Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

30 de desembre del 2007

Donde esta la bolita?

Després de mirar-me les ordenances fiscals que es van aprovar en el plenari del passat mes de novembre he fet una comparativa d’algunes de les que, al meu entendre, tenen una major o més directa repercussió en les economies dels Tivissans, el resultat el podeu veure vosaltres mateixos. Però més enllà d’això voldria expressar la meva opinió sobre el que alguns entenen per política social, més ara que el ple municipal va aprovar, el passat dia 21, la concessió d’ajuts econòmics pel naixement o l’adopció de fills.

Les polítiques socials, amb el transcurs del temps i fruit de la conquesta de les forces socials i les polítiques d’esquerra, han quedat incorporades en el nostre sistema polític democràtic fins al punt de que en són un referent i és ja una realitat parlar de democràcia i política social com a dos conceptes que estan fortament vinculats.

Per tant, des dels sectors populars de la ciutadania, s’observen les taxes i els impostos com un benefici necessari doncs sense que hi hagi ingressos difícilment hi pot haver despesa social.

Avui tots els partits de l’arc parlamentari, des de l’esquerra fins a la dreta passant pel centre, basen el seu programa electoral en les polítiques de benestar social des de les quals articulen el seu discurs. Dit això, seria fàcil fer l’afirmació de que les polítiques socials ja no són un patrimoni de l’esquerra, doncs són l’ànima mater de tots els discursos de les actuals forces polítiques representants del sentir de la ciutadania. I així, per extensió, podríem continuar afirmant que totes les forces polítiques sense excepció són progressistes, amb el que desapareixeria el dualisme esquerres-dretes, quedant trencada, per sempre més, aquesta dicotomia.

La realitat però, és que cal distingir o saber diferenciar entre les polítiques socials (o el que alguns entenent per això) d’uns i les polítiques socials d’uns altres. Cal saber discernir entre els que apliquen unes polítiques fiscals per poder dur a terme una veritable política social que sigui justa, modificant i ordenant els tributs i les taxes amb la premissa i el criteri de que prevalgui l’equitat i el bé de l’interès general, congelant, rebaixant i, fins i tot, deixant exemptes les rentes més baixes en la recerca d’una major i millor redistribució de la riquesa. Fent, d’aquesta manera, que pagui més qui més té i menys aquell que menys s’ho pot permetre. Aconseguint, a la fi, que la inversió en despesa social equilibri la balança entre les desigualtats socials i portant a terme una vertadera política de solidaritat social.

Lluny de tot això, l’equip de govern de CiU de l’Ajuntament de Tivissa, pretén fer-nos combregar amb rodes de molí. Aplicant unesPolítica social? ordenances fiscals que res tenen a veure amb polítiques socials, per molt que hom s’escarrassi en fer discursos demagògics i titlli de “comèdia” el fet de discernir entre redistribució equitativa dels impostos per a que juguin un paper d’equilibri i igualtat, i polítiques fiscals que advoquen per la privatització de la gestió de les polítiques socials abocant-hi ingents recursos públics en l’àmbit de la gestió privada, sense cap mena de control social i amb més que un considerable marge pel benefici mercantil.

En definitiva, pretén fondre els conceptes de política social, que son la praxis de dos concepcions polítiques diametralment oposades (progressista i conservador, esquerra – dreta) , per confondre la ciutadania i disfressar així una política voraçment recaptatoria “a la desesperada” fruit de la seva mala gestió i de la seva incapacitat alhora de cercar noves fonts de finançament.

Així, CiU de Tivissa, amb la ma esquerra regala 1000 € per naixement de fill i amb la dreta du a terme una política fiscal que incrementa de manera desmesurada les taxes i els impostos que graven més directament la majoria de la ciutadania. Així, les taxes de l’escola bressol s’apugen un 44% de mitjana; el servei d’aigua és veu incrementat un 5,4% desprès de privatitzar-lo; els serveis de la piscina municipal s’incrementen de mitjana un 176% tot i que estan privatitzats i la recaptació no va a parar a les arques municipals si no a engrossir les finances d’un privat; la taxa per la recollida d’escombreries es veu incrementada en un 2,9% tot i que existeix un conveni amb l’empresa que gestiona la recollida de residus mitjançant el qual s’estableix la gratuïtat de la recollida; s’estableixen nous impostos com pot ser el de l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans que, malgrat argumentar la seva raó de ser en el fet de que ha de servir per gravar la compra – venda objecte de l’especulació, resulta que es graven més aquelles transmissions de finques que s’efectuen quan més anys fa que estan en mans d’un titular i menys les transmissions que s’efectuen en curts períodes de temps. Quan solen ser precisament aquestes, les que són objecte d’especulació.

En definitiva, ens fan jocs de mans davant dels nostres propis nassos dient-nos tot el que ens ofereixen per un costat i ens incrementen encara més per l’altre sense que hom siguem capaços de veure-ho. Ens quedem bocabadats com si ens trobéssim davant de l’àgil trilero: “Donde esta la bolitaaa?...”

El greu però, al meu entendre, rau en el fet de que alguns han quedat engalipats amb el l’àgil joc de mans i, mentre fixen la mirada en els gobelets, no veuen que la bola és a la boca del prestidigitador. I així, fins i tot, queden convençuts de que les ordenances aprovades són més socials.

17 de desembre del 2007

Com es calcula la plusvàlua ?

Com ja mencionava en el post anterior, aquest impost es genera com a conseqüència d'una transmissió i grava l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (una finca, un pis, una plaça d'aparcament, un local comercial, etc.) des que es va adquirir fins que es transmet.

Però, com ho hem de fer per calcular la quantia de l’impost que resulta d’aplicació ?

Doncs bé, per calcular la plusvàlua hem d’aplicar la següent formula:

VCS * na * pb * ti

Essen:

VCS: El valor cadastral del sòl de la finca objecte de transmissió corresponent a l'any de la transmissió. El valor que cal aplicar no és el valor que figura en el rebut de la contribució en el supòsit que es tracti d'una finca amb construcció. Mentre no es pugui detallar el valor del sòl, cal que el demaneu directament al Departament de Gestió Tributària.

na : El número d'anys sencers que han passat des de l'última transmissió. Si aquest període supera els 20 anys, na serà igual a 20.

pb : percentatge de la base imposable que variarà segons el “quadre de percentatges en funció del període de generació” de l’ordenança i que apareix en el post anterior.

ti : tipus impositiu de l’ordenança, que sempre és del 25 %

Així, per exemple, la Sra. Pepita Gravamen compra una casa situada al carrer Calaix s/n de Tivissa al Sr. Màxim Fisco que, per raons d’economia domèstica, es veu obligat a vendre. L’escriptura de la compra-venda és del dia 16/12/2007. La compra de la casa per part del Sr. M. Fisco es va escripturar el dia 05/06/1987. El valor cadastral de la casa a l’any 2007 és de 54.400 €, dels quals 8.150 € corresponen a la valoració del solar.

VCS * na * pb * ti

8.150 * 20 * 2,50% * 25% = 1.019 €

Per tant, aquest és l’impost que el Sr. Màxim Fisco haurà de pagar a l’Ajuntament de Tivissa en concepte d’IIVTNU.

16 de desembre del 2007

La plusvàlua, nova ordenança fiscal

Nou estandart Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans.

L'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) és un tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un pis, local o terreny i que també es coneix com plusvàlua. Per determinar la base imposable, constituïda per l’IIVTNU que es doni en el moment de l’import i que s’hagi experimentat en un període màxim de 20 anys, caldrà aplicar el quadre de percentatges que figura més avall i tornar a aplicar-li el tipus impositiu que, per tots els períodes de generació del quadre, és del 25%.

Aquest impost s'haurà de satisfer cada vegada que hi hagi una transmissió de la titularitat d'una finca urbana ( o la constitució o transmissió d'un dret real sobre ella), independentment de quin sigui el títol de transmissió (compra-venda, donació, herència, etc...). Cal mencionar que l'ordenança preveu una bonificació del 90% en les transmissions quan es donin les següents condicions: quan es produeixen a títol per causa de mort; que els beneficiaris siguin descendents, adoptats, cònjuges o ascendents o adoptats; que l'immoble sigui el domicili fiscal del subjecte passiu.

En qualsevol cas i malgrat la bonificació, ara passarem a pagar un impost del que estàvem exempts doncs, fins ara, l'Ajuntament mai l’havia aplicat.


Període de generació
ANY 2003 ANY 2008 (%)
Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans (Plusvàlua)
Entre 1 i 5 anys Inexistent 2,90
Fins a 10 anys Inexistent 2,60
Fins a 15 anys Inexistent 2,60
Fins a 20 anys Inexistent 2,50

Ordenances Fiscals: comparativa V

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol.

La taxa per la prestació del servei d'escola bressol s'ha incrementat de manera considerable. Així, un alumne que abans assistia a l'escola bressol a jornada complerta pagava, el primer mes 100 euros i 50 euros mensuals la resta de l'any. Ara en pagarà 170 euros el primer i 85 euros mensuals la resta.

Quantia en euros segons concepte
ANY 2005 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per la prestació del servei d’escola bressol Matricula 50 85 70
Jornada complerta alumnes que caminen/no caminen x mes 50/68 85 70/25
Mitja jornada alumnes que caminen/no caminen x mes 32/45 60 87,5/33
Horari extensible: 20 hores/mes 30 30 0
Horari extensible: 8 hores/mes 17 17 0
Horari extensible: 1 hora 6 6 0


Un increment del 2,9% ?

15 de desembre del 2007

Ordenances Fiscals: comparativa IV

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.

Cal tenir en compte que els abonaments a la piscina municipal de l’any 2003 eren, segons franja d’edat, de 22 i 32 € tota la temporada i, per tant, els he dividit pels 3 mesos que resta oberta la piscina per poder-los comparar amb les taxes de l’actual ordenança en que estan contemplades per mesos. També cal ressaltar el fet que el 2003 els cursets de natació tenien una durada de 8 hores i ara, la durada d’aquests, es de 5 hores. Es a dir, més increment per menys servei.


Quantia en euros segons concepte
ANY 2003 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal Abonaments de 4 a 13 anys/mes 7,3 25,73 252
Abonaments de 14 a 65 anys/mes 10,7 36,02 237
Entrades de 4 a 13 anys dies laborables 1 1,34 34
Entrades de 14 a 65 anys dies laborables 1,4 1,75 25
Entrades de 4 a 13 anys dies festius i dissabtes 1,4 2,57 84
Entrades de 14 a 65 anys dies festius i dissabtes 1,6 2,06 29
Cursets de natació/ mes o fracció 18 45 150


Un increment del 2,9% ?

Així, per exemple, l’any 2003 a uns pares amb dos fills d’edats compreses entre 4 a 13 anys, inscriure’ls als cursets de natació i treure’ls-hi l’abonament per tota la temporada d’estiu, els hi sortia per un muntant de 80 €. A partir d’ara els hi sortirà per 244 €, es a dir, un 205% més car.

A més, cal considerar el fet rellevant de que aquest desorbitat increment en les tarifes de serveis de la piscina municipal ni tant se vol reverteix a les arques municipals, si no que va a parar a la butxaca de l’arrendatari del servei que, com tothom ja sap, es una empresa privada.

Una empresa que incompleix el conveni que té amb l’Ajuntament quan no ha finalitzat les obres de cobrir la piscina a 31/12/2006 i per les quals l’Ajuntament va avançar-li 180.000 € (30 milions de pts.). Una empresa que té els diners de la ciutadania de Tivissa a la butxaca des de fa més de dos anys i un Ajuntament que, enlloc de vetllar per l’erari públic, no només li prorroga el termini per acabar les obres, si no que a més aprova un desmesurat increment de les tarifes dels serveis de les piscines “municipals” que aniran a engrossir, encara més, les finances privades d’un particular.

No acabo d’entendre quins interessos està defensant l’equip de govern de l’Ajuntament de Tivissa.

14 de desembre del 2007

Ordenances Fiscals: comparativa III

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per cementiris municipals.

Aquesta ordenança ha sofert un increment del 100% en el que fa referència a les tasques de manteniment del cementiri i, malgrat que els altres conceptes de l'ordenança del 2003 queden congelats, inclou dos nous conceptes que no estaven contemplats en aquesta, com son els drets d'enterrament a nínxol ocupat i a nínxol buit.

Quantia en euros segons concepte
ANY 2003 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per cementiris municipals Assignació de sepultures-concessions 480 480 0
Exhumació i trasllat de restes 30 30 0
Drets enterrament a nínxol ocupat Inexistent 100 100
Drets enterrament a nínxol buit Inexistent 80 100
Conservació general del cementiri nínxol/any 4 8 100


El 2,9% o el 100%?

“l’única cosa que s’ha actualitzat son les taxes amb el 2,9% d’increment que es de l’IPC” (Regidor Sr. Santiago Borràs dixit)

13 de desembre del 2007

Ordenances fiscals: comparativa II

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua.

