Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

22 de març del 2009

Ple extraordinari del 3 de març

El passat dimarts dia 3, tenia lloc un Ple extraordinari amb dos únics punts en l’ordre del dia: Modificació del plec de clàusules procediment obert i l’aprovació inicial del pressupost per l’exercici 2009.

Una rectificació en tota regla

Era en el primer punt de l’ordre del dia en que es proposava al Ple l’aprovació de la sol·licitud d’Iniciativa-EPM d’incloure en el plec de clàusules per la contractació de l’obra “Arranjament de la plaça del Portal” els punts 2 i 3 de l’article 9 del Real Decret Ley 9/2008 de 28 de novembre, bases pel foment de la creació de llocs de treball del personal desocupat.

Cal recordar que en el Ple extraordinari del 8 de gener, Iniciativa-EPM va votar en contra del plec de clàusules d’aquest obra pel fet de que el grup de govern de CIU ni incloïa ni va voler incloure, a petició d’Iniciativa-EPM, els punts 22. En los contratos que vayan a financiarse con cargo al Fondo deberá asegurarse, MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UNA CLÁUSULA estableciendo una condición especial de ejecución de acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo. i 33. Para la adjudicación de los contratos financiados con cargo al Fondo, los Ayuntamientos tomarán en consideración, como criterios de adjudicación para la valoración de las ofertas, indicadores relevantes de la medida en que el contrato de obra contribuirá al fomento del empleo. de l’article 9 de la Ley 9/2008 i per la qual cosa va votar en contra. Concretament, els punts de l’article 9, fan referència a la inclusió de clàusules on s’especifiqui que el nou personal que el contractista necessiti emprar es trobi en situació d’atur i que la contractació de treballadors en situació d’atur sigui un criteri a considerar a l’hora de valorar les ofertes que es presentin.

Així, malgrat que en l’anterior plenari la petició d’inclusió d’aquestes clàusules va caure en “sac trencat”, l’equip de govern de CIU rectifica i les inclou ara en el plec de clausules considerant, segons van manifestar, l’escrit presentat a finals de gener al registre d’entrada de l’Ajuntament per Iniciativa-EPM on sol·licitava la inclusió de les esmentades clàusules.

El punt de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat.

S’aprova inicialment el pressupost pel 2009

Els pressupost per enguany, que en paraules del regidor d’Hisenda s’ha elaborat amb “criteri d’aproximació als ingressos reals que creiem que tindrem”, van ser aprovats amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

Iniciativa-EPM, entre d’altres, va manifestar la seva “sorpresa” per pel fet de que “el personal d’aquesta casa, assessors i tècnics municipals” estès inclosa en la partida d’Estudis i Treballs Tècnics i que no “existeixin” a la plantilla municipal ni al pressupost de personal, alhora que lamentava la inclusió d’aquest personal en aquesta partida.

ERC, entre d’altres qüestions, va lamentar el fet de que la documentació que reben els regidors els hi fos lliurada, malgrat que dins els termini legal, amb l’insuficient antelació per poder-la estudiar detingudament.

Per saber més: