Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

28 de febrer del 2007

Dret a la informació


He llegit la nota de premsa de la Plataforma per a la Protecció de l’Entorn Natural de Tivissa on denuncien la falta d’informació de l’Ajuntament en referència al projecte de construcció un camp de golf i la construcció de 570 noves vivendes i és pregunten “quins obscurs interessos porten a un consistori negar tota informació als veïns afectats mentre el Sr. Alcalde es passeja entre els propietaris intentant que aquests venguin a la promotora les seves finques.”

Jo també, ja fa dies que hem formulo la mateixa pregunta però, sembla ser que a l’equip de govern de l’Ajuntament o no li interessa o no li convé contestar.

Però això ja és una pràctica instaurada a l’Ajuntament des de fa quasi bé quatre anys. Un Ajuntament que no acompleix amb la seva obligació legal de contestar les sol·licituds d’informació que li son formulades i que, a més, comporta que els seus veïns i veïnes s’assabentin de descomunals projectes com aquest a través de la premsa.

“Li contestarem el proper ple” (Dixit J. Jardí, Alcalde). I aixì ple rere ple fins aleshores.

Només fent una mica de memòria, recordarem que durant el transcurs del passat Ple extraordinari, el grup d’Iniciativa-PM li va fer recordatori de moltes de les preguntes i precs de les que resten per contestar per l’equip de govern, entre elles, les al·legacions presentades el passat 11 d’agost de 2006 a la publicació i a la informació publica del programa de participació ciutadana del POUM ( el programa de participació ciutadana es l’eina que permet, no només al grup de l’oposició, si no a tots els veïns i veïnes, poder participar en la elaboració del futur desenvolupament del nostre municipi).

En paraules del seu portaveu, Iniciativa-PM li va recordar a l'equip de govern:

“En el punt cinquè de les nostres al·legacions ja li preguntem a l’equip de govern quin son els objectius del POUM del nostre municipi i si es cert, tal com circula en alguns sectors de la població que s’està elaborant un POUM d’acord amb la creació d’un camp de golf i quina era l’empresa que projectaria una urbanització amb camp de golf inclòs. Així mateix hem rebut informacions de particulars en les que ens transmeten que el Sr. Alcalde ha contactat amb diferents veïns amb la finalitat de convèncer-los de que venguin les seves propietats. Entenem que es prioritari que s’ens contesti per escrit a fi de saber si son certes aquestes informacions i si des de l’Ajuntament es considera oportú que un càrrec públic es dediqui a fer aquestes gestions. Entenem que els dubtes que exposem en aquest apartat han de ser contestats àmpliament i de manera escrita, ja que si fossin certes aquestes informacions ens trobaríem davant d’un afer molt greu”.

A hores d’ara, com podeu imaginar, encara no existeix cap resposta.
Si voleu veure una aproximació del descomunal projecte que s'ens vol "vendre", jo m'he pres la llibertat de extrapolar el projecte, en base a la foto que surtia a la premsa, i m'ha sortit aquesta barbaritat. Marcat en blanc: nucli urbà. Verd: àmbit camp de golf. Roig: zones de creixement projectades. Groc: zones de creixement aprobades. Negre: nou polígon industrial.
Premeu AQUI

25 de febrer del 2007

Quo Vadis, Tivissa ?

“... als plens haurien d’intentar vindre amb l’integritat física i les condicions físiques al complert. El consum de segons quines substàncies abans d’arribar al ple no és pas recomanable.” (...) “jo proposaria fer controls d’alcoholemia a la porta”. (Dixit J. Jardí, Alcalde)

On hem arribat ? Ens mereixem això els Tivissans i Tivissanes ?

Amb aquestes afirmacions l’Alcalde de Tivissa li perd, definitivament, el respecte a la institució que representa, als veïns i veïnes i se’l perd a ell mateix.

El passat ple municipal celebrat el dia 22 de febrer és va posar de manifest, una vegada més, el tarannà de l’Alcalde durant el transcurs del Plenari.

Primer, quan continua amb la postura de no contestar a les preguntes formulades per la oposició: “... qualsevol dels regidors que estem aquí, acollint-nos a la Llei de Bases de Regim Local, li contestarem totes les preguntes al pròxim ple” (Dixit J. Jardí, Alcalde).
(Per un moment vaig pensar que anava a dir que s’acollien a la “
quinta enmienda”)

Després, quan fa unes declaracions insultant als regidors i regidores de l’oposició i al públic assistent al ple. Declaracions que diuen molt poc d’un Alcalde que hauria de tenir la missió de conduir els plens amb respecte i salvaguardant la bona praxis democràtica, tant en el transcurs del ple com en l’àmbit del quefer de la pràctica política quotidiana.

Una vegada més posa de manifest la poca cintura democràtica que té el Sr. Alcalde i el poc que l’importa complir amb el seu deure d’informació, de respecte institucional i de respecte cap a tots els veïns i veïnes. En definitiva, el poc que l’importa Tivissa
Comproveu-ho vosaltres mateix en aquest vídeo. Disculpeu la qualitat de la gravació però la cosa s’ho portava.

20 de febrer del 2007

El cielo está enladrillado

Estem en uns moments de la nostra anadura com a col·lectiu en que podem veure transformat el modus vivendi al que estem acostumats i que ens fa ser el que som. Uns moments en que la nostra idiosincràsia com a poble està en perill de ser esborrada en pro d’un malentès progrés que només beneficiarà a uns quants. Uns moments de descomunals projectes urbanístics, de la cultura del totxo, del diner fàcil, del “pan para hoy y hambre para mañana” i d’un desenvolupament insostenible auspiciat per l’equip de govern de CIU de l’Ajuntament de Tivissa que no té ni la decència d’informar a la ciutadania d’un macroprojecte tant vital pel futur dels Tivissans com és la construcció d’un camp de golf i la construcció de 570 vivendes. La ciutadania ens hem hagut d’assabentar de les dimensions d’aquest projecte per la premsa, ni tan se vol han tingut el més elemental respecte ni consideració envers els veïns i veïnes.

