Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

27 de gener del 2009

PART VII: de l’argument de la legalitat a la legalitat de l’argument

En el Ple del 4 de desembre del 2008 en que s’acordava resoldre la concessió de l’equipament turístic, Iniciativa-EPM posava de manifest la sentencia del TSJC que, sobre el contenciós administratiu que aquest grup va interposar, li donava la raó en la seva totalitat.

Iniciativa-EPM va precisar els motius que la van portar a votar sistemàticament en contra en tot el que fa referència a la qüestió de l’equipament turístic. Els motius no eren altres que el fet de que el vot favorable o l’abstenció en aquest afer, hagués comportat que no pogués presentar el contenciós davant de l’administració de justícia. També va fer menció al dictamen, ja emès, de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Dictamen que, a l’igual que atribueix al concessionari diversos tipus d’incompliment, també confereix una responsabilitat “activa o passiva” a l’Ajuntament de Tivissa. Tanmateix, Iniciativa-EPM, avançava que sol·licitaria un ple extraordinari per parlar sobre la sentencia i demanar responsabilitats, tant polítiques com “d’altre caire”.

Es significatiu el fet de que l’equip de govern actués sense esperar el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, un dictamen que, en diversos aspectes, argumenta qüestions idèntiques al TSJC en la sentencia en que declara la “nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Tivissa en fecha 31 de marzo de 2005” i “del contrato suscrito” entre l’Ajuntament i el concessionari. Questions com la reducció del cànon a satisfer pel concessionari, l’aportació de 180.000 € per part de l’Ajuntament, un dret d’adjudicació preferent del concessionari, manca de projecte d’obres o la modificació de la durada del contracte (que passa de 5 a 30 anys) i de les que adverteix que “podrien ser causa de nul·litat”.

Una llàstima doncs, que l’equip de govern no fes cas dels advertiments dels grups de l’oposició quan el requerien per a que esperés el preceptiu dictamen de la Comissió Jurídica abans d’emprendre qualsevol acció.


Setena partPer saber més:

- Es resol la concessió de l’equipament turístic