Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

28 de desembre del 2008

Ple Ordinari del 22 de desembre I

escut TivissaEl passat dia 22 va tenir lloc l’últim Ple municipal del 2008.

Aprovació de les actes anteriors

En aquest punt, es va sotmetre a votació l’aprovació de les actes 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 corresponents als últims 7 Plenaris i aprovant-se per unanimitat les actes números 16, 17 i 20.

L’acta núm. 18 va ser aprovada amb els vots favorables de CIU i AISA-FIC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM i d’ERC.

L’acta núm. 19 s’aprovà amb els vots favorables de CIU, AISA-FIC i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM. Aquest acta fa referència al ple extraordinari que sol·licita Iniciativa-EPM sobre el projecte d’activitat per l’obertura d’un bar al C/ hospital, 7 i que no es va dugué a terme, doncs només es va fer un debat sobre la qüestió. En aquest sentit el portaveu d’Iniciativa-EPM va explicar el seu vot contrari pel fet de que “entenem que un Ple consta de debat i votació i no es va produir”, va dir.

L’acta núm. 21 s’aprovà amb els vots favorables de CIU i d’AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC. Iniciativa-EPM va explicar el seu vot contrari pels mateixos motius que a l’acta nº 19. Aquest acta fa referència al Ple extraordinari que sol·licità Iniciativa-EPM sobre la proposta de sanejament i depuració.

L’acta núm. 22 s’aprovà amb els vots a favor de CIU, d’AISA-FIC i d’ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

S’aproven els comptes generals del 2006

Amb els 4 vots en a favor de CIU, l’abstenció d’AISA-FIC i els 4 vots en contra d’Iniciativa-EPM i el d’ERC van ser aprovats els comptes generals del 2006. Cal destacar el fet de que va calgué el vot de qualitat de l’alcalde en una segona votació donat l’empat de la primera.

El regidor d’ERC va fer explicació del seu vot en contra per varis motius, entre ells el retard en la presentació dels comptes generals, “no pot ser que el que s’estigui debatent

“no guarden relació amb la realitat”.

en quests moments siguin els comptes del 2006
”, va dir. Per que “no guarden relació amb la realitat” i per que segons manifestà, l’Ajuntament hauria efectuat un pagament de 51.025 € a l’equipament turístic quan estava donat en concessió “i la despesa corre a càrrec de l’Ajuntament”.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va fer un repàs sobre els comptes tot ressaltant varies qüestions. Així posava en evidencia que AQUALIA, empresa concessionària del servei d’aigua per 25 anys, ha avançat d’un cop a l’Ajuntament 324.769 € (54 milions de pta.), import aquest del que manifestà “el que tenia que ingressar cada any, ja ho han “cepillat” pràcticament en un any”.

Sobre els drets reconeguts pendents de cobrament per l’Ajuntament en va fer menció d’alguns com son: PROMOTIVISSA CARAVANING RESORT, S.A. (empresa del Sr. Sitges) per valor de 12.199 €; del Sr. Sitges compte per valor de 1.184 €; de TIBISI FOOD, S.L. (arrendataris del bar-restaurant de l’equipament turístic) també deutor de l’Ajuntament va dir “això s’ha anat cobrant a traves de dinars”; de Yolanda Gil, en concepte de lloguer del bar de Festes Majors, per uns imports de 1.583 € i 1.800 €.

Sobre els Ingressos a les construccions, instal·lacions i obres va posar de manifest que “hi havia una previsió inicial de 380.000 €” dels que va dir que només “s’ha recaptat 137.584 €”. Sobre el contracte de lloguer del pis de propietat municipal amb una previsió de 1.300 €, “la recaptació es 0”, va dir, i va constatat el fet de que “no hem trobat ni cap decret d’alcaldia ni cap acta de Junta de Govern que acordi que no es pagui el pis del metge”. En quant a l’ocupació de la via pública va concretar “no hem trobat a cap lloc l’espai públic que ocupa la Gelateria, per tant, sembla ser que això no es cobra” i va demanar “ja em diran per que”. Del PUOISC (Pla Únic d’Obres i Serveis) va remarcar que hi havia una previsió inicial i definitiva de 375.437 € quedant un dret reconegut pendent de cobrament de 45.888 €. De la Diputació i altres, que tenia una previsió de 16.690 € “ha quedat en 0”, va dir. De la previsió inicial d’empreses privades de més de 2,5 milions € també ha quedat en “0”, va dir.

