Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

30 de juliol del 2009

Ple Ordinari del 29/06/2009 – II

Escut TivissaEn l’apartat de precs i preguntes del plenari del dia 29/06/2009, els grups a l’oposició d’Iniciativa-EPM i d’ERC van formular tot un seguit de preguntes.

El portaveu d’Iniciativa-EPM:

Nomenament i cessament de la nova Secretària

Sobre la presa de possessió i posterior cessament en el càrrec de la Secretaria Interventora Sra. Elena Vidal Fernández, va expressar el que “no es normal que prengui possessió i als quinze dies torni al seu lloc de treball d’origen”, tot matisant "només cal recordar que era Interventora".

Contractació dels serveis d’un advocat

Sobre la contractació dels serveis d’un advocat, demanà informació sobre el cost que representa per a les arques municipals, la jornada laboral que realitza a l’Ajuntament i el procediment que s’ha utilitzat per a la seva contractació. Així mateix preguntà “on és el Decret d’Alcaldia o Junta de Govern on aproven la relació contractual esmentada”, doncs ni en els Decrets d’Alcaldia ni en les actes de la Junta de Govern “no existeix constància d’aquesta contractació o relació laboral”.

Contractació de personal

Sobre el nombre de persones que hi ha contractades a l’alberg municipal o que tinguin relació laboral amb l’Ajuntament, així com el procediment emprat per contractar-les, el treball que desenvolupen i el cost que això representa, per que no existeix cap Decret d’alcaldia ni acord de Junta de Govern ni coneixement al Plenari per part de l’equip de govern i per que “s’ha obviat el procediment reglat corresponent”.

Residencia de la gent gran

Demanà informació sobre la residencia de la gent gran que es preveu construir a l’avda. Catalunya (antic Carrer Vial), qui l’ha de dur a terme i tipus d’iniciativa, així com poder consultar l’avantprojecte que s’ha presentat a l’ACA.

Infraccions urbanístiques

Sobre infraccions urbanístiques es va referir a una edificació a la finca La Riola, catalogada per la Direcció General d’Urbanisme com a infracció urbanística molt greu que ha estat enderrocada i de la qual preguntà si l’enderroc havia estat realitzat per la Generalitat, per l’Ajuntament o pel mateix propietari així com que havia fet l’equip de govern sobre els procediments de disciplina urbanística que ha d’incoar l’Ajuntament, règim sancionador, etc, envers aquesta qüestió. Cal recordar que sobre aquesta edificació l’Ajuntament i el propietari van presentar, en el seu moment, al·legacions en un intent de salvaguardar una edificació que no disposava de llicència d’obres tot intentant legalitzar-la com a magatzem agrícola, després de presentar fins i tot, el pla especial urbanístic La Riola durant la passada legislatura.

Demanà també informació sobre el procediment de disciplina urbanística incoat per l’Ajuntament per una construcció a la partida de Les Moles. Aquesta construcció, va obtenir llicència municipal el 16/06/06 per rehabilitar una caseta de 30 m2 i, un any després, es pretén legalitzar un magatzem agrícola, es a dir, que la rehabilitació inicial de 30 m2 ha esdevingut una construcció de 254 m2. Es el 23/04/2009 que la Direcció General d’Urbanisme sol·licita a l’Ajuntament que informi sobre les llicències d’obres, informes tècnics així com informes d’inspecció de desenvolupament de l’obra autoritzada i procediments de disciplina incoats de la construcció realitzada dins de l’Espai d’Interés Natural de les muntanyes Tivissa-Vandellós per un presumpte delicte d’ordenació del territori.

Demanà informació sobre els procediments de disciplina urbanística incoats per l’Ajuntament per dos edificacions també a la partida de Les Moles, dins de la zona EIN de les muntanyes Tivissa-Vandellòs en sòl no urbanitzable i de les quals el Jutjat de Falset sol·licita a l’Ajuntament que aporti l’expedient de llicència urbanística concedida a aquestes edificacions.

Sobre una llicència atorgada per a la construcció d’un edifici de 10 m2 que, després d’una inspecció, es constata que té 35 m2 i on l’Ajuntament requereix al propietari que retorni la realitat física alterada a la llicència atorgada o que procedeixi a l’enderroc, preguntà “per que a aquesta sí i a les altres no?” en referència a que en aquest cas l’Ajuntament ha iniciat un expedient de disciplina urbanística i en les altres esmentades, “malgrat que son greus i molt greus”, no. Va acabar dient “no voldríem creure que en aquest Ajuntament hi ha diferents tractaments”.

“Transparència i les butxaques de vidre”

Sobre l’afer del càmping-alberg, després de que s’aprovés en el plenari del 4/12/2008 resoldre la concessió amb l’arrendatari Sr. Sitges per considerar que ha incomplert el contracte i confiscar-li els elements de l’empresa relacionats amb el servei, per Decret d’alcaldia s’inicia l’expedient de taxació de l’equipament turístic i es dona audiència a l’arrendatari per a que presenti la valoració de la concessió. Aquest presenta la “hoja de aprecio” mitjançant la qual concreta el valor dels bens, inversions i drets objecte de la concessió. El quadre de totes les partides que formen part del just i preu ascendeix 2.573.000 € desglossat de la següent manera:
- Inversions: 23.196 €
- Obres de la piscina: 199.702 €
- Bungalows: 367.306 €
- Pèrdues: 543.499 €
- Expectatives creades o “lucro cesante”: 1.438.394 €
El portaveu del grup municipal d’Iniciativa-EPM va preguntar “que en pensen d’aquesta valoració, donat que de tota la documentació aporta factura o taxació del gremi corresponent a excepció de les pèrdues per valor de 543.499 € que diu que es vulnerava de manera flagrant l’equilibri econòmic-financer, tal i com nosaltres ja varem avisar i demanar per escrit, que encara estem esperant”. Demanà també que, un cop contrastada la valoració feta per l’equip de govern amb la del concessionari i abans de la seva aprovació, comptin amb el seu grup municipal “a fi de poder consensuar-la i poder fer front comú a la que pot ser la indemnització més forta que mai poguéssim pensar amb les repercussions que pot tenir per les arques municipals per molts anys”. Va finalitzant fent un recordatori al l’equip de govern de CIU, “Tots som servidors de lo públic. Els recursos públics no son nostres, ens els deixen gestionar els nostres veïns i veïnes. Per tant, transparència i les butxaques de vidre”, va dir.

Una imatge pèssima

El regidor d'Iniciativa-EPM Joan Pere Vernet, va fer un prec a l'equip de govern sobre el manteniment de les instal·lacions esportives, "demanaria que tinguessin cura de les instal·lacions esportives", en referència a una tanca del camp de futbol que "fa molt de temps que està a terra i representa un perill pels que hi practiquen i, sobretot, dóna una imatge pèssima de les instal·lacions municipals"

El reglament de les piscines municipals

La regidora d'Iniciativa-EPM Alba Benedicto, va sol·licitar, altre cop, el redactat final del Reglament d'Us de les piscines municipals tot recordant-li al regidor Sr. Samarra que en el darrer Ple "es va oferir a fer-nos-el arribar amb les aportacions de la Diputació al Reglament" i encara no ho habia fet, matisant-li que "més que res per que al proper Ple, les piscines ja estaran tancades o apunt de tancar"

El regidor d’ERC:

Demanà explicacions referents a les actes de les Juntes de la Comissió de Govern:

- Sobre denúncia de la Direcció General de Medi Natural d’una presumpta irregularitat urbanística a la partida de “Les Moles”
- Va formular una queixa sobre la manca de seguiment del pla de seguretat a l’obra d’arranjament i millora de la Plaça del Portal que l’empresa Construccions Golmo, S.L. du a terme i “vist com queden les instal·lacions una vegada finalitzada la jornada laboral”, va dir.
- Sobre si l’equip de govern havia mantingut “algun altra reunió” amb l’Associació d’Afectats del Càmping de Tivissa
- Sobre una denuncia del Departament de Política Territorial i Obres Públiques-Direcció General d’Urbanisme per una obertura de pista a la partida de “Mescales”
- Sobre la relació de l’equip de govern amb l’empresa Sofos Solar.
- Sobre l’actual situació de la rehabilitació, ampliació i adaptació del Mas de Biscorn
- Sobre la contractació del Servei de cafeteria de l’Alberg municipal
- Sobre les obres d’arranjament de la piscina municipal, va demanar quin va ser el cost, qui les ha pagat i si les mateixes suposen que “s’abandona el projecte de fer la piscina coberta
- Sobre la quantia de la despesa que s’estalviarà amb la nova retroexcavadora que ha rebut l’Ajuntament d’ANAV per arranjament de camins
- Sobre els criteris a seguir per l’Ajuntament en la contractació de personal i si s’han realitzat noves contractacions a nivell administratiu

13 de juliol del 2009

Ple ordinari del 29/06/2009 - I

Escut TivissaEl passat 29 de juny va tenir lloc el Ple ordinari en el que es van tractar diversos punts de l’ordre del dia:

Aprovació de les actes anteriors

En aquest punt s’aprovà l’acta de la sessió ordinària celebrada el passat 30 de març després de que es fessin varies observacions a la mateixa pels grups de l’oposició.

Així, després de que el regidor d’ERC manifestés que no sortien reflectides a l’acta varies de les preguntes fetes pel seu grup, l’alcalde les incorporà a l’acta.

Per part del portaveu d’Iniciativa-EPM es va posar de manifest que l’acta no recollia totes les preguntes que va fer el seu grup doncs, de 24 preguntes realitzades en el darrer Ple ordinari, nomes en quedaven reflectides 15, de les quals, “la inmensa majoria no reflecteixen el que vaig dir”, va dir. Arribats a aquest punt, l’alcalde va posar en dubte que Iniciativa-EPM hagués formulat 24 preguntes doncs, va dir, “la secretaria pren nota del que sent, m’estranyaria molt que ella deixes d’apuntar el que a ella li semblés”. Va ser el regidor d’ERC que revelava el fet de que, si no de totes, sí es recordava d’almenys dues preguntes formulades per Iniciativa-EPM en el passat Plenari i que no estaven reflectides a l’acta. Tanmateix, el portaveu d’Iniciativa-EPM va reiterar-se en el fet de que malgrat de que es possible que no es reflecteixin les preguntes “amb el sentit de que es diuen les coses”, el que es inadmissible es que de 24 preguntes realitzades només se’n constatin 15, “això no pot passar”, va dir. En aquest cas, les 9 preguntes omeses (totes elles referents a l’afer del camping-alberg), no es van incorporar a l’acta.

L’acta va ser aprovada amb els vots favorables de CIU i AISA-FIC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM i ERC.

Modificació dels estatuts del Consorci de La Serra de Llaberia

Es va ratificar la modificació aprovada per la Junta del Consorci dels estatus del Consorci de La Serra de Llaberia. Segons el regidor de l’equip de govern Sr. Samarra, el més rellevant de la modificació és la incorporació de la seu del Consorci a la població de La Serra d’Almós.

La ratificació va ser aprovada per unanimitat.

Distribució d’un centre de serveis i un casal d’avis.

Es passà a l’aprovació l’expedient i obertura del procediment de l’adjudicació de l’obra Fase 2 d) de la distribució d’un centre municipal de serveis i un casal d’avis. El punt s’aprovà per unanimitat.

Conveni pel finançament del projecte d’obres de millora dels trams urbans de la xarxa de carreteres de l’Estat i transferència de prioritat de les mateixes.

Desprès de la sol·licitud al govern de l’Estat per a que fes entrega de l’antiga carretera nacional que transcorre pel terme municipal de Tivissa (antiga N-340a) i de les gestions pertinents, s’aprovava per unanimitat del Plenari el conveni elaborat mitjançant el qual el corresponent Ministerio faria una aportació de 136.931 € per l’anualitat 2009 i 319.506 € pel 2010 per la millora d’aquest tram, quedant a càrrec de l’Ajuntament el manteniment del mateix. A més, preveu que transcorreguts sis mesos de la signatura del conveni caldrà elaborar un projecte d’obres de millora del tram cedit.

Renúncia d’una regidora i sol·licitud de cobriment de la vacant

Així, es posava en coneixement del Plenari que la regidora de Cultura, Benestar i Família, Desenvolupament Social, Ensenyament i Esports de l’equip de govern Sra. Marta Paniagua i Puigbert presentava, el 20 de juny de 2009, la seva renúncia al càrrec de regidora per motius personals. La regidora, que manifestà sentir-se “orgullosa d’haver arribat fins aquí” i que continuaria treballant “pel poble en general” sempre que la seva feina li ho permetés, va demanar comprensió i respecte per la seva decisió als membres de la Corporació doncs “no es fàcil compaginar la vida laboral amb la vida política”. Tant per part de l’equip de govern com dels grups de l’oposició, la regidora va rebre els desitjos de bona sort en el seu nou futur.

Tanmateix i d’acord amb la presentació de les candidatures, correspondria a la Sra. Rosa Mª Benedicto Carbonell a qui li tocaria assumir el càrrec de regidor/a, però qui passarà a ocupar-lo serà el Sr. Albert Altés Llaó, següent a la llista, doncs la Sra. Rosa Benedicto manifestà, en paraules de la Secretària, que “no li es possible acceptar ser nomenada regidora d’aquest Ajuntament”.

Coneixement de Decrets i Juntes de Govern Local

La Secretària de la Corporació va enumerar dels diversos Decrets d’alcaldia i acords presos per la junta de Govern Local.

Informació de govern

La informació de la tasca de govern va venir per part del seu portaveu, Sr. Samarra. Així informava, entre altres, de la presa de possessió com a Secretària Interventora de la funcionaria amb habilitació de caràcter estatal Sra. Elena Vidal Fernández i com, al cap d’una setmana, l’equip de govern autoritzava, a petició de la mateixa, que cesses en el càrrec “despres de valorar les motivacions que podia tenir per estar en un lloc que no estigui a gust”, va dir. Tanmateix informava de l’habilitació, altre cop, com a Secretària en funcions a la Sra. Mª del Carmé Amorós. Informà sobre la realització d’unes “obres de millora a la piscina” doncs l’espai, en procés de rehabilitació per una piscina coberta, no acomplia amb la normativa per una piscina “a l’aire lliure”. Sobre l’execució de les obres de desenvolupament rural. Sobre les obres finalitzades a Darmós i les que s’estan executant a La Serra d’Almos i a Tivissa (Portal i carrer de la Societat Obrera). Sobre la negociació amb Gas Natural per a coordinar l’execució de la substitució de la xarxa d’aigües i clavegueram. Sobre l’adquisició d’una retroexcavadora fruit d’un conveni amb l’ANAV. Sobre la inauguració de la 1ª Fase del centre de serveis i dispensari amb la presència de la Consellera de Salut. Sobre l’elaboració d’un informe pels serveis jurídics de tots els procediments sobre l’afer del camping-alberg (actuacions, contenciosos, procediments penals, etc).