Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

16 de novembre del 2008

De la gratuïtat i les congelacions

Si per gratuït hem d’entendre que no s’ha de pagar i per congelar que no es modifiquen els preus (almenys aquestes son les accepcions que li dona el diccionari), m’agradaria portar a col·lació dos qüestions que s’han tractat en els últims Plenaris municipals.

La primera fa referència al tema del WI-FI o Internet sense fils, doncs en un Ple municipal varem poder assabentar-nos que la partida de Despeses Diverses de Comunicació, la que fa referència a la qüestió del WI-FI, té un dèficit de 25.000 € i, en un altre Ple i malgrat que es deixa en stand by per que es preveu negociar-ho amb l’empresa, apareix per primera vegada en l’aprovació de les ordenances fiscals per l’any 2009 com una nova taxa: la taxa WI-FI. Taxa que preveu una quota de 250 € d’instal·lació i 10 € mensuals pel servei.

No entraré a valorar el fet de si aquesta taxa es cara o barata, ni si, com diu un comentarista anònim en l’anterior post, es una xarxa il·lusionistaWIMAX i no WI-FI, ni si aquesta es millor que l’altra per que té més ample de banda i major cobertura, ni si les quotes de microoperador les ha de pagar l’Ajuntament i no l’usuari que instal·la el sistema, ni si tenim WIMAX a meitat de preu i la quota es ridícula ... no, no es aquest el meu propòsit. El que m’agradaria constatar es el fet de com l’alcalde, i per extensió l’equip de govern de CIU, immers en les profunditats del seu discurs demagògic pretén ensarronar-nos de nou. Però aquestes immersions son perilloses per que, com deia el protagonista de la pel·lícula que he vist aquesta nit passada, “en el mar fins i tot un tauró s’hi pot ofegar”. I es que “por la boca muere el pez”.

Així, hem de recordar quan l’alcalde s’omplia la boca manifestant a la premsa que era la seva voluntat garantir la connexió a internet pública sense cap cost per als veïns, que ja estava “a disposició de tots els veïns de Tivissa l'accés gratuït a internet a través de tecnologia sense fils (wireless o Wi-Fi)”, que “no cal pagar quotes mensuals” i, fins i tot, que “si més endavant ens obliguen a establir una quota, subvencionarem els veïns perquè no hagin de pagar res”.

Doncs bé, de quina classe de gratuïtat parlava?

L’altra qüestió es la que apareixia a la premsa el diumenge passat de que Tivissa congelava els impostos, es a dir, les ordenances fiscals pel 2009. El mateix regidor d’Hisenda ho manifestava en el pertinent Plenari: “es voluntat de l’Ajuntament congelar els impostos”. El quid de la qüestió però, està en que el 67% de les ordenances fiscals es veuen modificades, es a dir, que pateixen un increment del 4,90% i només un 33% queden congelades. Altre cop més demagògia de salón.

Com es que l’any que ve haure de pagar un 4,9% més en els impostos si estan congelats?

El fet ja no es si paguem més o menys, si s’apliquen nous impostos que abans no s’aplicaven, si es necessari o no incrementar-los (que, val a dir no deixa de ser prou important i dona per un ampli debat), ... al meu entendre, el fet es que l’administració, l’Ajuntament, amb la praxis de l’equip de govern, li perd el del respecte a la ciutadania.

10 de novembre del 2008

Ple extraordinari del 05 de novembre


S’aproven les bases per la concessió d’ajuts econòmics per naixement o adopció de fill (xec nadó).

La proposta d’aprovació es va modificar amb les propostes del grup d’Iniciativa-EPM que contemplaven que es fes constar, explícitament, que aquestes, eren les bases que han de regir per l’any 2009 i que, en la clàusula segona, on diu que els ajuts s’atorgaran a la mare o tutor legal, es fes constar també la figura del pare. Amb l’inclusió d’aquestes modificacions, van quedar aprovades per unanimitat les bases que han de regular la subvenció que atorga l’Ajuntament per naixement o adopció de fill/a pel proper any (xec nadó).

Conveni entre l’Ajuntament i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat per l’adequació d’una estructura de telecomunicacions.

