Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

21 de juliol del 2008

Reglament d’ús de les piscines municipals

El passat dia 11 de juliol va tenir lloc un altre Ple Extraordinari (tres Plens en 12 dies) per tal d’aprovar el reglament que ha de regir les normes d’ús de les piscines municipals. Al Ple, que va tenir lloc a les 12 h., i va excusar la seva no assistència el regidor d’ERC.

Qui serà el que decidirà aquesta samarreta entra i aquesta no?. Posaran controls d’alcoholèmia a l’accés de les piscines?. Qui decidirà que una persona pateix una malaltia infecciosa?. A qui se li demanarà el certificat mèdic?

Aquestes son algunes de les preguntes que la regidora d’Iniciativa-EPM, Alba Benedicto, va formular a l’equip de govern de CIU. Preguntes aquestes, i d’altres que formulà, que van obtenir per resposta un genèric “pel que fa a les preguntes que m’ha fet, estan contestades al article 14 que estableix el procediment que hi ha d’haver”, per part del portaveu de CIU.

En la valoració del reglament, la regidora d’Iniciativa-EPM, el va qualificar com a “retrògrad i carca”, “vulnerador” i “que es basa amb el lliure albir”. Segons manifestà, aquest reglament “atenta contra les llibertats individuals” donat que la intervenció de l’Ajuntament “va més enllà de preservar la seguretat de les persones” enlloc d’establir unes normes que “haurien de limitar-se a la convivència i no a la restricció” i amb el que “s’apunta i s’assenyala com un possible delinqüent quan passes per la porta”, va dir en referència als usuaris. Va acabar dient “vostès tornen a canviar les regles del joc a meitat partit”, igual que passà amb l’aplicació de l’ordenança fiscal de la taxa de l’escola bressol i en referència a que els usuaris ja fa quasi bé un mes i mig que han adquirit els abonaments, moment en que no existia aquest reglament.

A les preguntes de la regidora d’Iniciativa-EPM sobre si el reglament s’aplicaria a totes les piscines municipals, el regidor de l’equip de govern va contestar que només “s’aplicarà a la de Tivissa i Darmós, la de La Serra no es municipal, és de l’Associació de Veïns”. La regidora d’Iniciativa-EPM va matissar “A La Serra el socorrista qui el paga? I el manteniment de la piscina?”, a la qual cosa va respondre la regidora d’AISA-FIC que “el manteniment de la piscina el paga l’Associació de Veïns i el socorrista el paga l’Associació de Veïns, tot i que el gestiona l’Ajuntament de Tivissa que després factura a l’Associació de Veïns i, els veïns, paguen a l’Ajuntament”.

17 de juliol del 2008

Intervenció municipal

En el Ple Extraordinari del 4/07/2008 es va acordar la intervenció del servei públic Camping-Alberg i piscina municipal amb 4 vots a favor de l’equip de govern de CIU, 3 vots en contra d’Iniciativa-EPM, 1 abstenció d’AISA-FIC i 1 abstenció d’ERC.

La intervenció:

- La concessió continua vigent però l’Ajuntament es farà càrrec del servei mentre duri la intervenció temporal.

- L’Ajuntament obrirà un compte en una entitat bancària on hi quedaran reflectits tots els ingressos i totes les despeses que es produeixin durant el temps de la intervenció que es per un màxim de dos anys. En acabar la intervenció, l’Ajuntament haurà d’abonar el saldo positiu al concessionari.

- L’Ajuntament, mentre duri la intervenció, haurà de dur a terme el servei amb el personal que actualment hi treballa, pagant-los-hi els salaris corresponents.

