Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

13 d’octubre del 2008

Ple ordinari del 26/09/2008


El passat dia 26 de setembre va tenir lloc el Ple ordinari en el que es van tractar els diversos punts de l’ordre del dia. Així, després de les pertinents matisacions i explicacions de vot, s’aprovaren les actes nº 12, 13, 14 i 15 corresponents als passats plenaris. L’acta nº 12 amb els vots a favor de CIU, ADIDELSE i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM. L’acta nº 13 que s’aprovà per unanimitat. L’acta nº 14 que s’aprovà amb els vots favorables de CIU i ADIDELSE, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC. L’acta nº 15 que s’aprovà amb els vots a favor de CIU, ADIDELSE i ERC i els vots contraris d’Iniciativa-EPM.

S’aproven les festes locals per l’any 2009

Per unanimitat s’aprovaren les festes locals per l’any 2009 que van quedar fixades els dies 24 i 27 de juliol pel nucli de Tivissa, els dies 2 de gener i el 10 d’agost pel nucli de La Serra d’Almos, el 2 de gener i el 14 d’agost pel nucli de Darmós i el 17 de gener i el 29 d’agost pel nucli de Llaberia.

Iniciativa-EPM va mostrar la seva satisfacció pel fet de que “com diu la Llei, aquest tema es porti a votació al Plenari, no com feien fins ara”, doncs en anys anteriors l’equip de govern de CIU eludia la seva obligació de sotmetre a l’aprovació del Plenari les festes locals.

Es delega la gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a la Diputació

La proposta que es va sotmetre a votació fou la de traspassar a la Diputació de Tarragona la recaptació del Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), així com la gestió de la recaptació tributaria de vehicles de tracció mecànica. L’IIVTNU es un nou impost que, recordem, fou establert per l’equip de govern amb la nova ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans i que entrà en vigor l’1 de gener d’aquest any. Tanmateix, també es proposà la revocació de la taxa de recaptació del subministrament d’aigua que l’Ajuntament tenia delegada a la Diputació doncs, cal recordar que l’Ajuntament va aprovar la concessió de la privatització del servei d’aigua a l’empresa AQUALIA el 30/06/2005.

La proposta fou aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

Modificació de crèdit 2/2008

La proposta que es sotmetia al Plenari, en paraules del regidor d’Hisenda, fou “una reorganització de tots aquests que surten amb menors ingressos o que hi ha hagut més despesa i passar les partides corresponents dels altres que han sofert un major ingrés”, en referència als crèdits que han sofert majors ingressos i els que son deficitaris.

ERC va fer esment a la partida de festes populars com “una de les més deficitàries” i va matisar que “en tot cas, quan fem el tancament de comptes ja veurem a que correspon aquest desviament de 20.000 €”. També va fer referència a la partida de Despeses Diverses de Comunicació tot dient que “té un dèficit significatiu”, dèficit aquest (25.000 €) que en paraules de la Sra. Secretària, “fa referència al tema de WI-FI, a la instal·lació d’Internet sense cables”. En aquest sentit, el regidor d’ERC es va mostrar perplex pel fet de que “una cosa que no havia de costar res, que estava pressupostada, que s’havia pagat, que s’havia anunciat que funcionava de meravella, que s’havia venut com la vuitena meravella del mon, resulta que no era cert”, va dir.

