Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

28 de desembre del 2008

Ple Ordinari del 22 de desembre I

escut TivissaEl passat dia 22 va tenir lloc l’últim Ple municipal del 2008.

Aprovació de les actes anteriors

En aquest punt, es va sotmetre a votació l’aprovació de les actes 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 corresponents als últims 7 Plenaris i aprovant-se per unanimitat les actes números 16, 17 i 20.

L’acta núm. 18 va ser aprovada amb els vots favorables de CIU i AISA-FIC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM i d’ERC.

L’acta núm. 19 s’aprovà amb els vots favorables de CIU, AISA-FIC i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM. Aquest acta fa referència al ple extraordinari que sol·licita Iniciativa-EPM sobre el projecte d’activitat per l’obertura d’un bar al C/ hospital, 7 i que no es va dugué a terme, doncs només es va fer un debat sobre la qüestió. En aquest sentit el portaveu d’Iniciativa-EPM va explicar el seu vot contrari pel fet de que “entenem que un Ple consta de debat i votació i no es va produir”, va dir.

L’acta núm. 21 s’aprovà amb els vots favorables de CIU i d’AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC. Iniciativa-EPM va explicar el seu vot contrari pels mateixos motius que a l’acta nº 19. Aquest acta fa referència al Ple extraordinari que sol·licità Iniciativa-EPM sobre la proposta de sanejament i depuració.

L’acta núm. 22 s’aprovà amb els vots a favor de CIU, d’AISA-FIC i d’ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

S’aproven els comptes generals del 2006

Amb els 4 vots en a favor de CIU, l’abstenció d’AISA-FIC i els 4 vots en contra d’Iniciativa-EPM i el d’ERC van ser aprovats els comptes generals del 2006. Cal destacar el fet de que va calgué el vot de qualitat de l’alcalde en una segona votació donat l’empat de la primera.

El regidor d’ERC va fer explicació del seu vot en contra per varis motius, entre ells el retard en la presentació dels comptes generals, “no pot ser que el que s’estigui debatent

“no guarden relació amb la realitat”.

en quests moments siguin els comptes del 2006
”, va dir. Per que “no guarden relació amb la realitat” i per que segons manifestà, l’Ajuntament hauria efectuat un pagament de 51.025 € a l’equipament turístic quan estava donat en concessió “i la despesa corre a càrrec de l’Ajuntament”.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va fer un repàs sobre els comptes tot ressaltant varies qüestions. Així posava en evidencia que AQUALIA, empresa concessionària del servei d’aigua per 25 anys, ha avançat d’un cop a l’Ajuntament 324.769 € (54 milions de pta.), import aquest del que manifestà “el que tenia que ingressar cada any, ja ho han “cepillat” pràcticament en un any”.

Sobre els drets reconeguts pendents de cobrament per l’Ajuntament en va fer menció d’alguns com son: PROMOTIVISSA CARAVANING RESORT, S.A. (empresa del Sr. Sitges) per valor de 12.199 €; del Sr. Sitges compte per valor de 1.184 €; de TIBISI FOOD, S.L. (arrendataris del bar-restaurant de l’equipament turístic) també deutor de l’Ajuntament va dir “això s’ha anat cobrant a traves de dinars”; de Yolanda Gil, en concepte de lloguer del bar de Festes Majors, per uns imports de 1.583 € i 1.800 €.

Sobre els Ingressos a les construccions, instal·lacions i obres va posar de manifest que “hi havia una previsió inicial de 380.000 €” dels que va dir que només “s’ha recaptat 137.584 €”. Sobre el contracte de lloguer del pis de propietat municipal amb una previsió de 1.300 €, “la recaptació es 0”, va dir, i va constatat el fet de que “no hem trobat ni cap decret d’alcaldia ni cap acta de Junta de Govern que acordi que no es pagui el pis del metge”. En quant a l’ocupació de la via pública va concretar “no hem trobat a cap lloc l’espai públic que ocupa la Gelateria, per tant, sembla ser que això no es cobra” i va demanar “ja em diran per que”. Del PUOISC (Pla Únic d’Obres i Serveis) va remarcar que hi havia una previsió inicial i definitiva de 375.437 € quedant un dret reconegut pendent de cobrament de 45.888 €. De la Diputació i altres, que tenia una previsió de 16.690 € “ha quedat en 0”, va dir. De la previsió inicial d’empreses privades de més de 2,5 milions € també ha quedat en “0”, va dir.

Sobre les Despeses va dir que havien assentat als comptes generals del 2006 “factures del 2003, del 2004 i del 2005”. Va mencionar Balançalgunes de les factures abonades: A l’Associació de Veïns de la Serra d’Almos de 9.230 € i 6.133,50 €. Una factura de festes populars corresponent a l’any 2005 i traspassada al 2006 de “quasi 20.000 €”. En quant a les despeses jurídiques va senyalar els 580 € mensuals que cobra l’advocat de l’Ajuntament a més d’una factura de 13.920 € en concepte de procediments judicials, tot recordant que d’una previsió inicial de 9.000 € s’ha passat a 23.500 €. Per assessorament a la Secretària, 37.532 € (6.244.799 pta.) en concepte d’honoraris a la Sra. Roser Lopez Ocaña. De l’aportació a la mancomunitat MIDIT que tenia un crèdit inicial i definitiu de 50.300 €, només se’n van fer efectius 1.202 €, quedant pendents 49.098 €. Sobre estudis i treballs tècnics “el crèdit inicial estava en 20.000 € i el crèdit definitiu ha quedat en 61.500 €”, va dir, i va posar de manifest que l’arquitecte municipal “ella sola, ja va cobrar més que el crèdit inicial”. Va continuar enumerant un seguit de despeses de Festes Populars: a l’empresa PG ESPORTS un muntant aproximat de 7.500 €; “de vermuts i entrepans” per la Festa Major 2.500 €; a l’Associació de Veïns de la Serra d’Almos 6.000 € corresponents al 50% de les factures de Festes Majors del 2006. En quant a Cultura va destacar varies subvencions atorgades a l’esplai Esforç per valor de 2.500 € i 3.000 € enfront de les subvencions per activitats atorgades a l’AMPA del col·legi públic de Tivissa que ascendeixen a 900 €, “ens quedem espantats”, va dir. Quan a l’apartat d’Esports va fer esment, altre cop, a l’empresa PG ESPORTS i les despeses efectuades a la mateixa de 8.700 € per la cursa de muntanya.

Va acabar la seva intervenció fent un “recordatori” de la gestió dels comptes generals per part de l’equip de govern de CIU reprovant-los que “a dia d’avui, cap any han complert amb els terminis establerts” tot recordant-los-hi, una vegada més, que “els comptes s’han d’aprovar i

“reflexionin i acompleixin amb les seves obligacions contables”.

remetre a la Sindicatura abans del 15 d’octubre de l’any següent de l’exercici a aprovar
” i va recriminar-los “vostès avui, el 22 de desembre del 2008, porten a aprovació els comptes del 2006”, es a dir, amb més d’un any de retard “en el compliment de les seves obligacions”, va dir. Va condemnar el que entenen com “una manca total i absoluta de rigor pressupostari que deriva en un descontrol de la despesa que augmenta de manera progressiva” i, al·ludint als pressupostos del 2006 dels que es va referir als ingressos en que es basava l’equip de govern, va dir “eren tant, tan hipotètics, tal i com s’ha demostrat amb els ingressos que he anat comentant que ni de bon tros no han complert, ni mínimament, les seves previsions. Fent d’aquest pressupost una temeritat i una fugida endavant d’aquest equip de govern”. Va finalitzar demanant a l’equip de govern que “reflexionin i que acompleixin amb les seves obligacions contables amb l’observança de la legalitat”.

23 de desembre del 2008

El temps

Vola!!

EL TEMPS

No més incerta de tan vehement
la sorpresa amb què aculls la llum que esclata
rere el mirall opac i els cortinatges
angoixants i feixucs d’aquest llarg temps de prova.

És així com la vida expressa el seu
misteri i en referma la bellesa.
L'entreteixit del temps no mostra cap
fissura, flueix sempre, ineluctable.

Tot és perfecte i just dins el seu àmbit.

Miquel Martí i Pol

Pressions, lluites, anhels, convicció, dignitat ...

El temps abona l'arbre de la vida i aquesta et regala, avui, el dolç i merescut fruit del reconeixement negat de bell antuvi.

FELICITATS !!

20 de desembre del 2008

Finalització de la intervenció i modificació de crèdit

Escut TivissaDurant el segon Ple extraordinari celebrat el passat dia 4 de desembre es van acordar, a més de resoldre la concessió de l’equipament turístic, dos punts més de l’ordre del dia.

Finalització de la intervenció temporal de l’equipament turístic

Amb els vots a favor de CIU, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i les abstencions d’AISA-FIC i ERC, es va aprovar la finalització de la intervenció temporal de l’equipament turístic de Tivissa acordada en el Ple extraordinari del mes de juliol.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va recordar que l’any 2005, el seu grup ja va sol·licitar informació sobre els balanços de l’equipament turístic i “encara estem esperant que contestin a la nostra petició d’informació”, va dir. En aquest sentit va especificar que, si be en un primer moment podien entendreu com a deixadesa de l’equip de govern, “ara ho comencem a entendre tot”, va manifestar, i va al·ludir a la part de la sentencia del TSJC quan parla que entre l’Ajuntament i el concessionari existeix un “maridaje, que vol dir d’unió, de matrimoni, però en aquest cas econòmic” tot reiterant-se “ara ho comencem a entendre tot”. Va insistir, altre cop, que demanarien un Ple específic per tractar aquest tema i “demanar responsabilitats a qui pertoquin, tant polítiques com d’altre caire”. Va asseverar que “el que nosaltres podíem pensar deixadesa, acaba sent una unió econòmica per part de l’equip de govern i del concessionari” i va finalitzar dient que “aquest equip de govern ens ha portat a aquest lloc amb unes conseqüències econòmiques imprevisibles per les arques de l’Ajuntament”.