El servei de subministrament i distribució d'aigua, gestionat per l'empresa privada Aqualia, rep un increment del 5,4% de mitjana a proposta de l'esmentada empresa. Si recordem, ja en el plenari del mes de gener, la passada legislatura, Iniciativa-EPM va preguntar-li a l'alcalde que faria l'equip de govern davant la sol·licitud d'aquesta empresa d'augmentar la tarifa d'aigua, a la qual cosa l'alcalde va contestar “l'Ajuntament contestarà per escrit quan se li hagi de contestar i li contestarà el que se li hagi de contestar i, en aquell moment, sabrà el que se li ha contestat a l'empresa”. Be, ja de tothom es conegut el constrenyiment i la diligència del Sr. alcalde en contestar les preguntes que se li sol·liciten i, malgrat no rebre contesta, ara, desprès d'11 mesos, tots ens hem pogut assabentar de la resposta doncs queda plasmada en un augment en el rebut del 5,4% que paguem tots els veïns.

Amb tot, voldria fer especial atenció al fet de que aquesta ordenança, enlloc de premiar l'estalvi en el consum amb un menor augment de la taxa, el que fa es tot el contrari, premia aquell que més consumeix. Es a dir, a més consum menys increment. Una "magnifica" manera de l'Ajuntament de fomentar un estalvi eficient i un ús racional de l'aigua com a bé escàs que és i una deplorable praxis d'Aqualia que diu, en la seva web, col·laborar per contribuir a la consecució dels Objectius del Mil·lenni.


Quantia en euros segons concepte
ANY 2003 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua Mínim trimestral subministrament aigua 3 3,16 5,4
Consum d’1 a 15 m3 0,33 0,35 6
Consums superiors a 15 m3 0,43 0,45 4,7
Connexions i d’altres: Drets d’escomesa 165 173,91 5,4


Un 2,9% o el 5,4% ?

“l’única cosa que s’ha actualitzat son les taxes amb el 2,9% d’increment que es de l’IPC” (Regidor Sr. Santiago Borràs dixit)

11 de desembre del 2007

Ordenances Fiscals: comparativa I

M’ha semblat interessant el fer una comparativa de les ordenances fiscals aprovades en el plenari del dia 16 amb les que es van aprovar el 2003 per tal de plasmar l’increment real que han sofert aquestes doncs a mi, en molts casos, no em surt l’increment del 2,9% que el regidor d’Hisenda manifestà durant el plenari que havien experimentat.

Començaré amb l’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica pel 2008. D’aquesta, dir que la quota de l'impost resulta de l'aplicació d'un quadre de tarifes segons cada classe de vehicle, del qual, donada la seva extensió i per no estendrem, només he posat, a títol d'exemple, dos tipus de vehicles (els més comuns entre la ciutadania) amb la taxa que pagaven el 2003 i la que resulta de l'increment pel 2008 (els exemples corresponen a un vehicle de 12,89 i 16,48 cavalls fiscals respectivament).

CLASSE DE VEHICLE ANY 2003 ANY 2008 INCREMENT %
Impost sobre vehicles de tracció mecànica De 12 fins 15,99 cavalls fiscals 79,98 107,91 35
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals 99,64 134,92 35

Vist això només em queda formular la següent pregunta: Un increment del 2,9% manifestat pel regidor d’Hisenda, un increment del 0,4% manifestat per la Sra. Secretària en funcions o del 35% que em surt a mi ?

No se, potser millor que feu vosaltres els vostres números quan us arribi el nou impost sobre vehicles de tracció mecànica.

“Els impostos òbviament no s’han apujat, només s’han apujat o s’han actualitzat els preus dels vehicles. Tant el que es l’IBI com tota la resta d’impostos no s’han apujat i l’única cosa que s’ha actualitzat son les taxes amb el 2,9% d’increment que es l’IPC”. (Regidor Santiago Borràs dixit)

8 de desembre del 2007

El Grup Teatral Mora d’Ebre estrena bloc

Grup Teatral Mora d'EbreM’he trobat un correu del Grup Teatral Mora d’Ebre al mail del bloc on em demanaven que donés difusió de la seva aparició a la web i m’he n’he fet ressò.

Segons expliquen en una de les seves entrades, el bloc, pretén ser “un eina de comunicació entre els amants del teatre i el nostre Grup, voldríem que fos un eina activa, que ens feu arribar els vostres comentaris, aportacions, opinions, sempre referides a aquest mon”.

El Grup Teatral Mora d’Ebre, que va complir el 10è. aniversari l’any passat, va néixer un 13 de maig de 1996 com a Entitat Cultural sense ànim de lucre i estava format per 14 persones. En l’actualitat ha rebut importants incorporacions de gent jove i el seu nombre sobrepassa ja els 40 membres actius, a més de tota una sèrie de col·laboradors.

