Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

21 d’abril del 2008

Llibres lliures per St. Jordi

Tindré llibre per St. Jordi ...?

Amb aquests eslògan i amb motiu de la diada de St. Jordi, els i les Joves d’Esquerra Verda de Tivissa muntaran una parada el proper diumenge dia 27 pel matí a la plaça del Caragol. L’objectiu que persegueixen es que, aquest St. Jordi, hom que ho desitgi pugi marxar cap a casa amb un llibre sense cap cost econòmic afegit.

La iniciativa, pionera a Tivissa, consisteix en un intercanvi de llibres entre tots aquells que hi vulguin participar. Cadascú aporta un llibre que quedarà en un “banc” provisional de llibres a l’espera de que, tots aquells que visitin l’estand, puguin accedir a d’altres lectures amb l’única condició d’haver aportat prèviament el seu llibre.

L’organització, que ha obert un fotolog per donar publicitat de l’esdeveniment i per a que tots els interessats puguin donar la seva opinió , també oferirà un vermut als visitants.

13 d’abril del 2008

Abril de República

No sóc res. Mai seré res. No puc voler ser res. A part d’això, tinc en mi tots els somnis.

(Fernando Pessoa)

Resta molt per fer i res es impossible

Des de la memòria de la segona cap a la tercera.

Visca la República!!

12 d’abril del 2008

En un encreuament

¿? Com es pot concedir llicencia d’obres a l’empresa Onviure de la totalitat de l’immoble, terrassa inclosa, i després requerir al Sr. Burata que presenti un projecte executiu de rehabilitació per la terrassa?

Prosseguirà l’equip de govern a deixar sense efecte l’acord de Ple com demana l’empresa?

Es prendrà un altre acord municipal requerint a l’empresa, en qualitat d’única propietària, per que pugui optar al seu enderroc desprès del reconeixement de propietat al Sr. Burata?

Que farà l’equip de govern en aquest afer?

Amb aquestes preguntes formulades pel grup municipal d’Iniciativa-EPM de Tivissa durant el passat Plenari, es posà de manifest la delicada situació en que ha quedat l’Ajuntament després d’aprovar, el 16/11/2007, l’expedient de ruïna econòmica de la terrassa (i parets que la sustenten) que sobrevola el solar del C/del Sol, 15. De fet, Iniciativa-EPM ja va votar en contra d’aprovar aquest expedient manifestant que “això acabarà als tribunals i l’Ajuntament, subsidiàriament, en serà responsable si aprova aquest expedient de ruïna econòmica”.

Així tindríem que per una part:

L’Ajuntament aprovà, en el Plenari del 16/11/2007, declarar en estat de ruïna econòmica parcial la terrassa i les parts que la sustenten de l’immoble de la Plaça de les Sitges, 1 que sobrevola el solar del C/ del Sol, 15 propietat de l’empres Promotora Onviure Habitatges de Qualitat, S.L.

Per altra part:

El propietari de la terrassa presentà un recurs de reposició a l’Ajuntament sol·licitant deixar sense efecte l’estat de ruïna econòmica parcial declarat per l’Ajuntament.

I per un altra part:

L’empresa Promotora Onviure Habitatges de Qualitat, S.L. presenta un Recurs de Reposició previ al Recurs Contenciós Administratiu contra l’acord del Plenari de l’Ajuntament del 16/11/2007 pel qual es declara ruïna econòmica parcial enlloc de ruïna econòmica total la terrassa tal i com sol·licitava l’empresa promotora, i que es deixi sense efecte l’acord de Ple requerint es faci un nou acord que declari ruïna econòmica total i deixi a l’empresa l’opció d’enderrocar o rehabilitar la terrassa per considerar-se única propietària.

Tot un afer que té la pinta de convertir-se en “culebrón”, però dels que acaben malament per les butxaques dels veïns. Tota una història que com ja manifestà la Sra. Secretaria de l’Ajuntament “ve pel dret de vol de la terrassa”.