Amb l’aprovació d’aquest conveni l’Ajuntament cedeix, per un període de 30 anys, la parcel·la de propietat municipal de “Pinangleres” (on es troba ubicat l’actual repetidor) al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat per a que hi construeixi les infraestructures corresponents per tal de solucionar els actuals problemes de cobertura de televisió. A més, el conveni preveu que hi puguin accedir d’altres operadors de telecomunicacions que poguessin sol·licitar-ho en un futur.

La proposta d’acord s’aprovà per unanimitat.

S’aprova la modificació de les Ordenances Fiscals per l’any 2009.

La proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per l’any 2009 s’aprovà amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

En relació a les ordenances i en paraules del regidor d’Hisenda Sr. Borràs “es voluntat de l’Ajuntament congelar els impostos”, va dir, i va afegir-hi el fet de “només actualitzar algunes taxes que per la seva idiosincràsia entenem que han de tenir un increment”. Així les Ordenances que no han sofert variació son la num. 11 (recollida d’escombreries), la num. 12 (cementiri municipal) i la num. 13 (distribució i subministrament d’aigua). A més, no es veuen afectats els tipus impositius de l’IIVTU (plusvàlua), l’ICIO (impost de construccions i obres), L’IAE (impost d’activitats econòmiques), l’IBI (impost de bens immobles) i l’IVTM (impost de vehicles de tracció mecànica) que es mantindran tal i com estan.

La realitat però, passa per a que la gran majoria d’Ordenances es vegin augmentades en un 4,90% corresponent a l’IPC interanual al mes d’agost. D’aquesta manera es veuen incrementades en aquest percentatge les Ordenances números 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 (llicencies urbanístiques, guals, expedició de documents administratius, ocupació de sòl i domini públic, escola bressol, piscina municipal, serveis en l’oficina de turisme i escola de música, respectivament). A més cal matisar que, en referència a la taxa per la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua que constava com a “pendent” en la documentació entregada als regidors i a la interpel·lació del regidor d’Iniciativa-EPM que va preguntar “l’aigua no es toca?”, es va evidenciar que resta pendent de que l’empresa concessionària demani l’incriment econòmic, que la Generalitat ho autoritzi i llavors serà sotmès l’increment a l’aprovació del Plenari. També sobre la qüestió del WI-FI (que preveu una quota d’instal·lació de 250 € i una quota de servei mensual de 10 €) i en contestació a la interpel·lació feta per Iniciativa-EPM, el regidor d’Hisenda va matisar “el tema del WI-FI li proposo que ho deixem per un altra ocasió per que ho negociarem amb l’empresa”.

A més, el portaveu d’Iniciativa-EPM Sr. F. Pallisé, es va referir a l’Ordenança fiscal num. 15 d’ocupació de sòl i subsòl de la via pública demanant aclariments sobre l’ocupació de taules i cadires tot preguntant “i s’aplica?”, a la qual cosa el regidor d’Hisenda va contestar afirmativament. En quant a l’ordenança num. 17 per la prestació del servei de la piscina municipal va evidenciar que els abonaments son per temporada, a diferència de l’any passat i contrariament al que afirmava el regidor d'Hisenda en que, a més, “van aplicar unes taxes i després en van cobrar unes altres”, va dir. Va acabar argumentant el seu vot en contra per considerar que l’augment del 4,90% esta fet sobre la base d’unes ordenances que ja van sofrir l’any passat “un augment exageradament considerable” i que s’ha d’intentar que els veïns paguin “el menys possible” tot puntualitzant el fet de que “l’Ajuntament pot fer estalvi en d’altres coses”.

També el regidor d’ERC, Sr. J. Pallisé, va fer referència a l’aplicació de les ordenances referents l’escola bressol i de l’escola de musica tot manifestant que “les taxes municipals s’haurien d’aprovar abans de començament de curs o en una reunió prèvia s’hauria d’informar que hi haurà una modificació per l’entrada en vigor de les taxes municipals”.

Requeriment al concessionari del camping-alberg.

