Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

22 d’octubre del 2009

Moció en defensa del dret a decidir. Ple ordinari setembre V

En el setè punt de l’ordre del dia, s’aprovava la “Moció en defensa del dret a decidir i de la consulta popular per a la independència a Arenys de Munt” que va presentar el grup municipal d’ERC.

La moció que es passà a l’aprovació constava de cinc punts:

1.- Defensar el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur sense traves ni limitacions de cap mena, en la línia del pronunciament del Parlament de Catalunya de 1989.
2.- Felicitar-nos per la iniciativa de la consulta per la independència d’Arenys de Munt com un saludable exercici de democràcia, obert a la participació de la ciutadania d’aquest municipi.
3.- Encoratjar a actuar amb llibertat, i en complicitat amb la societat civil, als ajuntaments d’altres municipis dels Països Catalans que es plantegin la realització de consultes similars.
4.- Exigir al govern espanyol el respecte més escrupolós al dret dels municipis catalans que així ho considerin convenient a celebrar consultes populars per a la independència.
5.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya i als portaveus dels diferents grups amb representació a la cambra.

El regidor d’ERC va defensar la moció presentada reiterant el seu suport a la consulta d’Arenys de Munt que va qualificar com un exemple de que “tot es susceptible de canviar-se”, alhora que “constatava” la por del govern espanyol i d’“una gent que va manar quaranta anys i que porta camisa blava” de realitzar consultes i de “demanar el seu parer a la població”. Tanmateix “encoratjava” a les entitats locals “que vulguin proposar una consulta al municipi” a què “així ho facin”.

Per la seva banda, el grup municipal d’Iniciativa-EPM feia exposició dels motius que els portaren a votar en contra de la moció. Així, la regidora Alba Benedicto, manifestava el seu “lament en l'actuació equivocada i desmesurada per part del Govern Central en la consulta d'Arenys”, una consulta que “veiem del tot positiva”, va dir. Així mateix, manifestava la defensa d’Iniciativa-EPM pel dret a l’autodeterminació alhora que matisava que “autodeterminació no és només independència” i que “autodeterminació és que Catalunya pugui decidir i que ho faci sense limitacions. No ens cenyim al binomi independència sí o no”. I es referí a d’altres formules existents “per exemple, ser un estat propi en un estat federal”. Va recordar el fet de que “Sabem quines són les nostres competències com a càrrecs electes municipals, i aquesta, tot i els nostres idearis, no hi és contemplada.”, per continuar fent recordatori de que, nomes uns mesos enrere, Iniciativa-EPM va portar a aprovació del plenari una moció que s’aprovà per unanimitat per “complir i fer complir la Llei”. Va explicar que Iniciativa-EPM “no entrarem en una utilització partidista sobre la independència” que alguns partits porten a terme acusant-se entre ells de “feblesa”, i referí “les CUP a ERC, ERC a CIU i CIU, com no, al Govern”. Exposà la seva voluntat de que el Parlament de Catalunya “acceleri el projecte de llei de Consultes populars i així canviar el marc jurídic actual” tot reivindicant-se com a “hereus i hereves del PSUC” que continuaran “sent insaciables defensors i defensores del dret a l'autodeterminació del poble català” tot destacant que “autodeterminació també és Estatut i seguirem reivindicant la sobirania del nostre poble”. Va finalitzar dient “No entrarem en valorar si en aquesta taula ens sorprendran algunes de les mans que s'alçaran a favor de les consultes per a la independència de Catalunya... el que sí que tenim ben clar és que el nostre vot, el vot d'Iniciativa per Catalunya, igual que ahir, avui, no serà mai en contra de l'autodeterminació del nostre país".

El regidor portaveu de CIU va supeditar el seu vot favorable a la modificació de la moció en el punt quatre de la mateixa afegint-hi “i al català”. Així, es corregí el redactat d’aquest punt que quedava redactat de la següent manera: “Exigir al govern espanyol i al català el respecte més escrupolós al dret dels municipis catalans que així ho considerin convenient a celebrar consultes populars per a la independència”.

La moció va ser aprovada amb els vots favorables de CIU, AISA-FIC i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

18 d’octubre del 2009

S’aprova la constitució de l’EMD de La Serra d’Almos. Ple ordinari de setembre IV

Es passà, en el sisè punt de l’ordre del dia, a aprovar la constitució de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de La Serra d’Almos, que va ser aprovada per unanimitat.

Desprès de que l’Alcalde es dirigís als diferents grups municipals, integrants tots ells de la comissió de seguiment de l’EMD, per “agrair a totes les forces que formen part d’aquest Ajuntament” el treball realitzat durant un any i mig i que es tradueix en aquesta proposta d’aprovació, donà la paraula a la regidora d’AISA-FIC de La Serra d’Almos que va fer una intervenció tot fent recordatori del llarg procés que ha dut a La Serra d’Almos a convertir-se en EMD.

La regidora Lourdes Pena començà la seva intervenció tot recordant la frase “El poble que no coneix la seva història està condemnat a repetir-la” i es remunta a l’any 1931 en que l’Ajuntament de Tivissa atorga l’Entitat Local Menor a La Serra d’Almos fins que va ser retirada per la dictadura franquista i continuà parlant de la llarga lluita que, finalment, els ha dut a l’actual EMD. Una EMD que, al seu entendre, “representa la possibilitat de recuperar definitivament les avinences i les relacions entre La Serra i Tivissa” i que els permetrà “gestionar d’una manera més directa els problemes i qüestions que ens afecten com a poble”. “Qui pot conèixer millor que nosaltres les nostres pròpies necessitats?” va dir. Recordà que, pel que fa a la qüestió econòmica, l’EMD rebria “els diners que li pertoquen per habitant”, seguint el criteri utilitzat per les administracions estatal i autonòmica. Quan a la qüestió territorial, “potser el que ha aixecat més suspicàcies”, va matisar que no havia de tenir cap problema doncs “continuem formant part d’un sol municipi”. Quan al procés electoral que cal emprar per elegir el president de l’EMD va dir “per fi els habitants de La Serra podran escollir directament a la persona que gestionarà els nostres afers municipals”. Va acabar fent un recordatori de tota la gent que ha participat i col·laborat per a que el projecte d’EMD pugui ser una realitat, així com als tècnics i a l’equip de govern de CIU i els membres de la Comissió negociadora formada per Iniciativa-EPM i ERC.

El regidor d’ERC va felicitar a la regidora d’AISA-FIC malgrat que puntualitzà que, en la Comissió de treball de l’EMD, “alguns modes de treballar no ens han semblat els que havien de ser” i es referí a determinats acords dels que va dir “no hi estem totalment d’acord”, com es la divisió territorial però que “no podien fer que nosaltres no votem a favor” i va demanar que, en un futur i un cop el Ple aprovés l’EMD, es fes una consulta al municipi “per recavar força” davant les administracions superiors.

El portaveu d’Iniciativa-EPM manifestà el seu “desig” de que la Generalitat treballi per a que “aquest projecte d’EMD” es dugui a terme “el més aviat millor”, va exposar que “ens hauria agradat que aquesta iniciativa hagués sorgit dels veïns enlloc de partits polítics” i va recordar la “bona fe” i la “predisposició i disposició” del seu grup a la Comissió en la que “hem aportat el que sabíem”, malgrat constatar que el seu grup “ens varem sentir dolguts” pel fet de que la proposta que s’aprovà per majoria de passar un escrit explicatiu a tots els veïns afectats pel nou àmbit territorial, “després la majoria va decidir que no era convenient”. També es referí al fet de que “per arribar a l’EMD” s’hi hagués pogut arribar fa 30 anys, malgrat que llavors el que es perseguia “era un altra cosa ..., legitima”, al·ludint a la segregació. Va finalitzar recordant que eren els veïns qui, en el cas de sentir-se perjudicats, han de presentar al·legacions essent l’Ajuntament que ho haurà de resoldre i donant l’enhorabona a la regidora d’AISA-FIC.

El portaveu de CIU va donar l’enhorabona i va destacar el moment històric tot exposant que “el que havíem de demostrar i havíem de fer ja ho hem fet” durant aquesta i la legislatura anterior i mostrant el seu convenciment de que l’EMD “estem segurs de que funcionarà”.

14 d’octubre del 2009

Aprovació dels comptes generals del 2008. Ple ordinari de setembre III

En el cinqué punt de l’ordre del dia del plenari del 30 de setembre s’aprovaven els pressupostos de l’exercici 2008.

El regidor d’ERC va explicar que el motiu del seu vot contrari doncs “qui no gestiona els comptes, difícilment hi pot votar a favor” i va celebrar el fet de que “ja ens hem posat al dia” i que “anem recuperant terminis perduts”, tot ressaltant el fet de que, al seu entendre, es denotava que “la gestió econòmica” i “l'elaboració dels pressupostos” era quelcom “més rigorosa” i “sobretot, bastant més seria”. Va fer diverses preguntes i comentaris sobre vàries qüestions, entre elles, és referí a l’important increment de deutors en referència a l’exercici del 2006; a la previsió inicial de publicitat i propaganda que acaba doblant la quantitat inicial; a la diferència per llibres escolars que passa de 25.000 € per l’any 2007 a 2.600 € pel 2008, “o es un error i hi falta un cero”, va dir; a la instal·lació de Wi-fi, que acaba amb un crèdit definitiu de 22.000 € i de la que va preguntar quan ha costat “per que surt als pressupostos del 2006, del 2007 i del 2008”, en referència de que “havia de ser gratuïta i només havia de costar 6.000 € a les arques municipals”.

El portaveu d’Iniciativa-EPM, que va celebrar que “per fi s’aproven els comptes generals a l’any que pertoca” i va agrair la “predisposició” del regidor d’Hisenda “de donar-nos tota la informació dels comptes generals”, va exposar el motiu del seu vot contrari realitzant un seguit de preguntes i observacions, entre les quals es referí:

Quant a ingressos:

Sobre un dret pendent de cobrament de 39.000€ “que no sabem que són”, va dir.

Referent a l’abonament d’una auditoria d’inversions al càmping per 3.000€ que el concessionari paga a

“ Tornaré a parlar de maridatge”

l’Ajuntament, “tornaré a parlar de maridatge” va recalcar, explicant que el concessionari ho paga l’any 2007 però no és comptabilitza fins el 2008, “poden explicar de que és una auditoria d’inversions al càmping?”, preguntà.

Sobre els convenis amb la central nuclear Ascò-Vandellòs per valor de 25.000€ i amb la Fundació ENRESA per valor de 27.000€, va evidenciar “són convenis que no passen pel Ple”.

Quan a despeses:

És referí al crèdit inicial d’Atencions protocol·làries i representatives de 5.000€ que acaba amb un crèdit definitiu de 16.500€.

Al crèdit inicial per dietes a càrrecs electes de 9.000€ que acaba amb un crèdit definitiu de 14.000€

Al crèdit inicial de Jurídics de 14.000€ i que finalitza amb un crèdit definitiu de 19.000€.

Al crèdit inicial d’estudis i treballs tècnics per 45.000€ i del que existeixen uns compromisos de pagament de 50.167€.

Al crèdit inicial de Seguretat Social de 162.000€ que acaba amb un crèdit definitiu de 192.800€.

Referent a urbanisme i arquitectura:

Per reparació i manteniment, en referència ha un treball d’esbrossar el camí de Natocts que ocasiona unes despeses de 4.269€ pagades a Jordi Borràs, va dir “voldria saber si es presenta factura o es que el tècnic fa una certificació”. També, un altre cop i com ja manifestà en els pressupostos del 2007, es referí a les despeses que ocasionen el lloguer d’un camí privat de la Sra. Mª Pura Rojals Perelló, que ascendeixen a 50€ mensuals i que ja es venen fent efectius durant tot l’exercici 2007, “a veure si sabem quin és aquest camí”, va dir.

