Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

30 d’octubre del 2008

Moció pel compliment de la legalitat

Escut TivissaEl dimarts dia 28 es va celebrar un Ple extraordinari sol·licitat pel grup municipal d’Iniciativa-EPM . En aquest Ple, Iniciativa-EPM va presentar una moció demanant que l’Alcalde, Junta de Govern i Secretària habilitada acompleixin estrictament amb els deures i obligacions inherents al seu càrrec en el compliment de les Lleis.

Així, segons manifestava el seu portaveu, el grup municipal d’Iniciativa-EPM portava a l’aprovació del Plenari aquesta moció “davant del incompliment sistemàtic” de la Llei per part de l’equip de govern de CIU en matèria d’informació als regidors de la Corporació.

En aquest sentit va evidenciar, una vegada més, que el grup municipal d’Iniciativa-EPM “té consultes pendents dels anys 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008”, va dir, per continuar fent l’exposició d’una llarga llista a títol d’exemple com poden ser “preguntes del càmping; preguntes de parcs eòlics; demanant peticions que no se’ns donen; consultar expedients, acords, decrets d’alcaldia, publicacions; resultat de les proves, actes, etc, de la convocatòria per a cobrir places d’auxiliar administratiu/a de personal laboral de l’Ajuntament; poder consultar el Reglament de règim intern de l’explotació per la gestió del servei camping-alberg; que ens siguin lliurades, en el termini que marca la Llei les actes de la Comissió de Govern; poder consultar expedients de les obres atorgades en zona rústega ...” i continua amb l’exposició tot dient “n’hi ha un sin fin”. Va finalitzar la seva intervenció sol·licitant a l’equip de govern de CIU “que ens diguin per que no contesten a les nostres peticions d’informació i d’altres” alhora que va puntualitzar el fet de que les Lleis “hi son per a complir-se” tot manifestant el seu “desig” de que, en ser aprovada la moció, “l’Alcalde, la Junta de Govern i la Secretària gestionin la informació sol·licitada” i de “reprendre la informació des del lloc on se’ns va quedar, informació de l’any 2004”. Va acabar demanant als regidors/es “que votin en conseqüència”.

El regidor d’ERC va fer palesa que votaria a favor de la moció per “la obvietat” de la mateixa i per que una moció d’aquest tipus “no es pot votar en contra”, alhora que manifestava el seu desig de que “ens donessin les actes de la Comissió de Govern en el període que pertoca i que la nostra feina, a l’hora d’aconseguir còpies, fos més fàcil”. També manifestà el seu anhel de que es “duguessin a terme de manera diligent” els acords dels Plens, en referència a “publicacions” i “acords de mocions” i demanà “que es compleixi la Llei”, en referència als comptes municipals. Va acabar recordant a l’equip de govern que la Llei “els hi toca acatar”.

El portaveu del grup de CIU, malgrat que puntualitzà “tot i que no compartim part o bona part de la documentació”, va manifestar que “votarem a favor”.

La moció fou aprovada per unanimitat.

Clica per veure la moció


19 d’octubre del 2008

Preguntes a l’equip de govern

L’últim punt de l’ordre del dia del Ple ordinari celebrat el dia 26 de setembre va ser el de precs i preguntes i va servir per a que Iniciativa-EPM formulés una bateria de preguntes en la seva tasca de control i fiscalització de l’equip de govern de CIU.

Durant els aproximadament cinquanta minuts que durà la sessió de preguntes, se’n formularen de diversa consideració i en referència a varies qüestions. Iniciativa-EPM preguntà sobre els escrits que aquest grup presentà, en temps i forma, al registre d’entrada de l’Ajuntament sol·licitant informació sobre qüestions diverses i que l’Ajuntament encara no ha contestat. En aquest sentit, el portaveu d’Iniciativa-EPM, va requerir dels serveis de la Sra. Secretària de la Corporació sol·licitant-li que “si els escrits que he presentat a l’Ajuntament no s’adeqüen amb el Text Refós de la Llei de Règim Local, doncs diguem-ho”.

Així preguntà “que pensen fer?”, en referència a varis escrits presentats amb data del mes d’abril i maig i referents a que els siguin lliurades les actes de la Junta de Govern dins el termini legalment establert i poder consultar la documentació que requerien i que en el seu moment no van poder consultar doncs “la Sra. Secretària es nega a facilitar-nos la documentació sense el permís de l’Alcalde o la Junta de Govern”, va dir. També es va referir a escrits de sol·licitud per poder consultar tots els expedients d’obres atorgades en zona rústega i que no els ha estat concedit. Sobre un escrit presentat el mes de juliol sol·licitant el poder consultar la certificació tècnica acreditativa per una activitat de bar situada al C/Hospital, nº 3 i donada la petició que els veïns del barri del Castell van fer a Iniciativa-EPM. En aquest sentit va dir que “ens posen en una disjuntiva que, possiblement, haurem de tractar el tema en un Ple extraordinari”.