8 d’abril del 2008

L’Ajuntament de Tivissa no paga les quotes de la Seguretat Social

Paga que es gata No paga les quotes de la Seguretat Social per no tenir donada d’alta una treballadora municipal. Així, a preguntes fetes pel grup municipal d’Iniciativa-EPM en el punt de precs i preguntes de l’ordre del dia del Plenari del dia 31 de març, vam poder assabentar-nos de que l’equip de govern de CIU de l’Ajuntament de Tivissa te una treballadora sense estar afiliada a la Seguretat Social i, conseqüentment, no li cotitza les quotes a aquesta. Així, l’Ajuntament té un descobert a la Seguretat Social corresponent a l’arquitecta municipal des de l’1/08/2003 fins al 31/07/2007 per un import total del deute de més de 26.000 € que tindria un recàrrec per no haver cotitzat en el plaç corresponent de més de 5.000 €, el que representa que l’Ajuntament haurà de fer efectiu un muntant de 31.487 € en concepte de deute amb la Seguretat Social.

Però si el fet d’haver de fer efectiva aquesta important quantitat per tenir durant pràcticament quatre anys a una treballadora sense donar-la d’alta a la Seguretat Social no es suficient, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha aixecat un Acta d’Infracció per una falta greu en matèria de Seguretat Social condemnant a l’Ajuntament a pagar una multa de 1.500 €.

També vam poder saber que, segons manifesten la Sra. Secretaria de l’Ajuntament i l’arquitecta municipal en compareixença davant de la Inspecció de la S.S., l’arquitecta només treballa a l’Ajuntament una tarda a la setmana pel que rep una remuneració de 1.868 € mensuals.

Déu n’hi do!!


7 d’abril del 2008

CIU de Tivissa obstaculitza la tasca del Síndic de Greuges

La premsa duia la noticia, així ho publicaven el Diari de Tarragona i El Punt com també Ribera on line.

De fet, els que vàrem assistir al Plenari del passat dia 31 de març vam poder assabentar-nos-en gràcies a les preguntes que el grup municipal d’Iniciativa-EPM va formular a l’equip de govern de CIU de l’Ajuntament de Tivissa:

Iniciativa-EPM: “Al nostre grup li fa tristor haver de ser els primers del mon mundial”

- Sr. alcalde, per quin motiu o motius no informen de les mesures adoptades per part de l’Ajuntament a l’activitat de l’empresa Àrids El Català desprès de la resolució del Síndic on exposava una sèrie de consideracions en relació a l’actuació del nostre Ajuntament?

- O potser l’equip de govern ha fet cas omís de la resolució del Síndic preferint sortir a l’informe anual que el Síndic presenta al Parlament de Catalunya podent fer públic el nom de les persones i el que seria greu es que es fes públic el nom del l’Ajuntament de Tivissa com administració local que obstaculitza l’exercici de les funcions de la Sindicatura de Greuges, institució creada pel parlament de Catalunya?

L’Ajuntament de Tivissa hauria fet cas omís als diferents requeriments del Síndic de Greuges quan, el mes de gener del 2007, sol·licitava a l’Ajuntament informació sobre les mesures adoptades en referència a l’activitat extractiva de la pedrera Àrids El Català que te oberts varis expedients pels Departaments d’Indústria i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per explotar sense permís terrenys catalogats

“Aquest afer a portat que l’antic equip de govern estigui imputat”

d'utilitat pública i com a àrea forestal protegida i quan, el mes de desembre del mateix any, li recorda amb un altra sol·licitud que resta a l’espera de la resposta de l’Ajuntament tot especificant el fet de que “l’administració de la que sou responsable no te cap voluntat de col·laborar amb la institució de la Sindicatura de Greuges” posant així en coneixement de l’Ajuntament la finalització de la seva intervenció i el fet de que donarà compte de l’assumpte davant del Parlament de Catalunya en l’informe que anualment li presenta.

De fet podem veure (a les pàgines 393 i 450) com a l’informe anual que el Síndic de Greuges presenta al parlament surt a relluir l’Ajuntament de Tivissa en l’apartat 2.4 Anàlisi de la manca total de col·laboració de les administracions on esmenta les administracions que no han respost a les investigacions del Síndic i en l’apartat 2.5 Expedients en que l’Administració no ha col·laborat on fa referència a les administracions que tenen una manca total de col·laboració per no respondre a les peticions d’informació del Síndic i n’obstaculitza la investigació, tot referint-se a l’Ajuntament de Tivissa com: “Manca d’actuació municipal davant les reclamacions pel funcionament d’una activitat extractiva que opera sense llicència adequada a la seva activitat real”.

