Llei, els contestarem l’altre ple”.

ERC per boca del seu portaveu Jaume Pallisé va formular les seguents preguntes a l’equip de govern de CiU:

- Conèixer “quina es la situació en que es troba la piscina coberta i quin termini d’execució hi ha per aquestes obres”.
- Conèixer “per quin període de temps està previst el tall del carrer de St. Blai i d’acord amb l’ordenança municipal quan percep l’Ajuntament en concepte d’ocupació de via pública d’aquest obra en concret”.
- Conèixer “dels convenis que te signats l’Ajuntament, quants i quant d’ells percep i quin es l’ordre econòmic que percep dels mateixos”.

Seguidament va fer el prec de que l’Ajuntament, “quan un conseller del govern del seu país visita la Ribera d’Ebre, te el deure d’anar a la reunió a la que se’l convoca, com era el cas” i va afegir “crec que les qüestions de forma institucionals s’han de respectar per sobre de partits i interessos

Fermí Pallisé, portaveu d’Iniciativa-EPM, va lamentar de que lesInterrogants actes de la Junta de la Comissió de Govern els hi fossin lliurades de sis mesos en sis mesos entenent que amb un màxim d’un mes les haurien de tenir. També manifestà de que no deixarien passar més aquest tipus d’actuacions. Tot seguit va fer un seguit de preguntes referent a les esmentades actes:

- A l’acta nº 159: va demanar explicacions sobre la resolució per la qual s’adjudica a l’empresa PAMESA, per un pressupost de 43.725 €, la pavimentació al camí de la Roja, font de La Teula i de l’antic abocador sense que existeixi partida pressupostaria, tal i com fa constar la Sra. secretaria, doncs no esta aprovat l’exercici 2007 i s’està treballant amb l’exercici 2006 prorrogat.

Sobre la resolució mitjançant la qual s’acorda convocar al portaveu d’Iniciativa-EPM per respondre la seva sol·licitud d’informació sobre el contracte del camping-alberg, a la qual cosa el portaveu d’Iniciativa-EPM va afegir “a veure si em dona data, per que teòricament han d’estar cinc dies

- A l’acta nº 160: Va demanar explicacions sobre la proposta de pavimentació del camí prolongació C/ Collet fins la intersecció del C/ Padrells i camí del cementiri a La Serra d’Almos doncs, com en el cas anterior, tampoc existeix partida pressupostaria per aquest obra ja que no esta aprovat l’exercici 2007 i s’està treballant amb l’exercici 2006 prorrogat, tal i com manifesta la Sra. secretaria.

També va demanar un aclariment sobre el fet de l’autorització a l’alcalde a signar un conveni de col·laboració amb la Fundación Enresa sense aprovar-lo en el plenari municipal, “ja em dirà a on hi diu que els convenis no han de passar pel plenari de l’Ajuntament”, va manifestar.

- A l’acta nº 161: Demana explicacions sobre el fet de que tampoc es passà pel plenari la redacció d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Sr. Javier Cedó Pena per optar a una subvenció.

A més sol·licità aclariments sobre els dos escrits que Iniciativa-EPM demanà amb temps i forma i dels quals no hi ha contesta sobre: la relació d’obres de l’empresa PAMESA està executant o ha d’executar, projecte o projectes de les mateixes, aprovació del projecte o projectes i la seva aprovació al BOP, procediment de licitació que s’ha dut a terme i modificació del pressupost prorrogat donada la inexistència de crèdit per atendre la despesa de les esmentades obres.

- A l’acta nº 164: preguntà sobre la despesa econòmica que significa la proposta de l’anterior regidor Sr. Altés de la contractació, amb motiu de la festivitat de Corpus, d’una Coral i una banda de musica

- A l’acta nº 165: Demana explicacions de per que, havent-hi una resolució en aquest sentit, encara no s’ha donat curs a la sol·licitud de quatre extreballadors de l’Ajuntament i al mateix grup municipal d’Iniciativa-EPM per la qual es demanava còpia de l’examen realitzat i la plantilla de correccions que s’utilitzà en el concurs oposició que realitzà l’Ajuntament.

- A l’acta nº 166: En quant a l’aprovació de l’acord per la contractació del Sr. Rafel Pelegrí Brull com a tècnic per la direcció d’obra i control de qualitat per la construcció del consultori local amb un pressupost d’11.278 €, pregunta si existeixen d’altres pressupostos.

- En quant a les actes de l’actual legislatura, a la nº 2, pregunta a quina obra fa referència un canvi de pressupost que va dels 10.477 € inicials als 33.278 € actuals.