Es referí al fet de que l’Ajuntament els hi denega la seva sol·licitud per a que el grup d’Iniciativa-EPM pugui disposar d’un espai a l’Ajuntament mentre que, per altra banda, n’hi atorga un a l’empresa AQUALIA quan, segons el conveni signat, “aquesta empresa havia de tenir el seu despatx fora de l’Ajuntament”, va dir. Torna a preguntar “no sé que pensen fer” sobre la sol·licitud presentada el mes de juliol en la que es demanava poder “obtenir còpia de la informació a la qual tenim accés”. Va formular un prec sobre qüestions de protocol i en referència a la visita realitzada pel Conseller de la Generalitat per la inauguració del radar de Llaberia, del que va dir “es trist que ens hàgim d’assabentar mitjançant la mateixa Conselleria”. Va preguntar sobre si hi ha llicencia d’obres i l’actuació de l’equip de govern referent a la investigació oberta a una possible construcció il·legal a la partida de Les Moles. Preguntà també sobre el pla especial del Mas de l’Andreu i de Biscorn. Sobre una denuncia dels agents de Medi Natural per l’obertura de pistes forestals, una edificació i l’obertura de dos pous a la partida de Mescales, va preguntar “si hi ha la corresponent llicencia i que han fet al respecte”. En referència al pla especial urbanístic La Riola aprovat la passada legislatura i del que l’equip de govern va presentar al·legacions informant favorablement sobre la tramitació de llicencia urbanística per a magatzem agrícola i del que la Direcció General d'Urbanisme qualifica la construcció com a una “infracció urbanística molt greu” i “manifestament il·legalitzable” i de la qual en requereix la les mesures de restauració, va preguntar: “per que no exerceixen la seva potestat per la protecció de la legalitat urbanística com es la seva obligació?” i “quants expedients urbanístics es troben en sol rústic en obres començades sense llicencia i que no es podran legalitzar?”.


Va fer preguntes sobre una subvenció de l’Institut Català de l’Energia de 17.608 € que ha perdut l’Ajuntament tot preguntant “entra en la normalitat del nostre equip de govern perdre un altra subvenció i no presentar al·legacions en el tràmit d’audiència?”. Sobre un obra a Llaberia inclosa en el PUOSC del 2007 de la que ja han vençut els terminis, doncs hauria d’haver estat adjudicada abans del passat mes de novembre i per la qual, l'equip de govern, va demanar una prorroga que finalitzà el passat mes de maig i de la qual s’evidencia que no se’n pot garantir la subvenció, va preguntar “entra en la normalitat de l’equip de govern perdre un altra subvenció per la manca de trametre documentació?”. Sobre una inspecció a l’Alberg municipal en la que es detecta que no s’acompleix amb els requisits legals establerts en referència a l’assegurança de responsabilitat civil i d’altres mancances va preguntar “que han fet al respecte, si es que han fet algo?”. Sobre l’equipament turístic (càmping, alberg, piscines i pista poliesportiva), davant la manca d’informació de l’equip de govern, va preguntar “qui son, des de quan treballen per l’Ajuntament i el cost aproximat que costarà”, en referència a la contractació de serveis jurídics per resoldre la situació “atípica” entre l’Ajuntament i l’arrendatari. Davant les actuals circumstàncies en que (l’equip de govern) està treballant encara amb els comptes generals de l’any 2006 quan en aquest mes d’octubre tocaria entregar a la Sindicatura de Comptes els de l’exercici 2007 i davant el fet de que resten retinguts del Fons de Cooperació Local més de 100.000 € per les mancances en la tramesa de documentació, va preguntar: “A que es deguda aquesta disbauxa administrativa? Per que aquesta manca total i absoluta de rigor polític-administratiu?”. En referència a l’arbitrarietat practicada per l’equip de govern en l’aplicació de l’ordenança fiscal de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, va preguntar: “Per que quan es té que beneficiar a l’arrendatari els preus eren uns, els cars?. Per que quan tenen de beneficiar tot el municipi, els veïns, es un altre, el barat?. Per que vostès posen el preu que volen en cada moment o situació contravenint els acords municipals que vostès mateixos aproven?. Vostès ja saben que un ordenança fiscal aprovada per l’Ajuntament i publicada en el BOP no la poden modificar?”.


També el regidor d’ERC va formular varies preguntes a l’equip de govern de CIU.