Per la seva part, el regidor d’ERC va afirmar que “durant quatre anys, aquest concessionari ha fet el que li ha donat la gana i s’ha permès”. Va retreure que l’informe de la Secretària referent a la intervenció de l’equipament turístic “obvia tot un període” anterior, va recordar que també existeix un document del Departament d’ Innovació, Universitats i Empresa que fa menció de que l’equipament no esta donat d’alta i ho fa per dos o tres vegades.

Modificació de crèdit 5/2008: Crèdit extraordinari i suplement de crèdit

En aquest punt de l’ordre del dia es tractava, en paraules del regidor d’Hisenda, de “consignar els corresponents traspassos” a aquells crèdits “que estan exhaurits”. Així s’aprovà amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

La regidora d’AISA-FIC va fer explicació del seu vot favorable tot i que donada “la situació de crisis mundial” i malgrat que opinà que el seu grup “potser no es el més indicat” per fer aquesta observació, va expressar que “ha arribat l’hora de posar una mica d’austeritat en aquest Ajuntament” i “mirar d’ajustar, el més possible, a les necessitats bàsiques de la població del municipi”, matisant el fet de que “hi ha partides concretes en que sí que es podria fer”.

El regidor d’ERC va manifestar que, com ja havien manifestat en anteriors ocasions, la seva voluntat era la de no oposar-se “a cap suplement de crèdit” per tal de no condicionar les finances municipals. Malgrat tot va referir-se a la partida de Festes Populars doncs “ha aparegut a suplement de crèdit dos o tres vegades” i va recordar que en el pregó de Festes Majors es va dir que “eren unes festes austeres per avançar-se a temps de crisis”, en clara referència a l’alcalde. En aquest sentit va puntualitzar que “una cosa es el que es diu i l’altra la que es practica” doncs, va manifestar, “cada acte que organitza l’equip de govern s’acaba amb un “berenadillo”” i va matisar “aquí s’ha de ser estricte i s’ha de saber per a que s’està” tot pressuposant que en aquesta partida “hi deuen entrar els berenars també”. De la partida d’Atencions Protocol·làries també va dir que “es la segona vegada que quest capítol es modifica”. També va demanar explicacions sobre la modificació de les partides d’Infraestructures, Consultori 1ª i 2ª Fase, Despeses diverses, Web de Turisme i Energia elèctrica.

Iniciativa-EPM va demanar explicacions sobre la partida de Despeses Diverses que es veu incrementada en 20.000 € més. Sobre la partida de Festes Populars va manifestar que “esperarem que es dignin a presentar els comptes generals” per parlar-ne. Partida aquesta que “rep 12.000 € més, damunt dels 152.700 € que ja tenia”, va dir. Sobre la partida d’Infraestructures que es veu incrementada en 27.000 € va expressar “voldríem saber quins son els camins que s’han arreglat per a poder anar-los a veure

El regidor d’Hisenda, en referència a l’actual conjuntura de crisis, es va referir als regidors/es d’AISA-FIC i ERC per manifestar-los que “accepto la proposta i la reculleixo de molt bon grat” i que “m’aplicaré en el tema de la sensibilitat”, per continuar donant explicacions sobre les diferents partides esmentades. Així digué que l’increment de Despeses Diverses corresponia al cost de la piscina “durant el temps de posar-la en marxa”, despeses aquestes que, segons digué, serien traspassades al concessionari. Sobre la de Festes Populars digué que “es un sac que hi cap tot” i que “es un mal endèmic” per no poder evitar les pertinents desviacions i malgrat els seus esforços personals en que hi hagi “cura”. Referent a la Web de turisme va dir que l’import era degut a la contractació dels serveis de la mateixa. Sobre Infraestructures va dir que “la despesa excepcional” correspon a la realització d’un camí al nucli de La Serra d’Almos per desviar el pas del Rally Catalunya i evitar molèsties als veïns. Sobre la partida d’Energia elèctrica, explicà que era “un excés de consum”.

15 de desembre del 2008

Es resol la concessió de l’equipament turístic

escut TivissaEn el primer punt de l’ordre del dia del segon Ple extraordinari que es celebrà el passat dia 4 de desembre es va aprovar, amb els vots a favor de CIU, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i les abstencions d’ERC i AISA-FIC, resoldre la concessió de l’equipament turistic del Sr. Sitges Compte.

“Ponerlo a huevo”

El portaveu d’Iniciativa-EPM va considerar que calia tenir en compte la sentencia del TSJC sobre el contenciós administratiu que aquest grup va interposar i de la que va dir “dona la raó al cent per cent al grup municipal que la va interposar”.

En quant als fonaments de dret de l’informe de secretaria en

“s’equivoquen plenament, conscients o inconscients”.

els que es basa l’equip de govern per adoptar els acords de resolució de la concessió va opinar que “s’equivoquen plenament, conscients o inconscients”. Per aquest motiu, va dir que “no entravem a jugar a aquest joc” i va referir-se als motius del seu posicionament de vot en tot l’afer del camping-alberg tot dient “de manera repetitiva hem votat que no” i precisant “per que el vot negatiu comporta després poder presentar, als tribunals, els nostres arguments”, doncs el fet d’abstenir-se o votar a favor significa que “després no tenim cap argument legal per poder portar això davant dels Tribunals”, va dir.

En quant al dictamen de la Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat (el mateix que l’equip de govern no ha esperat, del que l’alcalde va dir que es “preceptiu però no vinculant”, el que en el seu dia li van exigir els grups de l’oposició a l’alcalde i del que Iniciativa-EPM ja li va preguntar que passaria si no anava “amb consonància amb les múltiples opcions empleades en el procés administratiu de l’equip de govern”) va voler fer lectura de la seva conclusió que, entre d’altres, menciona “l’existència d’un nou contracte de 13/04/2005 ratificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 31/03/2005, encara que no se sap amb certesa quin text es el que va conèixer el Ple, malgrat que es presumeix”. Un contracte que, segons la Comissió, “comporta una modificació important de les clàusules de la concessió” i sense que consti a l’expedient que li va trametre l’Ajuntament pràcticament “cap explicació suficientment justificativa” d’unes “modificacions tant importants” del mateix, fent especial atenció a “tenir present aquesta circumstància”, doncs l’acord de Ple esmentat tenia un recurs Contenciós Administratiu interposat per Iniciativa-EPM. Parla de la substantiva modificació que ha sofert el contracte: prolongació del contracte de cinc a trenta anys, noves instal·lacions i obra (instal·lació de bungalows, obres de subministrament, construcció d’un gimnàs i zona recreativa), reducció del cànon, la previsió d’una inversió de 600.000 €, aportació de 180.000 € per part de l’Ajuntament, dret d’adjudicació preferent del concessionari sobre les instal·lacions, coberta i climatització de la piscina. Diu, expressament, que “totes aquestes circumstàncies podrien ser causa de nul·litat” i prossegueix el dictamen “amb la reserva formulada” pel motiu del contenciós interposat per Iniciativa-EPM.

Iniciativa-EPM va avançar que més endavant sol·licitarien un Ple extraordinari per parlar exclusivament sobre la sentencia tot desitjant que “aquesta vegada no hi hagi un dictamen, un informe o no se què que impedeixi la celebració d’aquest Ple” i va acabar dient “li ho diré amb dos idiomes: vostès li estan posant “cullereta amb fesol” al Sr. Sitges i en castellà seria “ponerlo a huevo””.

Responsabilitats polítiques

El regidor d’ERC, en referència a la gestió del concessionari va voler remarcar que “tot el seu pas per aquesta instal·lació està plagat d’irregularitats”, irregularitats que

“tot el seu pas per aquesta instal·lació està plagat d’irregularitats”.

també imputà a l’equip de govern “per la deixadesa” del mateix. En opinió seva, la decisió de resoldre la concessió “no es la decisió més adequada” donat l’informe de la Comissió Juridico-Assessora de la Generalitat, donat el “Fallo” de la sentència interposada per Iniciativa-EPM davant del TSJC i donat que la concessió resta intervinguda per l’Ajuntament, doncs va valorar més idoni “allargar el termini de la intervenció” fins el màxim per evitar les “possibles intervencions judicials que pugui interposar el concessionari”. Al·ludint a l’equip de govern i referint-se a la Sentencia del TSJC va dir que deixava clar que “va fer deixadesa de les seves obligacions” i va afegir “algú ha d’acceptar les responsabilitats polítiques que li pertoquen” amén de “les judicials”.

6 de desembre del 2008

Tornen a denegar la realització d’un altre Ple Extraordinari

Un altre cop, el passat dijous dia 4, l’equip de govern de CIU de Tivissa va tornar a denegar al grup municipal d’Iniciativa-EPM la realització del Ple extraordinari que havia sol·licitat. Altre cop, com en l’anterior Ple extraordinari denegat, va ser la Secretària que va prendre la paraula per argumentar la impossibilitat de sotmetre a votació la proposta d’aprovació presentada per Iniciativa-EPM. Així argumentava, entre d’altres, que la proposta d’aprovació “no es ben bé competencia Plenària”, que “es tracta d’una actuació supramunicipal que executa l’ACA”, que “l’Ajuntament sols pot respondre i informar si l’actuació proposada es compatible amb el vigent Planejament Urbanístic municipal”, que el document “conte assumptes que no son competència del Ple municipal” i que “al ser considerada com un prec no ha de ser objecte de votació”, per acabar dient que “no es pot votar, sí es pot debatre si així l’alcalde ho considera”.