- A l’acta nº 3: Demana explicacions del per que no es va passar pel plenari la proposta del calendari de festes locals 2008, “des de quan això no es passa per un ple”, va dir.

- A l’acta nº 4: Demana el motiu pel qual l’administració de Tortosa de l’Agencia Tributaria imposa una sanció per infracció tributaria a l’Ajuntament de Tivissa i per quina quantia.

També pregunta on aniria ubicada la cabina de control de qualitat d’aire que Gas Natural tenia previst instal·lar en el nostre terme municipal doncs l’ubicació sol·licitada inicialment es dona per desistida, “si no es posa aquí on es posa, per que una de les condicions pactades es que hi havia d’haver una cabina en el nostre terme municipal per anar controlant les emissions”, va concloure.

Iniciativa-EPM va acabar recordant-li al Sr. alcalde “l’incompliment flagrant i continuat” de l’equip de govern al no respondre “escrits que han d’estar contestats al cap de cinc dies” i que “fa anys que els estem esperant”, tot manifestant de que “no ho deixarem passar més”. En aquest punt també ERC va manifestar de que “només esperem que en el proper ple es contestin les preguntes fetes” així com també el prec que va fer.

Caldrà veure si aquest cop l’equip de govern acompleix amb el seu deure de respondre les preguntes que se li formulen. Restarem expectants a que arribi el proper ple per veure si el nou mandat també comporta un nou tarannà i si les paraules de l’alcalde en el ple d’investidura eren reals o només demagògia.

27 d’octubre del 2007

Campanya per garantir la continutat de TV3 al País Valencià

Campanya solidaria amb ACPV i contra el tancament de TV3 Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha engegat una campanya per fer front a la sanció de 300.000 € (quasi 50 milions de pta.) que l’actual govern valencià ha imposat a aquesta associació de manera arbitrària en un intent de vulnerar els drets del valencians a la pluralitat informativa i la normalització lingüística. La campanya esta adreçada a rebre el màxim suport possible en una qüestió que, segons ACPV, afecta a tota la comunitat cultural catalana.

Els expresidents de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Pasqual Maragall –juntament amb els abats de Montserrat i Poblet, Josep M. Soler i Josep Alegre–, a títol individual, han estat els primers en signar una carta on mostren la seva adhesió a ACPV i fan “una crida al conjunt de la societat perquè, amb la màxima implicació de tots, es pugui fer front” a la situació creada amb la desproporcionada sanció econòmica de 300.000€ que s’ha imposat a ACPV, “entitat sense ànim de lucre (...) que no només s’ha preocupat de garantir l’emissió de TV3 al País Valencià, sinó que també ha treballat en tots els camps de la nostra cultura".

Entre les entitats que ja s’han mostrat disposades a implicar-se en la campanya es troben el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i l'Institut d'Estudis Eivissencs; també els partits polítics Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya-Verds i el Bloc Nacionalista Valencià.

Des de ICV ja s’ha convidat, mitjançant una carta, a la seva militància en col·laborar amb una aportació econòmica per ajudar a fer front col·lectivament a la multa i a expressar el nostre rebuig més ferm i decidit a aquesta.

Antoni Tàpies ha cedit un original classificat per contribuir, amb les seves reproduccions, a “agrair i reconèixer” tots aquells que col·laboren en la campanya. Així, tots/es aquells que col·laborin rebran una reproducció de l’obra de Tàpies.

Telèfon de campanya: 963918386
Número de compte La Caixa: 2100-0700-17-0200599135

IMPORTANT: Especifiqueu en l’ingrés nom i cognom, i per tal de rebre la reproducció de l'obra de Tàpies cal que telefoneu (de 9h a 14h i de 15h a 18.30h de dilluns a divendres) al número de campanya teniu a sobre.


26 d’octubre del 2007

S’aprova una moció d’ERC per rebutjar la possible instal·lació d'un ATC al municipi de Tivissa

Al ple del dia 28 de setembre i amb els vots a favor de tots els regidors/es es va aprovar per majoria absoluta una moció presentada pel regidor d'ERC per rebutjar la possible instal·lació d'un ATC al municipi de Tivissa.

Es la segona vegada que es presenta una moció en aquest sentit. Amb anterioritat, en el ple del 3 d’agost del 2006, ja es va presentar una moció d’ERC mitjançant el regidor dels Independents de La Serra d’Almos que llavors es presentaven sota les sigles d’ADIDELSE però no va prosperar doncs CiU (llavors amb majoria absoluta) va votar en contra.

Aquest cop, el fet rellevant va venir per part de CiU que va votar a favor de la moció argumentant que si en d’altres ocasions havien votat en contra de mocions similars era “per respecte a uns acords de l’AMAC” que, segons ells, els impedien “fer manifestacions sobre la instal·lació al seu terme municipal de l’ATC” i que a hores d’ara “potser ja ens hem esperat prou, hem segut prou respectuosos amb l’acord que es va prendre a l’AMAC”, va manifestar el regidor Sr. Samarra.

Iniciativa-EPM va exposar que ja havien votat a favor quan va presentar la moció el regidor Sr. Casadó d’AISA-FIC (llavors ADIDELSE) durant la passada legislatura, de la mateixa manera que va sol·licitar un ple extraordinari en el seu moment per aquesta qüestió i quan es va votar una moció similar al Consell Comarcal.

AISA-FIC també va ser coherent amb el seu vot doncs, com he dit abans, ja havien presentat una moció similar la passada legislatura, tal i com manifestà la regidora Lourdes Pena.

25 d’octubre del 2007

Fires dels Masos

Fira dels Masos Avui dijous s’ha inaugurat oficialment la Fira de Mora la Nova que enguany arriba a la seva 176 edició. La fira tindrà una durada fins el diumenge dia 28 i compta amb esdeveniments com concursos d’arrossegament de cavalls, demostracions de ferrar cavalls, xerrades, conferencies, exposicions i d’altres esdeveniments culturals. Si voleu veure el programa de fires ho podeu fer al bloc Alego de l’Àngel Lluís.

També, com cada any, hi podrem veure els matxos de Joan de la Manta, de Miravet que es un assidu expositor de la fira, tal i com diu Lo Llaguter al seu bloc Lo carrer del riu. Es estrany, desprès de tants anys visitant l’estand on hi ha tots els animals sempre m’havia pensat que els expositors de cavalls i matxos venient de ves a saber on i resulta que son de la vora de casa.

Els pares i mares ja podem començar a preparar els “quartos” per que els petits puguin pujar a totes les atraccions. Una tàctica emprada per mi es la de bescanviar en monedes el pressupost assignat per la fira (així a la canalla li sembla que porta molts diners), posar-lo en una bossa i quan s’acaba ... prou! El greu es que els anys passen i la innocència cada cop es menys. Veurem si enguany “cola”.

Rebutgen una moció d’ERC gràcies al vot de qualitat de l’alcalde

Consorci del Molló La moció presentada pel regidor d'ERC el passat ple ordinari per a la modificació dels representants de la corporació al Consorci del Molló i la MIDIT no va prosperar doncs amb el vot d’ERC, els tres d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’AISA-FIC, es quedà amb un empat d’avant els quatre vots contraris de CiU. Davant d’això va haver de ser el vot de qualitat de l’alcalde qui decidí la balança.

Amb aquesta moció ERC proposà el nomenament del regidor d’ERC

Ni ERC ni Iniciativa-EPM, malgrat representar quasi a la meitat de l’electorat, no compten amb cap representació a diferencia d’AISA-FIC

al consorci del Molló i d’un regidor d’Iniciativa-EPM al de la MIDIT. I ho va fer tot recordant l’actual correlació de forces, les manifestacions advocant pel diàleg per part del Sr. alcalde en el ple d’investidura i el fet de que l’equip de govern ja comptes amb varis representants en organismes supralocals. A més recalcava que ni ERC ni Iniciativa-EPM, malgrat representar quasi a la meitat de l’electorat, no compten amb cap representació a diferencia d’AISA-FIC que en té al Consorci de la Serra de Llaberia.

CiU va al·legar que, tot i que van manifestar en el darrer ple la seva

“Aquí cadascú demana el seu”, va manifestar el Sr. Samarra.

voluntat d’arribar a acords i a compartir responsabilitats amb d’altres grups polítics, necessitaven un espai de temps per “veure les bones intencions per part de tots”. També manifestà la sorpresa de que ERC demanés la representació d’altres grups polítics doncs “aquí cadascú demana el seu”, va manifestar el Sr. Samarra.

AISA-FIC va fer esment de que cada grup s’havia de solucionar les seves situacions, de la mateixa manera que ells ho havien fet en el seu moment.

ERC va lamentar profundament l’abstenció d’AISA-FIC doncs, en ocasió del nomenament al Consorci de Llaberia els va votar per entendre que “hi ha determinades qüestions que no son de grups polítics, si no que son de municipi”. També va lamentar que CiU en volgués fer “una qüestió d’interessos polítics o coincidències polítiques”, en al·lusió a que demanes la representació d’un regidor

“Si som bons xiquets ens donaran un caramel i si no som bons xiquets deixem-ho estar com està ...”

d’Iniciativa-EPM a la MIDIT i va anunciar que, en el cas de que no s’aprovés la moció, ERC en presentaria una de nova on només es proposessin ells, tot emplaçant al S. Samarra a “ser responsable de les seves contradiccions”.

Iniciativa-EPM manifestà que pel tot l’exposat, entenia que “si som bons xiquets ens donaran un caramel i si no som bons xiquets deixem-ho estar com està ...” en clara referencia a CiU. També va agrair a ERC la moció presentada tot aclarint que de no haver-la presentat ERC, ho hagués fet Iniciativa-EPM. Va acabar dient que “aquí no es tracta de ser bon nen, si no que es tracta de votar una moció”.

24 d’octubre del 2007

Una moció demana l’Entitat Municipal Descentralitzada per La Serra d’Almos.

La moció, que va ser presentada en el darrer plenari pels grups de CiU i AISA-FIC, sol·licitava iniciar l'expedient per la creació de l'Entitat Municipal Descentralitzada de La Serra d'Almos i es va aprovar per majoria absoluta de tots els regidors/es.

La regidora d’AISA-FIC va fer historia del que han estat els seus anhels des de que la dictadura franquista va obligar a retornar totes les competències atorgades per la II República a La Serra d’Almos a l’Ajuntament de Tivissa, passant pel procés de rehabilitació del municipi de l’any 1986 i que va ser desestimat l’any 2003 pel Tribunal Suprem. Amb tot va remarcar els seus anhels de segregació i va dir que la Unitat Municipal Descentralitzada es l’opció que els hi ha semblat millor per superar l’actual situació tot demanant el màxim consens i la participació de tots els grups en la comissió negociadora en la proposta de la Unitat Menor Descentralitzada.

CiU va posar de manifest que durant la legislatura passada ja es va estar treballant amb AISA-FIC per dotat a La Serra d’Almos d’autogovern i va remarcar la importància de que tots els grups polítics participessin en aquest tema.

Iniciativa-EPM, va votar favorablement tot matisant que en el cas de que fossin convidats a formar part de la comissió informativa sobre l’EMD, hi assistirien i vetllarien per “trobar la justa solució als interessos de tots els veïns i veïnes del municipi”. A més va manifestar que malgrat la legalitat de la formula utilitzada amb la presentació de la moció sorgida de l’equip de govern i AISA-FIC, també existien d’altres formules, com és que hagués estat (la moció) fruit de la petició popular dels veïns de la Serra d’Almos, en la línia emprada per AISA-FIC en el passat ple quan eludia a “la participació dels veïns i a la maduresa democràtica” i quan demanava “més participació”. També va fer menció que l’actual formula utilitzada “pot donar peu a confusió” doncs podia ser mal interpretada, en el sentit que “existeixi una mena d’intercanvi d’interessos: l’equip de govern li ofereix l’EMD i vostè s’absté en determinades votacions que puguin afavorir a l’equip de govern”, va manifestar.

Per la seva banda ERC va exposar que donava suport a la moció presentada i que seria present a la comissió per “treballar de manera clara” però va lamentar que no se’ls hagués tingut en compte a l’hora de signar-la, tot ressaltant la importància que tenen les formes en política i retraient a AISA-FIC de que no s’hagués donat l’opció a la resta de forces polítiques a entrar a formar part de la moció.

23 d’octubre del 2007

Fins a quant?

Ein?

Nous representants al Consorci de Protecció de la Serra de Llaberia

Serra de Llaberia Per majoria absoluta de tots els regidors/es va ser aprovat en el darrer plenari el nomenament dels representants de la Corporació al Consorci de Protecció de la Serra de Llaberia.

El regidor Samarra, portaveu de CiU, va proposar el nomenament dels nous representants al Consorci tot cenyint-se als estatuts doncs, l’anunciada modificació d’aquests en el passat ple ordinari “va per a llarg”, va dir. Per tant, es va evidenciar que els nomenaments fets anteriorment incomplien els estatuts del Consorci, tal i com va manifestar ERC en el seu moment. Els representants van ser dos persones per CiU i una per AISA-FIC “que si que acompleixen les condicions estatutàries”, va manifestar el S. Samarra.

ERC va argumentar que el seu vot favorable venia donat pel fet que “hi ha d’haver un representant de cada grup polític a les entitats supramunicipals” i que era lògic que fos d’AISA-FIC doncs la seu del Consorci és a La Serra d’Almos.

22 d’octubre del 2007

L’Ajuntament de Tivissa sol·licita una freqüència per una emissora municipal

parabòlica En el passat ple es va aprovar el punt de l’ordre del dia de la sol·licitud al Centre de Telecomunicacions de Catalunya d’una freqüència per a una emissora municipal, aprovant-se amb els vots a favor de CiU i d’AISA-FIC i les abstencions d’Iniciativa-EPM i d’ERC.

Iniciativa-EPM es va mostrar inicialment d’acord en la creació d’una emissora municipal, però vistes les mancances de la documentació consultada i que es requereix per la Llei d’Audiovisual de Catalunya quan es presenten aquest tipus de sol·licitud: plànol on s’ha d’ubicar el centre emissor, memòria explicativa amb la programació, previsions de finançament, forma de gestió del servei, etc, va proposar deixar el punt de l’ordre del dia “damunt la taula” en espera de que s’aporti tota la documentació pendent per, llavors, poder-la votar.

Per la seva banda, ERC va manifestar que per donar suport s’hauria de presentar un projecte definit o memòria i un projecte d’emissió per a que els grups que no estan en el govern puguin saber que es el que es vol dur a terme i va manifestar que hi ha “d’altres prioritats culturals i de comunicació” en referència a una millor estructuració de la Revista Tivissa o a la millora de funcionalitat de la web municipal.

21 d’octubre del 2007

S'aproven els comptes generals del 2005


En el passat ple ordinari de l’Ajuntament de Tivissa celebrat el dia 28 de setembre és van aprovar els comptes generals de l’exercici 2005. Van ser aprovats amb els 4 vots de CiU que va votar a favor, els 3 vots en contra d’ Iniciativa-EPM que va votar en contra i el vot d’ERC i el d’AISA-FIC que es van abstenir. Iniciativa-EPM va posar en evidencia a l’equip de govern recordant-los-hi que “el que ara pertoca aprovar son els comptes generals del 2006, això vol dir que portem un any de retard”, van manifestar, tot recalcant el fet de que el mes d’octubre finalitza el termini per presentar els comptes del 2006 i subratllant el fet que “sempre portem un retard extraordinari”. CiU va justificar el retard al·legant el canvi en el programa informàtic que s’utilitza per presentar els comptes a la Sindicatura de Comptes i ja va adelantar que tampoc els del 2006 es podrien presentar per estar l’aplicació informàtica en període de prova.

14 d’octubre del 2007

La democràcia de la laringe

Aristòtil Malgrat que avui en dia la paraula demagògia te una connotació pejorativa, no sempre ha estat així. En un inici, a l’antiga Grècia va arribar a tenir una connotació positiva considerant als demagogs com a persones amb grans habilitats per tractar amb la multitud i que tenien com a programa bàsic el millorament del nivell de vida de les masses. Després va aparèixer la connotació pejorativa d’aquest concepte. Així, per Aristòtil aquest concepte tenia un sentit ben clar, es a dir, el govern recolzat per la multitud però exercit en favor d’interessos particulars. Per Aristòfanes, la demagògia era l’engany al poble pels seus governants i va ser Tucídides qui va anomenar al regim de Pericles com “la democràcia de la laringe”. En qualsevol cas, l’actitud demagògica s’associa avui en dia a l’idea de falta de sinceritat, fingiment, ocultament i cinisme en el que fa referència a la praxis política i que es reflexa en el discurs polític.

En aquest sentit i en clau local, la demagògia s’ha instaurat de manera oficial a Tivissa mitjançant la figura del seu alcalde que, no conten amb practicar-la en l’àmbit local, ara la fa extensible a àmbits supramunicipals.

Així, una forma de demagògia es el justificar l’exercici del poder sobre bases democràtiques amb una conducta clarament autoritària. TucídidesEn aquesta línia, per exemple i com a qüestió més rellevant i immediata en àmbit local, tenim la demagògia amb el POUM. Per una banda se’ns ha volgut “vendre” la creació d’un camp de golf amb 570 habitatges i un complex hoteler en nom de l’interès general mentre per l’altra s’elaborava un pla de participació ciutadana que d’això (de participació ciutadana) no en tenia res, mentre es coaccionava determinats afectats en contra del projecte negant-los-hi la informació o mentre s’intentava que venguessin les seves propietats a la promotora.

Un altra forma de demagògia es la practicada per combatre i desprestigiar a grups opositors per respondre a les crítiques que aquests li formulen, cosa que , val a dir, es perfectament vàlid i natural en el joc polític. Això en sí mateix no ho podríem definir com a demagògia, el demagògic rau en la manca de sinceritat i honestedat quan es practica aquesta activitat, en difamar, calumniar i distorsionar els fets de manera intencionada. D’aquesta manera es pretén eludir la responsabilitat desviant la discussió amb falsos atacs a aquells que demanen comptes i compleix la funció d’amagar o disfressar la negligència, ineptitud i deshonestedat dels càrrecs públics al govern. Un exemple el tenim amb l’incompliment flagrant del conveni amb l’arrendatari del camping-alberg quan no ha complert l’acord de tenir la piscina coberta per aquest any 2007.

Però la demagògia practicada per l’alcalde de Tivissa no coneix de fronteres. Ara ha agafat altura i arriba a les instàncies dels Departaments de l’administració autonòmica i comarcal.

Així tenim declaracions contra el Departament de Medi Ambient al que acusa d’assetjar l’Ajuntament de Tivissa posant-li “reiterades denuncies” per abocaments il·legals, de fer-li desmuntar les barbacoes de la zona de l’ermita de St. Blai, etc.

L’últim crit al cel l’ha ficat contra el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre retraient-li que no aporti cap subvenció al Consorci de El demagogProtecció de la Serra de Llaberia. Però no content amb això, continua fent demagògia de la demagògia quan parla de sectarisme per part del govern de la Generalitat a l’hora d’assignar o denegar subvencions i fa encara més demagògia quan es fica amb els sous del govern de Consell Comarcal i del seu President en concret. Malgrat que considero que aquestes qüestions no em toca a mi contestar-les, si que voldria dir quelcom sobre alguna d’elles.

Primerament voldria evidenciar la demagògia de l’alcalde de Tivissa quan fa aquestes afirmacions, doncs carregar contra el Consell Comarcal (PSC-ERC) i contra el govern de la Generalitat (PSC-ERC i ICV-EUiA) per denegar-li subvencions no te raó de ser, almenys i que jo sàpiga en el que fa referència al govern de la Generalitat. A la primeria de l’any 2005, l’Ajuntament de Tivissa va sol·licitar a Medi Natural una subvenció per la recuperació del camí Ral de Llaberia per un import de 30.000 € que li va ser concedida i acte seguit, l’alcalde de Tivissa renúncia a la subvenció atorgada de 27.000 € . No se com en dirà ell d’això, però jo en dic demagògia.

En referència al sou del President del Consell Comarcal, només voldria dir, sense entrar en d’altre tipus de valoració, que almenys els ciutadans/es Riberencs coneixem el sou dels representants polítics al consell, doncs es públic i notori i hom que ho desitgi te el dret a conèixer-lo. Altra cosa molt diferent es el sou de l’alcalde de Tivissa que ningú coneix la seva actual quantia ni d'on prové. L’ultima noticia que vàrem tenir la ciutadania Tivissana sobre aquesta qüestió data de l’any 2004 quan l’afer de l’acomiadament disciplinari i posterior querella criminal al treballador de l’Ajuntament Domènec Castellnou que, com no podia ser d’un altra manera, va haver de readmetre desprès de que el jutge consideres “injust” i “improcedent” l’acomiadament i desestimes la querella. Gràcies a l’afer, els Tivissans vam assabentar-nos de que l’alcalde treballava per una empresa que subministrava material a l’Ajuntament i que per aquest motiu percebia una quantia mensual d’aproximadament 3.300 € (550.000 pts.), es a dir, segons els meus càlculs una remuneració anual d’uns 46.000 € (7,7 milions de pts.). La diferencia entre el sous del consellers comarcals i el sou de l’alcalde de Tivissa radica en que el uns son públics i l’altre es del tot desconegut. Per que, es clar, algú sap d’on i quan cobra actualment l’alcalde de Tivissa?

Aquests son dos clars exemples de com la demagògia busca disculpar els fracassos del govern municipal de Tivissa però també ho es de com un ús continuat i repetitiu de la demagògia provoca el seu propi desgast i mina la seva credibilitat.

11 d’octubre del 2007

Un any de cartipàs

Avui El cartipàs de l’Amable compleix el primer any de la seva anadura. Primer no estava massa convençut de celebrar-ho tot just el 12 d’octubre però, ben mirat, m’he adonat de que ara si tinc quelcom que celebrar.

