Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

31 de gener del 2009

Ple extraordinari del 30/01/2009

Escut TivissaEl passat divendres, a les 12 h. del migdia, tenia lloc un Ple extraordinari per prendre dos acords mitjançant els quals es desestimaven dos recursos de reposició presentats pel concessionari de l’equipament turístic. A l’inici de la seva intervenció, el portaveu d’Iniciativa-EPM va demanar que la realització dels Plens no es dugués a terme als matins ja que aquest horari al seu grup “no li ve gens de bé” i remarcant l’absència del regidor d’ERC que no va assistir al Ple.

“Aquestes qüestions en aquest moment no pertoquen”

El primer punt de l’ordre del dia tenia per objecte desestimar el recurs de reposició que va presentar el concessionari contra l’acord de Ple del 5/11/2008, mitjançant el qual se li requerien la devolució de les claus i els comandaments dels aparells d’aire condicionat dels bungalows, així com també prohibir l’entrada de les persones no autoritzades al càmping.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va interessar-se per l’actual situació del càmping, del que va preguntar si estava “tancat per ordre la Generalitat per falta de permisos” i si els usuaris dels bungalows hi poden accedir per fer-hi “la vida que hi feien abans”. El regidor de l’equip de govern Sr. Samarra manifestava que el càmping “es tancat des de l’11 de setembre” i que “unes hores al dia durant el cap de setmana” es pot anar “a revisar si la instal·lació esta correcta”. En aquest sentit, el portaveu d’Iniciativa-EPM va preguntar per la reunió mantinguda entre els usuaris dels bungalows i l’Ajuntament, “això que surt per Internet”, va dir, a la qual cosa va rebre la contesta per part de l’alcalde que, argumentant que això no anava a l’ordre del dia, va dir “aquestes qüestions en aquest moment no pertoquen”.

Aquest punt s’aprovà amb els vots favorables de CIU, l’abstenció d’AISA-FIC i els vots en contra de’Iniciativa-EPM.

"Que passarà amb l’equilibri financer entre l’Ajuntament i el concessionari?"

En el segon punt de l’ordre del dia es va sotmetre a votació desestimar el recurs de reposició que el concessionari de l’equipament turístic va presentar contra l’acord de Ple del 4/12/2008 pel qual se li resol el contracte de la concessió.

El portaveu d’Iniciativa-EPM constatava el fet de que, malgrat que l’equip de govern manifesta haver reclamat “reiteradament” i “de manera informal per telèfon” al concessionari la documentació econòmica referent a estat contable de l’equipament, no es fins a l’any 2008 que l’Ajuntament li sol·licita per escrit. Tanmateix, recordava a l’equip de govern que el seu grup, ja li havia sol·licitat consultar la documentació referent a la situació econòmica-financera dels anys 2004-2005, sol·licitud que mai va ser contestada per l’equip de govern. També, sobre l’equilibri financer que segons les clàusules administratives ha de garantir l’Ajuntament i donat que els comptes presentats pel concessionari corresponents al període 2004-2007 eren “de fallida tècnica ja des del primer any”, va preguntar “que passarà amb l’equilibri financer entre l’Ajuntament i el concessionari?”. Davant del fet de que el concessionari al·lega que l’ajuntament l’ha perjudicat i per aquest motiu li demanaria una indemnització per responsabilitat patrimonial, Iniciativa-EPM preguntava si l’Ajuntament li demanaria una indemnització per danys i perjudicis al concessionari, donat que, fins aleshores i tal com s’argumenta en l’informe de la secretària, “l’Ajuntament no ha fet cap valoració dels danys i perjudicis causats pel concessionari” i, a més, “l’Ajuntament haurà d’afrontar les despeses de reconstrucció de la zona de la piscina per poder-la obrir la propera temporada”.

Va acabar recriminant a l’equip de govern el no haver fet us de la potestat que li atorgaven les clàusules administratives en referència a que contemplen “sancions quantioses” pels incompliments del contracte, “si haguessin fet el que tenien de fer, ara no ens trobaríem com ens trobem”, va dir.

Aquest punt s’aprovà amb els vots favorables de CIU, l’abstenció d¡AISA-FIC i els vos en contra d’Iniciativa-EPM.

Per saber més:

- Ple extraordinari del 05 de novembre
- Es resol la concessió de l’equipament turístic

28 de gener del 2009

PART VIII: de l’argument de la legalitat a la legalitat de l’argument

En el mateix Plenari del 4 de desembre de 2008 en que s’acordava la resolució de la concessió de l’equipament turístic, també s’aprovava la finalització de la concessió.

En aquest punt, Iniciativa-EPM remarcava que la manca de resposta a les seves sol·licituds d’informació referents a l’equipament eren quelcom més del que inicialment havien entès com una mala praxi doncs, referint-se a la sentencia del TSJC en que es concreta l’existència d’un maridatge econòmic entre l’Ajuntament i el concessionari, va dir “ara ho comencem a entendre tot”. Finalitzava recordant a l’equip de govern que demanarien un Ple extraordinari per discutir sobre aquest afer i demanar les responsabilitats pertinents “a qui pertoqui”.

Amb aquest vídeo finalitza un “primer lliurament” sobre la saga de l’equipament turístic. Història feixuga que, com els bards, he contat, que s’inicià amb seductors cants de sirena, que esdevé un mal són i que augura un pitjor desenllaç.

Vuitena partPer saber més

- Es resol la concessió de l’equipament turístic

27 de gener del 2009

PART VII: de l’argument de la legalitat a la legalitat de l’argument

En el Ple del 4 de desembre del 2008 en que s’acordava resoldre la concessió de l’equipament turístic, Iniciativa-EPM posava de manifest la sentencia del TSJC que, sobre el contenciós administratiu que aquest grup va interposar, li donava la raó en la seva totalitat.

Iniciativa-EPM va precisar els motius que la van portar a votar sistemàticament en contra en tot el que fa referència a la qüestió de l’equipament turístic. Els motius no eren altres que el fet de que el vot favorable o l’abstenció en aquest afer, hagués comportat que no pogués presentar el contenciós davant de l’administració de justícia. També va fer menció al dictamen, ja emès, de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Dictamen que, a l’igual que atribueix al concessionari diversos tipus d’incompliment, també confereix una responsabilitat “activa o passiva” a l’Ajuntament de Tivissa. Tanmateix, Iniciativa-EPM, avançava que sol·licitaria un ple extraordinari per parlar sobre la sentencia i demanar responsabilitats, tant polítiques com “d’altre caire”.

Es significatiu el fet de que l’equip de govern actués sense esperar el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, un dictamen que, en diversos aspectes, argumenta qüestions idèntiques al TSJC en la sentencia en que declara la “nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Tivissa en fecha 31 de marzo de 2005” i “del contrato suscrito” entre l’Ajuntament i el concessionari. Questions com la reducció del cànon a satisfer pel concessionari, l’aportació de 180.000 € per part de l’Ajuntament, un dret d’adjudicació preferent del concessionari, manca de projecte d’obres o la modificació de la durada del contracte (que passa de 5 a 30 anys) i de les que adverteix que “podrien ser causa de nul·litat”.

Una llàstima doncs, que l’equip de govern no fes cas dels advertiments dels grups de l’oposició quan el requerien per a que esperés el preceptiu dictamen de la Comissió Jurídica abans d’emprendre qualsevol acció.


Setena partPer saber més:

- Es resol la concessió de l’equipament turístic

PART VI: de l’argument de la legalitat a la legalitat de l’argument

El dia 5 de novembre de 2008 tenia lloc un Ple extraordinari per acordar el requeriment al concessionari de l’equipament turístic la devolució de les claus dels bungalows, una vegada efectuada la intervenció temporal per part de l’Ajuntament.

Iniciativa-EPM preguntava sobre els bungalows ubicats fora del recinte del càmping, en la zona annexa a la pista poliesportiva. Concretament, va preguntar al regidor d’urbanisme per la llicència d’obres del concessionari per la implantació dels bungalows en aquesta zona, evidenciant la inexistència de llicència i que l’equip de govern no havia obert cap expedient de disciplina urbanística. De fet, Iniciativa-EPM ja havia efectuat, el juny del 2006, una sol·licitud de informació demanant còpia de la llicència, dels informes de l’arquitecte municipal i de la secretària, de l’acta de la Junta de Govern o Decret d’alcaldia on s’atorgava la llicència i poder consultar el projecte d’obres i l’autorització ambiental, sobre les obres realitzades en aquest lloc. O un altra, també el juny del mateix any, on sol·licitava còpia del Decret d’Alcaldia o l’acord de la Junta de Govern, així com de l’informe de la secretària al respecte, en que s’aprovava la modificació del contracte pel qual se li permetia al concessionari l’ocupació de terrenys d’equipament municipal per instal·lar-hi bungalows. El fet però, es que les sol·licituds, com tantes altres, no van ser mai contestades.