La proposta presentada

El contingut de la proposta per aprovació al Ple que presentà el grup municipal d’Iniciativa-EPM, fa referència al projecte de l’E.D.A.R. (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) que el llavors govern d’Iniciativa-EPM, durant la legislatura 1999-2003, va aconseguir incloure en els pressupostos de Aguas de las Cuencas Mediterraneas S.A del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Després, l’actual alcalde sol·licitaria en sengles escrits a la CHE (Confederación Hidrogràfica del Ebro) i a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) el canvi d’ubicació de l’EDAR al·legant que l’ubicació proposada per l’anterior equip de govern es trobava catalogada, segons les NN.SS. de Planejament de Tivissa, en Zona de protecció de la façana del nucli urbà (clau 7b). En aquest sentit, Iniciativa-EPM constata en la proposta que l’alcalde “falta a la veritat” doncs l’ubicació de l’EDAR es troba en Zona rústega (clau 7a) i sol·licita que, “previ els tràmits que correspongui” es prengui l’acord Plenari d’iniciar les obres amb caràcter d’urgència i es trameti còpia de l’acta del Plenari al Departaments de Medi Ambient-ACA i a la CHE.

Clica per veure la proposta:“Trobem molt greu que l’alcalde falti a la veritat davant l’administració”

El portaveu d’Iniciativa-EPM es dirigí a la Secretària per recordar-li, igual que en el passat Plenari que “els informes que contenen els temes a tractar, han d’estar a disposició dels regidors dos dies abans de que es celebri el Ple”, referint-se al fet de que, un altra vegada, la Secretària no havia adjuntat el seu informe a la documentació que ha d’estar a l’abast dels regidors/es i fent-los-hi notar que “incompleixen altra vegada la norma”. També va referir-se a la Secretària dient que “al·lega algo que es incert totalment” doncs, va dir, “nosaltres no diem que l’Ajuntament faci l’obra, diem que “previ els tràmits que correspongui ...”".

En referència a l’equip de govern, el portaveu d’Iniciativa-EPM, va fer recordatori del que ja manifesten en la proposta d’aprovació sobre el fet de que “l’alcalde falta a la veritat i que trobem molt greu que l’alcalde falti a la veritat davant l’administració” i que “son competències de l’Ajuntament” per acabar dient “si vostès això no ho volen passar, no a debatre, a votació, que es el que correspon, allà vostès i a qui correspongui la seva obligació pel que pugui passar”.

Un error en les al·legacions

Per la seva part, el portaveu de CIU, va sortir al pas sobre la qüestió de la catalogació de la zona en que ha d’anar ubicada l’EDAR i a la que l’alcalde li atorga una qualificació urbanística diferent a la que li correspon segons les NN.SS. en els escrits d’al·legacions davant la CHE i l’ACA. Així s’intentava excusar dient que “ ... si bé es cert que aquest polígon i parcel·la no està dins de la protecció de façana, es un 7a i no un 7b, per un error a l’hora de fer les al·legacions” i continuava argumentant que el propòsit de l’equip de govern es que el seu emplaçament “estigui més allunyat del poble”. En referència a l’advertiment que la CHE fa a l’Ajuntament de que s’evitin riscos sanitaris es va justificar dient que “s’està treballant per donar compliment a l’escrit de la CHE”.

Cal fer menció que el regidor d’ERC va excusar la seva no assistència al Ple.

Per saber més:

1 de desembre del 2008

Denegen la realització d’un ple extraordinari

El passat dimecres dia 19 de novembre havien de tenir lloc dos Plens extraordinaris però només es va realitzar el convocat per l’equip de govern de CIU, doncs el convocat a petició del grup municipal d’Iniciativa-EPM no es va celebrar i quedà en un mer debat.

Així, abans del que havia de ser l’inici del Ple que sol·licità el grup municipal d’Iniciativa-EPM en referència al projecte d’activitat per l’obertura d’un bar al C/ Hospital, 7 - planta 1ª, la Secretària va demanar la paraula per llegir l’informe de secretaria que havia elaborat però que no havia adjuntat, com es preceptiu, amb la documentació dels temes a tractar en el Plenari, la qual ha d’estar a disposició de tots els regidors/es amb un mínim de 48 hores d’antelació per poder ser consultada.

En l’esmentat informe la Secretària va fer un seguir de consideracions argumentant que el document presentat pel grup municipal d’Iniciativa-EPM “podria ser considerat com a proposta de resolució”, malgrat tot, va informar, la Llei “confereix a l’alcalde les competències d’atorgament de les llicencies” i per tant, segons argumentà, el document “fa referència a assumptes que no son competència del Ple municipal i s’ha de considerar com un prec” que “no ha de ser objecte de votació”, tot deixant al lliure albir de l’alcalde l’opció de ser debatut.

En el transcurs del debat que va tenir lloc, el portaveu d’Iniciativa-EPM va referir-se a l’informe o dictamen emès per la Secretaria dient que aquest “es preceptiu i d’obligat compliment que estigui a disposició dels regidors/es amb la documentació que ha de servir de base per a discutir en el Ple”, en referència al fet de que els regidors/es no havien pogut consultar l’esmentat informe i puntualitzant el fet de que “hi ha un incompliment flagrant de la Llei”. Va aprofitar per demanar públicament còpia del mateix que, en paraules de l’alcalde, els serà lliurat si ho sol·liciten per escrit. Sobre el contingut de la moció que havien d’haver sotmès a l’aprovació del Plenari, va dir “no direm absolutament res de la moció per que vostès això no ho volen discutir com un Ple extraordinari” i “dona la sensació que vostès no volen debatre en el ple aquest tema, ves a saber per que. Cadascú es pot pensar el que vulgui, nosaltres ja ho tenim clar”. Va tornar a referir-se a l’informe de la Secretària tot puntualitzant que malgrat que “no ens agrada” trobaven molt bé que s’hagués emès, però que també “ens sap greu que, en els diferents procediments judicials en marxa, es trobin a faltar els informes que, de manera obligatòria, vostè havia de fer i no ha fet”. Va acabar dient que “buscarem els procediments legals per a que aquest Ple es faci, i no com un prec ni com a preguntes al Ple”.

També el regidor d’ERC va manifestar el seu malestar per la manca de l’informe de secretaria en la documentació dels regidors tot dient “no entenc com no hem tingut constància d’aquest informe” i es referí a la Secretària dient “un informe com aquest no s’improvisa”. Referent al projecte, el regidor d’ERC va manifestar que en opinió seva “l’annex que pertoca no es pas el III si no que es l’annex II”, pel contrari “entenem que les coses no s’estan fent bé i el responsable civil subsidiari es l’Ajuntament”, va dir. També va fer referència a mancances sobre la qüestió d’incendis i insonorització tot dirigint-se a l’equip de govern dient “suposo que això l’equip de govern ho deurà corregir”.

Si vols veure la proposta que Iniciativa-EPM va presentar per aprovació al Ple, prem el botó de més avall:

16 de novembre del 2008

De la gratuïtat i les congelacions

Si per gratuït hem d’entendre que no s’ha de pagar i per congelar que no es modifiquen els preus (almenys aquestes son les accepcions que li dona el diccionari), m’agradaria portar a col·lació dos qüestions que s’han tractat en els últims Plenaris municipals.

La primera fa referència al tema del WI-FI o Internet sense fils, doncs en un Ple municipal varem poder assabentar-nos que la partida de Despeses Diverses de Comunicació, la que fa referència a la qüestió del WI-FI, té un dèficit de 25.000 € i, en un altre Ple i malgrat que es deixa en stand by per que es preveu negociar-ho amb l’empresa, apareix per primera vegada en l’aprovació de les ordenances fiscals per l’any 2009 com una nova taxa: la taxa WI-FI. Taxa que preveu una quota de 250 € d’instal·lació i 10 € mensuals pel servei.

No entraré a valorar el fet de si aquesta taxa es cara o barata, ni si, com diu un comentarista anònim en l’anterior post, es una xarxa il·lusionistaWIMAX i no WI-FI, ni si aquesta es millor que l’altra per que té més ample de banda i major cobertura, ni si les quotes de microoperador les ha de pagar l’Ajuntament i no l’usuari que instal·la el sistema, ni si tenim WIMAX a meitat de preu i la quota es ridícula ... no, no es aquest el meu propòsit. El que m’agradaria constatar es el fet de com l’alcalde, i per extensió l’equip de govern de CIU, immers en les profunditats del seu discurs demagògic pretén ensarronar-nos de nou. Però aquestes immersions son perilloses per que, com deia el protagonista de la pel·lícula que he vist aquesta nit passada, “en el mar fins i tot un tauró s’hi pot ofegar”. I es que “por la boca muere el pez”.

Així, hem de recordar quan l’alcalde s’omplia la boca manifestant a la premsa que era la seva voluntat garantir la connexió a internet pública sense cap cost per als veïns, que ja estava “a disposició de tots els veïns de Tivissa l'accés gratuït a internet a través de tecnologia sense fils (wireless o Wi-Fi)”, que “no cal pagar quotes mensuals” i, fins i tot, que “si més endavant ens obliguen a establir una quota, subvencionarem els veïns perquè no hagin de pagar res”.

Doncs bé, de quina classe de gratuïtat parlava?

L’altra qüestió es la que apareixia a la premsa el diumenge passat de que Tivissa congelava els impostos, es a dir, les ordenances fiscals pel 2009. El mateix regidor d’Hisenda ho manifestava en el pertinent Plenari: “es voluntat de l’Ajuntament congelar els impostos”. El quid de la qüestió però, està en que el 67% de les ordenances fiscals es veuen modificades, es a dir, que pateixen un increment del 4,90% i només un 33% queden congelades. Altre cop més demagògia de salón.

Com es que l’any que ve haure de pagar un 4,9% més en els impostos si estan congelats?

El fet ja no es si paguem més o menys, si s’apliquen nous impostos que abans no s’aplicaven, si es necessari o no incrementar-los (que, val a dir no deixa de ser prou important i dona per un ampli debat), ... al meu entendre, el fet es que l’administració, l’Ajuntament, amb la praxis de l’equip de govern, li perd el del respecte a la ciutadania.