El grup, a més de les diferents representacions teatrals que du a terme, ve organitzant les diferents Mostres de Teatre Amateur de Mora d’Ebre des de l’any 2004, sense oblidar la seva important col·laboració en l’organització i ambientació de la festa La Mora Morisca, Creu i Mitja LLuna que es celebra cada any a Mora d’Ebre.

6 de desembre del 2007

Tivissa incrementa les ordenances fiscals

Augmenten els impostos L’aigua, les escombraries, els abonaments, les entrades i els cursets de natació de la piscina municipal, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, entre d’altres son algunes de les taxes que es veuran incrementades a més d’altres de nova aparició.

L’últim punt de l’ordre del dia del passat ple extraordinari del dia 16 de novembre va ser l’aprovació inicial de les ordenances fiscals per l’exercici 2008 amb els quatre vots a favor de CiU, els tres vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

El regidor d’Hisenda Santiago Borràs va agrair als grups de l’oposició, en referència al grup d’ERC i d’AISA-FIC, l’aportació d’esmenes que “hem incorporat en la seva pràctica totalitat”, va dir.

ERC va manifestar l’agraïment a l’equip de govern per la incorporació de bona part de les esmenes presentades que “anaven en el sentit de que aquestes ordenances fossin més socials”, va dir. També va fer l’oferiment de la seva “modesta” ajuda per portar diners al municipi doncs “per portar diners i benestar al municipi no ens caurà cap anell”, va manifestar alhora que matisava “lo que si que volem es tenir una certa coresponsabilitat” i “la creació d’un pla de desenvolupament integral del municipi”.

Iniciativa-EPM va evidenciar el que entén com un important augment en les taxes, com pot ser l’augment de la taxa reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica que passa de l’1,1 a l’1,5%, la incorporació de noves ordenances com es la de l’impost sobre l’increment dels valors de terrenys urbans (plusvàlua), l’increment en un 5,4% de l’aigua corresponent a la proposta de l’empresa Aqualia o l’increment de preus tant en els abonaments com les entrades a les piscines municipals del que va subratllar

“Estem posant un preus abusius que no van a les arques municipals”

recordo que això ho tenim arrendat i estem posant uns preus abusius que no van a les arques municipals”. En aquest sentit va voler recordar-li a CiU que en l’apartat El seu futur en les millors mans del seu programa electoral manifestaven que “congelarem els impostos en base a la consecució per part de l’Ajuntament a nous recursos econòmics pel finançament municipal”, i va acabar dient “si això es congelar impostos ... “. També va agrair a l’equip de govern que els hi hagués facilitat còpia de les ordenances a l’hora que va lamentar el fet de que, a diferència d’ERC i AISA-FIC que van estar invitats per l’equip de govern a discutir prèviament al plenari les ordenances, no fossin també invitats a fer-ho. I va dir “l’imposició que tenim avui per aprovar damunt la taula ho trobem exagerat”, en referència no només als augments si no també a les noves taxes. Per tot això, va explicar, “nosaltres no podem votar a favor, ho trobem desmesurat” i va acabar dient “el nostre vot serà negatiu i conscient del que fa

CiU va replicar que continuava obert el seu compromís de congelar impostos però que calia vincular-ho a noves fonts de finançament i “avui per avui, l’Ajuntament te les mateixes fonts de finançament que abans de les eleccions”, va dir el Sr. Samarra. Per la seva banda, el regidor d’Hisenda va manifestar que l’increment de les taxes ha estat del 2,9% i va recordar que “a totes les partides aquestes hi ha dèficit”. Sobre la plusvàlua va argumentar que era per gravar les compra-vendes objecte d’especulació i que era “la interpretació general que naltros li hem volgut donar a aquesta ordenança”.

Primer Rodalies

Dogma de fe

El candidat per ICV-EUiA a les properes eleccions generals, Joan Herrera, va demanar al govern central “que prenguin nota” davant de l’èxit de la manifestació que, sota el lema Primer Rodalies i Regionals, va convocar la Plataforma pel Dret a Decidir el passat dissabte.

El vicepresident d’ICV i portaveu en el Congrès dels diputats, va explicar que aquesta “gran manifestació serveix per demanar un canvi de prioritats, canviar el papanatisme de l’AVE i deixar clar que primer son les rodalies”, mentre recordava que aquests era un error que van iniciar els governs del PP i CiU i que ha continuat la Ministra de Foment, Magdalena Alvarez, de la que va continuar demanant-ne la dimissió. Una Ministra de la que ja va manifestar en una intervenció en el Congres dels Diputats “lo ha dado todo por el AVE y se ha olvidado radicalmente de los usuarios del tren convencional”.