Sembla que fos ahir quan començava burxant per les entranyes del meu bloc tot intentant de que una imatge se’m fes més o menys gran o que tal o qual paraula quedés alineada en un costat o a l’altre. La veritat es que no estava massa convençut d’arribar fins aquí.

Els motius que em van impulsar a crear aquest espai, no només continuen sent els mateixos, si no que ara son més forts que en un inici. Tot aquest temps que li he dedicat m’ha servit per conèixer d’altres inquietuds plasmades en d’altres blocs, conèixer una mica més el que succeeix i s’opina tant a Tivissa com en l’àmbit de la blocosfera ebrenca, però també de Catalunya, d’Espanya i d’altres llocs de llengua castellana.

Quan escric aquestes ratlles, l’afluència de visites al cartipàs durant aquest primer any d’existència aboca un resultat de 37.706 pàgines vistes per 17.463 visitants amb un promig mensual de 2.900 pàgines vistes i 1.343 visitants. Essent al mes de maig quan es registra la major afluència de pàgines vistes (8.924) i de visitants (4.488).

Gràfica anual de visites

Mentre escric aquestes ratlles, també me’n adono que hi ha una descompensació entre el comptador de visites i les dades estadístiques que em dona el servei d’aquest (una diferencia aproximada de 9.000 pagines vistes que no ha comptabilitzat el comptador). Suposo que deu ser degut a uns mesos en que no acabava de funcionar prou bé, durant el període en que Blogger va fer el canvi a l’actual format de Blogger beta amb noves característiques i prestacions. Però de tota manera el que importa no es la quantitat de les visites si no la qualitat i la interacció dels visitants en relació amb el que aquí si pot llegir. En aquest aspecte, també he de dir que el bloc ha superat amb èxit el que, al meu entendre, considero dos moments puntuals en que alguns (pocs, jo diria que no més de tres persones però de manera reiterada) han intentat “rebentar” aquest espai, cosa que probablement tornaran a intentar quan tornin a llegir algun “post” que no els hi agradi o que no puguin o sàpiguen rebatre.

D’altra banda m’agradaria felicitar i donar les gràcies a totes i tots aquells que heu decidit intervenir en el debat amb els vostres comentaris, encara que anònims, donant la vostra opinió sempre des del respecte i la tolerància i els que ho han fet via e-mail del bloc així com també a tots aquells que han tingut la deferència de posar un enllaç al meu bloc en el seu lloc web. A tots vosaltres dir-vos que El cartipàs de l’Amable continua obert i a l’espera dels vostres comentaris i opinions doncs coincideixo plenament amb B. Brecht quan afirmava: “Transformar “l’acció d’escriure a algú” en un “acte d’escriure” es quelcom que em sembla greu i nociu. La veritat no pot ser simplement escrita; s’ha d’escriure a algú. A algú que sàpiga utilitzar-la. Els escriptors i els lectors descobreixen la veritat junts”.


Moltes gràcies a totes i tots per les vostres visites i comentaris.

10 d’octubre del 2007

Virus a la web municipal

Des de ja fa alguns mesos, a la web municipal si podien observar alguns comentaris d’usuaris que tenien tota la “pinta” d’”SPAM” o de correu poc fiable.

El fet però, es que des de fa una setmana he pogut comprovar que el cercador Google adverteix als usuaris del perill de visitar la web, doncs informa als cercadors que pot estar infectada i et recomana fer marxa enrere, tot advertint que si hi entres ho fas sota la teva responsabilitat.

Aquí podeu veure una advertència, tot just abans de prémer l’enllaç que apareix a Google:

VirusAquí podeu veure un altra advertència, un cop hem premut l’enllaç:

Més virusSegons el centre d’assistència de Google, aquest missatge apareix en aquelles pàgines que Google identifica com les que poden instal·lar programes nocius o enganyosos en l’ordinador i que s’instal·len sense que ho puguem apreciar i sense el nostre consentiment, poden esborrar informació de l’equip o robar informació personal.

Espero que l’Ajuntament solucioni aviat aquesta situació doncs els usuaris que la visiten, de ben segur que no volen “contaminar-se” amb software espia ni amb cap altre tipus de virus.

No se si això es demanar molt, vista la deixadesa que es denota en el manteniment de la web. A més dels comentaris “SPAM” a que faig referència més amunt i que ja fa mesos que persisteixen sense que ningú ho solucioni, si proveu de clicar a l’enllaç “Visitar
www.Tivissa.org” que hi ha a la part superior esquerra, veureu que el que us apareix que no és precisament la pàgina que existia anteriorment (m’atreviria a dir que fa un any que es troba en l’actual situació, sense que ningú hi posi solució).