10 de novembre del 2008

Ple extraordinari del 05 de novembre


S’aproven les bases per la concessió d’ajuts econòmics per naixement o adopció de fill (xec nadó).

La proposta d’aprovació es va modificar amb les propostes del grup d’Iniciativa-EPM que contemplaven que es fes constar, explícitament, que aquestes, eren les bases que han de regir per l’any 2009 i que, en la clàusula segona, on diu que els ajuts s’atorgaran a la mare o tutor legal, es fes constar també la figura del pare. Amb l’inclusió d’aquestes modificacions, van quedar aprovades per unanimitat les bases que han de regular la subvenció que atorga l’Ajuntament per naixement o adopció de fill/a pel proper any (xec nadó).

Conveni entre l’Ajuntament i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat per l’adequació d’una estructura de telecomunicacions.

Amb l’aprovació d’aquest conveni l’Ajuntament cedeix, per un període de 30 anys, la parcel·la de propietat municipal de “Pinangleres” (on es troba ubicat l’actual repetidor) al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat per a que hi construeixi les infraestructures corresponents per tal de solucionar els actuals problemes de cobertura de televisió. A més, el conveni preveu que hi puguin accedir d’altres operadors de telecomunicacions que poguessin sol·licitar-ho en un futur.

La proposta d’acord s’aprovà per unanimitat.

S’aprova la modificació de les Ordenances Fiscals per l’any 2009.

La proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per l’any 2009 s’aprovà amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

En relació a les ordenances i en paraules del regidor d’Hisenda Sr. Borràs “es voluntat de l’Ajuntament congelar els impostos”, va dir, i va afegir-hi el fet de “només actualitzar algunes taxes que per la seva idiosincràsia entenem que han de tenir un increment”. Així les Ordenances que no han sofert variació son la num. 11 (recollida d’escombreries), la num. 12 (cementiri municipal) i la num. 13 (distribució i subministrament d’aigua). A més, no es veuen afectats els tipus impositius de l’IIVTU (plusvàlua), l’ICIO (impost de construccions i obres), L’IAE (impost d’activitats econòmiques), l’IBI (impost de bens immobles) i l’IVTM (impost de vehicles de tracció mecànica) que es mantindran tal i com estan.

La realitat però, passa per a que la gran majoria d’Ordenances es vegin augmentades en un 4,90% corresponent a l’IPC interanual al mes d’agost. D’aquesta manera es veuen incrementades en aquest percentatge les Ordenances números 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 (llicencies urbanístiques, guals, expedició de documents administratius, ocupació de sòl i domini públic, escola bressol, piscina municipal, serveis en l’oficina de turisme i escola de música, respectivament). A més cal matisar que, en referència a la taxa per la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua que constava com a “pendent” en la documentació entregada als regidors i a la interpel·lació del regidor d’Iniciativa-EPM que va preguntar “l’aigua no es toca?”, es va evidenciar que resta pendent de que l’empresa concessionària demani l’incriment econòmic, que la Generalitat ho autoritzi i llavors serà sotmès l’increment a l’aprovació del Plenari. També sobre la qüestió del WI-FI (que preveu una quota d’instal·lació de 250 € i una quota de servei mensual de 10 €) i en contestació a la interpel·lació feta per Iniciativa-EPM, el regidor d’Hisenda va matisar “el tema del WI-FI li proposo que ho deixem per un altra ocasió per que ho negociarem amb l’empresa”.

A més, el portaveu d’Iniciativa-EPM Sr. F. Pallisé, es va referir a l’Ordenança fiscal num. 15 d’ocupació de sòl i subsòl de la via pública demanant aclariments sobre l’ocupació de taules i cadires tot preguntant “i s’aplica?”, a la qual cosa el regidor d’Hisenda va contestar afirmativament. En quant a l’ordenança num. 17 per la prestació del servei de la piscina municipal va evidenciar que els abonaments son per temporada, a diferència de l’any passat i contrariament al que afirmava el regidor d'Hisenda en que, a més, “van aplicar unes taxes i després en van cobrar unes altres”, va dir. Va acabar argumentant el seu vot en contra per considerar que l’augment del 4,90% esta fet sobre la base d’unes ordenances que ja van sofrir l’any passat “un augment exageradament considerable” i que s’ha d’intentar que els veïns paguin “el menys possible” tot puntualitzant el fet de que “l’Ajuntament pot fer estalvi en d’altres coses”.

També el regidor d’ERC, Sr. J. Pallisé, va fer referència a l’aplicació de les ordenances referents l’escola bressol i de l’escola de musica tot manifestant que “les taxes municipals s’haurien d’aprovar abans de començament de curs o en una reunió prèvia s’hauria d’informar que hi haurà una modificació per l’entrada en vigor de les taxes municipals”.

Requeriment al concessionari del camping-alberg.

Segons el regidor d’Urbanisme Sr. Samarra, el dia 10 d’octubre, data en que va començar la intervenció del càmping, l’Ajuntament es va adonar que els bungalows allí instal·lats no disposaven de claus ni dels comandaments a distancia dels aparells d’aire condicionat. Es per quest motiu que “seguint les indicacions dels tècnics jurídics”, va dir, l’equip de govern passà a l’aprovació del Plenari aquest punt de l’ordre del dia mitjançant el qual s’aprovà el poder reclamar al concessionari del càmping dites claus i comandaments. L’acord s’aprovà amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció de’ERC.

El regidor d’ERC, en referència a la intervenció municipal, va preguntar si “la zona de bungalows que no té llicència d’obres i esta ocupada il·legalment esta intervinguda?” al que el regidor d’Urbanisme va contestar negativament per ser una zona que no forma part de l’explotació. També, referint-se als bungalows objecte de reclamació de les claus i comandaments, va puntualitzar “entenc que aquests son els 13 únics bungalows que estan de manera legal a dins l’instal·lació” i, en referència a les clàusules del contracte, va dir que “estaven escrites des de l’any 2004” i va afegir “i algú va acceptar que es posessin, tàcitament, una sèrie de bungalows en unes parcel·les que no els hi corresponia en una superfície municipal”, “algú ho va acceptar i no ha actuat”, “algú va permetre la instal·lació de tota la resta” va acabar dient.

El portaveu d’Iniciativa-EPM, en referència a la zona de bungalows que el regidor d’Urbanisme manifestava que no formen part de l’explotació, va preguntar “aquells bungalows que hi ha damunt la pista poliesportiva, fora del càmping, que es el que ha passat? No hi ha autorització? No hi ha llicencia d’obres?” i va continuar preguntant “i mentrestant aquest Sr. va fer les obres,
Bungalows va iniciar l’activitat i es va ocupar amb gent, l’equip de govern no ha obert cap expedient de disciplina urbanística?”, evidenciant que l’equip de govern de CIU ha permès una actuació i una activitat en un terreny de titularitat municipal catalogat com a zona d’equipaments, sense comptar amb la pertinent llicencia d’obres i que no han obert cap expedient de disciplina urbanística. També, en relació a la propietat i la no renovació de contracte de lloguer de tres usuaris de bungalows, va preguntar “i aquests tres que no els hi prorroguen, son particulars que estan dins d’una instal·lació en que hi ha una concessió?”, al que el regidor d’Urbanisme va contestar que “”. A posteriori la Secretaria va explicar que “ens enterem que el Sr. Sitges Compte signa un contracte amb el Sr. “fulanito de tal” que durant un any li deixa tenir una propietat privada, un bungalow, damunt d’una parcel·la del càmping”, essent aquests, segons explicà, contractes que ja han vençut i no se’ls hi renova per que “cap càmping pot tenir contractes de lloguer de parcel·les, es il·legal això”, va dir.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va referir-se, una vegada més, a tot el procés administratiu de l’afer del càmping-alberg engegat per l’equip de govern de CIU que, recordem, s’inicia amb una rescissió de contracte de mutu acord, que continua amb una rescissió de contracte per causes imputables al concessionari i que acaba en un rescat de la concessió, sense oblidar que el grup municipal d’Iniciativa-EPM té interposat un contenciós administratiu davant el TSJC contra l’acord de Ple del març de 2005 mitjançant el qual es facultava a l’alcalde per signar el contracte entre l’Ajuntament i el Sr. Sitges per l’explotació del càmping-alberg i piscines municipals. En aquest sentit, va puntualitzar el fet de que “no han tingut en compte aquest contenciós”, un contenciós que “tardarà més o menys però que sortirà”, va dir. Va continuar interpel·lant a l’equip de govern “han pensat que faran després si aquest contenciós dona la raó al grup municipal que el va posar?” i els reprovà “l’equip de govern que feia que li permetia tot al Sr. Sitges?”, tot recordant-los-hi que comptaven amb el plec de clàusules administratives com a eina de control i fiscalització, “tenien la paella pel mànec”, va dir, evidenciant que l’equip de govern ha obviat les clàusules administratives i la seva tasca de control i fiscalització del concessionari. Va referir-se a l’actitud de l’equip de govern dient “vostès han fet deixadesa de les seves funcions” i matisant “per no dir un altra cosa més grossa que possiblement en el seu dia ja la direm”.

30 d’octubre del 2008

Moció pel compliment de la legalitat

Escut TivissaEl dimarts dia 28 es va celebrar un Ple extraordinari sol·licitat pel grup municipal d’Iniciativa-EPM . En aquest Ple, Iniciativa-EPM va presentar una moció demanant que l’Alcalde, Junta de Govern i Secretària habilitada acompleixin estrictament amb els deures i obligacions inherents al seu càrrec en el compliment de les Lleis.

Així, segons manifestava el seu portaveu, el grup municipal d’Iniciativa-EPM portava a l’aprovació del Plenari aquesta moció “davant del incompliment sistemàtic” de la Llei per part de l’equip de govern de CIU en matèria d’informació als regidors de la Corporació.