És en aquesta conjuntura que us recomano la lectura d’aquest llibre amb el qual vaig “ensopegar” quan “navegava” per la xarxa.

L’emprendre la publicació d’aquest llibre es iniciativa de la revista El Observador i el Colegio de Arquitectos de Málaga i té dos intencions bàsiques. La primera, donar a conèixer la tasca realitzada per les diverses iniciatives d’acció que, en diferents parts de l’Estat, venen desenvolupant-se en contra de l’anomenat mobbing immobiliari en els últims anys. Aquests moviments signifiquen una resistència real a l’abús permanent que les grans constructores porten a terme, en connivència amb institucions publiques i entitats polítiques de divers encuny.

La segona raó ve d’un tema sobresortint: el polinomi format per l’urbanisme, la construcció, el territori i les seves relacions polítiques, econòmiques i ciutadanes, la qual cosa envolta i s’envolta les qüestions mediambientals.

Al recollir aquest projecte editorial de Bellaterra Edicions, el que pretén El Observador i així ho manifesta en la introducció, és “servir d’estímul a les organitzacions ciutadanes i veïnals. Recordar-los-hi amb aquest treball, ojalà pioner, que és possible l’organització, la resistència i la denúncia; per a que la societat sencera s’espolsi la pols del ciment que a uns els intoxica la vida i a d’altres els omple les butxaques de bitllets de 500."

Diu en la seva primera pàgina: “Es aconsellable llegir, i comentar aquest llibre. I per a que no arribi a desaparèixer s’autoritza a fotocopiar-lo i a reproduir-lo amb la finalitat d’afavorir la seva lectura i intercanvi. L’autoria de l’obra ha de ser respectada i no pot ser utilitzada amb finalitats comercials."
Descàrrega AQUÍ en format pdf.

11 de febrer del 2007

Carta de EVA Tivissa


"Amb aquest conveni, l’Ajuntament se situa fora de les seves competències, incentiva l’incompliment de la legislació vigent per part del titular de l’activitat i, finalment, pretén ingressar quantitats diverses."

"... el que ha de fer és servir amb objectivitat els interessos generals amb submissió plena a la llei i al dret ..."


El passat dijous dia 8 EVA Tivissa (Els Veïns Afectats), va repartir per totes les cases aquesta carta explicant que havien rebut la resolució de la queixa que van plantejar el seu moment al Síndic de Greuges i on transcriuen el que consideren més destacat de dita resolució.

Recordo el Ple municipal on, a requeriment del grup de l’oposició iniciativa-Progrés Municipal, l’Alcalde els hi va dir que si aquests presentaven un aval per fer front a les despeses que podien ocasionar els danys i perjudicis pel fet de paralitzar l’activitat, ell la paralitzaria.

Jo li pregunto al Sr. Alcalde:

I ara que Sr. Jardí ?

9 de febrer del 2007

Que tenen algo que amagar?El servei de la Corporació ha de facilitar directament informació als membres de la Corporació quan exerceixin funcions delegades i la informació és refereixi a assumptes propis o de llur responsabilitat; quan es tracti d’assumptes inclosos a l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals son membres; quan és tracti de l’accés a la informació o documentació de la Corporació local que sigui de lliure accés als ciutadans. En els altres casos, la sol·licitud d’informació, s’entén com acceptada per silenci administratiu si no és dicta resolució denegatoria en el termini de quatre dies a comptar a la data de la presentació de la sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució denegatoria s’ha de motivar ...”

Amb aquestes paraules donava inici la bateria de preguntes que, en el passat Ple municipal celebrat el mes de gener, va formular l’equip de l’oposició d’I-PM.

Seguidament es van llegir les preguntes i sol·licituds d’informació que el grup municipal ja havia sol·licitar en temps i forma i amb el corresponent registre d’entrada a l’Ajuntament i que encara resten pendents de contestar:

Còpia o poder consultar conveni o convenis realitzats per l’Ajuntament amb la URV i que van ser motiu d’una modificació pressupostària l’any 2006; que fos lliurat el manament d’ingrés corresponent a l’any 2006 referent al pagament de l’empresa Àrids El Català, S.A. que ha de fer efectiu a l’Ajuntament de Tivissa segons conveni; poder consultar o copia de documents tècnics, esborranys, avenços o propostes del POUM que per la important transcendència pel nostre municipi tenen o han de tenir redactats; expedient i llicencia de varies obres que és realitzen al municipi; certificat de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària on es va presentar una moció d’I-PM sobre la pedrera de Frauqués i Senén; còpia o poder consultar el compte d’ingressos i despeses per la gestió del Camping-Alberg de les anualitats 2004 i 2005;

Van acabar dient que “hi ha escrits per contestar des de fa anys” i formulant les següents preguntes:

"Que potser que no existeixi la documentació?

Que potser que la documentació demanada, aprovada per diferents òrgans de govern no s’adequa a la legalitat?

O que potser no els hi dona el gust i la gana de deixar que el nostre grup compleixi amb el seu deure i obligació de control i fiscalització dels òrgans de govern?"

La resposta de l’Alcalde, paradigma de la democràcia i la transparència, no cal que us la digui. Només vegeu el vídeo de més amunt i jutgeu valtros mateixos.