També, conseqüència de les seves interpel·lacions, va quedar de manifest que el càmping allotjava bungalows propietat d’usuaris particulars, els quals tenien contractes de lloguer de parcel·les amb el concessionari. Eventualitat aquesta que la mateixa secretària de la corporació reconeixia que era il·legal doncs, en paraules seves, “cap càmping pot tenir contractes de lloguer de parcel·les”.

Així mateix feia recordatori a l’equip de govern que no havien tingut en compte el contenciós-administratiu interposat per Iniciativa-EPM a l’hora d’emprendre totes les accions iniciades i els amonestava pel fet de que no havien fet us del control i fiscalització que els hi permetia les clàusules administratives sobre l’activitat de l’equipament, tot reprovant-los-hi la “deixadesa de les seves funcions” i malgrat les sol·licituds d’informació que el seu grup municipal els hi sol·licità en el seu moment i a les que mai van respondre (al gener del 2007: sobre incompliment de la finalització de les obres de coberta i climatització de la piscina i sobre el compte d’ingressos i despeses dels anys 2004-2005 de la gestió del camping-alberg; al març del 2007: sobre el Reglament de Règim Interior de l’explotació de la gestió del servei del càmping-alberg).


Sisena partHi ha un vídeo que corre per Youtube (Reunión camping Tivissa (2) 081208) sobre una reunió que, m’imagino, es entre l’Ajuntament i els afectats dels bungalows que s’han de desallotjar que m’ha semblat interessant i al que hi poso un enllaç. Em crida l’atenció un parell de frases d’un afectat quan, dirigint-se a l’Ajuntament, diu “no se puede venir ahora, despues de tres años, buscando la legalidad cuando han estado tres años mirando hacia otro sitio” o “ustedes tenian la obligación de vigilar y controlar que es lo que se ha hecho en el camping”. Però es millor que ho vegi-ho vosaltres mateixos.

Per saber més:

- Ple extraordinari del 05 de novembre
- Reunión camping Tivissa (2) 081208

25 de gener del 2009

PART V: de l’argument de la legalitat a la legalitat de l’argument

En el Ple del 26/09/2008, Iniciativa-EPM feia un seguit de preguntes a l’equip de govern recriminant-los-hi que no havien acomplert amb els requisits del contracte d’assumpció de despeses, llicències i permisos que requeria l’equipament turístic per a que la seva activitat es trobés legalment documentada. A més, mostrava la seva preocupació per la manca d’informació de l’equip de govern envers tot l’afer de l’equipament i denunciava, una vegada més, que l’equip de govern havia acceptat un pagaré (sense fons) del concessionari quan la Llei no ho permet.

Cinquena part


Per saber més:

22 de gener del 2009

PART IV: de l’argument de la legalitat a la legalitat de l’argument

En el Plenari del dia 03/09/2008 es desestimava el recurs de reposició que va presentar el concessionari contra l’acord de Ple en el que també de li va desestimar un altre recurs pel qual sol·licitava la suspensió de la intervenció temporal de l’equipament que va ser aprovada en el Plenari del 04/07/2008.

Iniciativa-EPM mostrava la seva sorpresa per que l’equip de govern intervenia només la piscina i no la resta de l’equipament i demanava explicacions pel fet de que, transcorreguts dos mesos de la seva aprovació, encara no s’havia dut a terme la intervenció temporal. A més, tornava a preguntar sobre les accions empreses per l’equip de govern per recuperar els 180.000 € que se li avançaren al concessionari per cobrir i climatitzar la piscina. I, altre cop, recordava a l’equip de govern que havien acceptat un pagaré quan la Llei no ho permet, pagaré sense fons que no es podia fer efectiu i que restava pendent des de feia quatre mesos.


Quarta partPer saber més:

- Ple extraordinari setembre

21 de gener del 2009

PART III: de l’argument de la legalitat a la legalitat de l’argument

Aquest vídeo recull la intervenció d’Iniciativa-EPM en el Ple del 04/07/2008 en que es va aprovar la intervenció temporal de l’equipament turístic.

Iniciativa-EPM posava de manifest la manca del dictamen preceptiu de la Comissió Juridica Assessora en l’informe previ que va elaborar la Secretària i que s’adjunta a la documentació dels regidors/es. Així mateix, reprovava a l’equip de govern la falta de “rigor administratiu” i que s’hagués iniciat el procés sense aquest dictamen, preguntava quin seria el resultat de tot plegat si el dictamen arribava a ser contradictori amb l’actuació municipal i recordava la imminent sentència del TSJC que, sobre el contenciós-administratiu interposat per Iniciativa-EPM, estava a punt de dictar-se.