En aquest sentit va evidenciar, una vegada més, que el grup municipal d’Iniciativa-EPM “té consultes pendents dels anys 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008”, va dir, per continuar fent l’exposició d’una llarga llista a títol d’exemple com poden ser “preguntes del càmping; preguntes de parcs eòlics; demanant peticions que no se’ns donen; consultar expedients, acords, decrets d’alcaldia, publicacions; resultat de les proves, actes, etc, de la convocatòria per a cobrir places d’auxiliar administratiu/a de personal laboral de l’Ajuntament; poder consultar el Reglament de règim intern de l’explotació per la gestió del servei camping-alberg; que ens siguin lliurades, en el termini que marca la Llei les actes de la Comissió de Govern; poder consultar expedients de les obres atorgades en zona rústega ...” i continua amb l’exposició tot dient “n’hi ha un sin fin”. Va finalitzar la seva intervenció sol·licitant a l’equip de govern de CIU “que ens diguin per que no contesten a les nostres peticions d’informació i d’altres” alhora que va puntualitzar el fet de que les Lleis “hi son per a complir-se” tot manifestant el seu “desig” de que, en ser aprovada la moció, “l’Alcalde, la Junta de Govern i la Secretària gestionin la informació sol·licitada” i de “reprendre la informació des del lloc on se’ns va quedar, informació de l’any 2004”. Va acabar demanant als regidors/es “que votin en conseqüència”.

El regidor d’ERC va fer palesa que votaria a favor de la moció per “la obvietat” de la mateixa i per que una moció d’aquest tipus “no es pot votar en contra”, alhora que manifestava el seu desig de que “ens donessin les actes de la Comissió de Govern en el període que pertoca i que la nostra feina, a l’hora d’aconseguir còpies, fos més fàcil”. També manifestà el seu anhel de que es “duguessin a terme de manera diligent” els acords dels Plens, en referència a “publicacions” i “acords de mocions” i demanà “que es compleixi la Llei”, en referència als comptes municipals. Va acabar recordant a l’equip de govern que la Llei “els hi toca acatar”.

El portaveu del grup de CIU, malgrat que puntualitzà “tot i que no compartim part o bona part de la documentació”, va manifestar que “votarem a favor”.

La moció fou aprovada per unanimitat.

Clica per veure la moció


19 d’octubre del 2008

Preguntes a l’equip de govern

L’últim punt de l’ordre del dia del Ple ordinari celebrat el dia 26 de setembre va ser el de precs i preguntes i va servir per a que Iniciativa-EPM formulés una bateria de preguntes en la seva tasca de control i fiscalització de l’equip de govern de CIU.

Durant els aproximadament cinquanta minuts que durà la sessió de preguntes, se’n formularen de diversa consideració i en referència a varies qüestions. Iniciativa-EPM preguntà sobre els escrits que aquest grup presentà, en temps i forma, al registre d’entrada de l’Ajuntament sol·licitant informació sobre qüestions diverses i que l’Ajuntament encara no ha contestat. En aquest sentit, el portaveu d’Iniciativa-EPM, va requerir dels serveis de la Sra. Secretària de la Corporació sol·licitant-li que “si els escrits que he presentat a l’Ajuntament no s’adeqüen amb el Text Refós de la Llei de Règim Local, doncs diguem-ho”.

Així preguntà “que pensen fer?”, en referència a varis escrits presentats amb data del mes d’abril i maig i referents a que els siguin lliurades les actes de la Junta de Govern dins el termini legalment establert i poder consultar la documentació que requerien i que en el seu moment no van poder consultar doncs “la Sra. Secretària es nega a facilitar-nos la documentació sense el permís de l’Alcalde o la Junta de Govern”, va dir. També es va referir a escrits de sol·licitud per poder consultar tots els expedients d’obres atorgades en zona rústega i que no els ha estat concedit. Sobre un escrit presentat el mes de juliol sol·licitant el poder consultar la certificació tècnica acreditativa per una activitat de bar situada al C/Hospital, nº 3 i donada la petició que els veïns del barri del Castell van fer a Iniciativa-EPM. En aquest sentit va dir que “ens posen en una disjuntiva que, possiblement, haurem de tractar el tema en un Ple extraordinari”.


Es referí al fet de que l’Ajuntament els hi denega la seva sol·licitud per a que el grup d’Iniciativa-EPM pugui disposar d’un espai a l’Ajuntament mentre que, per altra banda, n’hi atorga un a l’empresa AQUALIA quan, segons el conveni signat, “aquesta empresa havia de tenir el seu despatx fora de l’Ajuntament”, va dir. Torna a preguntar “no sé que pensen fer” sobre la sol·licitud presentada el mes de juliol en la que es demanava poder “obtenir còpia de la informació a la qual tenim accés”. Va formular un prec sobre qüestions de protocol i en referència a la visita realitzada pel Conseller de la Generalitat per la inauguració del radar de Llaberia, del que va dir “es trist que ens hàgim d’assabentar mitjançant la mateixa Conselleria”. Va preguntar sobre si hi ha llicencia d’obres i l’actuació de l’equip de govern referent a la investigació oberta a una possible construcció il·legal a la partida de Les Moles. Preguntà també sobre el pla especial del Mas de l’Andreu i de Biscorn. Sobre una denuncia dels agents de Medi Natural per l’obertura de pistes forestals, una edificació i l’obertura de dos pous a la partida de Mescales, va preguntar “si hi ha la corresponent llicencia i que han fet al respecte”. En referència al pla especial urbanístic La Riola aprovat la passada legislatura i del que l’equip de govern va presentar al·legacions informant favorablement sobre la tramitació de llicencia urbanística per a magatzem agrícola i del que la Direcció General d'Urbanisme qualifica la construcció com a una “infracció urbanística molt greu” i “manifestament il·legalitzable” i de la qual en requereix la les mesures de restauració, va preguntar: “per que no exerceixen la seva potestat per la protecció de la legalitat urbanística com es la seva obligació?” i “quants expedients urbanístics es troben en sol rústic en obres començades sense llicencia i que no es podran legalitzar?”.


Va fer preguntes sobre una subvenció de l’Institut Català de l’Energia de 17.608 € que ha perdut l’Ajuntament tot preguntant “entra en la normalitat del nostre equip de govern perdre un altra subvenció i no presentar al·legacions en el tràmit d’audiència?”. Sobre un obra a Llaberia inclosa en el PUOSC del 2007 de la que ja han vençut els terminis, doncs hauria d’haver estat adjudicada abans del passat mes de novembre i per la qual, l'equip de govern, va demanar una prorroga que finalitzà el passat mes de maig i de la qual s’evidencia que no se’n pot garantir la subvenció, va preguntar “entra en la normalitat de l’equip de govern perdre un altra subvenció per la manca de trametre documentació?”. Sobre una inspecció a l’Alberg municipal en la que es detecta que no s’acompleix amb els requisits legals establerts en referència a l’assegurança de responsabilitat civil i d’altres mancances va preguntar “que han fet al respecte, si es que han fet algo?”. Sobre l’equipament turístic (càmping, alberg, piscines i pista poliesportiva), davant la manca d’informació de l’equip de govern, va preguntar “qui son, des de quan treballen per l’Ajuntament i el cost aproximat que costarà”, en referència a la contractació de serveis jurídics per resoldre la situació “atípica” entre l’Ajuntament i l’arrendatari. Davant les actuals circumstàncies en que (l’equip de govern) està treballant encara amb els comptes generals de l’any 2006 quan en aquest mes d’octubre tocaria entregar a la Sindicatura de Comptes els de l’exercici 2007 i davant el fet de que resten retinguts del Fons de Cooperació Local més de 100.000 € per les mancances en la tramesa de documentació, va preguntar: “A que es deguda aquesta disbauxa administrativa? Per que aquesta manca total i absoluta de rigor polític-administratiu?”. En referència a l’arbitrarietat practicada per l’equip de govern en l’aplicació de l’ordenança fiscal de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, va preguntar: “Per que quan es té que beneficiar a l’arrendatari els preus eren uns, els cars?. Per que quan tenen de beneficiar tot el municipi, els veïns, es un altre, el barat?. Per que vostès posen el preu que volen en cada moment o situació contravenint els acords municipals que vostès mateixos aproven?. Vostès ja saben que un ordenança fiscal aprovada per l’Ajuntament i publicada en el BOP no la poden modificar?”.


També el regidor d’ERC va formular varies preguntes a l’equip de govern de CIU.

Va preguntar sobre la situació del C/ St. Blai del que va dir que es trobava en una “situació precària” i que presenta un aspecte “indigne” en referència a les obres de construcció que es porten a terme en un solar del mateix carrer i va demanar explicacions pel fet de que “no veig que hi hagi pagaments a l’Ajuntament” referint-se a l’ocupació de la via pública per part de la constructora. Va fer un prec sobre el pregó de festes majors que va qualificar “de mal gust” tot apuntant que “això no s’hauria de tornar a produir”. Sobre tot l’afer del camping-alberg també va preguntar sobre el veredicte de la comissió jurídic-assessora i sobre “quina estratègia tenen per recuperar els 180.000 €” i “per que els comptes i balanços d’aquesta empresa no es van mirar durant quatre anys?”. A més, va manifestar la seva intenció de sol·licitar a la Secretària un informe detallat de l’actual situació. Va preguntar per la situació actual de varis expedients urbanístics en zona rústega així com també del referent al pla especial de la Riola del que va dir que “no es de rebut que l’Ajuntament no actuí i hagi d’actuar la Direcció General d’Urbanisme”.

