Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

14 d’abril del 2010

Ara més que mai

"El contrari de l'oblit no és la memòria. És la veritat. La veritat de la memòria en la memòria de la veritat."

Vetlla la nit el món dels oblidats. Per això ha fet soldats els seus records i els ha armat de memòria, per que s’alleugereixi el dolor dels més petits”.
(Anònim)

7 d’abril del 2010

Sentència ferma i executòria del TSJC contra un acord de PleEra en el transcurs del torn de precs i preguntes del Ple ordinari del dia 24 de març quan el portaveu d’Iniciativa-EPM preguntava a l’equip de govern de CIU “que pensen fer?” referint-se a l’expedient administratiu Recurs núm. 912/2006. Així, feia palesa, una vegada més, la mala praxi de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tivissa.

Aquest Recurs dóna com a fruit la sentència ferma i executòria núm. 773/2009 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, corresponent a la resolució del contenciós administratiu que va interposar el sindicat CC.OO. contra les Bases Generals per a la provisió de places de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tivissa i que varen ser aprovades en el Plenari del 29 de juny de 2006.

El contenciós s’interposa contra les Bases Generals per què l’Ajuntament no va voler-les negociar amb els representants sindicals dels treballadors. Aquest tràmit preceptiu, és un dret reflectit al seu Conveni Col·lectiu i emparat en la LOLS i la pròpia Constitució i del que la sentència especifica “cuando la negociación con los representantes sindicales es preceptiva, se debe respetar la misma, con previa convocatoria de aquellos y su participación negociada de la Bases Generales” (sic). Qüestió aquesta que l’alcalde i el seu equip de govern es van passar “per l’arc del triomf” tal i com fonamenta la sentència (de manera més ortodoxa) “al haberse omitido, sin causa justificativa alguna, la negociación con los sindicatos legalmente representados en el Ayuntamiento” (sic) i vulnerant, de manera flagrant i barroera el dret fonamental a la llibertat sindical, tal i com el propi Ajuntament no té cap pudor en admetre, doncs “reconoce que no ha habido negociación previa a la aprovación de las Bases Generales”(sic). És per tot això que els TSJC falla “estimar el recurso y anular el Acuerdo impugnado del Pleno del Ayuntamiento de Tivissa, de fecha 29 de junio de 2006, de aprovación de las Bases Generales para la provisión de plazas incluidas en la Oferta pública de Empleo” (sic). Es a dir, que tant les Bases Generals com tots els actes administratius realitzats a posteriori, són nuls de ple dret.

A aquestes alçades, ja ha quedat patent que l’alcalde i el seu equip de govern tenen ofuscades les virtuts cardinals de les que tant fan gala i que la seva practica política és l’art de convertir en impossible el possible, en transformar en un “más difícil todavía” el que no té complicació i esta reglat i regulat, i en caure reiteradament en un degoteig constant de despropòsits il·legals que ja marquen un estil propi de governar, un estil que ja ha deixat la seva particular empremta en els annals de la història de la nostra comunitat.

4 d’abril del 2010

Ple ordinari de març II

L’últim punt de l’ordre del dia del Ple del dia 24 de març feia referència a precs i preguntes, apartat on els grups de l’oposició exerceixen part de la seva tasca de control i fiscalització de l’equip de govern.

Així els grups d’Iniciativa-EPM i ERC feien tot un seguit de preguntes.

El regidor d’ERC va remarcar l’incompliment de l’acord plenari referent al Pla director i amb el tema d’actes que reben amb un retard exagerat. Tanmateix, sol·licitava informació sobre una sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament a l’ACA per abastament d’aigua al nucli de Llaberia; sobre el procés per designar un secretari-interventor; sobre una denúncia al Jutjat de Falset; sobre una casa en estat de ruïna al C/Verge de Montserrat; sobre el posicionament de l’Ajuntament referent a la candidatura d’Ascó per l’ubicació del Magatzem Temporal Centralitzat i si l’equip de govern de Tivissa “pensa signar les al·legacions en contra d’aquesta instal·lació”; sobre l’EDAR (Estació Depuradora d’aigües Residuals); sobre la situació de la piscina municipal i càmping-alberg; sobre la TDT, de la que va dir “ja que tenen tota la veritat”, va demanar informació de la situació en que es troba, “per què si ha baixat Deu a la Terra i els ha envestit d’aquesta autoritat moral, doncs, a lo millor, m’ho poden explicar”, va dir.

També va fer dos precs. Un, en referència a que l’equip de govern no comunica als regidors de l’oposició, “en la forma i terminis que pertoca”, les cartes que arriben dirigides als mateixos i al·ludint a una carta de convocatòria a tots els regidors que té registre d’entrada el dia 14 de gener per un acte el dia 16 i que el registre de sortida de la mateixa per comunicar-ho als regidors es del dia 18, dos dies desprès de que ja s’hagi realitzar l’acte. A la qual cosa va recriminar-los-hi “encara que tinguin la força dels vots, la força de la raó no la tenen”. Amb l’altre prec, recordava a l’equip de govern que els debats polítics “s’han de realitzar al lloc que pertoca”, es a dir a l’Ajuntament.

Iniciativa-EPM va fer un prec a l’equip de govern concernent al MTC i en referència a que mentre els grups de l’oposició estaven tancats al Consell Comarcal, en sintonia amb l’acord Plenari que es va prendre en el seu dia, l’alcalde “estava cantant les simpaties del MTC”, actitud que va considerar “que no és de rebut”. Un altre prec pertanyent a la manca de comunicació de l’equip de govern sobre les convocatòries i invitacions que diferents entitats locals i supralocals fan al seu grup mitjançant l’Ajuntament. I un altre prec sobre “l’incompliment reiteratiu de la legalitat vigent” de l’equip de govern en l’entrega de les actes dins el termini legalment establert.

Va realitzar tot un seguit de preguntes referents, entre d’altres, a obres realitzades a la piscina; sobre la sol·licitud del Departament d’urbanisme demanant còpia dels expedients de disciplina urbanística en sòl no urbanitzable; sobre la notificació de la denegació d’una subvenció de la Secretaria d’Acció Ciutadana; sobre l’informe de l’expedient de les obres de construcció dels vestuaris de la pista poliesportiva del Plan E.

Referent a qüestions jurídiques va demanar informació:

- Sobre la designació de procuradors i lletrats per representar l’Ajuntament en un procediment per qüestions referents a tot el tema del càmping.
- Sobre un informe jurídic del gabinet Bel Advocats per un contenciós amb l’anterior concessionari del càmping.
- Sobre l’aprovació d’un pressupost presentat per gabinet Bel Advocats per la col·laboració professional referent a unes al·legacions presentades per un usuari del càmping al que l’Ajuntament demana que retiri el bungalow.
- Sobre l’aprovació del pressupost de Bel Advocats per la col·laboració professional referent a un requeriment del Jutjat de 1a. Instància i instrucció núm. 3 del prat de Llobregat.
- Sobre l’aprovació d’un pressupost per l’assessorament jurídic a l’Ajuntament per un contenciós administratiu de l’antic concessionari del càmping.
- Sobre l’aprovació d’un pressupost per l’assessorament jurídic a l’Ajuntament de Bel Advocats per un altre contenciós administratiu de l’antic concessionari del càmping.
- Sobre l’aprovació d’un pressupost per la col·laboració professional de Bel Advocats per un altre requeriment del Jutjat 1a. Instància i instrucció núm. 3 del prat de Llobregat.
- Sobre l’aprovació d’un pressupost de Bel Advocats per les al·legacions presentades per un altre usuari del càmping per la retirada d’un bungalow;
- Sobre una querella interposada per l’Ajuntament a l’antic concessionari del càmping.
- Sobre l’aprovació del pressupost de Bel Advocats per les al·legacions presentades per l’antic concessionari del càmping referents a l’expedient de taxació de l’equipament turístic municipal.
- Sobre la sol·licitud de documentació del Jutjat de 1a. Instància de Gandesa a l’Ajuntament.

Se’n donen compte per què vaig dir que no en tenien prou amb 25.000 €”, va dir, referint-se a l’assignació de la partida Jurídics del pressupost del 2010 i veient la quantitat qüestions jurídiques que té obertes l’Ajuntament.

Tanmateix feia un aclariment referent a una denúncia presentada per Inciciativa-EPM sobre l’abocament d’aigües residuals al barranc de la Foix, en aquest sentit va recordar la proposta d’acord de Ple que el seu grup havia presentat i que “ni tant sols es va executar”, va dir. En aquest sentit va manifestar que aquesta mateixa proposta va ser la que es va entregar al ministeri Fiscal.