Va preguntar sobre la situació del C/ St. Blai del que va dir que es trobava en una “situació precària” i que presenta un aspecte “indigne” en referència a les obres de construcció que es porten a terme en un solar del mateix carrer i va demanar explicacions pel fet de que “no veig que hi hagi pagaments a l’Ajuntament” referint-se a l’ocupació de la via pública per part de la constructora. Va fer un prec sobre el pregó de festes majors que va qualificar “de mal gust” tot apuntant que “això no s’hauria de tornar a produir”. Sobre tot l’afer del camping-alberg també va preguntar sobre el veredicte de la comissió jurídic-assessora i sobre “quina estratègia tenen per recuperar els 180.000 €” i “per que els comptes i balanços d’aquesta empresa no es van mirar durant quatre anys?”. A més, va manifestar la seva intenció de sol·licitar a la Secretària un informe detallat de l’actual situació. Va preguntar per la situació actual de varis expedients urbanístics en zona rústega així com també del referent al pla especial de la Riola del que va dir que “no es de rebut que l’Ajuntament no actuí i hagi d’actuar la Direcció General d’Urbanisme”.

13 d’octubre del 2008

Ple ordinari del 26/09/2008


El passat dia 26 de setembre va tenir lloc el Ple ordinari en el que es van tractar els diversos punts de l’ordre del dia. Així, després de les pertinents matisacions i explicacions de vot, s’aprovaren les actes nº 12, 13, 14 i 15 corresponents als passats plenaris. L’acta nº 12 amb els vots a favor de CIU, ADIDELSE i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM. L’acta nº 13 que s’aprovà per unanimitat. L’acta nº 14 que s’aprovà amb els vots favorables de CIU i ADIDELSE, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC. L’acta nº 15 que s’aprovà amb els vots a favor de CIU, ADIDELSE i ERC i els vots contraris d’Iniciativa-EPM.

S’aproven les festes locals per l’any 2009

Per unanimitat s’aprovaren les festes locals per l’any 2009 que van quedar fixades els dies 24 i 27 de juliol pel nucli de Tivissa, els dies 2 de gener i el 10 d’agost pel nucli de La Serra d’Almos, el 2 de gener i el 14 d’agost pel nucli de Darmós i el 17 de gener i el 29 d’agost pel nucli de Llaberia.

Iniciativa-EPM va mostrar la seva satisfacció pel fet de que “com diu la Llei, aquest tema es porti a votació al Plenari, no com feien fins ara”, doncs en anys anteriors l’equip de govern de CIU eludia la seva obligació de sotmetre a l’aprovació del Plenari les festes locals.

Es delega la gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a la Diputació

La proposta que es va sotmetre a votació fou la de traspassar a la Diputació de Tarragona la recaptació del Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), així com la gestió de la recaptació tributaria de vehicles de tracció mecànica. L’IIVTNU es un nou impost que, recordem, fou establert per l’equip de govern amb la nova ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans i que entrà en vigor l’1 de gener d’aquest any. Tanmateix, també es proposà la revocació de la taxa de recaptació del subministrament d’aigua que l’Ajuntament tenia delegada a la Diputació doncs, cal recordar que l’Ajuntament va aprovar la concessió de la privatització del servei d’aigua a l’empresa AQUALIA el 30/06/2005.

La proposta fou aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

Modificació de crèdit 2/2008

La proposta que es sotmetia al Plenari, en paraules del regidor d’Hisenda, fou “una reorganització de tots aquests que surten amb menors ingressos o que hi ha hagut més despesa i passar les partides corresponents dels altres que han sofert un major ingrés”, en referència als crèdits que han sofert majors ingressos i els que son deficitaris.

ERC va fer esment a la partida de festes populars com “una de les més deficitàries” i va matisar que “en tot cas, quan fem el tancament de comptes ja veurem a que correspon aquest desviament de 20.000 €”. També va fer referència a la partida de Despeses Diverses de Comunicació tot dient que “té un dèficit significatiu”, dèficit aquest (25.000 €) que en paraules de la Sra. Secretària, “fa referència al tema de WI-FI, a la instal·lació d’Internet sense cables”. En aquest sentit, el regidor d’ERC es va mostrar perplex pel fet de que “una cosa que no havia de costar res, que estava pressupostada, que s’havia pagat, que s’havia anunciat que funcionava de meravella, que s’havia venut com la vuitena meravella del mon, resulta que no era cert”, va dir.

