Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

13 de novembre del 2012

14N


14 d’abril del 2012

Abril, mes de la República

Era el dimecres dia 4 quan el Conseller d’Interior Felip Puig criticava, sense cap rubor, la “connivència intel·lectual” o "simpatia" de polítics, intel·lectuals i acadèmics amb els violents en casos de manifestacions com les del 29-M, mentre anunciava un seguit de “mesures” com poden ser: restriccions de drets als condemnats per delictes d'aldarulls i alteració de l'ordre públic; identificacions preventives; més videovigilància als espais públics que es prestin a les concentracions; l’obertura d’una web de col·laboració ciutadana per a identificar gent que hagi comès delictes i, en quant a Internet i les xarxes ciutadanes, manifestava que perseguiria els qui causessin violència, en promoguessin o en fossin còmplices via webs, blocs, piulades, etc. (qui sap, potser després d’aquest article em detenen “preventivament”).

El fet però, es que la conselleria d’Interior manté l’empresonament preventiu, arbitrari i desproporcionat dels estudiants Ismael Benito i Daniel Ayyash des del passat dia 29 mentre la premsa ortodoxa no dedica ni quatre ratlles a quest tema ni als ferits per l’actuació indiscriminada de la policia, es més, fins i tot censuren fotografies d’un ferit que ha perdut un ull per un impacte d’una bala de goma. Una premsa al servei del poder que va resumir la jornada de la vaga general del dia 29M en imatges de contenidors cremant.

Es curiós com després de 76 anys aquest escrit publicat al diari El Sol per la Alianza de Intelectuales Antifascistas, quatre mesos després de l’esclat del cop d’estat militar contra el govern legítim de la República, té plena vigència. Només que avui, els intel·lectuals crítics amb  l’establishment, no  tenen un espai en aquesta premsa  “ortodòxa” que discrimina les veus dissidents:
    
(…) La prensa de Burgos aún habla de provocación roja: de los incendios provocados en Madrid por los rojos para utilizarlo a su favor. No importa, nadie lo cree. Nadie que no ignore, en absoluto, intencionadamente, la serena condición de nuestros heroicos milicianos que cuidadosamente ayudan a trasladar mujeres y niños con el mismo respeto cariñoso con que salvan un cuadro o un libro importante que se los encomiende, puede creerlo. La verdad está con nosotros y no puede ser falseada. Está con nosotros y nadie puede dudar de ella porque al margen de toda propaganda, sinceramente, de corazón a corazón, como hablan los hombres en los momentos graves, os la decimos nosotros que somos poetas, escritores, artistas, y tenemos un alto sentido de nuestro oficio que se halla por encima de la propaganda, de la mentira útil, de la mentira jesuítica.

Os la decimos nosotros los poetas, escritores y artistas, antes que nada y que por serlo no estamos sino al servicio del hombre, de lo más alto y noble del hombre, por encima de los partidos y de la propaganda interesada.

Creedla. Tenéis que creer en nuestra palabra si no habéis perdido vuestro corazón.

Pero no equivocaros. Tened muy en cuenta que esto, todo esto, no significa lamentación jeremíaca sino enardecido y colérico anuncio de nuestro triunfo decisivo y final. Nuestras palabras no respiran otra atmósfera que la de nuestro pueblo y, cómo éste, no hacemos otra cosa que dirigirnos a la conciencia, a lo más profundo de vuestra conciencia, hombres honrados del mundo, para que vuestra airada protesta palpite entre vuestro corazón con la misma fuerza que el nuestro.

(Fracment del missatge de la Alianza de Intelectuales Antifascistas al diari El Sol de 19/11/1936)

Caldrà continuar caminant, lentament, però amb pas ferm i decidit cap a la III República.