En opinió meva, si de per sí es greu que l’equip de govern no col·labori amb la Sindicatura de Greuges i n’obstaculitzi les investigacions i que els cinc regidors de CIU de l’antic equip de govern que van signar el conveni amb Àrids El Català estiguin imputats per un delicte de prevaricació, també em demostra una frivolitat total el nostre alcalde quan demagògicament, en referència al Síndic de Greuges, declara a la premsa “aquest senyor ha estat triat a dit per un partit”. Un total menyspreu cap a la Institució i, per extensió, cap a el Parlament de Catalunya.

No se si val la pena fer-li memòria al Sr. alcalde que el Síndic és escollit per tres cinquenes parts del Parlament (articles 2 i 5 de la Llei 14/1984 de 20 de març, del Síndic de Greuges modificada per la Llei 12/1989, de 14 de desembre) a proposta d’una Comissió parlamentària constituïda a tal fi i que en aquest cas va ser elegit amb els vots del PSC, ERC, PP i ICV i l’abstenció de CIU.


Per saber més:

Conceqüències d'una gestió municipal amb un govern de CIU

Espoliació municipal

Carta de EVA Tivissa

4 d’abril del 2008

L’Ajuntament de Tivissa s’adhereix a la Asociación Nacional de Municipios con Instalaciones de Energías Renovables.

Així quedava aprovada l’adhesió i el nomenament de l’alcalde com a representant de l’Ajuntament a l’Associació amb els vots a favor de CIU i d’AISA-FIC i l’abstenció d’Iniciativa-EPM (el regidor d’ERC va excusar la seva presencia).

La proposta d’adhesió formulada pel grup de govern de CIU es fonamenta amb la decisió d’aquests de la instal·lació de parcs eòlics al terme municipal i de la instal·lació del parc fotovoltaic al “Castellet de l’Esteve” que es va aprovar el passat Ple de la corporació i del que donarà inici properament el concurs públic per la concessió administrativa de la seva instal·lació.

L’Associació, amb seu a Madrid i que està encara en tràmits de legalitzar-se, te per objectiu l’assessorament dels Ajuntaments que compten amb la presencia d’instal·lacions d’energies renovables dins el seu municipi.

2 d’abril del 2008

El Vial canvia de nom

El Vial en construcció, 1992 El carrer del Vial canviarà de nom a proposta del grup de govern de CIU a l’Ajuntament de Tivissa. Així, el fins a les hores conegut Carrer del Vial passarà a dir-se Avinguda Catalunya. La proposta va ser aprovada en el plenari del passat dia 31 de gener amb els quatre vots a favor de CIU, l’abstenció d’AISSA-FIC i els tres vots en contra d’Iniciativa-EPM (cal fer menció de l’absència del regidor d’ERC que va excusar la seva presencia).

El portaveu d’Iniciativa-EPM va fer la proposta d’anomenar Avinguda del Vial enlloc del nou nomenclàtor proposat per CIU després d’explicar que en passades legislatures ja s’havien canviat els noms de diferents carrers dels nuclis del municipi per evitar les confusions amb les adreces que sovint es produient tot seguint amb el costum de posar-li el nom amb el que popularment es coneixien els carrers “i això es coneix per Vial, també podria dir-se Avinguda del Vial”, va dir. I va fer explicació del seu vot en contra pel fet de que, en opinió seva, “els carrers s’han de dir pel nom amb que es coneixen”.

El portaveu de CIU va argumentar que ja existeixen d’altres noms de carrers semblants en el municipi i que “la línia de treball a seguir” era la de persistir en que els diferents nuclis del municipi tinguin codi postal propi, cosa que, segons va dir, ja s’havia intentat en varies ocasions sense èxit i manifestà la seva intenció de seguir “encaparrats” en continuar provant-ho.