Tercera partPer saber més:
- Intervenció municipal

20 de gener del 2009

Part II: de l’argument de la legalitat a la legalitat de l’argument

En aquest segon vídeo podem veure les preguntes que el grup municipal d’Iniciativa-EPM va realitzar a l’equip de govern en el Ple del dia 30 de juny de 2008 i on es referí als Decrets d’alcaldia mitjançant el quals s’iniciava un expedient de rescat i, a posteriori, un expedient d’extinció de la concessió administrativa de l’equipament turístic.

Amb la bateria de preguntes posava en evidencia que l’equip de govern havia iniciat els expedients sense esperar el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Dictamen aquest que l’alcalde insistia que no era vinculant però que Iniciativa-EPM li recordava que sí era preceptiu. També feia palesa que la garantia econòmica que se li havia sol·licitat al concessionari com a cobertura dels 180.000 € que li avançà l’Ajuntament per la finalització de l’obra de la piscina coberta per la qual se li havia atorgat una ampliació de termini (que, recordem, havia d’estat finalitzada abans del 31/12/2006), era un pagaré que no es podia executar. Pagaré aquest que l’Ajuntament no podia acceptar doncs, per Llei, només pot acceptar un aval o contracte d’assegurança de caució. I interpel·lava a l’equip de govern sobre les accions empreses per aquest alhora de recuperar els 180.000 €.

Sem fa com a mínim estrany, que l’equip de govern fes una excepció (doncs no ho havia fet en d’altres ocasions) en el cas del concessionari acceptant un pagaré quan la Llei no ho permet, i més si tenim en compte que li havien prorrogat fins al maig del 2008, el termini per la finalització d’unes obres que ja portaven tres mesos de retard (coberta i climatització de la piscina, gimnàs i centre lúdic d’aigües) i que restaven (i resten) pendents d’execució, pràcticament, en la seva totalitat.

Segona partPer saber més:

El Sr. Sitges té els euros i l'Ajuntament té l'aval

I amb l'aval ens hem quedat

19 de gener del 2009

Del darrera cap al davant: de l’argument de la legalitat a la legalitat de l’argument

«Empezó adulando al pueblo; después, hiriéndose a sí mismo, salió ante el Senado, diciendo a gritos que le habían herido sus contrarios, y suplicó le concediesen cuatrocientos alabarderos de guardia. Y
ellos, no oyendo mis amonestaciones, se los otorgaron, armados con clavas; y seguidamente subyugó la República. En vano, pues, me desvelaba en libertar a los pobres de la servidumbre, puesto que en el día todos son esclavos de Pisístrato

(Diógenes Laercio: Vidas de los filósofos más ilustres)


Després de poder veure com han anat les coses amb l’afer de l’equipament turístic i l’embull d’expedients, al·legacions, contenciosos, sentències, actuacions municipals, etc., se’m fa necessari fer un esforç per “recompondre” tots els retalls de la memòria que guarden relació amb la deplorable situació a la que s’ha arribat a l’actualitat per tal de trobar les respostes que m’ho expliquin i de poder formular-me les hipòtesis sobre l’esdevenir que, en aquesta qüestió, ens espera. I ho dic (i ho faig) com a ciutadà que vol participar activament de la vida política del poble, fent ús dels seus drets i deures, com a individu que pensa, participa i actua. No vull limitar-me al silenci i la passivitat del administrat que suporta l’acció administrativa sobre la seva persona.

Doncs bé, des del convenciment de que no soc l’únic veí preocupat per tot aquest afer i aprofitant que puc “tirar” de videoteca, he cregut convenient fer un salt cap el darrera, des del moment en que s’inicia (almenys oficialment) la història que ha esdevingut un malson i compartir el muntatge que he fet amb tot aquell que l’interessi.

El muntatge s’inicia el 31 de març de 2005, dia en que el Ple municipal ratificava el contracte amb el concessionari, i acaba (de moment) el 4 de desembre de 2008, dia en que va finalitzar la intervenció temporal per part de l’Ajuntament de l’equipament turístic. El muntatge de vídeo, dividit en 8 parts, l’he titulat “Història d’un malson: de l’argument de la legalitat a la legalitat de l’argument”. He volgut posar-li aquest títol pel fet de que, ja des d’un primer moment, va ser el grup d’Iniciativa-EPM que va argumentar la seva oposició a la signatura del contracte basant-se en la il·legalitat del mateix i sol·licitava la celebració d’un nou concurs que recollís les propostes del que entenien com un nou contracte. Argument que caigué en sac buit per part de l’equip de govern i que va obligar a Iniciativa-EPM a presentar un contenciós-administratiu que, finalment, el TSJC li ha donat la raó en la seva totalitat.