En concepte d’aigua, ressaltà els 180€ abonats a l’Agrupació d’Amics de la Font Vella de La Serra d’Almos.

En concepte de vestuari, “torna a sortir l’empresa PG Esports” va dir, i es referí als 1.064€ abonats pel vestuari de la brigada municipal.

Sobre despeses diverses, es referí al crèdit inicial de 2.500€ que finalitzà amb 33.500€. En aquest sentit preguntà sobre pagaments de sous del càmping “voldríem saber que és això”, va dir.

Referent a cultura:

Per festes populars, amb un crèdit inicial de 152.700€ i que acaba amb un crèdit definitiu de 209.700€, es referí a les despeses de propaganda a la premsa per més de 6.160€ i, altre cop, tornà a referir-se a l’empresa PG Esports amb despeses per valor de 10.056€.

Per l’edició de la revista de l’Ajuntament, amb un crèdit inicial de 2.800€ amb uns compromisos de 9.300€ va preguntar “si la revista de CIU es fa a la mateixa empresa que es fa la revista”.

Per altres transferències a famílies i institucions, menciona la subvenció al Centre Recreatiu de Darmós per un muntant de 1.500€, als 4.000€ a l’A.V. de Darmós i als 6.000€ a l’A.V. de La Serra d’Almos, a part del cost de “festes i d’altres”.

Referent a esports:

Per laboral i eventual, amb un crèdit inicial de 4.500€ i un crèdit definitiu de 21.240€.

Per llibres escolars Primària i ESO, “un altra vegada surt PG Esports” per 1.200€

Per regal de la cursa de muntanya 4.400€ abonats a un particular, “no se que és aquesta partida”, va dir.

Per altres transferències a partides i institucions, 1.150€ abonats a PG Esports.

Per joc de canastes de minibasquet a PG Esports, amb un crèdit inicial de 0€ i un crèdit definitiu de 2.500€.

Va finalitzar la seva intervenció dient “els que ens interessaria seria treballar amb els pressupostos i fer-los més creïbles”, doncs afirmà “el pressupost és el reflex en que després queden els comptes generals”.

Els comptes generals del 2008 s’aprovaren amb els vots favorables de CIU i AISA-FIC i els vots contraris d’Iniciativa-EPM i ERC.

12 d’octubre del 2009

Tres anys de cartipàs

Un altre any d’El cartipàs, i en van tres. En aquesta data m’agrada recordar-me de tots els que em seguiu, fent comentaris i enllaçant-me amb la vostra web, per això la vull compartir amb tots vosaltres. A totes i tots, gràcies.8 d’octubre del 2009

Aprovació dels comptes generals del 2007. Ple ordinari de setembre II

En el quart punt de l’ordre del dia del Ple ordinari del dia 30 de setembre, va ser necessari el vot de qualitat de l’alcalde, en una segona votació, per que l’equip de govern de CIU podés aprovar els comptes generals de l’exercici de l’any 2007. Així s’aprovaren amb els 4 vots a favor de CIU i els 3 vots en contra d’Iniciativa-EPM, el d’ERC i l'abstenció d’AISA-FIC.

El regidor d’ERC va fer varies preguntes sobre els comptes i va exposar el motiu del seu vot contrari “bàsicament per que aquests comptes haurien d’estar presentats fa un any en

“Jo no hi era, per tant, difícilment podia dir-ho”

aquest Ple municipal
” i al fet de que “no es dona acompliment al principi d’estabilitat pressupostària”. A més, en referència al romanent negatiu de 160.129 € que resulta del tancament de l’exercici i del que l’equip de govern manifesta que és conseqüència de paralitzar la tramitació de la subhasta del solar municipal del C/ Llena fent-se ressò del seu grup i del d’Iniciativa-EPM en l’aprovació del pressupost del 2006, va manifestar “aquest pressupost va ser aprovat l’any 2006 i jo no hi era. Per tant, difícilment podia dir-ho” (recordem que la passada legislatura ERC no tenia representació municipal).

Al seu torn, el portaveu d’Iniciativa-EPM feia explicació del vot contrari. També sobre l’argument esgrimit per l’equip de govern de paralitzar la tramitació del solar del C/ Llena, va

“Es gasta més que no pas es recapta”

manifestar “si s’ho vol creure algú que s’ho cregui” i també es referí al fet de que no es dona acompliment al principi d’estabilitat pressupostària evidenciant que “es gasta més que no pas es recapta”. Tanmateix, va fer un seguit de preguntes i puntualitzacions qualificant de “disbauxa financera” els comptes de l’equip de govern i referint-se a “possibles il·legalitats” que “esperem que es vagin aclarint en el transcurs del debat”, va dir.

En quant als ingressos, evidenciava la mala previsió de l’equip de govern en una sèrie de qüestions. A tall d’exemple:

- Previsió inicial i definitiva de l’ICIO del parc eòlic: 252.000 €. Recaptació: 0 €
- Previsió inicial i definitiva del Coto: 1.500 €. Recaptació: 423 €.
- Previsió inicial i definitiva de transferències Diputació: 40.000 €. Recaptació: 5.882 €
- Previsió inicial i definitiva del pis de lloguer metge: 1.000 €. Recaptació: 0 €.
- Previsió definitiva d’alienació de terrenys: 195.000 €. Recaptació: 0 €.
- Previsió definitiva del PUOSC: 325.437 €. Recaptació: 23.000 €. Amb un dret reconegut (gasto) de 74.800 (es a dir, en preveig ingressar 325.437, només en recapto 23.000 i me’n gasto 74.800, més del que he recaptat)
- Previsió definitiva de CATSALUT: 246.300 €. Recaptació: 56.000 €.
- Previsió de la Generalitat i altres: 18.776 €. Recaptació: 0 €.

En quant als ingressos per ocupació de la via publica preguntava “volem saber que es el que passa”, en referència a que, a l’igual que en l’exercici anterior (2006), a l’exercici del 2007 tampoc havien trobat cap assentament d’ingressos per ocupació de via pública de la Gelateria. D’altra banda, tal i com també va fer el regidor d’ERC en el seu dia, es referí als pagaments a compte de l’ocupació de via pública al C/ St. Blai per l’empresa Tramuntana Promocions Tivissa. En aquest sentit manifestà “volem una explicació de com va tot això”, doncs afirmà que feia falta l’assentament del mes de setembre per valor de 1.102 € per aquest concepte i que el pagament d’octubre per un valor de 469 € estava assentat el dia 5 de novembre, mentre que a l’interessat se li comunica que procedeixi a liquidar un dia desprès de l’assentament, “primer assenten i desprès li diuen que pagui”, va dir. A més, va qualificar de “curiós” que amb data 11/01/2008, se li torni a recordar a l’empresa que al Departament d’Intervencions de l’Ajuntament encara “li consta com a pendent el pagament” corresponent al mes d’octubre del 2007.

Quan a les despeses, es referí, entre d’altres, a varies qüestions:

- Crèdit inicial (pressupostat) d’atencions protocol·làries i representatives: 5.000 €. Crèdit definitiu (despesa final): 8.800 €.
- Crèdit inicial dietes de càrrecs electes: 10.000 €. Crèdit definitiu: 11.200 €.
- Crèdit inicial estudis i treballs tècnics: 36.000 €. Crèdit definitiu: 48.000 €. Que, segons afirmà, correspondria als serveis d’assessorament de l’extreballadora de l’ajuntament Roser Lopez i que percebia uns honoraris mensuals de 3.422 €.
- Crèdit inicial consultori local: 0 €. Crèdit definitiu: 1.030.730 €. En aquest punt va ressaltar el fet de que és l’Ajuntament qui paga les despeses de les runes que cal portar a l’abocador de Vinebre “quan en tots els projectes es diu que se’n ha de fer càrrec l’empresa”, va dir.
- Crèdit inicial festes populars: 145.000 €. Crèdit definitiu: 190.396 € (a més dels 215.445 € pendents de pagament). “Hasta li paguem la substracció de begudes del qui té la concessió del bar”, va dir.