20 de març del 2012

Declarada nul·la l’oferta publica de l’Ajuntament de Tivissa

En el transcurs del Ple del passat dia 27 de febrer i com a conseqüència de la pregunta formulada pel regidor d’Iniciativa-Entesa, va quedar clar que l’equip de govern acata la sentència judicial de l’últim contenciós administratiu interposat pel sindicat CC.OO. que anul·la l’oferta pública d’ocupació de l’any 2006. Això sí, va ser necessari que formulés dos vegades la pregunta per a que li fos contestada i sense que, en cap moment, es fes menció a la sentència judicial per part de l’Ajuntament. Així, en referència a les persones que ocupaven la plaça fruit del procés selectiu, quedava constància de la seva actual situació: “la situació contractual que tindrien, al igual que els anteriors treballadors que tampoc teníem constància de que haguessin passat un procés selectiu,  han passat a ostentar la condició de indefinits no permanents o no fixes”, va afirmar el secretari.

Es a dir, aquest personal afectat per la sentència, passen a ocupar les places interinament fins la cobertura de les mateixes en un nou procés selectiu. Per a dir-ho de manera clara i entenedora, les sis persones que ocupaven les places corresponents a 1 llicenciat educador/dinamitzador esportiu i 5 auxiliars administratius, ja no tenen la plaça en propietat.
La política de fets consumats de l’alcalde i del seu equip de govern en les convocatòries de les bases per a cobrir aquestes places l’any 2006, es va fer palesa quan va infringir el Conveni Col·lectiu de treball de l’Ajuntament de Tivissa i vulnerar el dret fonamental a la llibertat sindical.  

Era el 30 de novembre de 2006 quant el sindicat CC.OO. interposa recurs de reposició considerant contràries a dret les bases de la convocatòria del procés selectiu, sol·licitant la declaració de la suspensió en base a la no participació dels òrgans de representació del personal, viciant de nul·litat de ple dret les bases de la convocatòria per haver estat dictat l’acte prescindint total i absolutament del procediment. Recurs que és estimat per l’Ajuntament i que deixa en suspens el procediment fins que no es porti a terme la negociació col·lectiva de l’oferta pública i les bases de la mateixa. Aquesta negociació que en teoria havia de ser l’inici del procés negociador amb els representants sindicals, a la pràctica nomes va ser un mer tràmit per a salvar l’escull que li representava al Sr. Alcalde la suspensió del procés i poder així continuar amb el procediment.  

Sentència 88/2009-D de 17/03/2009
El sindicat CC.OO. interposa contenciós administratiu contra la decisió de l’alcalde de continuar amb el procés de convocatòria publicat al DOGC núm. 4782. Contenciós que dona fruit a la sentència 88/2009-D mitjançant la qual, i malgrat el que el jutge considera “una pantomima de reunión entre los representantes del Ayuntamiento y los delegados de personal” en la que “ ... se evidencia que el Ayuntamiento solo pretendía una convalidación de los actos impugnados”, desestima el contenciós administratiu, doncs entén que havent-hi d’altres contenciosos interposats “podría darse el caso de que dos resoluciones judiciales analizasen la misma cuestión pudiendo incurrir en contradicción”.      

Sentència 773/2009 de 8/10/2009
Amb la sentencia núm. 773/2009, ferma i executòria, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, resol anular l’acord plenari del 29 de juny de 2006 mitjançant el qual s’aprovaven les Bases Generals per a la provisió de places de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tivissa i com a conseqüència del contenciós administratiu que va interposar el sindicat CC.OO. contra el fet de que l’ajuntament obvies “la negociación con los sindicatos legalmente representados en el Ayuntamiento”

Sentència núm. 240/210 de 3/03/2010
Amb aquesta sentència, es resol el contenciós administratiu interposat pel sindicat CC.OO. contra l’Ajuntament de Tivissa que declara nul l’acord de Ple de data 29/06/2006 en que es va aprovar la Plantilla Orgànica i la Relació de Llocs de Treball. El motiu, la infracció de la Llei i la vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical, tal i com ho fa palesa la sentència: “En consecuencia, al haberse omitido, sin causa justificativa alguna, la negociación con los sindicatos legalmente representados en el Ayuntamiento demandado, se afectó a su derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 de la Constitución), contenido adicional de su derecho fundamental a la libertad sindical reconocida en el art. 28.1 de la Constitución”

Sentencia 28/2012 de 1/02/2012
Amb aquesta última sentència interposada per CC.OO. contra l’oferta pública d’ocupació, es resol l’últim contenciós administratiu que restava pendent. La sentència declara nul·la l’oferta pública d’ocupació aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 104 de data 24/08/2006 i publicat al BOP de Tarragona del 2/09/2006. I sentència: “por faltar la previa negociación colectiva y los preceptivos informes retrotrayendo las actuaciones al instante anterior de la publicación a fin y efectos de que se sigan los trámites oportunos”.