13 d’octubre del 2008

Ple ordinari del 26/09/2008


El passat dia 26 de setembre va tenir lloc el Ple ordinari en el que es van tractar els diversos punts de l’ordre del dia. Així, després de les pertinents matisacions i explicacions de vot, s’aprovaren les actes nº 12, 13, 14 i 15 corresponents als passats plenaris. L’acta nº 12 amb els vots a favor de CIU, ADIDELSE i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM. L’acta nº 13 que s’aprovà per unanimitat. L’acta nº 14 que s’aprovà amb els vots favorables de CIU i ADIDELSE, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC. L’acta nº 15 que s’aprovà amb els vots a favor de CIU, ADIDELSE i ERC i els vots contraris d’Iniciativa-EPM.

S’aproven les festes locals per l’any 2009

Per unanimitat s’aprovaren les festes locals per l’any 2009 que van quedar fixades els dies 24 i 27 de juliol pel nucli de Tivissa, els dies 2 de gener i el 10 d’agost pel nucli de La Serra d’Almos, el 2 de gener i el 14 d’agost pel nucli de Darmós i el 17 de gener i el 29 d’agost pel nucli de Llaberia.

Iniciativa-EPM va mostrar la seva satisfacció pel fet de que “com diu la Llei, aquest tema es porti a votació al Plenari, no com feien fins ara”, doncs en anys anteriors l’equip de govern de CIU eludia la seva obligació de sotmetre a l’aprovació del Plenari les festes locals.

Es delega la gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a la Diputació

La proposta que es va sotmetre a votació fou la de traspassar a la Diputació de Tarragona la recaptació del Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), així com la gestió de la recaptació tributaria de vehicles de tracció mecànica. L’IIVTNU es un nou impost que, recordem, fou establert per l’equip de govern amb la nova ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans i que entrà en vigor l’1 de gener d’aquest any. Tanmateix, també es proposà la revocació de la taxa de recaptació del subministrament d’aigua que l’Ajuntament tenia delegada a la Diputació doncs, cal recordar que l’Ajuntament va aprovar la concessió de la privatització del servei d’aigua a l’empresa AQUALIA el 30/06/2005.

La proposta fou aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

Modificació de crèdit 2/2008

La proposta que es sotmetia al Plenari, en paraules del regidor d’Hisenda, fou “una reorganització de tots aquests que surten amb menors ingressos o que hi ha hagut més despesa i passar les partides corresponents dels altres que han sofert un major ingrés”, en referència als crèdits que han sofert majors ingressos i els que son deficitaris.

ERC va fer esment a la partida de festes populars com “una de les més deficitàries” i va matisar que “en tot cas, quan fem el tancament de comptes ja veurem a que correspon aquest desviament de 20.000 €”. També va fer referència a la partida de Despeses Diverses de Comunicació tot dient que “té un dèficit significatiu”, dèficit aquest (25.000 €) que en paraules de la Sra. Secretària, “fa referència al tema de WI-FI, a la instal·lació d’Internet sense cables”. En aquest sentit, el regidor d’ERC es va mostrar perplex pel fet de que “una cosa que no havia de costar res, que estava pressupostada, que s’havia pagat, que s’havia anunciat que funcionava de meravella, que s’havia venut com la vuitena meravella del mon, resulta que no era cert”, va dir.

Iniciativa-EPM va fer esment a un crèdit extraordinari de 2.500 € per l’adquisició de dos canastes per les quals ja s’havia fet una modificació de crèdit l’any anterior i sobre el que va preguntar “em poden dir on està aquest joc de canastes i on va anar el de l’any passat?”, evidenciat que, l’any anterior, es va aprovar una modificació de crèdit per l’adquisició d’unes canastes que, finalment, no es va dur a terme. Sobre la partida d’Atencions Protocol·làries i Representatives va demanar aclariments tot ressaltant el fet que “hi havia 5000 € i ara en posen 7000 més”. També va fer referència a la partida corresponent al WI-FI de la que va preguntar “quantes vegades s’ha pagat el tema de WI-FI?” referint-se al servei que ofertà l’ajuntament com “d’aquesta gratuïtat que parlaven vostès”. En quan a les taxes de prestació de serveis de piscina que l’equip de govern contempla com a de majors ingressos (11000 €) va preguntar “com ens ho mengem això, donat que el servei està rescatat?”, a la qual cosa l’explicació de la Sra. Secretaria va ser que “l’Ajuntament no ha fet ni el rescat ni la intervenció ni del càmping, ni de l’alberg, ni del restaurant del càmping, si no que ha fet una intervenció a la piscina”. El regidor d’Iniciativa-EPM va acabar puntualitzant “si no intervenen, no rescaten i fan la prestació de serveis que correspon a un altre ... doncs ja està be ...”.

La modificació de crèdit va ser aprovada amb els vots a favor de CIU i ADIDELSE, l’abstenció d’ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

Moció d’ERC sol·licitant l’elaboració d’un Pla Director Municipal pel desenvolupament econòmic i social.

La moció que ja es presentà a l’aprovació del Plenari el passat 30 de juny pel grup d’ERC i que va ser rebutjada amb els vots de CIU i ADIDELSE, es tornà a presentar per la seva aprovació.

La regidora d’ADIDELSE va manifestar que com ja va manifestar l’anterior vegada “era un bon pla” malgrat que, com l’altra vegada, hi havia l’últim punt que era “discutible”. Va dir que “es el que cal fer” i que “això seria l’antesala del P.O.U.M.” tot matisant que “no torni a passar com l’altra vegada” en el sentit de que totes les entitats representatives puguin “fer les seves aportacions”.

El portaveu de CIU va manifestar la disposició del seu grup a votar favorablement a la moció si ERC rectificava l’últim punt de la moció, a la qual cosa va accedir el regidor d’ERC quedant modificat de la següent manera “Fer les reserves de capital adequades i les previsions pressupostaries adients per que es pugui iniciar l’elaboració d’aquest Pla i que l’any 2010 resti redactat i presentat públicament”.

Iniciativa-EPM va mostrar la seva sorpresa de com “en tres mesos com canvien les coses” tot manifestant denotar una certa sensació de que “aquí hi ha d’altres coses que el nostre grup no sabem” i va referir-se a la regidora de ADIDELSE tot dient “vostè ja ho ha dit amb el tema del P.O.U.M.” A més va fer referència a l’existència d’un conveni signat entre els Ajuntaments de Tivissa, Montroig, Vandellós, l’Ametlla de Mar i Pratdip i mitjançant el qual “venen a fer el mateix, es a dir, on som i on volem anar” i del que caldrà fer unes assignacions pressupostaries que “en el cas del nostre Ajuntament es de 24000 €”. Va acabar evidenciant la incoherència de fer dos Plans “que venen a dir el mateix” tot dient “o es conjuguen els dos o algun sobra”.

Feta la corresponent modificació de l’últim punt de la moció, fou aprovada per unanimitat.

Moció presentada per la Comissió Organitzadora del Correllengua 2008 de Tivissa

La moció, amb la que es pretén donar “un nou impuls a la nostra llengua per mitja de la dotzena edició del Correllengua” per poder “garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat”, proposava a l’aprovació del Ple: donar suport al Correllengua 2008, recolzar el dotar d’un nou marc legislatiu per la nostra llengua, recolzar les entitats organitzadores del municipi que organitzin el Correllengua aportant infraestructura i ajuda necessària, donar publicitat a aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits de la Corporació, fer una aportació econòmica per l’organització dels actes del Correllengua 2008, fer arribar l’acord resultant a la Seu Nacional per la Coordinadora d’Associacions per Llengua Catalana (CAL).

La moció fou aprovada per unanimitat.

12 d’octubre del 2008

Dos anys de Cartipàs

Avui el Cartipàs acompleix dos anys. Dos anys amb més o menys constància, però dos anys d’existència parlant-vos des d’aquest màgic forat que ens permet interrelacionar-nos.

Per això vull celebrar aquest segon aniversari del Cartipàs amb tots vosaltres, als fidels lectors/es i als comentaristes, anònims o no, doncs entre tots hem aconseguit que el Cartipàs acompleixi el seu segon aniversari i esdevingui el que es.

A tots els que em seguiu: gracies per la vostra fidelitat.

Per a tots vosaltres us dedico aquesta cançó de Silvio Rodriguez: Te doy una canción.


26 de setembre del 2008

Tempus fugit

S’ha acabat l’estiu. Tot just el dilluns a les 15:44 h. tenia lloc l’equinocci de tardor i entravem oficialment en una nova estació. Deixem endarrere vacances, sol, platja, dies eterns i curtes nits de festa.

També ens ha quedat al darrere el sopar de barri que varem dur a terme els carrers de la zona de d’urbanització de la S.O. el passat dia 10 de setembre.

El sopar no va estar exempt de les adversitats pròpies del canvi d’estació, doncs un sobtat xàfec ens obligà a desmuntar la “paradeta” i emplaçar taules i cadires al garatge de la Maria Montes que amablement va oferir al veïnat per tal de poder celebrar l’esdeveniment.

Aquí podeu veure el vídeo del sopar que l’Angel Mendez m’ha passat i amb el que m’he permès la llicencia de fer aquest muntatge.


6 de setembre del 2008

Ple Extraordinari de Setembre

En el Plenari celebrat el dimecres dia 3 es va passar a votació un únic punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució per desestimar el recurs presentat pel concessionari del equipament municipal del camping-alberg i piscines municipals.

El recurs de reposició que presentà el concessionari de l’equipament municipal, es contra l’acord del Ple extraordinari del dia 11 de juliol mitjançant el qual se li va desestimar un altre recurs en el que demanava que es suspengués la intervenció del servei de l’equipament. Cal recordar que uns dies abans, el 4 de juliol, el Ple, reunit en sessió extraordinària, va aprovar (amb els vots a favor de CIU, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i les abstencions d’AISA-FIC i ERC) intervenir l’equipament turístic camping-alberg i piscines municipals per un període màxim de dos anys.