Sobre la treballadora en excedència Maria Luisa Maria Marcos, va posar en evidència que, a més de que “se li paga un refrigeri, se li regala un ram de flors i una placa commemorativa”, l’Ajuntament també li paga un curs a l’Institut de Ciències de l’Educació, tot i trobar-se en excedència.

Sobre despeses d’estudis i treballs tècnics d’urbanisme, va recordar a l’equip de govern que tenia l’obligació de fer un concurs públic enlloc d’agafar les empreses a dit. En aquest sentit es referí a l’empresa Limonium que va cobrar 11.948 € i a Lluís Serra Sole que també cobrà 11.947 € per redactar l’informe del POUM.

Sobre el concert de l’Elèctrica Dharma, “no ho hem pogut aclarir”, va dir, tot fent referència a un muntant de 43.445 € que “a nosaltres ens surt”. I es referí a una primera assegurança de 1.052 €, una actuació de 17.980 €, 207 € de vigilants, 367 € de grup electrogen. I a un altra factura per l’actuació de 18.220 €, 600 € de falques publicitàries, 500 € de grup electrogen, 730 € de lloguer de waters, inspecció i manteniment 327 €, vigilants 378 €, despeses de subvenció al C.Futbol pel concert 406 €, pòlissa d’assegurança 1.052 €. “A veure si ho aclarim”, va dir.

En quant al crèdit inicial de cultura, exposicions i altres de 3.000 €, va dir que hi havia uns compromisos de pagament de 5.451 € i anà desglossant les despeses per conceptes. Així es referí a la compra de ventalls per la gent a les nits de Bonmont i a la neteja de la zona i a insercions publicitàries a la premsa per 1.800 €.

En quant a altres transferències a famílies i institucions, va destacar la subvenció de 6.260 € a l’Associació de Veïns de La Serra d’Almós per despeses de festa major i de 3.500 € a l’A.V. de Darmòs per activitats de l’any 2006 i una subvenció a la Guardia Civil.

Sobre el crèdit inicial d’esports i material esportiu: 17.000 €. Crèdit definitiu: 22.000 €. Es referí als quasi 21.000 € a que ascendeixen les despeses de la Marxa de Muntanya, de la que destacà els 5.400 € que va atorgar l’Ajuntament als voluntaris de la cursa per anar d’excursió a València sense que és prengui l’acord per cap òrgan municipal “ni que tots els voluntaris siguin assabentats d’aquesta excursió”. Demanà que “ens donessin alguna explicació” sobre l’empresa PG Esports que proveeix de material esportiu a l’Ajuntament i que “liquida tots els anys a l’Ajuntament sumes quantioses”, tot sol·licitant informació sobre aquesta empresa, així com dels responsables de la compra de material sense cap mena d’acord i preguntà si “pot haver tracte de favor amb algú, amb l’esmentada empresa?” i sol·licità “segons comentaris, ho haurien d’averiguar a veure si es beneficia algú de tanta compra a aquesta empresa”.

Pel que fa a l’apartat de turisme, va referir-se a una factura pagada a l’empresa Àrids El Català per 1.500 € en concepte de sorra pel càmping-alberg i, al·ludint a l’equip de govern,

“Vostés no saben que es fan obres però li paguen les factures al concessionari”

va dir “resulta que vostès paguen factures d’obres que no saben que es fan”, tal i com varen respondre a una pregunta d’Iniciativa-EPM en el seu moment i com també “ho manifesten a la Fiscalia”. I va continuar “ho sigui que vostés no saben que es fan obres però li paguen les factures al concessionari”, per continuar reprovant-los “i desprès diuen que no hi ha maridatge econòmic

Finalment, va referir-se a un escrit del 10/06/2009 de la Sección de Fiscalización Tribunal de Cuentas en el que constata que l’Ajuntament, en data 29/05/2009, encara no ha entregat la documentació referent als comptes generals dels anys 2006 i 2007 i l’insta per a que la remeti en un termini no superior a 30 dies advertint-lo de que, del contrari, pot incórrer en responsabilitats contables i penals. També es referí a l’escrit enviat a l’Ajuntament per la FMC i l’ACM i on li recomanen enviar al Tribunal de Cuentas els comptes generals pendents en temps i forma. Va continuar dient “ara i avui, amb més de tres mesos de retard, no poden enviar els comptes del 2007 per no estar aprovats i per portar un retard d’1 any”.

Acabà la seva intervenció referint-se a la pràctica habitual de l’equip de govern d’incomplir la Llei que fa que no tingui “problemes de consciència” i que “els hi es veritablement un problema es que es sàpiga”.

Les escasses respostes del regidor d’Hisenda es van limitar a retreure a Iniciativa-EPM el fet de que no assistís a la comissió de comptes i a contestar-li “jo, la veritat, tota aquesta bateria de preguntes no li puc contestar per que ara no tinc la informació” i al regidor d’ERC que “ha tingut un més i mig per poder consultar els comptes”.

Així, ni “les possibles il·legalitats” a que es referia el portaveu d’Iniciativa-EPM al inici de la seva intervenció, ni les preguntes que formulà tant ell com el regidor d’ERC, no van ser contestades per la inexistència de debat.

4 d’octubre del 2009

Ple ordinari de setembre - I

Escut Tivissa
El dia 30 de setembre es va realitzar el corresponent ple ordinari. Deguda a la seva llarga duració (2,5 hores aproximadament) i als temes tant feixucs que s’hi van tractar (aprovació dels comptes generals del 2007 i 2008), he cregut convenient de narrar-lo per temes. D’aquesta manera, esmicolant-lo, podrem entrar en més profunditat en cadascun d’ells.

Presa de possessió d’un nou regidor

L’inici del Ple va tenir lloc amb la presa de possessió com a regidor de l’Ajuntament de Tivissa de Sr. Albert Altés Llaó, numero 6 per la llista de CIU a les darreres eleccions municipals, després de que la regidora Sra. Marta Paniagua i Puigbert presentés la seva renúncia al càrrec en el Plenari del mes de juny i que la Sra. Rosa Mª Benedicto Carbonell, següent a la llista, no acceptés el seu nomenament. Així, el nou regidor, per la seva “consciència i honor”, prometia “acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Tivissa amb lleialtat al Rei i guardant i fent guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia”. El nou regidor, que va manifestar la seva intenció de “portar el càrrec el més dignament possible” i de mantenir la seva regidoria “oberta a tothom que hi vulgui entrar i treballar per ella sense discriminar absolutament a ningú”, va rebre la insígnia de l’Ajuntament per part de l’alcalde. Tanmateix, els grups a l’oposició d’Iniciativa-EPM i d’ERC van donar-li la benvinguda i li van desitjat sort.

Aprovació de l’acta anterior

Amb els vot favorables de CIU, AISA-FIC i ERC i els desfavorables d’Iniciativa-EPM, va ser aprovada l’acta corresponent al Ple ordinari realitzat el passat 29 de juny.

Aprovació de les festes locals

La proposta d’aprovació de les festes locals dels municipi per l’any 2010 va ser aprovada per unanimitat. Així queden determinades les festes locals de Tivissa els dies 23 i 26 de juliol; a La Serra d’Almos el 2 de gener i el 10 d’agost; a Darmós el 8 de febrer i el 13 d’agost i el 16 de gener i 28 d’agost a Llaberia.