Segons el regidor d’Urbanisme Sr. Samarra, el dia 10 d’octubre, data en que va començar la intervenció del càmping, l’Ajuntament es va adonar que els bungalows allí instal·lats no disposaven de claus ni dels comandaments a distancia dels aparells d’aire condicionat. Es per quest motiu que “seguint les indicacions dels tècnics jurídics”, va dir, l’equip de govern passà a l’aprovació del Plenari aquest punt de l’ordre del dia mitjançant el qual s’aprovà el poder reclamar al concessionari del càmping dites claus i comandaments. L’acord s’aprovà amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció de’ERC.

El regidor d’ERC, en referència a la intervenció municipal, va preguntar si “la zona de bungalows que no té llicència d’obres i esta ocupada il·legalment esta intervinguda?” al que el regidor d’Urbanisme va contestar negativament per ser una zona que no forma part de l’explotació. També, referint-se als bungalows objecte de reclamació de les claus i comandaments, va puntualitzar “entenc que aquests son els 13 únics bungalows que estan de manera legal a dins l’instal·lació” i, en referència a les clàusules del contracte, va dir que “estaven escrites des de l’any 2004” i va afegir “i algú va acceptar que es posessin, tàcitament, una sèrie de bungalows en unes parcel·les que no els hi corresponia en una superfície municipal”, “algú ho va acceptar i no ha actuat”, “algú va permetre la instal·lació de tota la resta” va acabar dient.

El portaveu d’Iniciativa-EPM, en referència a la zona de bungalows que el regidor d’Urbanisme manifestava que no formen part de l’explotació, va preguntar “aquells bungalows que hi ha damunt la pista poliesportiva, fora del càmping, que es el que ha passat? No hi ha autorització? No hi ha llicencia d’obres?” i va continuar preguntant “i mentrestant aquest Sr. va fer les obres,
Bungalows va iniciar l’activitat i es va ocupar amb gent, l’equip de govern no ha obert cap expedient de disciplina urbanística?”, evidenciant que l’equip de govern de CIU ha permès una actuació i una activitat en un terreny de titularitat municipal catalogat com a zona d’equipaments, sense comptar amb la pertinent llicencia d’obres i que no han obert cap expedient de disciplina urbanística. També, en relació a la propietat i la no renovació de contracte de lloguer de tres usuaris de bungalows, va preguntar “i aquests tres que no els hi prorroguen, son particulars que estan dins d’una instal·lació en que hi ha una concessió?”, al que el regidor d’Urbanisme va contestar que “”. A posteriori la Secretaria va explicar que “ens enterem que el Sr. Sitges Compte signa un contracte amb el Sr. “fulanito de tal” que durant un any li deixa tenir una propietat privada, un bungalow, damunt d’una parcel·la del càmping”, essent aquests, segons explicà, contractes que ja han vençut i no se’ls hi renova per que “cap càmping pot tenir contractes de lloguer de parcel·les, es il·legal això”, va dir.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va referir-se, una vegada més, a tot el procés administratiu de l’afer del càmping-alberg engegat per l’equip de govern de CIU que, recordem, s’inicia amb una rescissió de contracte de mutu acord, que continua amb una rescissió de contracte per causes imputables al concessionari i que acaba en un rescat de la concessió, sense oblidar que el grup municipal d’Iniciativa-EPM té interposat un contenciós administratiu davant el TSJC contra l’acord de Ple del març de 2005 mitjançant el qual es facultava a l’alcalde per signar el contracte entre l’Ajuntament i el Sr. Sitges per l’explotació del càmping-alberg i piscines municipals. En aquest sentit, va puntualitzar el fet de que “no han tingut en compte aquest contenciós”, un contenciós que “tardarà més o menys però que sortirà”, va dir. Va continuar interpel·lant a l’equip de govern “han pensat que faran després si aquest contenciós dona la raó al grup municipal que el va posar?” i els reprovà “l’equip de govern que feia que li permetia tot al Sr. Sitges?”, tot recordant-los-hi que comptaven amb el plec de clàusules administratives com a eina de control i fiscalització, “tenien la paella pel mànec”, va dir, evidenciant que l’equip de govern ha obviat les clàusules administratives i la seva tasca de control i fiscalització del concessionari. Va referir-se a l’actitud de l’equip de govern dient “vostès han fet deixadesa de les seves funcions” i matisant “per no dir un altra cosa més grossa que possiblement en el seu dia ja la direm”.