En aquest primer vídeo podem veure la presentació en el Plenari, per part de l’alcalde, de les excel·lències que comportaria aquest nou contracte, amb grans inversions i obres d’infraestructura en pro dels veïns, i la “incredulitat” sobre la legalitat del mateix que esgrimia Iniciativa-EPM.

Primera part

Tornem a ser noticia per la mala praxi del govern municipal

El diari El Punt es referia ahir a la sentencia del TSJC sobre l’afaire de l’equipament turístic:

Una sentència del TSJC invalida l'acord entre l'Ajuntament de Tivissa i el concessionari del camping

ALBA PORTA. Tivissa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat una sentència segons la qual s'invalida l'acord municipal i el contracte que l'Ajuntament de Tivissa va signar amb el concessionari del càmping alberg del municipi. Aquesta sentència dictamina que es va establir un «maridatge econòmic» entre el consistori i l'empresa. La sentència arriba després d'un conflicte que s'ha allargat més de quatre anys. El 2004 es va subhastar el càmping i es va firmar un contracte de cinc anys amb l'empresa concessionària. Gairebé un any més tard es va signar un altre contracte per 30 anys, que segons Fermí Pallisé, portaveu del grup Iniciativa-EPM, tenia uns «avantatges per al concessionari que s'extralimitaven». A partir d'aquí, el grup d'Iniciativa va presentar un recurs al jutjat contenciós administratiu de Tarragona, que tot i no deixar esclarida la situació, qualificava d'«anul·lables» l'acord i el contracte entre l'Ajuntament i l'empresa. Però el recurs va anar més enllà i va arribar al TSJC, que ha declarat la nul·litat de l'acord del 2005. Pallisé creu que aquesta sentència es deu a una «sèrie d'irregularitats» per part de l'equip de govern que, segons afirma, «ha passat dels suggeriments i advertiments que hem fet».

UN MARIDATGE DUBTÓS

Per la seua banda, l'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha manifestat que no sap ben bé «en quin costat està el maridatge», ja que segons ha explicat, l'equip de govern ha intentat promoure diverses vegades l'expulsió del concessionari, «però Iniciativa sempre hi ha votat en contra». És per això que, segons Jardí, l'equip de govern ha expulsat «sol» l'empresa concessionària. Pel que fa al contracte per 30 anys que es va signar el 2005, Jardí assegura que una de les condicions del contracte estava en diverses contraprestacions per al poble. Com que no es van complir aquestes contraprestacions, com per exemple la construcció d'una piscina climatitzada, l'equip de govern va començar el procés per expulsar el concessionari.

Enmig de tot això, actualment el càmping alberg està tancat. Segons Fermí Pallisé, el tancament l'ha provocat un seguit d'incompliments administratius per part del concessionari.

15 de gener del 2009

Una sentencia del TSJC dona la raó a Iniciativa-EPM

El mes de desembre passat, el grup municipal d’Iniciativa-EPM va repartir per les cases un “Informa” o full informatiu que edita el mateix grup per informar la ciutadania. Així ens podíem assabentar de tot l’afer de l’equipament turístic (càmping, alberg, bar restaurant i piscina municipal).

Aquesta desgraciada història es remunta al 31 de març de l’any 2005 quan, després de subscriure el contracte amb l’adjudicatari de l’equipament, el Ple municipal ratificava el contingut d’un nou contracte amb el mateix i el signaven, ambdues parts, el 13 d’abril. La ratificació del nou contracte s’aprovava amb els vots favorables de CIU (exceptuant el d’un regidor/a que es va abstenir) i el d’ADIDELSE (llavors AISA-FIC) i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

Després d’un contenciós-administratiu que Iniciativa-EPM va interposar davant del Jutjat de lo Contenciós-Administratiu sol·licitant que es declarés la nul·litat de l’acord de Ple del març del 2005 i que amb sentencia d’1 de setembre de 2006 va declarar anul·lable l’acord municipal, el grup municipal va presentar un recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reiterant-se en que “es declari nul i no conforme a dret” l’acord de Ple en que es ratifica el contracte i també el contracte signat el 13 d’abril.