Finalitza així un llarg procés de més de cinc anys en que si quelcom queda en evidència és la mala praxis política, la prepotència, l’obscurantisme, la pràctica antidemocràtica, el total menyspreu a la Llei i el malbaratament dels cabals públics de l’alcalde Jordi Jardí i del seu equip de govern. Tot plegat caldrà preguntar a l’equip de govern de CIU quin ha estat o pot estar el cost econòmic total de la seva intolerància i perseverant actitud prepotent. També caldrà preguntar-los-hi si pensen tornar a convocar oferta pública de treball per les places que continuen vacants.


Una mica de musica?


9 de març del 2012

OJALA

Ens agradaria vindre aquí dient que tenim un pressupost diferent” (...) “Ojalá que quan féssim la liquidació hagin canviat les circumstàncies conjunturals” (...) “Ojalá sigui així ... Ojalá sigui així” (...) “Ojalá que aquest any que ve puguem presentar un pressupost diferent” (...) “Tot i ser un pressupost complicat, cal esperar que sigui un pressupost amb un final esperançat
(S.Samarra dixit)

No, no són versos adomenos. Més aviat sembla un apotegma a títol d’epitafi, encara que, personalment, ho considero una vertadera radiografia, l’epítom de vuit anys de govern, el vertader gen del immanent tarannà polític  de l’equip de govern de CIU de Tivissa. Així, amb uns reiteratius “ojalá” finalitzava la seva intervenció el portaveu del grup municipal de CIU per explicar el pressupost del 2012, tanmateix, com si l’oracle parlés per boca de la Sibil·la.

El pressupost
s’aprovava amb els vots favorables de CIU i AISA-FIC i els vots en contra d’Iniciativa-Entesa i ARA Tivissa-AM.

Quan a l’explicació de vot, AISA-FIC manifestava el seu vot favorable pel que entén com un pressupost amb “una partida d’ingressos que és real, molt real, perquè no hi ha cap partida que no se sàpiga d’on caurà”.
  
Per contra, Iniciativa-Entesa es referí a tota una sèrie de qüestions per adduir el seu vot contrari, entre les que cal destacar, en la partida d’ingressos, la taxa per utilització de domini públic no urbà doncs, al seu entendre, no veia clar “d’on pensen recaptar aquests 232.000 €” pressupostats. L’elaboració de l’ordenança fiscal per aplicar aquesta taxa ha anat a càrrec d’una empresa que ha cobrat pels seus serveis 3.000 €, més 65.000 € que cobrarà quan es posi en funcionament l’ordenança, cas contrari, si no s’arribés a aplicar, l’empresa deixaria d’ingressar aquesta última quantitat. També va posar en evidència l’incompliment del conveni signat entre l’ajuntament i l’empresa explotadora (Àrids El Català, S.A.) dels terrenys municipals a la pedrera de Senén, “hem vist ja, en diferents comptes, que aquesta quantitat no s’ingressa”, va requerir. Conveni aquest, aprovat al plenari del setembre de 2005, que preveu una aportació mínima fixa per part de l’empresa de 15.000 € i que, malgrat tot, en el pressupost del 2012 només es preveuen uns ingressos de 100 €.

Per part de ARA Tivissa-AM, la regidora va argumentar el seu vot contrari referint-se també, entre d’altres, a la nova taxa per utilització de domini públic no urbà de la que va manifestar que els ingressos pressupostats “no sé si s’acabaran recaptant”, fet que “pot acabar fent ballar tot el pressupost”. A més, va mostrar el seu escepticisme en els ingressos previstos per la publicitat a Radio Tivissa i de l’Alberg municipal.

