Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

16 de desembre del 2007

La plusvàlua, nova ordenança fiscal

Nou estandart Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans.

L'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) és un tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un pis, local o terreny i que també es coneix com plusvàlua. Per determinar la base imposable, constituïda per l’IIVTNU que es doni en el moment de l’import i que s’hagi experimentat en un període màxim de 20 anys, caldrà aplicar el quadre de percentatges que figura més avall i tornar a aplicar-li el tipus impositiu que, per tots els períodes de generació del quadre, és del 25%.

Aquest impost s'haurà de satisfer cada vegada que hi hagi una transmissió de la titularitat d'una finca urbana ( o la constitució o transmissió d'un dret real sobre ella), independentment de quin sigui el títol de transmissió (compra-venda, donació, herència, etc...). Cal mencionar que l'ordenança preveu una bonificació del 90% en les transmissions quan es donin les següents condicions: quan es produeixen a títol per causa de mort; que els beneficiaris siguin descendents, adoptats, cònjuges o ascendents o adoptats; que l'immoble sigui el domicili fiscal del subjecte passiu.

En qualsevol cas i malgrat la bonificació, ara passarem a pagar un impost del que estàvem exempts doncs, fins ara, l'Ajuntament mai l’havia aplicat.


Període de generació
ANY 2003 ANY 2008 (%)
Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans (Plusvàlua)
Entre 1 i 5 anys Inexistent 2,90
Fins a 10 anys Inexistent 2,60
Fins a 15 anys Inexistent 2,60
Fins a 20 anys Inexistent 2,50

1 comentaris:

Àngel 'Soulbizarre' ha dit...

bon article, salutacions rojes i verdes.