Referent a sol·licituds d’informació presentades en temps i forma pel seu grup, va tornar a demanar informació:

- Sobre la sol·licitud d’informació presentada pel seu grup el 10 de febrer referent al projecte de llicència d’obres que va presentar la Direcció General de Telecomunicacions per la instal·lació d’una torre de telecomunicacions i que encara no els hi ha esta facilitada.
- Sobre la sol·licitud d’informació feta el 10 de febrer sobre la certificació de l’any 2009 del tram de millora de l’antiga N-340a i que encara no els ha estat facilitada.
- Sobre les al·legacions presentades per Iniciativa-EPM i d’altres persones i entitats referents al parc eòlic de la Toa i que encara no els hi ha estat facilitada.
- Sobre l’expedient de les obres del Centre municipal de serveis i Casal d’avis Fase 2b de Tivissa i que encara no els ha estat facilitada.
- Sobre la consulta de tots els expedients de les obres atorgades en zona rústega clau 7a agrícola permanent dels anys 2008-2009 i que encara no els ha estat facilitada.

A destacar, l’última pregunta del portaveu d’Iniciativa-EPM, quan es va referir a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, favorable als treballadors que van interposar un contenciós administratiu contra les bases generals per la provisió de placés d’oferta de treball públic de l’Ajuntament de Tivissa. “Que pensen fer?”, va preguntar a l’equip de govern el portaveu d’Iniciativa-EPM.

3 d’abril del 2010

Ple ordinari de març I

El passat dia 24 va tenir lloc el primer Ple ordinari de l’any en curs. En el transcurs del plenari es tractaren 10 punts de l’ordre del dia.

Aprovació d’actes anteriors

Amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC, va quedar aprovada l’acta corresponent al Ple ordinari del 23/12/2009. També va quedar aprovada l’acta corresponent al Ple extraordinari del 16/03/2010 amb els vots a favor de CIU, AISA-FIC i Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

El fet destacable és que en una de les actes aprovades, la Secretària especifica que excusa l’assistència d’un regidor d’Iniciativa-EPM i desprès, aquest mateix regidor, queda reflectit a l’acta conforme ha votat. De res van servir els aclariments dels regidors/es del grup municipal d’Iniciativa-EPM, ni la Secretària ni l’equip de govern van considerar-les.

Aprovació del pressupost del 2010

El regidor d’Hisenda Sr. Borràs presentava els pressupostos del 2010 fent incís en la contenció en la despesa “que correspon al temps d’incertesa”, malgrat manifestar el seu optimisme “tot i els temps difícils”.

El regidor d’ERC va fer menció al poc temps que han tingut per estudiar els pressupostos, referint-se a les escarides 48 h. d’antelació amb que se’ls hi ha subministrat la documentació referent als mateixos. Tanmateix criticava els

“ pocs diners de dotació pot tenir aquest Pla Estratègic”

sis mesos de retard amb que l’equip de govern presenta aquests pressupostos. Entre d’altres aclariments, va recordar al regidor d’Hisenda que s’havia compromès a la creació, en els pressupostos del 2010, d’una partida específica per dur a terme la creació d’un Pla de desenvolupament estratègic municipal i, aquesta partida, no quedava reflectida en el pressupost. La resposta del regidor d’Hisenda va ser que no recordava haver adquirit el compromís de dotar una partida específica i que “el tema del pla estratègic esta inclòs dintre dels estudis tècnics”, a la qual cosa, el regidor d’ERC va puntualitzar “pocs diners de dotació pot tenir aquest Pla Estratègic” referint-se a la retallada pressupostària que ha patit aquesta partida.

El portaveu d’I-EPM va fer incís a la diferència entre els pressupostos del 2010 i els presentats el 2009, “només pel volum, ja es veu que són molt diferents”, va dir, i va agrair el fet a l’equip de govern alhora que ho matisava dient “per acabar de quedar bé, només els hi faltaria incloure les bases d’execució del mateix”. Tanmateix feia palesa que la memòria del pressupost els hi és lliurada amb “molt poc temps”, cosa que fa molt difícil “poder presentar alternatives” i impedeix la tasca “de control i fiscalització” a l’equip de govern.

“una taxa que no existeix, no sé com es pot recaptar”

El portaveu d’Iniciativa-EPM, entre d’altres qüestions, es va referir la partida de Taxes de recollida de trastos vells que té pressupostada 12.000 €, evidenciant que “una taxa que no existeix, no sé com es pot recaptar”. També, sobre la concessió de l’abocador, va apel·lar al milió d’euros “que no estan condicionats a res” i va lamentar que “el municipi no vegi el resultat d’aquests diners”. Referent al préstec de l’edifici de l’escola bressol va manifestar el seu desacord doncs no entenen el fet de que s’hagi de comprar l’escola bressol “quan ara no ens costa res”. Quant a la partida de Jurídics, dotada amb 25.000 €, va manifestar el que al seu entendre és insuficient “donada la marxa que portem en temes jurídics” i va proposar incrementar-la. En referència a estudis i treballs tècnics, també va mencionar si es pagaven treballs realitzats pel POUM “que es van fer sense consignació pressupostària” i que s’han anat pagant mitjançant “aquestes maniobres pressupostàries”. Sobre l’adjudicació del centre municipal de serveis 1a. fase va evidenciar que s’havien excedit en 98.062 € del pressupost inicial.

La contesta del regidor d’hisenda sobre la taxa de trastos vells va ser “si no existeix, vostès facin el que correspongui”, tanmateix es referia a la interpel·lació del portaveu d’Iniciativa-EPM sobre determinades partides de “marejar la perdiu”. La contesta del portaveu d’Iniciativa-EPM va ser que “mai havia trobat un regidor d’hisenda que fes una explicació tant poc convincent” en referència a les preguntes que se l’hi havien formulat referents al pressupost.

Els pressupostos es van aprovar amb els vots a favot de CIU i AISA-FIC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM i ERC.

Aprovació inicial de la modificació puntual de les NN.SS.

En aquest punt, es sotmetia a aprovar inicialment la modificació puntual del redactat de la zona verda clau 6 de les Normes Subsidiàries (NN.SS.) de planejament.

Es crea la nova clau 6b per a garantir la zona de protecció de façana. La clau 6b correspondria a “zona verda de titularitat privada” i faria referència a una part de tres finques privades pertanyents a quatre propietaris i que ara resten catalogades com a zona verda. En aquesta zona verda de titularitat privada si podran fer tanques, paviments, arbrats, piscines i pistes de joc particulars.

Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de CIU, AISA-FIC i Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

Aprovació inicial de la modificació puntual de les NN.SS. de la zona de la piscina de La Serra d’Almos

En aquest punt es va sotmetre a votació modificar el redactat de les NN.SS. que afectaria a la zona de la piscina de La Serra d’Almos. Així, s’afegia una nova clau, la 7g “Altres zones en sòl no urbanitzable” i el redactat seria el següent: “S’estableix com a zona d’equipaments de titularitat privada el solar que actualment està destinat a piscina d’ús públic, de forma que es pugui seguir realitzant aquest ús i el desenvolupament de les activitats complementàries relatives a un espai lúdic esportiu”.

El punt es va aprovar per majoria absoluta.

Reclamació a l’antic concessionari del càmping

La proposta al Plenari era la de reclamar les despeses que ha ocasionat la intervenció del servei de l’equipament turístic municipal a l’antic concessionari Sr. Sitges. La quantia sol·licitada ascendeix a 264.130,66 €, corresponents a 36.130,66 € per les despeses de la intervenció i 228.000 € en concepte de danys i perjudicis.

El regidor d’ERC va argumentar la seva abstenció amb el fet de que aquest és “un procés viciat d’origen” i que aquesta era la conseqüència d’una concessió que el TSJC “va declarar il·legal”.

El portaveu del grup municipal d’Iniciativa-EPM va explicar que, com tot el referent a aquest tema, el seu vot continuaria essent en contra doncs “si alguna vegada ens abstenim o votem a favor no ho podem portar al lloc que correspon”. A més, li va reprovar a l’equip de govern que hagués fet cas omís dels suggeriments que Iniciativa-EPM va fer-li en el seu moment i en referència a la quantia reclamada (1.500 € diaris) en concepte de la sanció que preveu les clàusules administratives del contracte, “si haguessin fet cas quan nosaltres els hi dèiem que tenien la facultat de posar-les, ja les hauríem cobrat abans”, va dir.

Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de CIU, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i les abstencions d’ERC i AISA-FIC.

Conveni amb Agència de Protecció de la Salut

Per unanimitat va ser aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tivissa i l’Agència de Protecció de la Salut.

Sol·licitud de col·laboració amb la Diputació de Tarragona

Per una unanimitat es va aprovar sol·licitar la col·laboració de la Diputació de Tarragona en matèria de gestió cadastral. Així, es va acordar que la Diputació, mitjançant el seu organisme BASE, per a què realitzi les gestions suficients per mantenir la base de dades del padró actualitzada i en faci el manteniment.

Coneixement dels Decrets de les Juntes de Govern Local

La Secretària va donar coneixement al Plenari dels decrets de les Juntes de Govern Local.

Informació de govern

El regidor de governació Sr. Samarra informava al Plenari de l’actuació del govern. Així informava, entre d’altres, de la compra d’una finca al nucli de Llaberia i de l’adjudicació de varies obres acollides al Plan E.