El regidor d’ERC va lamentar la manca de comunicació per part de l’equip de govern de CIU amb les diferents forces polítiques sobre els arguments emprats en l’informe que l’equip de govern ha traslladat a la comissió juridico-assessora de la Generalitat sobre aquest afer i va explicar que quedava a l’espera del dictamen de dita comissió del qual “entenem que se’n derivaran unes responsabilitats que s’hauran d’assumir”, va puntualitzar.

Iniciativa-EPM va demanar explicacions sobre el fet de que el concessionari denegués l’entrada a les instal·lacions municipals a membres de l’equip de govern i tècnics

”Que es el que ha fet l’Ajuntament per recuperar els 180.000€ ?”.

municipals quan es disposaven a dur a terme la intervenció i per la qual cosa va ser necessària la intervenció de la Guardia Civil que va aixecar acta d’una situació que va “impedir exercir com a propietaris i com administració”, va dir. També va preguntar “per que aquesta intervenció encara no s’ha fet ?”, donat que la intervenció de l’equipament va ser aprovada el 4 de juliol amb els vots de CIU. Va acabar preguntant “que es el que ha fet l’Ajuntament per recuperar els 180.000 € ?”, en referència a la quantitat que l’equip de govern va avançar al concessionari per que dugués a terme una piscina coberta.

Les escarides respostes del grup de CIU sobre el perquè no s’havia actuat van ser que “els serveis jurídics, a l’agost estan tancats” i “les qüestions més tècniques les contestarà la secretària”. Per la seva part, la secretària va explicar que “hem sol·licitat al tribunal contenciós de Tarragona que ens autoritzi la intervenció, però el mes d’agost es el mes d’agost”, va dir, tot explicant que sí s’havia intervingut a la piscina netejant-la i contractant el personal necessari que es requereix pel seu funcionament, fent-se càrrec l’Ajuntament del cobrament de les entrades, despeses de personal i materials i que després “tot això anirà a compte del Sr. Sitges quan es passin comptes”, va aclarir.

Seguidament s’obrí un segon torn d’intervencions.

ERC va preguntar a l’equip de govern sobre el criteri emprat per fer les contractacions del personal alhora que va manifestar la seva estranyesa de que

”Amb això nomes s’entén que s’ha arribat a alguna mena d’acord”.

només es fes una intervenció parcial de l’equipament, “com es pot fer una intervenció en una part de la instal·lació i a la resta no?”, en el sentit de que el concessionari no permet la intervenció en una part de l’equipament (camping-alberg) i en l’altra no hi posa cap impediment (piscines municipals) i va raonar el fet tot dient “això nomes s’entén, des d’un òptica critica com es la que jo tinc, que s’ha arribat a alguna mena d’acord”.

Iniciativa-EPM va manifestar la incoherència per part de l’equip de govern quan sol·licita, en el moment que el concessionari els hi denega l’accés per dur a terme la intervenció, la presencia de la Guardia Civil i, a posteriori, “porten el tema al contenciós, a la via administrativa. Per que no per la civil?”, va

”Això no sé si es un govern o un desgovern”.

preguntar. Referent al fet de que l’equip de govern de CIU no hagi esperat l’informe preceptiu de la Comissió Juridico Assessora de la Generalitat “abans de fer res del que han fet”, va considerar que “això no sé si es un govern o un desgovern”. I donat que la primera pregunta d’Iniciativa-EPM, referent a la quantitat econòmica que l’equip de govern avançà a l’arrendatari, no fou contestada, va tornar a preguntar “ ... i a més a més que han fet per recuperar els 180.000 € dels que vostès, tan dignament, van acceptar un pagaré que no podien acceptar, per que la llei preveu que no poden acceptar pagarés i vostès l’accepten i dels quals l’ús i gaudí el té el Sr. arrendatari?” i va reiterar-se “que fan vostès per recuperar aquests 180.000 €?”.

Les respostes de CIU a les preguntes formulades per Iniciativa-EPM van ser “com els altres temes d’aquest expedient estan en mans dels assessors jurídics, hi estan treballant i ja hi haurà notícies. No li puc dir gaire cosa més”. Iniciativa-EPM va replicar-li tot senyalant el fet de que el termini per cobrar el pagaré va finalitzar el mes de maig i va puntualitzar-li “ i encara estan esperant que els assessors jurídics els hi diguin com ho han de fer?. Vostès no saben que fer per recuperar els 180.000 € o es que està més embolicat del que nosaltres ens pensem?”. A la qual cosa el regidor de Governació va contestar que, en aquest tema, preferien anar “a velocitat creuer” i va tornar a referir-se als seus assessors jurídics per dir que “està a la seva mà” i que “ja tindran notícies”.

En quant a les preguntes formulades per ERC, la resposta va venir per part del regidor de Personal que va contestar que “es va fer una selecció d’acord a les capacitats, per edat, per estudis o per especialitats que es necessitaven. Com sempre s’havia fet”, segons va dir en referència als currículums que va al·legar que es presentaren.

La proposta de resolució fou desestimada amb els vots a favor de CIU, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i les abstencions d’ERC i AISA-FIC.

Per saber més:

17 d’agost del 2008

Al·legacions d’Iniciativa-EPM al Reglament de les piscines municipals

Iniciativa-EPMIniciativa-EPM va presentar, la passada setmana, al·legacions al Reglament d’ús de les piscines municipals.

Les al·legacions, que consten de cinc pàgines, consideren el Reglament retrògrad pel fet de que “es basa en l’aplicació restrictiva de la norma”, deixa al “lliure albir” de l’equip de govern la interpretació de la mateixa i no en delimita les responsabilitats. Tanmateix, el qualifica com una “desconsideració” cap als usuaris pel fet de que consta de 39 punts entre limitacions a l’accés, obligacions i prohibicions davant de només 4 punts que fan referència als drets dels mateixos.

A més, consideren que l’equip de govern l’ha elaborat en contra de les persones enlloc de fer-lo pensant en els usuaris, doncs “hi prevalen les restriccions i les sancions econòmiques per damunt del drets dels usuaris”.

Així, les al·legacions que presenta Iniciativa-EPM consten de 20 propostes, entre modificacions i ampliacions del redactat del Reglament.

Cal fer menció de que en les al·legacions hi ha dos errades de redacció. L’una, quan diu que el Reglament va ser aprovat amb els vots en contra d’ERC, doncs el regidor d’aquest grup municipal no va assistir a aquest Ple. L’altra, a l’inici de la quarta pàgina, quan fa referència a l’article 16 enlloc de fer-ho al 11.2.

Clica el la icona de més avall si vols veure el text de les al·legacions.


11 d’agost del 2008

Redactat del Reglament d’ús de les piscines municipals

El Reglament d’ús de les piscines municipals va quedar aprovat amb els vots a favor de CIU, l’abstenció d’AISA-FIC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM. El regidor d’ERC va excusar la seva no assistència al Ple.

La proposta d’acord de l’aprovació inicial del Reglament també portava implícit el sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies a partir de la seva publicació al BOP mitjançant la seva exposició al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. Durant aquest transcurs d’exposició pública, hom que ho desitgi pot presentar les al•legacions i reclamacions que consideri oportunes, en cas contrari, quedarà aprovat definitivament.

Si vols veure el reglament clica el botó de més avall:


21 de juliol del 2008

Reglament d’ús de les piscines municipals

El passat dia 11 de juliol va tenir lloc un altre Ple Extraordinari (tres Plens en 12 dies) per tal d’aprovar el reglament que ha de regir les normes d’ús de les piscines municipals. Al Ple, que va tenir lloc a les 12 h., i va excusar la seva no assistència el regidor d’ERC.

Qui serà el que decidirà aquesta samarreta entra i aquesta no?. Posaran controls d’alcoholèmia a l’accés de les piscines?. Qui decidirà que una persona pateix una malaltia infecciosa?. A qui se li demanarà el certificat mèdic?

Aquestes son algunes de les preguntes que la regidora d’Iniciativa-EPM, Alba Benedicto, va formular a l’equip de govern de CIU. Preguntes aquestes, i d’altres que formulà, que van obtenir per resposta un genèric “pel que fa a les preguntes que m’ha fet, estan contestades al article 14 que estableix el procediment que hi ha d’haver”, per part del portaveu de CIU.

En la valoració del reglament, la regidora d’Iniciativa-EPM, el va qualificar com a “retrògrad i carca”, “vulnerador” i “que es basa amb el lliure albir”. Segons manifestà, aquest reglament “atenta contra les llibertats individuals” donat que la intervenció de l’Ajuntament “va més enllà de preservar la seguretat de les persones” enlloc d’establir unes normes que “haurien de limitar-se a la convivència i no a la restricció” i amb el que “s’apunta i s’assenyala com un possible delinqüent quan passes per la porta”, va dir en referència als usuaris. Va acabar dient “vostès tornen a canviar les regles del joc a meitat partit”, igual que passà amb l’aplicació de l’ordenança fiscal de la taxa de l’escola bressol i en referència a que els usuaris ja fa quasi bé un mes i mig que han adquirit els abonaments, moment en que no existia aquest reglament.

A les preguntes de la regidora d’Iniciativa-EPM sobre si el reglament s’aplicaria a totes les piscines municipals, el regidor de l’equip de govern va contestar que només “s’aplicarà a la de Tivissa i Darmós, la de La Serra no es municipal, és de l’Associació de Veïns”. La regidora d’Iniciativa-EPM va matissar “A La Serra el socorrista qui el paga? I el manteniment de la piscina?”, a la qual cosa va respondre la regidora d’AISA-FIC que “el manteniment de la piscina el paga l’Associació de Veïns i el socorrista el paga l’Associació de Veïns, tot i que el gestiona l’Ajuntament de Tivissa que després factura a l’Associació de Veïns i, els veïns, paguen a l’Ajuntament”.

17 de juliol del 2008

Intervenció municipal

En el Ple Extraordinari del 4/07/2008 es va acordar la intervenció del servei públic Camping-Alberg i piscina municipal amb 4 vots a favor de l’equip de govern de CIU, 3 vots en contra d’Iniciativa-EPM, 1 abstenció d’AISA-FIC i 1 abstenció d’ERC.