Després de més de tres anys i mig, al novembre de 2008, Tancatdesprès d’avançar-li al concessionari 180.000 € per cobrir la piscina abans d’acabar el 2007, desprès atorgar-li al concessionari una ampliació de termini per executar la inacabada piscina (amb un pagaré com aval), desprès de permetre-li ocupar amb bungalows un terreny municipal destinat a equipaments sense la corresponent llicència d’obres i no obrir cap expedient d’infracció urbanística, després d’un expedient de rescat del servei de l’equipament, després d’un expedient de rescissió de la concessió, després d’una intervenció temporal de l’equipament (amb Guardia Civil inclosa), després de tot això, el TSJC dona la raó en la seva totalitat al grup municipal d’Iniciativa-EPM.

I així ens trobem en l’actualitat, amb el que havien de ser “unes instal·lacions úniques i punteres a la nostra comarca” (alcalde dixit), amb una resolució de la concessió, amb la finalització de la intervenció temporal de l’equipament, sense concessionari, amb una piscina sense cobrir i sense climatitzar, sense zona lúdica d’aigües, sense gimnàs, sense la suposada inversió de 600.000 € que havia de fer el concessionari, amb els treballadors/es de l’equipament a l’atur, amb un aval sense fondos i 180.000 € esfumats de les arques municipals, amb dos contenciosos-administratius interposats pel concessionari, amb la vulneració dels principis d’objectivitat, transparència, publicitat, igualtat i no discriminació i lliure concurrència de la contractació pública i amb pactes manifestament il·legals i un maridatge econòmic entre l’Ajuntament i el concessionari, amb l’equipament turístic tancat per ordre de la Generalitat per falta de llicencia (després de 5 anys. A qui li faran pagar?, a la Generalitat o a l’oposició?), amb un horitzó de processos judicials i amb la incertesa del que li pot arribar a costar tot aquest afer a l’erari públic. I tot gràcies a l’anterior i actual equip de govern de CIU amb l’alcalde al seu davant.

Clica per llegir l'"Informa"

12 de gener del 2009

El primer Ple de l’any

escut TivissaEl dijous dia 8 tenia lloc el Ple extraordinari, el primer d’aquest any que tot just acabem d’encetar i en el que es van passar a l’aprovació quatre punts de l’ordre del dia.

Projectes d’inversió a càrrec del fons estatal d’inversió local

El 28 de novembre de 2008, el Consejo de Ministros va aprovar el Real Decret Llei mitjançant el qual es creava un fons especial de 8.000 milions d’euros per a que els Ajuntaments realitzessin obra pública. Aquest fons especial que ha creat el govern socialista està destinat a finançar la realització d’actuacions urgents de les corporacions locals en matèria d’inversions especialment generadores d’ocupació i els Ajuntaments hauran d’acreditar la realització de dites inversions i la finalització de les obres durant el primer semestre de 2010. A més, el personal que els contractistes necessitin emprar hauran d’estar en situació legal d’atur i la tramitació dels projectes s’ha de realitzar amb totes les garanties que estableix la Ley de Contratratos del Sector Público, i serà la Intervención General del Estado la que controli la correcta aplicació dels recursos del fons.

Així s’aprovaren, per unanimitat, els següents projectes d’inversió:

- Projecte d’arranjament de la plaça del Portal, amb un pressupost d’execució de 217.802 €
- Memòria valorada per la construcció d’un mur de contenció al carrer Roca Verdura, amb un pressupost d’execució de 27.413 €
- Memòria valorada per l’arranjament del carrer de La Bassa (Darmós), amb un pressupost d’execució de 20.000 €
- Memòria valorada per l’arranjament del carrer Unió i zona d’enjardinament (La Serra d’Almos), amb un pressupost d’execució de 50.000 €

El portaveu d’Iniciativa-EPM va fer incís en el fet de que el Real Decret Llei 9/2008, pel qual es crea un Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’ocupació , “només preveu projectes, no memòries valorades” i va constatar que “proposen aprovar projectes i només n’hi ha un de projecte”, doncs de les quatre inversions previstes per l’equip de govern, tres eren memòries valorades i un era un projecte. A més va preguntar a l’equip de govern si “tenen la certesa que aquestes memòries valorades passaran com si fossin projectes?” i “per que l’aprovació al Ple d’aquestes memòries com si fossin projectes?”, doncs segons la documentació dels regidors aquestes memòries ja estan aprovades per la Junta de Govern. Tanmateix va preguntar sobre el procediment a seguir per la seva execució.