Iniciativa-EPM va fer esment a un crèdit extraordinari de 2.500 € per l’adquisició de dos canastes per les quals ja s’havia fet una modificació de crèdit l’any anterior i sobre el que va preguntar “em poden dir on està aquest joc de canastes i on va anar el de l’any passat?”, evidenciat que, l’any anterior, es va aprovar una modificació de crèdit per l’adquisició d’unes canastes que, finalment, no es va dur a terme. Sobre la partida d’Atencions Protocol·làries i Representatives va demanar aclariments tot ressaltant el fet que “hi havia 5000 € i ara en posen 7000 més”. També va fer referència a la partida corresponent al WI-FI de la que va preguntar “quantes vegades s’ha pagat el tema de WI-FI?” referint-se al servei que ofertà l’ajuntament com “d’aquesta gratuïtat que parlaven vostès”. En quan a les taxes de prestació de serveis de piscina que l’equip de govern contempla com a de majors ingressos (11000 €) va preguntar “com ens ho mengem això, donat que el servei està rescatat?”, a la qual cosa l’explicació de la Sra. Secretaria va ser que “l’Ajuntament no ha fet ni el rescat ni la intervenció ni del càmping, ni de l’alberg, ni del restaurant del càmping, si no que ha fet una intervenció a la piscina”. El regidor d’Iniciativa-EPM va acabar puntualitzant “si no intervenen, no rescaten i fan la prestació de serveis que correspon a un altre ... doncs ja està be ...”.

La modificació de crèdit va ser aprovada amb els vots a favor de CIU i ADIDELSE, l’abstenció d’ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

Moció d’ERC sol·licitant l’elaboració d’un Pla Director Municipal pel desenvolupament econòmic i social.

La moció que ja es presentà a l’aprovació del Plenari el passat 30 de juny pel grup d’ERC i que va ser rebutjada amb els vots de CIU i ADIDELSE, es tornà a presentar per la seva aprovació.

La regidora d’ADIDELSE va manifestar que com ja va manifestar l’anterior vegada “era un bon pla” malgrat que, com l’altra vegada, hi havia l’últim punt que era “discutible”. Va dir que “es el que cal fer” i que “això seria l’antesala del P.O.U.M.” tot matisant que “no torni a passar com l’altra vegada” en el sentit de que totes les entitats representatives puguin “fer les seves aportacions”.

El portaveu de CIU va manifestar la disposició del seu grup a votar favorablement a la moció si ERC rectificava l’últim punt de la moció, a la qual cosa va accedir el regidor d’ERC quedant modificat de la següent manera “Fer les reserves de capital adequades i les previsions pressupostaries adients per que es pugui iniciar l’elaboració d’aquest Pla i que l’any 2010 resti redactat i presentat públicament”.

Iniciativa-EPM va mostrar la seva sorpresa de com “en tres mesos com canvien les coses” tot manifestant denotar una certa sensació de que “aquí hi ha d’altres coses que el nostre grup no sabem” i va referir-se a la regidora de ADIDELSE tot dient “vostè ja ho ha dit amb el tema del P.O.U.M.” A més va fer referència a l’existència d’un conveni signat entre els Ajuntaments de Tivissa, Montroig, Vandellós, l’Ametlla de Mar i Pratdip i mitjançant el qual “venen a fer el mateix, es a dir, on som i on volem anar” i del que caldrà fer unes assignacions pressupostaries que “en el cas del nostre Ajuntament es de 24000 €”. Va acabar evidenciant la incoherència de fer dos Plans “que venen a dir el mateix” tot dient “o es conjuguen els dos o algun sobra”.

Feta la corresponent modificació de l’últim punt de la moció, fou aprovada per unanimitat.

Moció presentada per la Comissió Organitzadora del Correllengua 2008 de Tivissa

La moció, amb la que es pretén donar “un nou impuls a la nostra llengua per mitja de la dotzena edició del Correllengua” per poder “garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat”, proposava a l’aprovació del Ple: donar suport al Correllengua 2008, recolzar el dotar d’un nou marc legislatiu per la nostra llengua, recolzar les entitats organitzadores del municipi que organitzin el Correllengua aportant infraestructura i ajuda necessària, donar publicitat a aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits de la Corporació, fer una aportació econòmica per l’organització dels actes del Correllengua 2008, fer arribar l’acord resultant a la Seu Nacional per la Coordinadora d’Associacions per Llengua Catalana (CAL).

La moció fou aprovada per unanimitat.

12 d’octubre del 2008

Dos anys de Cartipàs

Avui el Cartipàs acompleix dos anys. Dos anys amb més o menys constància, però dos anys d’existència parlant-vos des d’aquest màgic forat que ens permet interrelacionar-nos.

Per això vull celebrar aquest segon aniversari del Cartipàs amb tots vosaltres, als fidels lectors/es i als comentaristes, anònims o no, doncs entre tots hem aconseguit que el Cartipàs acompleixi el seu segon aniversari i esdevingui el que es.

A tots els que em seguiu: gracies per la vostra fidelitat.

Per a tots vosaltres us dedico aquesta cançó de Silvio Rodriguez: Te doy una canción.