ERC va fer palesa la inexistència del dictamen de la de la Comissió Jurídica Assessora, previ a l’extinció de la concessió per part de l’Ajuntament. Dictamen que, en paraules de l’alcalde, “es preceptiu però no vinculant”. A més, també va exposar que s’havia retornat l’expedient d’extinció que l’Ajuntament envià a la Generalitat per tal de que la Comissió Juridica Assessora pogués emetre el dictamen preceptiu, per no estar enviat en el format convingut. També va exposar la seva queixa pel fet de que s’hagués incorporat, a posteriori d’haver estat convocats al Plenari, documentació referent als punts a tractar i referint-se a l’equip de govern va dir “a nosaltres ens tindran al costat per rescatar la concessió si les coses es fan de manera legal”, però va vincular el fet de posicionar-se al costat de l’equip de govern a ”exigir responsabilitats, tant econòmiques com, si se’n deriven, jurídiques de l’anterior gestió i de l’anterior atorgament de la concessió”. Finalment, va argumentar la seva abstenció basant-se en el fet de que tenien “una certa recança” pel que es desprenia de l’expedient i que “esperarem al que dictamini la Comissió Jurídica Assessora”.En referència al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya que l’Ajuntament encara no té, Iniciativa-EPM va puntualitzar que, malgrat que no era vinculant, sí que era preceptiu, tot puntualitzant que, a més, es requeria l’informe previ de secretaria. Un informe que, encara que s’havia dut a terme, no feia menció en cap moment al fet de que era preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i que l’equip de govern “havia de tenir abans d’iniciar el procés que ens ocupa”, va dir. També va fer referència al fet de que s’havia enviat la documentació a la Comissió “tard i malament, havent-se d’enviar altra vegada”. I va preguntar “Que passarà si el dictamen preceptiu de la Comissió no va en consonància amb les múltiples opcions empleades en el procés administratiu de l’equip de govern del nostre Ajuntament?” i “Diuen que no es vinculant, però nosaltres diem: serà nul de ple dret acords i decrets aprovats?

També, exposà que Iniciativa-EPM “ja fa anys que volem recuperar la concessió”, fent referència al contenciós administratiu interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per considerar que la concessió vulnera la legalitat i que el dia 12 de juny va ser votat i fallat i resta a l’espera de sentencia.

Va acabar explicant el per que del seu vot en contra, considerant-lo un exercici de “responsabilitat de la nostra tasca com a regidors/es” tot dient “el nostre grup municipal no entrarà a jugar a aquest joc que vostès proposen per que entenem que les coses no es fan bé ni tenen el rigor administratiu adequat”. Finalment, va atribuir la possibilitat de que tot aquest afer “sigui una revenja personal de caire particular” en referència a l’alcalde.


16 de juliol del 2008

I amb l’aval ens hem quedat

Si, amb un pagaré sense fondos i sense els 180.000 € que l’equip de govern de CIU de l’Ajuntament de Tivissa va entregar al concessionari del camping-alberg per a que dugués a terme les obres pertinents per tal de tenir la piscina coberta i climatitzada.

Unes obres que havien d’estar acabades abans de finalitzar el 2007 i que després, l’equip de gover, va allargar-li al concessionari el plaç fins al maig del 2008 a canvi de que aquest aportés un aval o pagaré com a garantia en cas d’incompliment.

Doncs bé, el plaç ha vençut, la piscina no està ni coberta ni climatitzada i la ciutadania de Tivissa ens hem quedat amb 180.000 € menys a les nostres arques municipals.

Ara ja, l’equip de govern, ni pot culpabilitzar del retard en les obres al contenciós administratiu que Iniciativa-EPM va posar en el seu moment i al que imputaven el retard en les obres, ni crec que tingui temps per fer-ho. Estan massa ocupats en recuperar la concessió obrin expedients de rescat que es transmuten en un expedients d’extinció de la concessió, massa ocupats fent decrets d’alcaldia i contestant al•legacions del concessionari que parlen, fins i tot, de signatures falsificades. Massa ocupats en “desfacer entuertos”, greuges de difícil solució que auguren més despeses econòmiques per les nostres arques municipals.

En l’apartat de precs i preguntes del Plenari del 30/06/2008, els grups a l’oposició d’Iniciativa-EPM i ERC, en la seva tasca de control i fiscalització de l’equip de govern, van fer-li tot un seguit de preguntes sobre “l’afer” del camping-alberg i piscines municipals.

Preguntes realitzades per Iniciativa-EPM:
Preguntes realitzades per ERC:Per saber més:

El Sr. Sitges té els euros I l’Ajuntament té l’aval.

14 de juliol del 2008

Moció d’ERC per l’inici de la creació d’un Pla municipal de desenvolupament econòmic i social sostenible.