La intervenció:

- La concessió continua vigent però l’Ajuntament es farà càrrec del servei mentre duri la intervenció temporal.

- L’Ajuntament obrirà un compte en una entitat bancària on hi quedaran reflectits tots els ingressos i totes les despeses que es produeixin durant el temps de la intervenció que es per un màxim de dos anys. En acabar la intervenció, l’Ajuntament haurà d’abonar el saldo positiu al concessionari.

- L’Ajuntament, mentre duri la intervenció, haurà de dur a terme el servei amb el personal que actualment hi treballa, pagant-los-hi els salaris corresponents.

ERC va fer palesa la inexistència del dictamen de la de la Comissió Jurídica Assessora, previ a l’extinció de la concessió per part de l’Ajuntament. Dictamen que, en paraules de l’alcalde, “es preceptiu però no vinculant”. A més, també va exposar que s’havia retornat l’expedient d’extinció que l’Ajuntament envià a la Generalitat per tal de que la Comissió Juridica Assessora pogués emetre el dictamen preceptiu, per no estar enviat en el format convingut. També va exposar la seva queixa pel fet de que s’hagués incorporat, a posteriori d’haver estat convocats al Plenari, documentació referent als punts a tractar i referint-se a l’equip de govern va dir “a nosaltres ens tindran al costat per rescatar la concessió si les coses es fan de manera legal”, però va vincular el fet de posicionar-se al costat de l’equip de govern a ”exigir responsabilitats, tant econòmiques com, si se’n deriven, jurídiques de l’anterior gestió i de l’anterior atorgament de la concessió”. Finalment, va argumentar la seva abstenció basant-se en el fet de que tenien “una certa recança” pel que es desprenia de l’expedient i que “esperarem al que dictamini la Comissió Jurídica Assessora”.En referència al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya que l’Ajuntament encara no té, Iniciativa-EPM va puntualitzar que, malgrat que no era vinculant, sí que era preceptiu, tot puntualitzant que, a més, es requeria l’informe previ de secretaria. Un informe que, encara que s’havia dut a terme, no feia menció en cap moment al fet de que era preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i que l’equip de govern “havia de tenir abans d’iniciar el procés que ens ocupa”, va dir. També va fer referència al fet de que s’havia enviat la documentació a la Comissió “tard i malament, havent-se d’enviar altra vegada”. I va preguntar “Que passarà si el dictamen preceptiu de la Comissió no va en consonància amb les múltiples opcions empleades en el procés administratiu de l’equip de govern del nostre Ajuntament?” i “Diuen que no es vinculant, però nosaltres diem: serà nul de ple dret acords i decrets aprovats?

També, exposà que Iniciativa-EPM “ja fa anys que volem recuperar la concessió”, fent referència al contenciós administratiu interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per considerar que la concessió vulnera la legalitat i que el dia 12 de juny va ser votat i fallat i resta a l’espera de sentencia.

Va acabar explicant el per que del seu vot en contra, considerant-lo un exercici de “responsabilitat de la nostra tasca com a regidors/es” tot dient “el nostre grup municipal no entrarà a jugar a aquest joc que vostès proposen per que entenem que les coses no es fan bé ni tenen el rigor administratiu adequat”. Finalment, va atribuir la possibilitat de que tot aquest afer “sigui una revenja personal de caire particular” en referència a l’alcalde.


16 de juliol del 2008

I amb l’aval ens hem quedat

Si, amb un pagaré sense fondos i sense els 180.000 € que l’equip de govern de CIU de l’Ajuntament de Tivissa va entregar al concessionari del camping-alberg per a que dugués a terme les obres pertinents per tal de tenir la piscina coberta i climatitzada.

Unes obres que havien d’estar acabades abans de finalitzar el 2007 i que després, l’equip de gover, va allargar-li al concessionari el plaç fins al maig del 2008 a canvi de que aquest aportés un aval o pagaré com a garantia en cas d’incompliment.

Doncs bé, el plaç ha vençut, la piscina no està ni coberta ni climatitzada i la ciutadania de Tivissa ens hem quedat amb 180.000 € menys a les nostres arques municipals.

Ara ja, l’equip de govern, ni pot culpabilitzar del retard en les obres al contenciós administratiu que Iniciativa-EPM va posar en el seu moment i al que imputaven el retard en les obres, ni crec que tingui temps per fer-ho. Estan massa ocupats en recuperar la concessió obrin expedients de rescat que es transmuten en un expedients d’extinció de la concessió, massa ocupats fent decrets d’alcaldia i contestant al•legacions del concessionari que parlen, fins i tot, de signatures falsificades. Massa ocupats en “desfacer entuertos”, greuges de difícil solució que auguren més despeses econòmiques per les nostres arques municipals.

En l’apartat de precs i preguntes del Plenari del 30/06/2008, els grups a l’oposició d’Iniciativa-EPM i ERC, en la seva tasca de control i fiscalització de l’equip de govern, van fer-li tot un seguit de preguntes sobre “l’afer” del camping-alberg i piscines municipals.

Preguntes realitzades per Iniciativa-EPM:
Preguntes realitzades per ERC:Per saber més:

El Sr. Sitges té els euros I l’Ajuntament té l’aval.

14 de juliol del 2008

Moció d’ERC per l’inici de la creació d’un Pla municipal de desenvolupament econòmic i social sostenible.

En el 9è. punt de l’ordre del dia del Ple del 30/06/2008 es sotmetia a l’aprovació del Plenari la moció presentada per ERC. La moció feia referència l’inici de la creació d’un pla de desenvolupament municipal sostenible on tots els veïns del municipi “hi han de poder aportar la seva visió” i no deixi al municipi únicament “en mans dels interessos del mercat”. Així es presentava una moció que constava de cinc punts(1):

1.- Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per l’inici del procés de redacció d’un Pla Director pel desenvolupament econòmic i social sostenible del municipi. Comissió que hauria d’estar conformada pels grups polítics, associacions, entitats del municipi i que hauria d’encarregar a organismes solvents (universitats, empreses especialitzades i administracions) els estudis que permetin definir i redactar aquest Pla.
2.- Fer la difusió del procés de redacció del Pla i de la creació de les comissions per l’inici del procés d’elaboració.
3.- Fer l’aprovació del Pla d’acord a les aportacions fetes per part dels diversos actors i amb el consens polític. Definir-lo amb convergència amb el Pla Director de les Terres de l’Ebre.
4.- Demanar subvencions als Departaments pertinents de la Generalitat i la Diputació de Tarragona per iniciar l’aprovació del Pla i l’estudi inicial.
5.- Fer les reserves de capital adequades i les previsions pressupostaries adients per que aquest Pla es pugui elaborar i redactar per l’any 2009.

ERC va manifestar la responsabilitat que tenen les forces polítiques a l’hora cercar el consens per assentar les bases del futur del municipi, “un futur que ha de contemplar una viabilitat econòmica d’acord amb un benestar social”, va dir. Va instar a tots els grups a fer “un esforç” per que aprovessin la moció tot remarcant el fet de que si no eren capaços d’aprovar consensos tan elementals com era aquesta moció “difícilment podem justificar determinades actuacions”. Va acabar dient “si vostès tornen a tirar el procés del POUM endavant sense un Pla Director de desenvolupament econòmic i social del municipi, s’equivoquen greument”.

AISA-FIC va argumentar que, malgrat que aquest era “un Pla de futur”, “una meravella”, que “ojalà es pogués desenvolupar ja” i que coincidia amb el fet de que s’havia de consensuar amb tot el municipi, contenia un punt “que no ens convens”, va dir en referència al cinquè punt. Així la regidora d’AISA-FIC, Lourdes Pena, argumentava l’important despesa econòmica que representa l’elaboració d’un Pla d’aquestes característiques tot afirmant que “no crec que hi hagi els diners ni la capacitat per avui poder portar algo així ni engega’l”, en referència al Pla i va puntualitzar la idoneïtat de parlar del Pla el 2009 per poder dur-lo a terme el 2010. Va acabar argumentant la seva abstenció dient “No hi ha diners. No se que es pensa la gent, però ni hi ha diners. No se si ho ha dit ningú avui en aquest Ple, però ja ho dic jo. No hi ha recursos per algo així, ni per avui ni per demà”.

Iniciativa-EPM va donar suport a la moció d’ERC tot manifestant el fet de que “naltros, les coses que trobem bones les aprovem i aquesta també l’aprovarem”. També va destacar la importància de tenir una planificació amb la participació dels “grups municipals i tots els agents socials del territori del municipi” per “no anar a salto de mata” que, afirmà, es com “es venent fent les coses”.

CIU argumentà el seu vot en contra de la moció emprant els mateixos arguments que la regidora d’AISA-FIC, “coincidim amb el discurs que ha fet la Lourdes, coincidim plenament”, va dir, tot explicant el fet de que, en l’actualitat, s’estan duent a terme dos comissions, “una que esta en funcionament i l’altra sobre el POUM”, de la que va dir que tenien la intenció de “convocar a la gent” en breu. Així, argumentà que “no es el moment per tota aquesta acumulació” per que, al seu entendre, comporta un l’alt cost d’esforços i recursos. Malgrat tot es mostrà obert “més endavant” a consensuar una data d’inici del Pla i “poder-ho portar al Ple”, va dir.

La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de CIU (4), l’abstenció d’AISA-FIC (1) i el vots a favor d’ERC (1) i d’Iniciativa-EPM (3). Cal destacar que va ser necessari el vot de qualitat de l’alcalde donat l’empat que es produí.

(1) Els cinc punts de la moció son una transcripció literal de la lectura de la mateixa realitzada per la Secretaria de la Corporació, per tant, demano disculpes per endavant si alguna paraula no es correspon fidelment amb el text de la moció.