Fer una pàgina web esta més que bé, però no ni ha prou en fer una gran propaganda presentant-la abans de penjar-la a la xarxa, cal mantenir-la, renovar-la, fer-la participativa (sobre tot) i utilitzar-la com una eina més per donar a conèixer Tivissa i els seus atractius turístics (per exemple), enlloc de signar convenis (que per cert no se si han passat pel plenari) amb TV3 per 9600 €/any.

1 d’octubre del 2007

Baixada d’artefactes

El passat 11 de setembre va tenir la ja tradicional Baixada d’artefactes casolans que es du terme a Tivissa i que enguany ha arribat a la cinquena edició.

L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament, que posa de manifest l’enginy i la imaginació dels participants compta amb premis pels cinc artefactes més originals i l’únic requisit per participar-hi es que els vehicles tinguin un mínim de tres rodes i sistema de frenada.


30 de setembre del 2007

Una E.D.A.R. per Tivissa

EDAR

Surt a informació pública el projecte d’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Tivissa.

El diari El Punt d’avui ho publica:

Medi Ambient posa a informació les depuradores de Sant Jaume i Tivissa

EL PUNT. Sant Jaume d'Enveja.
El Ministeri de Medi Ambient ha posat a informació pública els projectes de les depuradores de Sant Jaume d'Enveja i Tivissa, que suposaran una inversió de 8 milions d'euros i que estan incloses en el programa Agua a la conca de l'Ebre. En el cas de Sant Jaume d'Enveja, es construirà una xarxa de col·lectors i una estació depuradora per al tractament de les aigües residuals urbanes. El projecte està valorat amb més de 6 milions d'euros. Pel que fa a la de Tivissa l'actuació costarà 1,8 milions d'euros. La diputada del PSC al Congrés, Lluïsa Lizárraga, ha valorat molt positivament la publicació d'aquests dos projectes.

28 de setembre del 2007

L’Ajuntament de Tivissa dona suport a la candidatura de Tarragona


Segons informa el diari El Punt d’ahir dia 27, l’Ajuntament de Tivissa dona suport a la candidatura de Tarragona a la Capital Europea de la Cultura 2016.

El fet de que s’estableixi una Capital Europea de la Cultura, neix l’any 1985 i és fonamenta el fet de que Europa ha estat bressol de la cultura i en la importància de que les seves ciutats han jugat un paper fonamental en la creació i l’extensió de la cultura arreu del continent i es basa en la idea que “la cultura, l’art i la creativitat no és menys important que la tecnologia, el comerç i l’economia”.

Tarragona, va prendre la decisió de presentar la seva candidatura al mes de desembre de l’any 2004 per unanimitat dels cinc grups polítics representats a l’Ajuntament.

Particularment em sembla encertat el fet de que el nostre Ajuntament hagi donat suport a la candidatura de Tarragona, igual que trobo digne d’elogi que, en el seu dia, tots els grups polítics votessin a favor unànimement. Senyal de que aquest tema va estar consensuat entre totes les forces polítiques.

Malauradament, el fet de que el nostre Ajuntament no hagi acordat en un plenari la decisió de donar suport a la candidatura de Tarragona significa com a mínim tres coses:

1.- Que el nou equip de govern continua prenen les decisions menyspreant la resta de forces polítiques municipals i, per extensió, a la ciutadania en general.

2.- Que els nostres representants polítics a l’oposició, a l’igual que la resta de la ciutadania, continuen assabentant-se de les actuacions del nostre Ajuntament mitjançant la premsa.

3.- Que malgrat que el portaveu de CiU, Sr. Samarra, va reconèixer en el transcurs del darrer ple que “les formes potser no han segut les adequades” (en referència a l’actuació de l’equip de govern) i va recalcar que “a partir d’avui prendrem nota” i malgrat les cites al President Montilla (“Fets i no paraules”) del Sr. Alcalde, sembla ser que el tarannà i la praxis de l’actual equip de govern arrossega una sèrie de vicis que son ja impossible d’abandonar.

“Com diu el President Montilla: “Fets i no paraules”. S’ha de demostrar a partir d’avui les ganes de consens i les ganes de diàleg per part de tots (...) La feina s’haurà de fer dia a dia, consensuadament, parlant entre tots (...) D’ara en endavant els projectes seran consensuats, seran aprovats fora d’aquí i aquí l’únic que vindrem a fer es a ratificar”. (Dixit Jordi Jardí, Alcalde – ple d’investidura 16/06/2007 – )