El regidor d’ERC també va remarcar que el que s’aprovava en el Ple era un projecte i tres memòries valorades tot dient “jo el que vull es que s’adeqüi a lo que es”.

S’aprova el projecte inicial de l’arranjament de la plaça del Portal

Per unanimitat es va aprovar el projecte inicial de l’arranjament de la plaça del Portal amb un pressupost d’execució de 217.802 €.

S’aprova el plec de clàusules per la contractació mitjançant procediment negociat de l’obra d’arranjament de la plaça del Portal.

Amb els vots a favor de CIU, ADIDELSE i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM, es va aprovar aquest punt de l’ordre del dia.

Iniciativa-EPM va interrogar “per que la contractació que proposen es mitjançant procediment negociat sense publicitat?” i remarcà que “es la opció més gris de totes les opcions” per “la manca de transparència” i per que “deixa al Ple en un segon terme” doncs l’adopció dels acords necessaris per la contractació i execució de les obres queda delegada en la Junta de Govern. Pel que fa referència al plec de clàusules administratives va tornar a referir-se al Real Decret Llei 9/2008, en els punts 2 i 3 del seu article 9 per remarcar que, en les mateixes, l’equip de govern obvia la inclusió de clàusules on s’estableixi que el personal de nova contractació per la realització de les obres d’inversió del fons especial es trobi en situació d’atur i que l’Ajuntament prengui en consideració com a criteris d’adjudicació de les obres que els contractes contribueixin al foment de l’ocupació, “hem vist que en el seu plec de clàusules aquests apartats no hi diu”, va dir, i va preguntar “per que en el plec de clàusules no es fa menció als punts 2 i 3 de l’article 9?” tot demanant “compleixin amb els criteris i principis que es contemplen en aquest Real Decret Llei

El regidor d’ERC va felicitar a l’equip de govern de que en el plec de clàusules si incloguessin les clàusules de solvència financera i solvència tècnica financera de l’empresa licitadora i va retreure a l’equip de govern “si això s’hagués posat a contractes passats, avui no estaríem segurament amb tot el “guirigall” del camping-alberg”, alhora que constatava el fet de que no es demanava una fiança a l’empresa licitadora.

Amb el canvi de sentit de vot, la regidora d’ADIDELSE salva l’aprovació de l’esmena en la redacció de les NN.SS. de planejament.

Aquesta esmena preveu, bàsicament, canviar l’actual redactat de la definició del seu punt 4.3.10 Equipaments (clau 5) en que s’especifica que “... Sols s’hi podran edificar construccions de titularitat pública ...” pel nou redactat “Correspon l’espai on actualment hi ha les zones urbanes qualificades com a equipament. Sols s’hi podran edificar equipaments”.

L’esmena en la redacció d’aquest punt de les NN.SS. ja va ser votada pel Plenari en sessió extraordinària del dia 19/11/2008, quedant aprovada per majoria simple amb els vots a favor de CIU (4), l’abstenció d’ADIDELSE (1) i ERC (1) i els vots en contra d’Iniciativa-EPM (3). El motiu de que es tornés a sotmetre a votació fou, segons informe de la Secretària, que per aprovar la tramitació dels plans i els instruments d’ordenació urbanística es necessari la majoria absoluta dels membres de la corporació.

Va ser el portaveu d’Iniciativa-EPM que va explicar el motiu pel qual aquest punt de l’ordre del dia es tornes al sotmetre a votació, que “no es altre que la impugnació de l’acord plenari de data 19/11/2008 presentada pel nostre grup”, tot dient que “aquest punt va ser aprovat per majoria simple quan es necessitava majoria absoluta” i va dirigir-se a la secretaria per fer-li menció de que “ho trobem a faltar a l’informe de la Sra. Secretària”, doncs en el mateix no es fa referència a la impugnació feta per Iniciativa-EPM i va reprovar-li que en la primera votació “no va fer cap advertiment de legalitat de l’acord”. Va acabar manifestant que el seu sentit de vot, al igual que en l’anterior ocasió, seria desfavorable.

El regidor d’ERC, com en l’anterior ocasió, va intentar incloure sense èxit la seva esmena que preveia la inclusió del paràgraf “els equipaments hauran d’estar concertats amb les diverses administracions públiques”, per la qual cosa va manifestar que tornaria a abstenir-se. També va expressar que en el cas de que algun regidor/a canvies el seu sentit de vot “ell sabrà per que i ell sabrà a costa de que”.