Una mica de musica ambient?

19 de novembre del 2011

20N

Avui ha estat dia de reflexió. Demà caldrà anar a votar per què cal un canvi de polítiques. Demà cal que parlem amb el nostre vot mitjançant les urnes, que el dia 20 sigui un vertader referèndum en contra d’aquesta mercadocracia, d’aquesta minoria amb supremacia econòmica que exerceix el seu poder de facto sobre les nostres institucions democràtiques i que vol fer desaparèixer l’Estat del Benestar que tants esforços i tantes lluites ens ha costat. Demà no tiraré el meu vot a la paperera com diu CiU de Tivissa, no el tiraré per què votaré als que em convencen, als que m’il·lusionen, als que millor recullen les meves aspiracions d’un mon més just i millor.

Demà votaré a ICV-EUiA, votaré a les persones en qui diposito la meva confiança per a que facin sentir la veu de la ciutadania per davant dels agiotistes i dels mercats, per què els dies que s’aveïnen vénen amb fam endarrerida.

Demà votaré a l’Alba.

12 de novembre del 2011

Adéu agulla i fil

Desprès de cinc mesos sabàtics, he decidit de tornar a la meva trinxera digital. Ha costat, perquè si fàcil es caure en la desídia més difícil es sortir-ne. Ha segut necessària una bona dosi d’autodisciplina. El calze que agafen els esdeveniments en totes les esferes de la política i les conseqüències directes dels mateixos en la nostra vida quotidiana m’animen a ficar-me de nou al parapet des d'on albiro el meu particular horitzó i des d'on puc fer sentir el meu personal crit. Aquest salt cap al darrera que estem vivint (i que viurem) en la pèrdua dels drets socials conquerits gràcies a la lluita dels nostres avantpassats, va aparellat amb la conseqüent degradació del grau de democràcia que havíem aconseguit. Aquesta particular doctrina del shock requereix d’una gran capacitat d’observació i anàlisi per sortir de la confusió i atordiment en que ens ha deixat el sempre vigilant Gran Germà, doncs, com ja afirmava G. Orwell, “veure el que tenim davant els nostres propis nassos exigeix un esforç constant”.

Adéu agulla i fil, m’he cansat ja del punt de creu i en breu aniré traient el cap, escrivint, pensant en veu alta ...22 de maig del 2011

Que tinguem sort

"Malgrat la boira cal caminar"21 de maig del 2011

Dels incompliments de CIU de Tivissa

Busquin les nostres propostes de govern que els vam plantejar ara fa 4 anys i analitzin el nivell de compliment de les mateixes”.

Això es el que diu CIU de Tivissa en el seu programa de govern 2011-2015, tot just com a introducció abans de fer l’exposició de totes les propostes programàtiques amb les que es presenten a aquests comicis.

Doncs bé, ni ha que ho han analitzat i, a més, ho han donat a conèixer.

Si vols veure alguns dels incompliments de CIU de Tivissa, clica la imatge de més avall.

17 de maig del 2011

Míting electoral d’INICIATIVA-ENTESA


El dimecres dia 18 tindrà lloc el míting electoral d’INICIATIVA-ENTESA al Casal Cultural a les 22 hores. L’acte comptarà amb l’assistència del Diputat d’ICV i exconseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà i amb la Hortènsia Grau, també Diputada i exdirectora dels Serveis Territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació al Camp de Tarragona.

15 de maig del 2011

Programa electoral d’INICIATIVA-ENTESA

Aquest es el programa electoral amb el que INICIATIVA-ENTESA es presenta a les eleccions municipals del proper dia 22 de maig.

Clica damunt la imatge per visualitzar-lo.


  

13 de maig del 2011

Alba Benedicto i Fermí Pallisé, candidats d’INICIATIVA-ENTESA

La meva feina i la meva vida, en aquests moments, m’impedeix estar a primera fila i a peu de carrer, que es on han d’estar els polítics locals. I aquest acte de coherència que fem tots, simplement, vol dir seguir lluitant amb tots vosaltres, per aconseguir un poble més just ”.

-Alba Benedicto-
Oferim transparència. Volem un municipi amb un ajuntament de parets de vidre que garanteixi plenament l’accés a la informació que genera. Volem un govern local que lideri les polítiques de participació ciutadana. Oferim diàleg”.

-Fermí Pallisé-


12 de maig del 2011

Les 16 prioritats d'INICIATIVA-ENTESA

En aquest opuscle podeu llegir les 16 prioritats amb que INICIATIVA-ENTESA es presenta a les eleccions municipals del dia 22 de maig.

Clica damunt la imatge per llegir les 16 prioritats d’INICIATIVA-ENTESA.


11 de maig del 2011

Joan Pere Vernet i Ricard Cavallé, candidats d’INICIATIVA-ENTESA

Vull posar en positiu les vegades que hem hagut de dir no en aquesta legislatura. Hem dit no a l’especulació urbanística. Algú s’imagina com hauria acabat el tema del POUM, del camp de golf, si no l’haguéssim parat a temps?”.

El dia 22 de maig em presento a les eleccions per dos raons, la primera es per què m’estimo el meu poble i la segona es per què em crec, realment, el que estic fent”.


-Joan Pere Vernet-El camí que hem recorregut junts des de l’inici de la democràcia fins al dia d’avui ha estat fàcil de recórrer gràcies a l’esperit del que tots ens hem impregnat per lluitar a favor d’un municipi millor per a tots i totes”.


-Ricard Cavallé-

10 de maig del 2011

Joaquima Cedó i Alba Pallisé, candidates d’INICIATIVA-ENTESA

La qualitat democràtica d’un poble es mesura pel respecte cap a totes les diverses opinions que acull en el seu si

Vull treballar amb humilitat, des del respecte a totes les idees; amb voluntat de diàleg; amb propostes en positiu que estaran obertes al debat amb la crítica com a punt de partida per a progressar no com a punt final per a destruir i, també, amb el reconeixement de les coses ben fetes que s’han de mantenir i potenciar

-Joaquima Cedó-Si mos ho proposem, tot es possible. Cadascú de naltros tenim espais i motius per aportar el nostre gra de sorra

El nostre destí no esta escrit i l’hem de construir naltros mateixos. Es temps d’acció. Es temps d’actuar a favor de la concòrdia. Tots diferents però units per principis i valors universals, respectant la diferència i apreciant-la com a enriquidora”.

-Alba Pallisé-9 de maig del 2011

Joan Josep Pentinat i Dúnia Andreu, candidats d’INICIATIVA-ENTESA

Des de la meva voluntat de servei, posaré els meus coneixements i el meu esforç en la tasca de millorar el nostre poble

-Joan Josep Pentinat-
He decidit continuar formant part d’aquest grup de gent que veiem la política d’una forma diferent a la que hi ha a hores d’ara, on la paraula democràcia sabem el que vol dir i la portem a terme

-Dúnia Andreu-

8 de maig del 2011

Informa, del grup municipal d'Iniciativa-EPM

Ahir dissabte, el grup municipal d'Iniciativa-EPM va realitzar un bustiatge repartint el seu butlletí informatiu INFORMA.

En els butlletins fan unes pinzellades dels temes més punyents que, al seu entendre, han marcat la política del govern de CiU a l'Ajuntament durant aquests quatre anys de legislatura.

Podeu llegir-los "clicant" sobre les imatges:

7 de maig del 2011

INICIATIVA-ENTESA: Acte de presentació de candidaturaEl passat dijous tenia lloc la presentació de la candidatura d’INICIATIVA-ENTESA.

Us volem transmetre un missatge d’esperança. Tenim les eines, tenim les persones i tenim l’empenta per canviar de direcció”.

Amb aquestes paraules, la candidata Mercè Bordera, explicava el tarannà de les persones que conformen la candidatura i a les que es va referir com “una peça imprescindible per al funcionament del nostre projecte”. Un projecte que és “la suma d’habilitats, valors i aptituds de cadascun de nosaltres”, va dir.