Sobre les Despeses va dir que havien assentat als comptes generals del 2006 “factures del 2003, del 2004 i del 2005”. Va mencionar Balançalgunes de les factures abonades: A l’Associació de Veïns de la Serra d’Almos de 9.230 € i 6.133,50 €. Una factura de festes populars corresponent a l’any 2005 i traspassada al 2006 de “quasi 20.000 €”. En quant a les despeses jurídiques va senyalar els 580 € mensuals que cobra l’advocat de l’Ajuntament a més d’una factura de 13.920 € en concepte de procediments judicials, tot recordant que d’una previsió inicial de 9.000 € s’ha passat a 23.500 €. Per assessorament a la Secretària, 37.532 € (6.244.799 pta.) en concepte d’honoraris a la Sra. Roser Lopez Ocaña. De l’aportació a la mancomunitat MIDIT que tenia un crèdit inicial i definitiu de 50.300 €, només se’n van fer efectius 1.202 €, quedant pendents 49.098 €. Sobre estudis i treballs tècnics “el crèdit inicial estava en 20.000 € i el crèdit definitiu ha quedat en 61.500 €”, va dir, i va posar de manifest que l’arquitecte municipal “ella sola, ja va cobrar més que el crèdit inicial”. Va continuar enumerant un seguit de despeses de Festes Populars: a l’empresa PG ESPORTS un muntant aproximat de 7.500 €; “de vermuts i entrepans” per la Festa Major 2.500 €; a l’Associació de Veïns de la Serra d’Almos 6.000 € corresponents al 50% de les factures de Festes Majors del 2006. En quant a Cultura va destacar varies subvencions atorgades a l’esplai Esforç per valor de 2.500 € i 3.000 € enfront de les subvencions per activitats atorgades a l’AMPA del col·legi públic de Tivissa que ascendeixen a 900 €, “ens quedem espantats”, va dir. Quan a l’apartat d’Esports va fer esment, altre cop, a l’empresa PG ESPORTS i les despeses efectuades a la mateixa de 8.700 € per la cursa de muntanya.

Va acabar la seva intervenció fent un “recordatori” de la gestió dels comptes generals per part de l’equip de govern de CIU reprovant-los que “a dia d’avui, cap any han complert amb els terminis establerts” tot recordant-los-hi, una vegada més, que “els comptes s’han d’aprovar i

“reflexionin i acompleixin amb les seves obligacions contables”.

remetre a la Sindicatura abans del 15 d’octubre de l’any següent de l’exercici a aprovar
” i va recriminar-los “vostès avui, el 22 de desembre del 2008, porten a aprovació els comptes del 2006”, es a dir, amb més d’un any de retard “en el compliment de les seves obligacions”, va dir. Va condemnar el que entenen com “una manca total i absoluta de rigor pressupostari que deriva en un descontrol de la despesa que augmenta de manera progressiva” i, al·ludint als pressupostos del 2006 dels que es va referir als ingressos en que es basava l’equip de govern, va dir “eren tant, tan hipotètics, tal i com s’ha demostrat amb els ingressos que he anat comentant que ni de bon tros no han complert, ni mínimament, les seves previsions. Fent d’aquest pressupost una temeritat i una fugida endavant d’aquest equip de govern”. Va finalitzar demanant a l’equip de govern que “reflexionin i que acompleixin amb les seves obligacions contables amb l’observança de la legalitat”.

23 de desembre del 2008

El temps

Vola!!

EL TEMPS

No més incerta de tan vehement
la sorpresa amb què aculls la llum que esclata
rere el mirall opac i els cortinatges
angoixants i feixucs d’aquest llarg temps de prova.

És així com la vida expressa el seu
misteri i en referma la bellesa.
L'entreteixit del temps no mostra cap
fissura, flueix sempre, ineluctable.

Tot és perfecte i just dins el seu àmbit.

Miquel Martí i Pol

Pressions, lluites, anhels, convicció, dignitat ...

El temps abona l'arbre de la vida i aquesta et regala, avui, el dolç i merescut fruit del reconeixement negat de bell antuvi.

FELICITATS !!

20 de desembre del 2008

Finalització de la intervenció i modificació de crèdit

Escut TivissaDurant el segon Ple extraordinari celebrat el passat dia 4 de desembre es van acordar, a més de resoldre la concessió de l’equipament turístic, dos punts més de l’ordre del dia.

Finalització de la intervenció temporal de l’equipament turístic

Amb els vots a favor de CIU, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i les abstencions d’AISA-FIC i ERC, es va aprovar la finalització de la intervenció temporal de l’equipament turístic de Tivissa acordada en el Ple extraordinari del mes de juliol.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va recordar que l’any 2005, el seu grup ja va sol·licitar informació sobre els balanços de l’equipament turístic i “encara estem esperant que contestin a la nostra petició d’informació”, va dir. En aquest sentit va especificar que, si be en un primer moment podien entendreu com a deixadesa de l’equip de govern, “ara ho comencem a entendre tot”, va manifestar, i va al·ludir a la part de la sentencia del TSJC quan parla que entre l’Ajuntament i el concessionari existeix un “maridaje, que vol dir d’unió, de matrimoni, però en aquest cas econòmic” tot reiterant-se “ara ho comencem a entendre tot”. Va insistir, altre cop, que demanarien un Ple específic per tractar aquest tema i “demanar responsabilitats a qui pertoquin, tant polítiques com d’altre caire”. Va asseverar que “el que nosaltres podíem pensar deixadesa, acaba sent una unió econòmica per part de l’equip de govern i del concessionari” i va finalitzar dient que “aquest equip de govern ens ha portat a aquest lloc amb unes conseqüències econòmiques imprevisibles per les arques de l’Ajuntament”.

Per la seva part, el regidor d’ERC va afirmar que “durant quatre anys, aquest concessionari ha fet el que li ha donat la gana i s’ha permès”. Va retreure que l’informe de la Secretària referent a la intervenció de l’equipament turístic “obvia tot un període” anterior, va recordar que també existeix un document del Departament d’ Innovació, Universitats i Empresa que fa menció de que l’equipament no esta donat d’alta i ho fa per dos o tres vegades.

Modificació de crèdit 5/2008: Crèdit extraordinari i suplement de crèdit

En aquest punt de l’ordre del dia es tractava, en paraules del regidor d’Hisenda, de “consignar els corresponents traspassos” a aquells crèdits “que estan exhaurits”. Així s’aprovà amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

La regidora d’AISA-FIC va fer explicació del seu vot favorable tot i que donada “la situació de crisis mundial” i malgrat que opinà que el seu grup “potser no es el més indicat” per fer aquesta observació, va expressar que “ha arribat l’hora de posar una mica d’austeritat en aquest Ajuntament” i “mirar d’ajustar, el més possible, a les necessitats bàsiques de la població del municipi”, matisant el fet de que “hi ha partides concretes en que sí que es podria fer”.

El regidor d’ERC va manifestar que, com ja havien manifestat en anteriors ocasions, la seva voluntat era la de no oposar-se “a cap suplement de crèdit” per tal de no condicionar les finances municipals. Malgrat tot va referir-se a la partida de Festes Populars doncs “ha aparegut a suplement de crèdit dos o tres vegades” i va recordar que en el pregó de Festes Majors es va dir que “eren unes festes austeres per avançar-se a temps de crisis”, en clara referència a l’alcalde. En aquest sentit va puntualitzar que “una cosa es el que es diu i l’altra la que es practica” doncs, va manifestar, “cada acte que organitza l’equip de govern s’acaba amb un “berenadillo”” i va matisar “aquí s’ha de ser estricte i s’ha de saber per a que s’està” tot pressuposant que en aquesta partida “hi deuen entrar els berenars també”. De la partida d’Atencions Protocol·làries també va dir que “es la segona vegada que quest capítol es modifica”. També va demanar explicacions sobre la modificació de les partides d’Infraestructures, Consultori 1ª i 2ª Fase, Despeses diverses, Web de Turisme i Energia elèctrica.

Iniciativa-EPM va demanar explicacions sobre la partida de Despeses Diverses que es veu incrementada en 20.000 € més. Sobre la partida de Festes Populars va manifestar que “esperarem que es dignin a presentar els comptes generals” per parlar-ne. Partida aquesta que “rep 12.000 € més, damunt dels 152.700 € que ja tenia”, va dir. Sobre la partida d’Infraestructures que es veu incrementada en 27.000 € va expressar “voldríem saber quins son els camins que s’han arreglat per a poder anar-los a veure