En el 9è. punt de l’ordre del dia del Ple del 30/06/2008 es sotmetia a l’aprovació del Plenari la moció presentada per ERC. La moció feia referència l’inici de la creació d’un pla de desenvolupament municipal sostenible on tots els veïns del municipi “hi han de poder aportar la seva visió” i no deixi al municipi únicament “en mans dels interessos del mercat”. Així es presentava una moció que constava de cinc punts(1):

1.- Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per l’inici del procés de redacció d’un Pla Director pel desenvolupament econòmic i social sostenible del municipi. Comissió que hauria d’estar conformada pels grups polítics, associacions, entitats del municipi i que hauria d’encarregar a organismes solvents (universitats, empreses especialitzades i administracions) els estudis que permetin definir i redactar aquest Pla.
2.- Fer la difusió del procés de redacció del Pla i de la creació de les comissions per l’inici del procés d’elaboració.
3.- Fer l’aprovació del Pla d’acord a les aportacions fetes per part dels diversos actors i amb el consens polític. Definir-lo amb convergència amb el Pla Director de les Terres de l’Ebre.
4.- Demanar subvencions als Departaments pertinents de la Generalitat i la Diputació de Tarragona per iniciar l’aprovació del Pla i l’estudi inicial.
5.- Fer les reserves de capital adequades i les previsions pressupostaries adients per que aquest Pla es pugui elaborar i redactar per l’any 2009.

ERC va manifestar la responsabilitat que tenen les forces polítiques a l’hora cercar el consens per assentar les bases del futur del municipi, “un futur que ha de contemplar una viabilitat econòmica d’acord amb un benestar social”, va dir. Va instar a tots els grups a fer “un esforç” per que aprovessin la moció tot remarcant el fet de que si no eren capaços d’aprovar consensos tan elementals com era aquesta moció “difícilment podem justificar determinades actuacions”. Va acabar dient “si vostès tornen a tirar el procés del POUM endavant sense un Pla Director de desenvolupament econòmic i social del municipi, s’equivoquen greument”.

AISA-FIC va argumentar que, malgrat que aquest era “un Pla de futur”, “una meravella”, que “ojalà es pogués desenvolupar ja” i que coincidia amb el fet de que s’havia de consensuar amb tot el municipi, contenia un punt “que no ens convens”, va dir en referència al cinquè punt. Així la regidora d’AISA-FIC, Lourdes Pena, argumentava l’important despesa econòmica que representa l’elaboració d’un Pla d’aquestes característiques tot afirmant que “no crec que hi hagi els diners ni la capacitat per avui poder portar algo així ni engega’l”, en referència al Pla i va puntualitzar la idoneïtat de parlar del Pla el 2009 per poder dur-lo a terme el 2010. Va acabar argumentant la seva abstenció dient “No hi ha diners. No se que es pensa la gent, però ni hi ha diners. No se si ho ha dit ningú avui en aquest Ple, però ja ho dic jo. No hi ha recursos per algo així, ni per avui ni per demà”.

Iniciativa-EPM va donar suport a la moció d’ERC tot manifestant el fet de que “naltros, les coses que trobem bones les aprovem i aquesta també l’aprovarem”. També va destacar la importància de tenir una planificació amb la participació dels “grups municipals i tots els agents socials del territori del municipi” per “no anar a salto de mata” que, afirmà, es com “es venent fent les coses”.

CIU argumentà el seu vot en contra de la moció emprant els mateixos arguments que la regidora d’AISA-FIC, “coincidim amb el discurs que ha fet la Lourdes, coincidim plenament”, va dir, tot explicant el fet de que, en l’actualitat, s’estan duent a terme dos comissions, “una que esta en funcionament i l’altra sobre el POUM”, de la que va dir que tenien la intenció de “convocar a la gent” en breu. Així, argumentà que “no es el moment per tota aquesta acumulació” per que, al seu entendre, comporta un l’alt cost d’esforços i recursos. Malgrat tot es mostrà obert “més endavant” a consensuar una data d’inici del Pla i “poder-ho portar al Ple”, va dir.

La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de CIU (4), l’abstenció d’AISA-FIC (1) i el vots a favor d’ERC (1) i d’Iniciativa-EPM (3). Cal destacar que va ser necessari el vot de qualitat de l’alcalde donat l’empat que es produí.

(1) Els cinc punts de la moció son una transcripció literal de la lectura de la mateixa realitzada per la Secretaria de la Corporació, per tant, demano disculpes per endavant si alguna paraula no es correspon fidelment amb el text de la moció.

13 de juliol del 2008

Recursos de reposició

EIN???? La qüestió té relació amb l’afer del solar del C/ Sol, 15 propietat de la Promotora Onviure Habitatges de Qualitat, S.L. quan l’Ajutament va declarar l’estat de ruïna econòmica parcial les parets que sustenten una terrassa que sobrevola l’esmenta’t solar i que manté en discòrdia a la Promotora, el veí afectat i l’Ajuntament. El fet es que, l’Ajuntament requereix al veí afectat per a que enderroqui o rehabiliti les parets de la terrassa, reconeixent-lo com a propietari. El propietari de la terrassa no s’ho reconeix de les parets que la sustenten, si no només de la terrassa i la Promotora no considera propietari al veí afectat ni de les parets ni de la terrassa i a més al·lega que la ruïna econòmica parcial declarada per l’Ajuntament ho ha de ser total. Així s’aprovaren, en el Plenari del dia 30/06/2008, en punt separats, sengles recursos de reposició presentats per la Promotora i el veí afectat. Els recursos s’aprovaren amb els vots a favor de l’equip de govern de CIU, les abstencions d’AISA-FIC i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

Les frases:

Iniciativa-EPM: “nosaltres ja varem anunciar el que podia passar i no ens varem equivocar de res. Vostès sabran el que fan, vostès governen i vostès fan les coses de la manera que les fan” (...) “un Ajuntament no ha de donar la mateixa propietat a dos persones diferents” (...) “Vistos els primers recursos, denotem que l’Ajuntament va donar llicencia d’enderroc de la terrassa a l’empresa Onviure i després reconeixen un altre propietari” (...) “es fan les coses com es fan i així ens trobem

ERC: “molt ens temem que això acabarà amb un contenciós a l’Ajuntament” (...) “entenem aquí que l’equip de govern s’ha vist arrossegat a una situació per un informe no massa adequat de la Tècnica municipal”.

CIU: “No només ens ho temem que hi haurà un contenciós, n’estem seguríssims des del primer dia, seguríssims. Per que aquí hi haurà una de les dos parts que la proposta que faci l’Ajuntament no li agradarà i, per tant, la pròxima vegada estem segurs que posarà un contenciós administratiu, seguríssims.”

Per saber més:

Conveni amb Telefónica Moviles Espanya

En el Ple del 30 de juny, es va passar a l’aprovació d’un nou conveni amb Telefónica Moviles Espanya donat el canvi d’ubicació de l’antena que la companyia té previst instal·lar al nucli de Darmós, motiu pel qual es va aprovar un conveni en el seu dia. Segons explicà el portaveu de CIU, Telefònica considerava ara més adient la ubicació de l’antena junt al dipòsit municipal d’aigua enlloc d’on l’havia previst inicialment.

Iniciativa-EPM va expressar, en la línia del que ja manifestà en el Plenari del 21/12/2007, que “es una llàstima que una instal·lació no la puguin fer servir tots els demés”, cosa que podria ocasionar la creació d’instal·lacions “a diestro i siniestro”, va dir.

ERC va manifestar la importància que té el fet de fer els convenis “ben estipulats” per a que en un futur sigui “més fàcil fer arribar tota una sèrie de serveis que vindran” en referència a les noves tecnologies i va afegir el fet de que “crec que estan perdent oportunitats”.

El conveni quedà aprovat amb els vots a favor de CIU, AISA-FIC i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

9 de juliol del 2008

Pla local de joventut

En el Plenari del dia 30 de juny, s’aprovà el Pla Local de Joventut pel període 2008-2011. Un Pla que, en opinió del portaveu de CIU, es “molt semblant al criteri que s’havia portat fins ara” i que fou aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.

La regidora d’Iniciativa-EPM, Alba Benedicto, va considerar el que entenia com un “canvi de rumb” i “una clara voluntat de consensuar” per part de l’actual regidora de Joventut en comparació a la passada legislatura i va anunciar el seu vot “en positiu” però que també va definir com un vot “de confiança que dipositem en vostè”, concretant en la regidora de Joventut de l’equip de govern a la que també va emplaçar a complir el Pla “en la seva totalitat”.

En opinió d’ERC, “els projectes son fluixets, bastant fluixets i es centren bàsicament en una formació no adreçada específicament a joves si no , més aviat, a nens ”. Malgrat tot, considerà que el Pla “ha passat la nota que el Departament demanava”.


8 de juliol del 2008

Es modifiquen els estatuts del Consorci del Molló

Consorci del Molló
Amb el Ple Ordinari del dia 30 de juny, queden modificats els estatuts del Consorci per a la promoció de sòl industrial del Molló en tres punts:

1.- Que el president del Consorci sigui sempre l’alcalde de Mora la Nova i el vicepresident l’alcalde de Tivissa.
2.- Que tots els membres del Consorci facin una aportació econòmica igual al Fons de Cooperació Local que rebin els Ajuntaments.
3.- Que tots els Ajuntaments membres del Consorci percebin l’ICIO en funció de la part proporcional del terreny que tinguin al Consorci.

La modificació dels estatuts s’aprovaren amb els vots favorables de l’equip de govern de CIU, AISA-FIC, ERC i l’abstenció d’Iniciativa-EPM.

7 de juliol del 2008

Plans Especials del Mas de l’Andreu i Mas de Biscorn

El passat dia 30 de juny donà inici el Ple Ordinari amb la votació de les actes anteriors 9, 10 i 11 que foren aprovades per unanimitat la núm. 9 i núm. 11, mentre que la núm.10 ho fou amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC i en contra dels d’Iniciativa-EPM i ERC. Iniciativa-EPM manifestà “el redactat de l’acta núm. 10 es un desgavell. Hi ha afirmacions que no es corresponen, hi ha contestacions que no es corresponen i hi ha intervencions que no es corresponen”. També ERC, després de sol•licitar que s’incloguessin a l’acta les seves observacions, cosa que li fou denegat, manifestà “... vostè agafa el rave per les fulles i el tema tangencial el posa com estructural i això no és així, mai de la vida”, referint-se a la Secretària.

Seguidament es va debatre l’aprovació inicial del Pla Especial del Mas de l’Andreu. Aquest Pla preveu una intervenció urbanística al Mas de l’Andreu, a la finca de Biscorn d’unes 650 ha., amb la rehabilitació i ampliació del Mas per consolidar-hi un establiment hoteler de 6 plantes amb 40 habitacions i un restaurant.

En aquest sentit si referia ERC que, malgrat estar d’acord amb la consolidació
Mas de l'Andreudels Masos, va matisar “no ens està massa bé que determinades qüestions no tinguin tota la transparència que requereixen” evidenciant que existia un altre projecte per una planta termosolar en el mateix emplaçament i preguntant “quina relació guarden els dos projectes”.

Iniciativa-EPM, que va anunciar que s’abstindria “a l’espera del que pugui passar”, va fer referència encara a un altre projecte previst a la finca de Biscorn com es un projecte de parcs eòlics i preguntà “si en conjunt, de tot, està previst que aquesta finca de 650 ha., contempli parcs eòlics, termosolar i Pla Especial” a la qual cosa el portaveu de CIU contestà que “es la primera notícia sobre el parc eòlic”.

El Pla especial s’aprovà amb els quatre vots a favor de l’equip de govern de CIU i les abstencions d’Iniciativa-EPM, ERC i AISA-FIC.

En relació a l’aprovació inicial del Pla Especial del Mas de Biscorn, enclavat també a la finca de Biscorn i que preveu un restaurant-bar i habitatge pel
Mas de Biscornpropietari i masovers, s’aprovà amb els quatre vots a favor de l’equip de govern de CIU i les abstencions de la resta de grups polítics.

En aquests sentit, Iniciativa-EPM va manifestar la seva abstenció reiterant-se en el mateix que exposà en el punt anterior i malgrat el fet de que “aquesta masia s’ho val”. També ERC va abstenir-se reiterant-se en l’expresat en l’anterior punt tot manifestant “hi ha molts termes que no veiem clars”.

6 de juliol del 2008

Neix la EXGAE


La EXGAE que es defineix en la seva pàgina web com la primera assessoria quasi gratuïta en lliurar als ciutadans dels abusos de la SGAE i demés entitats de gestió, aposta per informar i ajudar a la ciutadania en general i als creadors, artistes i productors tant si es troben lligats a una entitat de gestió com si no amb l’horitzó de canviar els hàbits i les formes per un us més just i beneficiós dels recursos digitals

A tal fi posa a l’abast de tothom una assessoria legal, dona respostes en la seva web, disposa del que anomena “Eines d’autodefensa” que hom pot descarregar-se (models tipus de contractes, cartes, etc.) i, aprofitant el potencial que ofereix la Xarxa, ofereix eines per produir i accedir a repertoris que no estan subjectes a les recaptacions de les entitats de gestió (musica copyflet, etc)