Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

29 de novembre del 2009

Pel retorn de Aminetu Haidar a seva casa

Mare de dos fills, l’anomenen la “Gandhi Saharaui” per la seva resistència i lluita pacífica per l’autodeterminació del seu poble i la denuncia de la violenta i constant repressió marroquí al Sàhara Occidental.

Aminetu és troba en vaga de fam a l’aeroport de Lanzarote després de que fos expulsada de El Aaiún sense poder tornar a seva casa al Sàhara Occidental. Fet aquest que, segons l’Associació de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d’advocats de Nova York, viola la legislació internacional, marroquí i espanyola. En referència a l’expulsió forçosa d’Aminetu per les autoritats marroquís, l’Associació considera que, segons el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, “ningú serà arbitràriament privat del seu dret a entrar en el seu propi país” i que “la retirada a Aminetu del seu passaport constitueix una clara i severa restricció de la seva possibilitat de sortir d’Espanya i retornar al seu país i conseqüentment es una violació de les obligacions legals internacionals de Marroc”. En quan a l’actitud espanyola, l’associació refereix que “l’obstrucció que realitza Espanya al no deixar a la Sra. Haidar abandonar Lanzarote constitueix una violació” del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i, a més, manifesta que “sembla que Espanya ha violat la seva pròpia Ley de Extrangeria” doncs, entre d’altres, aquesta preveu que “només en circumstàncies excepcionals de seguretat nacional o salut pública pot el Ministerio del Interior prohibir la sortida d’un estranger del territori espanyol” i que “aquesta prohibició és il·legal”.

Una dona valenta que, davant del seu delicat estat de salut, no ha dubtat en manifestar que els seus fills poden viure sense tornar a veure a la seva mare i que ella pot viure sense tornar a veure als seus fills però que, ni els seus fills ni ella poden viure sense dignitat.

Signa per exigir al govern espanyol el retorn segur i sense condicions de Aminetu Haidar a la seva casa a El Aaiún. Envia un missatge amb el teu nom, cognoms i DNI al següent email:27 de novembre del 2009

Ple extraordinari del 4 de novembre-V.

Aprovació de l’obra “Millora de la N-340a”

El punt número 7 de l’ordre del dia comportava l’aprovació inicial del projecte de l’obra de millora d’un tram de 2 Km. de la carretera N-340a que el Ministerio de Fomento va cedir a l’Ajuntament mitjançant un conveni; declarar l’urgència de l’expedient d’aprovació del projecte, doncs el conveni signat s’estipula que s’ha de dur a terme una part de la millora dins de l’any en curs; sotmetre’l a exposició pública el projecte durant 15 dies en els que es podien presentar al·legacions i, transcorregut aquest període, remetre l’expedient als pertinents departaments de la Generalitat i demés administracions competents així com notificar-ho a les persones que poguessin resultar afectades.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

Contractació de l’obra “Millora de la N-340a”

En el punt número 8 s’aprovava l’expedient i l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest obra. Segons explicà la Secretària, es tractava de “ratificar un acord de la Junta de Govern” que ja va “iniciar l’expedient de contractació” per tal d’avançar la feina doncs “ens apremia el temps”, va dir.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va manifestar no tenir “cap problema en ratificar la feina avançada per la Junta de Govern” malgrat no compartir el fet de que “es vulgui contractar un obra al mateix temps que surt un projecte a informació pública”, ja que, al estar el projecte a informació pública pot suposar que hi hagi al·legacions i hauria de tornar a passar pel Ple.

El punt s’aprovà amb els vots favorables de CIU, AISA-FIC i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

Mocions

En l’últim punt del plenari es passaven a l’aprovació dos mocions presentades per la Comissió Organitzadora del Correllengua de Tivissa i per CIU, a petició del sindicat agrari Unió de Pagesos.

La primera moció sol·licitava aprovar, entre d’altres, donar suport al Correllengua 2009 com a instrument reivindicatiu per l’us social del català; donar suport a les entitats i associacions interessades en organitzar el Correllengua amb l’aportació de l’infraestructura i l’ajuda necessària; fer pública l’iniciativa; recolzar les iniciatives del voluntariat promogudes per la CAL i fer arribar l’acord a la seu de la CAL.

La segona moció que tractava sobre la difícil situació que travessa el sector agropecuari, acordava instar al president del Parlament de Catalunya per a que traslladi als diferents grups del Parlament català per a que es celebri un debat monogràfic en el Parlament sobre la situació del sector agropecuari i la pagesia professionals català i comunicar l’adopció del present acord al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya i al Coordinador General de la Unió de Pagesos.

Les dues mocions van ser aprovades per unanimitat.

25 de novembre del 2009

Ple extraordinari del 4 de novembre-IV.

Adjudicació de l’obra “Fase 2b de distribució d’un centre municipal de serveis i un casal d’avis”

En aquest punt es passava a l’aprovació l’adjudicació d’aquest obra a l’empresa COPAMBU, S.L. per un import de 589.051,92 €. i un termini d’execució de 12 mesos.

El regidor d’ERC va manifestar el seu acord amb aquest obra doncs “no votarem en contra de l’acabament d’un obra”, va dir, malgrat revelar a l’equip de govern que “estan posant tots els ous en el mateix cistell”.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va posar en evidència que, en la pertinent la documentació que es posa al seu abast, mancaven “les escriptures de les empreses, els requisits específics dels contractistes, es a dir, la classificació”, i afegí “ni sabem si l’adjudicació provisional a l’empresa COPAMBU té la classificació exigida”, tot preguntant “qui és aquesta empresa?” i “no la coneixen?”. Tanmateix va significar l’existència d’un escrit en la documentació mitjançant el qual la mesa de contractació sol·licita
“no es pot fer una UTE amb una empresa adjudicatària”

la solvència econòmica de l’empresa AVANTIA INSTAL·LACIONS, S.A., amb la qual, l’empresa adjudicatària pretén formar una UTE (Unió Temporal d’Empreses). En aquest sentit, va manifestar que, al seu entendre, la constitució com a UTE “en tot cas ha de formar-se abans i presentar-se al concurs com a tal” i demanà “els aclariments pertinents” doncs “no es pot fer una UTE amb una empresa adjudicatària”, va dir. A més sol·licità la documentació que no havien vist, així com un informe jurídic de la Secretaria-Intervenció “sobre la legalitat de l’adjudicació”. Dit això, va manifestar el seu desig “d’aprovar aquest tema”, però “donat els temps que corren i com està treballant l’equip de govern, no podem votar a favor”, tot matisant que l’interès d’Iniciativa-EPM és “que és faci complir la llei”, doncs d’aquesta manera, “no passen les coses que estan passant”, va dir.

El regidor d’Hisenda va explicar que s’havia demanat al “corresponent organisme assessor” les “avaluacions contables i financeres” de les referides empreses corroborant-se que “totes acomplien”. La Secretària va referir-se a la documentació que no varen poder consultar i, excusant-se en la voluminositat de la mateixa, va manifestar que en el cas de que s’hagués sol·licitat la documentació i malgrat la seva absència, el personal de l’Ajuntament “sabia on estava i se li hagués donat”. Referent a l’empresa COPAMBU, S.L., tant el regidor d’urbanisme com el d’Hisenda van manifestar “no la coneixem”. Quant al manifestat per Iniciativa-EPM sobre la constitució de la UTE, prèvia al procediment de licitació, l’alcalde va referir que “no se’ls hi pot demanar a les empreses constituir-se com a UTE abans de saber si són adjudicatàries” donat que “val molts diners” i va recordar al portaveu d’Iniciativa-EPM que tenia el dret i “fins i tot l’obligació” de recórrer i “denunciar els fets il·legals”, a la qual cosa aquest contestà “ho tindré en compte”.

L’adjudicació va ser aprovada amb els vots a favor de CIU, AISA-FIC i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

Suplement de crèdit

El sisè punt de l’ordre del dia va tractar de l’aprovació d’un suplement de crèdit finançat amb un crèdit extraordinari per poder afrontar les despeses originades per la millora del tram de la carretera N-340a que va ser cedit a l’Ajuntament de Tivissa pel Ministerio de Fomento acomplint amb el conveni aprovat en el plenari del 29 de juny i mitjançant el qual l’Ajuntament se n’encarregaria del manteniment. La despesa, amb un cost total de 456.437€, és compresa en dos anualitats, el 2009 (136.931€) i el 2010 (319.506€), creant-se partides pressupostaries.

Pels que no som doctes en comptabilitat ni en l’argot administratiu, cal assenyalar que un suplement de crèdit és la modificació pressupostària que esdevé quan un crèdit està previst en el pressupost però la seva quantia no és suficient i cal modificar-ne la seva partida a l’alça. Un crèdit extraordinari és el que no està previst en els pressupostos i que, fruit d’una necessitat inajornable, requereix la creació de noves partides pressupostàries.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CIU, AISA-FIC i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.Ver mapa más grande

22 de novembre del 2009

Ple extraordinari del 4 de novembre – III.

Requeriment a l’antic concessionari de l’equipament turístic

En el tercer punt de l’ordre del dia es va passar a l’aprovació el lliurament dels bens localitzats a les instal·lacions de l’equipament turístic i que no són propietat de l’Ajuntament.

Així, després de que en l’acord plenari pertinent quedés resolt el contracte administratiu entre el concessionari i Ajuntament, aquest va dur a terme una inspecció de l’equipament turístic el dia 2 de gener en el que hi va constatar i inventariar una sèrie de bens que no són de propietat municipal i que ara cal que l’antic concessionari és manifesti sobre la seva propietat per tal de convocar-lo per a que procedeixi a la seva retirada.

El regidor d’ERC va remarcar la mala gestió i l’incompliment de la llei per part de l’equip de govern en l’afer del càmping-alberg i parlà de determinades qüestions que “s’han fet d’esquenes, amagades o obviant la llei”, va dir. Tanmateix, va recordar la no assumpció de responsabilitats per part de l’equip de govern i anuncià que, de no assumir-les, en el proper Ple ordinari presentaria “una moció en aquest sentit”.

Després de que l’alcalde mencionés al regidor d’ERC “la llibertat de portar les mocions que vulgui”, el portaveu d’Iniciativa-EPM va recordar-li a l’alcalde que l’aportació de mocions al Ple “no és una llibertat si no que és un dret”.

Aquest punt s’aprovà amb els vots favorables de CIU, les abstencions d’AISA-FIC i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

Execució d’aval bancari

En el quart punt es va passar a l’aprovació l’execució de l’aval bancari dipositat per l’antic concessionari de l’equipament turístic.

Al resoldre’s el contracte entre l’Ajuntament i l’antic concessionari per causes imputables al mateix, cal executar l’aval bancari de 6.000 € dipositat com a garantia pel concessionari segons el contracte administratiu i delegar al Tresorer de la Corporació per a què procedeixi a fer-lo efectiu.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va intervenir per recordar el cas dels 180.000 € que l’equip de govern va atorgar al concessionari per a què dugués a terme l’obra de la piscina coberta i que no s’han pogut recuperar perquè l’equip de govern va acceptar un pagaré com a garantia enlloc d’un aval (com estipula la llei) que no es va poder fer efectiu per falta de fons. En aquest sentit va observar, “si hagués fet les coses com marca la llei, ja fa temps que hauríem recuperat els diners” i va posar com exemple l’execució dels 6.000 € de l’aval bancari com a “garantía que marca la llei” enlloc d’un pagaré “que com diu la paraula, pagaré o no pagaré ...”, va dir. Va continuar reprovant a l’equip de govern que si hagués fet les coses d’acord amb la llei “enlloc de recuperar els 6.000 € d’ara, n’hauríem recuperat 30.000 €”, doncs aquest aval de 6.000 € correspondria a l’adjudicació provisional quan, per llei, per l’adjudicació definitiva hauria de ser de 30.000 €. Tot això referint-se a la sentència del TSJC, fruit del contenciós administratiu interposada pel seu grup, on es fa menció de l’aval dels 6.000 € “como garantía definitiva, que no cumple la obligación de reajuste y proporcionalidad contemplada en el art. 42Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el precio del mismo se reajustará la garantía en el plazo señalado en el artículo anterior contado desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de su modificación. del TRLCAP” i que, juntament amb d’altres fets, formaria part del que la sentència qualifica com a “pactos directa y manifiestamente ilegales” entre l’equip de govern i el concessionari.

Aquest punt s’aprova amb els vots a favor de CIU, les abstencions d’AISA-FIC i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.


19 de novembre del 2009

Ple extraordinari del 4 de novembre – II.

El segon punt de l’ordre del dia del plenari del dia 4 va versar sobre l’aprovació d’un requeriment al concessionari de l’equipament turístic perquè és manifesti sobre la propietat d’una sèrie de 13 bungalows del càmping municipal (núm. 19, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52 i 56) i comminar al seu propietari o propietaris a retirar-los de la instal·lació municipal.


Tant el regidor d’ERC com el portaveu d’Iniciativa-EPM es van referir a la parcel·la annexa al càmping-alberg, de propietat municipal, que resta ocupada per bungalows i que es va condicionar sense cap mena de llicència d’obres i que, a hores d’ara, l’Ajuntament encara no ha obert cap mena d’expedient de disciplina urbanística.


Aixì, el regidor d’ERC va referir-se a una part d’aquests bungalows que es troben “a la parcel·la adjacent al camping-alberg” per recordar a l’equip de govern un altra irregularitat doncs, la mencionada parcel·la esta ocupada pel concessionari des de fa 3 anys sense tenir llicència municipal d’ocupació.


El portaveu d’Iniciativa-EPM, en referència als bungalows que es troben ubicats en aquesta parcel·la, va fer patent a l’equip de govern que, altre cop, ens trobem davant d’il·legalitats, irregularitats i connivència entre l’equip de govern i el concessionari i els recordà que, ja a l’any 2006, Iniciativa-EPM va presentar varis escrits dirigits a la
“allí s’hi estan fent obres, obres sense llicència”
Secretària i a l’alcalde comunicant-los-hi que en aquesta parcel·la de propietat municipal s’hi estaven duent a terme obres i sol·licitant projecte, llicència d’obres, llicència ambiental i el canvi de modificació del contracte del càmping-alberg, tot assabentant-los de que allí s’hi estan fent obres, obres sense llicència i que per contestació “se’ns va dir que no hi havia res, que no s’havia donat cap tipus de llicència”, malgrat tot van permetre que es fessin les obres sense cap tipus de llicència, va dir. En referència a la quantia de bungalows existents en el càmping, va insistir “saben en quin percentatge sobrepassen les parcel·les autoritzades per llei?” i, donada que la resposta del regidor d’urbanisme va ser “sí que ho sabem, sí que ho sabem ...”, va interpel·lar-lo doncs perquè ho deixen fer?.14 de novembre del 2009

Ple extraordinari del 4 de novembre - I.

Escut TivissaEl passat dimecres dia 4, va tenir lloc un Ple extraordinari amb nou punts en l’ordre del dia, els quals feien referència, en un 45%, a l’afer del càmping-alberg. El primer punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la valoració de l’equipament turístic.

Així, es passà a l’aprovació de la valoració que de l’equipament turístic va realitzar l’equip de govern com a conseqüència del acord adoptat en el Ple del 4/12/2008, mitjançant el qual és resolia el contracte administratiu entre el concessionari i l’Ajuntament. La valoració o justipreu de l’informe tècnic encarregat per l’equip de govern per aquest fi, conclou en una valoració de 0 € enfront dels 2.573.000 € de la valoració realitzada pel concessionari.

El regidor d’ERC manifestava que la proposta del concessionari “ens sembla un despropòsit” per estar “plena de falsedats” malgrat que en algunes de les qüestions “pot ser que se li puguin atorgar una part de raó”, va dir. Va recordar a l’alcalde que “va ser el seu equip de govern el que ens ha portat a aquesta situació” i es va remetre a la sentencia del TSJC, fruit del contenciós administratiu que interposà Iniciativa-EPM, per dir-li que “van establir un maridatge” amb el concessionari, tot manifestant el seu desacord amb el mateix per la gestió que en va fer de l’equipament i “amb la seva manera d’establir relacions amb

“pensa l’equip de govern assumir alguna responsabilitat al respecte?”

l’equip de govern”, malgrat que tampoc estava d’acord amb la forma en que “s’han fet les coses per part de l’equip de govern” i en “la nul·la assumpció de responsabilitats” per part d’aquest, “pensa l’equip de govern assumir alguna responsabilitat al respecte?”, va preguntar. En aquest sentit va manifestar que seguirien abstenint-se mentre “l’equip de govern no assumeixi les seves responsabilitats per les presumptes irregularitats”. També ressaltà el fet de que, malgrat que la piscina resta sense cobrir, s’hi han anat fent diferents obres de modificació de disseny per empreses constructores que “faci l’obra qui la faci, sempre apareixen”, manifestant que aquesta circumstància “com a mínim, dona que pensar”.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va lamentar que, un cop més, l’equip de govern impossibilités el seu “oferiment en aquest tema tant preocupant”, tot fent-los-hi memòria de que ja va sol·licitar-los-hi en el darrer plenari que “tingués a bé demanar el parer del nostre grup municipal” en la recerca de consens i poder “fer front comú” en el que entenen com “la indemnització més forta que mai pugui pensar el nostre Ajuntament” i que pot ocasionar unes “repercussions per a les arques municipals per molts anys”. Iniciativa-EPM va fer incís en les despeses que li ocasiona tot aquest afer a les arques municipals: informe jurídic de la valoració municipal amb un pressupost de 8.500 € (IVA no inclòs) i pèrit arquitecte i auditora de comptes “que encara no sabem”, va dir. Amb tot, va constatar que la valoració de l’equipament turístic aportada pel concessionari va tenir lloc el 14 de maig de l’any en curs, com així ho confirma el registre general de

“irregularitats, il·legalitats i possible connivència entre les parts”

l’Ajuntament i aquest, no fa la seva valoració i no la porta a l’aprovació del plenari fins 5 mesos i mig més tard. Així preguntava “que creuen que pot fer l’antic concessionari si no se li comunica amb el temps establert?”, i va advertir que el concessionari podia utilitzar aquesta dilació en el procediment per part de l’equip de govern al no contestar en el termini legalment establert (quedaria sense efecte la valoració municipal), per negociar amb l’equip de govern. Va tornar a ressaltar que la veritable qüestió era el retard en la contesta per part de l’equip de govern i preguntà de nou “com es pot comunicar amb 5 mesos i mig de retard que no estan d’acord amb la proposta d’indemnització que fa l’antic arrendatari?”. Dit això, va manifestar el que consideren “irregularitats, il·legalitats i possible connivència[1803; del ll. conniventia, íd.]
f 1 Complicitat moral consistent a fingir ignorància sobre la falta d'algú, especialment d'un subordinat.
2 p ext Entesa secreta. Obrar de connivència amb algú.
entre les parts, o sigui, entre l’equip de govern i l’antic arrendatari”, en tot l’afer de l’equipament turístic, i citant la sentència del TSJC va exposar “en definitiva, maridatge, unió econòmica entre l’Ajuntament i l’anterior concessionari”. Va acabar fent valoració del seu vot contrari “per no veure’ns involucrats en un tema que ja veurem com s’acabarà”.

La contesta de l’equip de govern, va venir per part del seu portaveu que va reiterar la seva confiança en els serveis jurídics de l’Ajuntament i que, desprès de que Iniciativa-EPM li preguntes reiteradament “però vostès saben quants dies tenen per a contestar la proposta d’apremi que va presentar el Sr. Sitges?”, “saben quant temps tenen per contestar?”, va contestar “no és un mes, no és un mes, no li penso dir però no és un mes”.

La proposta quedava aprovada amb els vots favorables de CIU, les abstencions d’AISA-FIC i ERC i els vots contraris d’Iniciativa-EPM.

1 de novembre del 2009

Volem faena


Ahir, juntament amb molts altres companys de la Ribera d’Ebre, vaig anar a la mani de Tortosa per donar el nostre suport als treballadors/es de l’empresa LEAR que pretén tancar la seva fàbrica de Roquetes deixant al carrer a 518 treballadors.

Després de tota la setmana de mobilitzacions al carrer per part dels treballadors/es de LEAR, va ser ahir dissabte quan va tenir lloc la gran manifestació que va aplegar entre 16 i 20.000 persones i que va rebre el recolzament dels comerciants que també van tancar els comerços mentre durà la manifestació.

La manifestació va acabar amb la lectura d’un manifest per part dels secretaris generals dels sindicats que posaren de relleu “l’abandonament històric” (J. Mª. Alvarez -UGT-) de les Terres de l’Ebre per part dels successius governs i d’unes empreses que només han buscat un “enriquiment ràpid” i que van qualificar de “carronyaires” (J.C. Gallego -CC.OO.-) mentre esperaven “una resposta contundent a favor dels treballadors” (A. Gil -USOC-) per part del Departament de Treball que ha de tramitar l’ERO.

També s’hi van afegir representants del mon polític, entre ells Daniel Pi i Joan Herrera, diputats d’ICV al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats respectivament. Joan Herrera va demanar que els governs "estiguin al costat de qui pateixen la crisi" i es va comprometre a iniciar negociacions en el marc dels Pressupostos Generals de l’Estat en la recerca d’un “compromís d’inversió a les TT.EE. en infraestructures i amb un pla de política industrial on el govern de l’estat no es desentengui” doncs “es necessària la implicació de totes les administracions”.