Va ser gràcies al vot favorable de la regidora independent d’ADIDELSE que l’equip de govern de CIU va aconseguir la majoria absoluta necessària per aprovar la modificació del redactat de les NN.SS. de planejament de Tivissa. Així, canviant el sentit del vot emès en el Plenari del 19/11/2008 en que va abstenir-se, va donar-li a l’equip de govern de CIU la majoria legal prevista en la Llei per tirar endavant la seva proposta.

2 de gener del 2009

Ple ordinari del 22 de desembre II

Escut TivissaEs cedeix el fons documental de l’Ajuntament de Tivissa a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre

Per unanimitat es va aprovar cedir el fons documental de l’Ajuntament de Tivissa a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre.

S’aproven les bases per subvencionar la connexió a Internet

Segons el regidor d’Hisenda que alhora ho es de Noves Tecnologies, el que l’equip de govern proposà a l’aprovació del Plenari es “un canvi de model” i l’objectiu que es persegueix amb aquesta subvenció es “en comptes de subvencionar a l’usuari per una sola empresa el que plantegem es deixar de ser nosaltres intermediaris dels operadors i que qualsevol usuari del municipi pugui accedir a qualsevol empresa” mitjançant una “subvenció directa” a l’usuari que pal·lií el cost de la contractació “a través d’inalambriques o a traves de la red”. Abans de passar a la votació, l’alcalde va fer incís en el punt 2 b) del text de les bases per fer notar que s’eliminaven explícitament del mateix les paraules “mitjançant xarxes inalàmbriques”.

El regidor d’ERC va sol·licitar que es modifiqués el punt 2 a) de les bases (on s’especifica que cal tenir residencia mínima en el municipi de dos anys d’antiguitat) afegint que fos també requisit indispensable l’empadronament mínim de dos anys, sol·licitud que li va ser admesa. A més va fer la consideració de que “això es una rectificació en tota regla dels grans anuncis fets a traves de la premsa de que el WIFI a Tivissa seria gratis”, en clara referencia a l’alcalde. I va puntualitzar el fet de que malgrat la subvenció “no serà gratis pel municipi”, cosa que, al seu entendre, caldria aclarir als veïns mitjançant “un anunci “Urbi et Orbi”” de la mateixa manera que “en el seu moment es va fer”, en referència a les declaracions a la premsa de l’alcalde quan anunciava Internet gratuït per tothom.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va sol·licitar la modificació del punt 6 de les bases on es fa referència a que es la Junta deHO VEU VIST?!! HO VEU VIST AIXÒ?!! Govern la que determinarà en un termini màxim de dos mesos si les subvencions son concedides o no i on s’especifica que si no es resolen les sol·licituds de subvenció en aquest termini, s’entendran per desestimades. Concretament, va sol·licitar que el procés “s’ha de fer a la inversa. S’ha de contestar, precisament, a qui no se li dona la subvenció, argumentant el per que no se li dona. I el demés, jo entenc que seria considerat com a silenci positiu, per tant s’atorga”. La sol·licitud no va ser admesa.

En quant al cost que li pot representar a l’Ajuntament l’atorgament d’aquesta subvenció, el regidor d’Hisenda i Noves Tecnologies va dir que seria “una partida més” tot manifestant que “si gastes menys d’una cosa, pots pretendre gastar-te’n més d’un altra” i es remuntà a l’any 2003, quan l’Ajuntament era governat per Iniciativa-EPM, tot al·ludint a les “partides pressupostàries per l’alcalde, regidors i col·laboradors” que existien en aquell moment i que ara “s’empraran” per aquest fi, va dir.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va contestar per al·lusions en referència a les partides pressupostaries i el sou de l’alcalde que existien quan el seu grup estava al govern tot dient que “Aixo es veritat i es públic i notori. El que passa es que no varem tenir mai cap maridatge econòmic amb ningú” en una clara referència a la sentència del TSJC per l’afer del camping-alberg que declara nul de ple dret el contracte entre l’Ajuntament i el concessionari i on s’especifica per dos vegades “el establecimiento de un maridaje econòmico entre el concesionario y el Ayuntamiento” i “un maridaje económico extensible a “la creació d’un consorci per a l’explotació turística dels actius del municipi” ajeno a los principios de objetividad, transparencia, publicidad, igualdad y no discriminación y libre concurrencia que deben presidir la contratación pública”.

La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.