Una presentació de candidats horitzontal, es a dir, posant en valor, per un igual, el potencial de cada candidat i transmetent el missatge d’un grup cohesionat capacitat per governar l’ajuntament durant els pròxims quatre anys. Així, es referia als components de la llista com “un equip cohesionat on tot som iguals, on tots som necessaris per igual independentment dels que sortim escollits”.

La presentació va transcórrer de manera que, després de que un candidat explicava els motius que l’han dut a presentar-se a aquestes eleccions, feia la presentació d’un altre company fins acabar amb la intervenció del cap de llista Fermí Pallisé, que va cloure l’acte explicant el per què de concórrer a aquestes eleccions, els objectius a assolir i com INICIATIVA-ENTESA pretén desenvolupar el seu projecte polític, “no hi ha gestió municipal sense política ni política sense valors, hi nosaltres en tenim”, va expressar. I així plasmava tota una sèrie de valors transversals que estan presents en tot el seu projecte programàtic: eficàcia, transparència, participació, diàleg, qualitat democràtica, experiència, capacitat, coneixement, il·lusió, creativitat i responsabilitat.

5 de maig del 2011

Presentació de la candidatura INICIATIVA-ENTESA

Logo I-E

Aquesta tarda tindrà lloc l’acte de presentació de la candidatura amb la que concorre INICIATIVA-ENTESA a les eleccions municipals del proper dia 22.

L’acte tindrà lloc avui al Casal Cultural a les 20 hores.

Demà, dia 6, comença oficialment la campanya electoral d’aquests comicis als que també hi concorren, a més d’INICIATIVA-ENTESA, ARA TIVISSA-ACORD MUNICIPAL, AISA-FIC i CIU.

10 de febrer del 2011

Radio Tivissa

El passat dia 16 de desembre ens assabentàvem, oficialment, de la creació de Radio Tivissa. Així, en el corresponent punt de l’ordre del dia de l’últim Ple ordinari del 2010 s’aprovava, amb els vots favorables de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC, l’ordenança fiscal nº 20 referent al preu públic per a la prestació del servei a l’emissora pública municipal. Aquesta ordenança, en paraules del regidor Sr. Samarra, “fixa els preus públics de les falques publicitàries que es puguin encomanar”.

Fa tot just 3 anys i poc, en el Ple ordinari del 28 de setembre de l’any 2007, s’aprovava la sol·licitud d’una freqüència per a una emissora municipal al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat Catalunya amb les abstencions dels grups de l’oposició doncs l’equip de govern no presentava al plenari la documentació pertinent (programació, previsions de finançament, ubicació de l’emissora, forma de gestió, etc) que es requereix en aquests casos. Sis mesos desprès, en el Ple del 31 de març de 2008, era el grup municipal d’Iniciativa-EPM qui posava en evidencia a l’equip de govern per la seva pràctica de fets consumats i de menyspreu cap a la Corporació municipal pel fet de mentir descaradament als regidors de l’oposició tot actuant amb “nocturnitat i traïdoria” al enviar la documentació necessària sense debatir-la i aprovar-la en el Ple.

El gran CharlotI ara, de facto, desprès de que tothom ja ens hàgim assabentat, oficiosament, mitjançant la premsa i per poder escoltar l’emissió de la pròpia radio en funcionament, l’equip de govern posa en coneixement de la Corporació la posada en marxa de Radio Tivissa amb la creació d’una ordenança fiscal sobre el preu públic per la prestació del servei a l’emissora municipal. Així ho afirmava el regidor de Cultura “En principi tothom sap que tenim un servei nou al poble” (...) “l’emissora està funcionant”.

En opinió del grup municipal d’Iniciativa-EPM, la manera de procedir de l’equip de govern és inadequada i referí que això era “començar la casa per la teulada”, en referència a que s’aproven els preus públics abans de fer l’estudi de viabilitat econòmica, reglament, etc, qüestió a la que també es referí el regidor d’ERC “a cap empresa del món mundial, i dic del món mundial, les coses es comencen així”.

Després de varies interpel·lacions del portaveu d’Iniciativa-EPM sobre la manca total d’informació referent a l’emissora, “volem saber com funciona”, va dir, va reiterar el fet de que l’equip de govern havia presentat la documentació sense passar-la pel plenari tot dient “vostès diuen que no han presentat cap estudi econòmic, jo dic que això no és així. Vostès han presentat un estudi econòmic, ja el buscarem”.

Va ser el regidor de Cultura qui, finalment, va haver de reconèixer que “quan es va enviar tota la documentació a la Generalitat hi havia un pla de viabilitat i com es finançaria l’emissora”.

I així, hem passat del que només havia de ser una petició de freqüència a tenir una radio local en funcionament sense que els grups de l’oposició se’n assabentin fins que ho llegeixen a la premsa o sintonitzen per casualitat la freqüència de Radio Tivissa.

On ha quedat la paraula de l’equip de govern de CIU? On és el bon govern? On és el respecte a la institució municipal i als representants electes?

I el Ple Sr. Alcalde?

El que es fa avui és demanar una reserva de freqüència, la qual cosa, per aquest Ajuntament, no té cap cost. El dia que es decideixi posar en marxa o crear l’emissora municipal, s’haurà de tornar a sotmetre en aquest Ple i, per tant, serà aquell el moment per a retre comptes sobre aquest tema
(Alcalde dixit, 28/09/2007)

I el Ple Sr. Samarra?

L’únic que estem demanant és una reserva de radiofreqüència, més endavant si els pressupostos i si el Ple ho creu convenient s’haurà de parlar de gestions, s’haurà de parlar de programació, s’haurà de parlar de costos, s’haurà de parlar d’altres coses
(Regidor Samarra dixit, 28/09/2007)

“Sostenella y no enmendalla” com deien els hidalgos espanyols del Segle d’Or que empraven aquesta formula amb la qual es pensaven mantenir i reforçar el seu honor. Es a dir, el dolent no és equivocar-se, sinó reconèixer l’error; i per eludir les conseqüències de l’error, cal perseverar en l’equivocació, dóna igual quines siguin les conseqüències.

Desgraciadament, molt propi de l’equip de govern i de l’alcalde en particular.

Ja només ens queda esperar pacientment i observar si l’emissora, sense cap mena de reglament de funcionament, s’utilitzarà com a altaveu de CIU en la propera campanya de les eleccions municipals o, si pel contrari, serà una veritable emissora municipal, és a dir, del poble i pel poble. Malauradament, tot fa pensar el contrari, doncs l’opacitat, la mentida i la manca total d’informació han estat les característiques principals que han destacat en el naixement de Radio Tivissa, amén de les preses i l’incompliment dels requisits (estudi de viabilitat econòmica, reglament, etc) que han de marcar la creació d’una emissora municipal i, tot plegat, a cinc mesos de les eleccions municipals.


I si a tot plegat li posem musica?


7 de gener del 2011

2011

Aquest nou any que afrontem esdevé costerut, potser com cap altre que jo recordi d’ençà que tinc ús de raó. L’horitzó es perfila ple de negres núvols que amenacen amb una llarga i despietada tempesta en mig d’un mar que llença brogit enfollit de voracitat de fera famolenca. Un camí costerut que comencem amb les sabates gastades pel llarg camí recorregut, però amb el convenciment de trobar el port que ens aculli i ens preservi del naufragi a tots per igual, sense deixar a ningú pel camí. Caldrà ser valents i agosarats, i desplegar les veles amb l’esperança de que els vents amics ens donin la força necessària per continuar endavant sense defallir, estirant la mà a tots els crits ofegats d’aquells que la crueltat d’aquest mar salvatge i foll del liberalisme descarnat i desbocat pretén engolir i esclavitzar.

Doncs això, despleguem les veles i fem humils precs als vents amics perquè en siguin propicis i, junts, puguem empènyer i, com diu el poeta, “que en son bufar los sia parcial e que tots cinc complesquen mon retorn”.