Iniciativa-EPM va fer esment a un crèdit extraordinari de 2.500 € per l’adquisició de dos canastes per les quals ja s’havia fet una modificació de crèdit l’any anterior i sobre el que va preguntar “em poden dir on està aquest joc de canastes i on va anar el de l’any passat?”, evidenciat que, l’any anterior, es va aprovar una modificació de crèdit per l’adquisició d’unes canastes que, finalment, no es va dur a terme. Sobre la partida d’Atencions Protocol·làries i Representatives va demanar aclariments tot ressaltant el fet que “hi havia 5000 € i ara en posen 7000 més”. També va fer referència a la partida corresponent al WI-FI de la que va preguntar “quantes vegades s’ha pagat el tema de WI-FI?” referint-se al servei que ofertà l’ajuntament com “d’aquesta gratuïtat que parlaven vostès”. En quan a les taxes de prestació de serveis de piscina que l’equip de govern contempla com a de majors ingressos (11000 €) va preguntar “com ens ho mengem això, donat que el servei està rescatat?”, a la qual cosa l’explicació de la Sra. Secretaria va ser que “l’Ajuntament no ha fet ni el rescat ni la intervenció ni del càmping, ni de l’alberg, ni del restaurant del càmping, si no que ha fet una intervenció a la piscina”. El regidor d’Iniciativa-EPM va acabar puntualitzant “si no intervenen, no rescaten i fan la prestació de serveis que correspon a un altre ... doncs ja està be ...”.

La modificació de crèdit va ser aprovada amb els vots a favor de CIU i ADIDELSE, l’abstenció d’ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

Moció d’ERC sol·licitant l’elaboració d’un Pla Director Municipal pel desenvolupament econòmic i social.

La moció que ja es presentà a l’aprovació del Plenari el passat 30 de juny pel grup d’ERC i que va ser rebutjada amb els vots de CIU i ADIDELSE, es tornà a presentar per la seva aprovació.

La regidora d’ADIDELSE va manifestar que com ja va manifestar l’anterior vegada “era un bon pla” malgrat que, com l’altra vegada, hi havia l’últim punt que era “discutible”. Va dir que “es el que cal fer” i que “això seria l’antesala del P.O.U.M.” tot matisant que “no torni a passar com l’altra vegada” en el sentit de que totes les entitats representatives puguin “fer les seves aportacions”.

El portaveu de CIU va manifestar la disposició del seu grup a votar favorablement a la moció si ERC rectificava l’últim punt de la moció, a la qual cosa va accedir el regidor d’ERC quedant modificat de la següent manera “Fer les reserves de capital adequades i les previsions pressupostaries adients per que es pugui iniciar l’elaboració d’aquest Pla i que l’any 2010 resti redactat i presentat públicament”.

Iniciativa-EPM va mostrar la seva sorpresa de com “en tres mesos com canvien les coses” tot manifestant denotar una certa sensació de que “aquí hi ha d’altres coses que el nostre grup no sabem” i va referir-se a la regidora de ADIDELSE tot dient “vostè ja ho ha dit amb el tema del P.O.U.M.” A més va fer referència a l’existència d’un conveni signat entre els Ajuntaments de Tivissa, Montroig, Vandellós, l’Ametlla de Mar i Pratdip i mitjançant el qual “venen a fer el mateix, es a dir, on som i on volem anar” i del que caldrà fer unes assignacions pressupostaries que “en el cas del nostre Ajuntament es de 24000 €”. Va acabar evidenciant la incoherència de fer dos Plans “que venen a dir el mateix” tot dient “o es conjuguen els dos o algun sobra”.

Feta la corresponent modificació de l’últim punt de la moció, fou aprovada per unanimitat.

Moció presentada per la Comissió Organitzadora del Correllengua 2008 de Tivissa

La moció, amb la que es pretén donar “un nou impuls a la nostra llengua per mitja de la dotzena edició del Correllengua” per poder “garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat”, proposava a l’aprovació del Ple: donar suport al Correllengua 2008, recolzar el dotar d’un nou marc legislatiu per la nostra llengua, recolzar les entitats organitzadores del municipi que organitzin el Correllengua aportant infraestructura i ajuda necessària, donar publicitat a aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits de la Corporació, fer una aportació econòmica per l’organització dels actes del Correllengua 2008, fer arribar l’acord resultant a la Seu Nacional per la Coordinadora d’Associacions per Llengua Catalana (CAL).

La moció fou aprovada per unanimitat.