El regidor d’Hisenda, en referència a l’actual conjuntura de crisis, es va referir als regidors/es d’AISA-FIC i ERC per manifestar-los que “accepto la proposta i la reculleixo de molt bon grat” i que “m’aplicaré en el tema de la sensibilitat”, per continuar donant explicacions sobre les diferents partides esmentades. Així digué que l’increment de Despeses Diverses corresponia al cost de la piscina “durant el temps de posar-la en marxa”, despeses aquestes que, segons digué, serien traspassades al concessionari. Sobre la de Festes Populars digué que “es un sac que hi cap tot” i que “es un mal endèmic” per no poder evitar les pertinents desviacions i malgrat els seus esforços personals en que hi hagi “cura”. Referent a la Web de turisme va dir que l’import era degut a la contractació dels serveis de la mateixa. Sobre Infraestructures va dir que “la despesa excepcional” correspon a la realització d’un camí al nucli de La Serra d’Almos per desviar el pas del Rally Catalunya i evitar molèsties als veïns. Sobre la partida d’Energia elèctrica, explicà que era “un excés de consum”.

15 de desembre del 2008

Es resol la concessió de l’equipament turístic

escut TivissaEn el primer punt de l’ordre del dia del segon Ple extraordinari que es celebrà el passat dia 4 de desembre es va aprovar, amb els vots a favor de CIU, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i les abstencions d’ERC i AISA-FIC, resoldre la concessió de l’equipament turistic del Sr. Sitges Compte.

“Ponerlo a huevo”

El portaveu d’Iniciativa-EPM va considerar que calia tenir en compte la sentencia del TSJC sobre el contenciós administratiu que aquest grup va interposar i de la que va dir “dona la raó al cent per cent al grup municipal que la va interposar”.

En quant als fonaments de dret de l’informe de secretaria en

“s’equivoquen plenament, conscients o inconscients”.

els que es basa l’equip de govern per adoptar els acords de resolució de la concessió va opinar que “s’equivoquen plenament, conscients o inconscients”. Per aquest motiu, va dir que “no entravem a jugar a aquest joc” i va referir-se als motius del seu posicionament de vot en tot l’afer del camping-alberg tot dient “de manera repetitiva hem votat que no” i precisant “per que el vot negatiu comporta després poder presentar, als tribunals, els nostres arguments”, doncs el fet d’abstenir-se o votar a favor significa que “després no tenim cap argument legal per poder portar això davant dels Tribunals”, va dir.

En quant al dictamen de la Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat (el mateix que l’equip de govern no ha esperat, del que l’alcalde va dir que es “preceptiu però no vinculant”, el que en el seu dia li van exigir els grups de l’oposició a l’alcalde i del que Iniciativa-EPM ja li va preguntar que passaria si no anava “amb consonància amb les múltiples opcions empleades en el procés administratiu de l’equip de govern”) va voler fer lectura de la seva conclusió que, entre d’altres, menciona “l’existència d’un nou contracte de 13/04/2005 ratificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 31/03/2005, encara que no se sap amb certesa quin text es el que va conèixer el Ple, malgrat que es presumeix”. Un contracte que, segons la Comissió, “comporta una modificació important de les clàusules de la concessió” i sense que consti a l’expedient que li va trametre l’Ajuntament pràcticament “cap explicació suficientment justificativa” d’unes “modificacions tant importants” del mateix, fent especial atenció a “tenir present aquesta circumstància”, doncs l’acord de Ple esmentat tenia un recurs Contenciós Administratiu interposat per Iniciativa-EPM. Parla de la substantiva modificació que ha sofert el contracte: prolongació del contracte de cinc a trenta anys, noves instal·lacions i obra (instal·lació de bungalows, obres de subministrament, construcció d’un gimnàs i zona recreativa), reducció del cànon, la previsió d’una inversió de 600.000 €, aportació de 180.000 € per part de l’Ajuntament, dret d’adjudicació preferent del concessionari sobre les instal·lacions, coberta i climatització de la piscina. Diu, expressament, que “totes aquestes circumstàncies podrien ser causa de nul·litat” i prossegueix el dictamen “amb la reserva formulada” pel motiu del contenciós interposat per Iniciativa-EPM.

Iniciativa-EPM va avançar que més endavant sol·licitarien un Ple extraordinari per parlar exclusivament sobre la sentencia tot desitjant que “aquesta vegada no hi hagi un dictamen, un informe o no se què que impedeixi la celebració d’aquest Ple” i va acabar dient “li ho diré amb dos idiomes: vostès li estan posant “cullereta amb fesol” al Sr. Sitges i en castellà seria “ponerlo a huevo””.

Responsabilitats polítiques

El regidor d’ERC, en referència a la gestió del concessionari va voler remarcar que “tot el seu pas per aquesta instal·lació està plagat d’irregularitats”, irregularitats que

“tot el seu pas per aquesta instal·lació està plagat d’irregularitats”.

també imputà a l’equip de govern “per la deixadesa” del mateix. En opinió seva, la decisió de resoldre la concessió “no es la decisió més adequada” donat l’informe de la Comissió Juridico-Assessora de la Generalitat, donat el “Fallo” de la sentència interposada per Iniciativa-EPM davant del TSJC i donat que la concessió resta intervinguda per l’Ajuntament, doncs va valorar més idoni “allargar el termini de la intervenció” fins el màxim per evitar les “possibles intervencions judicials que pugui interposar el concessionari”. Al·ludint a l’equip de govern i referint-se a la Sentencia del TSJC va dir que deixava clar que “va fer deixadesa de les seves obligacions” i va afegir “algú ha d’acceptar les responsabilitats polítiques que li pertoquen” amén de “les judicials”.

6 de desembre del 2008

Tornen a denegar la realització d’un altre Ple Extraordinari

Un altre cop, el passat dijous dia 4, l’equip de govern de CIU de Tivissa va tornar a denegar al grup municipal d’Iniciativa-EPM la realització del Ple extraordinari que havia sol·licitat. Altre cop, com en l’anterior Ple extraordinari denegat, va ser la Secretària que va prendre la paraula per argumentar la impossibilitat de sotmetre a votació la proposta d’aprovació presentada per Iniciativa-EPM. Així argumentava, entre d’altres, que la proposta d’aprovació “no es ben bé competencia Plenària”, que “es tracta d’una actuació supramunicipal que executa l’ACA”, que “l’Ajuntament sols pot respondre i informar si l’actuació proposada es compatible amb el vigent Planejament Urbanístic municipal”, que el document “conte assumptes que no son competència del Ple municipal” i que “al ser considerada com un prec no ha de ser objecte de votació”, per acabar dient que “no es pot votar, sí es pot debatre si així l’alcalde ho considera”.

La proposta presentada

El contingut de la proposta per aprovació al Ple que presentà el grup municipal d’Iniciativa-EPM, fa referència al projecte de l’E.D.A.R. (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) que el llavors govern d’Iniciativa-EPM, durant la legislatura 1999-2003, va aconseguir incloure en els pressupostos de Aguas de las Cuencas Mediterraneas S.A del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Després, l’actual alcalde sol·licitaria en sengles escrits a la CHE (Confederación Hidrogràfica del Ebro) i a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) el canvi d’ubicació de l’EDAR al·legant que l’ubicació proposada per l’anterior equip de govern es trobava catalogada, segons les NN.SS. de Planejament de Tivissa, en Zona de protecció de la façana del nucli urbà (clau 7b). En aquest sentit, Iniciativa-EPM constata en la proposta que l’alcalde “falta a la veritat” doncs l’ubicació de l’EDAR es troba en Zona rústega (clau 7a) i sol·licita que, “previ els tràmits que correspongui” es prengui l’acord Plenari d’iniciar les obres amb caràcter d’urgència i es trameti còpia de l’acta del Plenari al Departaments de Medi Ambient-ACA i a la CHE.

Clica per veure la proposta:“Trobem molt greu que l’alcalde falti a la veritat davant l’administració”

El portaveu d’Iniciativa-EPM es dirigí a la Secretària per recordar-li, igual que en el passat Plenari que “els informes que contenen els temes a tractar, han d’estar a disposició dels regidors dos dies abans de que es celebri el Ple”, referint-se al fet de que, un altra vegada, la Secretària no havia adjuntat el seu informe a la documentació que ha d’estar a l’abast dels regidors/es i fent-los-hi notar que “incompleixen altra vegada la norma”. També va referir-se a la Secretària dient que “al·lega algo que es incert totalment” doncs, va dir, “nosaltres no diem que l’Ajuntament faci l’obra, diem que “previ els tràmits que correspongui ...”".

En referència a l’equip de govern, el portaveu d’Iniciativa-EPM, va fer recordatori del que ja manifesten en la proposta d’aprovació sobre el fet de que “l’alcalde falta a la veritat i que trobem molt greu que l’alcalde falti a la veritat davant l’administració” i que “son competències de l’Ajuntament” per acabar dient “si vostès això no ho volen passar, no a debatre, a votació, que es el que correspon, allà vostès i a qui correspongui la seva obligació pel que pugui passar”.

Un error en les al·legacions

Per la seva part, el portaveu de CIU, va sortir al pas sobre la qüestió de la catalogació de la zona en que ha d’anar ubicada l’EDAR i a la que l’alcalde li atorga una qualificació urbanística diferent a la que li correspon segons les NN.SS. en els escrits d’al·legacions davant la CHE i l’ACA. Així s’intentava excusar dient que “ ... si bé es cert que aquest polígon i parcel·la no està dins de la protecció de façana, es un 7a i no un 7b, per un error a l’hora de fer les al·legacions” i continuava argumentant que el propòsit de l’equip de govern es que el seu emplaçament “estigui més allunyat del poble”. En referència a l’advertiment que la CHE fa a l’Ajuntament de que s’evitin riscos sanitaris es va justificar dient que “s’està treballant per donar compliment a l’escrit de la CHE”.

Cal fer menció que el regidor d’ERC va excusar la seva no assistència al Ple.

Per saber més:

1 de desembre del 2008

Denegen la realització d’un ple extraordinari

El passat dimecres dia 19 de novembre havien de tenir lloc dos Plens extraordinaris però només es va realitzar el convocat per l’equip de govern de CIU, doncs el convocat a petició del grup municipal d’Iniciativa-EPM no es va celebrar i quedà en un mer debat.

Així, abans del que havia de ser l’inici del Ple que sol·licità el grup municipal d’Iniciativa-EPM en referència al projecte d’activitat per l’obertura d’un bar al C/ Hospital, 7 - planta 1ª, la Secretària va demanar la paraula per llegir l’informe de secretaria que havia elaborat però que no havia adjuntat, com es preceptiu, amb la documentació dels temes a tractar en el Plenari, la qual ha d’estar a disposició de tots els regidors/es amb un mínim de 48 hores d’antelació per poder ser consultada.

En l’esmentat informe la Secretària va fer un seguir de consideracions argumentant que el document presentat pel grup municipal d’Iniciativa-EPM “podria ser considerat com a proposta de resolució”, malgrat tot, va informar, la Llei “confereix a l’alcalde les competències d’atorgament de les llicencies” i per tant, segons argumentà, el document “fa referència a assumptes que no son competència del Ple municipal i s’ha de considerar com un prec” que “no ha de ser objecte de votació”, tot deixant al lliure albir de l’alcalde l’opció de ser debatut.

En el transcurs del debat que va tenir lloc, el portaveu d’Iniciativa-EPM va referir-se a l’informe o dictamen emès per la Secretaria dient que aquest “es preceptiu i d’obligat compliment que estigui a disposició dels regidors/es amb la documentació que ha de servir de base per a discutir en el Ple”, en referència al fet de que els regidors/es no havien pogut consultar l’esmentat informe i puntualitzant el fet de que “hi ha un incompliment flagrant de la Llei”. Va aprofitar per demanar públicament còpia del mateix que, en paraules de l’alcalde, els serà lliurat si ho sol·liciten per escrit. Sobre el contingut de la moció que havien d’haver sotmès a l’aprovació del Plenari, va dir “no direm absolutament res de la moció per que vostès això no ho volen discutir com un Ple extraordinari” i “dona la sensació que vostès no volen debatre en el ple aquest tema, ves a saber per que. Cadascú es pot pensar el que vulgui, nosaltres ja ho tenim clar”. Va tornar a referir-se a l’informe de la Secretària tot puntualitzant que malgrat que “no ens agrada” trobaven molt bé que s’hagués emès, però que també “ens sap greu que, en els diferents procediments judicials en marxa, es trobin a faltar els informes que, de manera obligatòria, vostè havia de fer i no ha fet”. Va acabar dient que “buscarem els procediments legals per a que aquest Ple es faci, i no com un prec ni com a preguntes al Ple”.

També el regidor d’ERC va manifestar el seu malestar per la manca de l’informe de secretaria en la documentació dels regidors tot dient “no entenc com no hem tingut constància d’aquest informe” i es referí a la Secretària dient “un informe com aquest no s’improvisa”. Referent al projecte, el regidor d’ERC va manifestar que en opinió seva “l’annex que pertoca no es pas el III si no que es l’annex II”, pel contrari “entenem que les coses no s’estan fent bé i el responsable civil subsidiari es l’Ajuntament”, va dir. També va fer referència a mancances sobre la qüestió d’incendis i insonorització tot dirigint-se a l’equip de govern dient “suposo que això l’equip de govern ho deurà corregir”.

Si vols veure la proposta que Iniciativa-EPM va presentar per aprovació al Ple, prem el botó de més avall: