Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

13 de desembre del 2007

Ordenances fiscals: comparativa II

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua.

El servei de subministrament i distribució d'aigua, gestionat per l'empresa privada Aqualia, rep un increment del 5,4% de mitjana a proposta de l'esmentada empresa. Si recordem, ja en el plenari del mes de gener, la passada legislatura, Iniciativa-EPM va preguntar-li a l'alcalde que faria l'equip de govern davant la sol·licitud d'aquesta empresa d'augmentar la tarifa d'aigua, a la qual cosa l'alcalde va contestar “l'Ajuntament contestarà per escrit quan se li hagi de contestar i li contestarà el que se li hagi de contestar i, en aquell moment, sabrà el que se li ha contestat a l'empresa”. Be, ja de tothom es conegut el constrenyiment i la diligència del Sr. alcalde en contestar les preguntes que se li sol·liciten i, malgrat no rebre contesta, ara, desprès d'11 mesos, tots ens hem pogut assabentar de la resposta doncs queda plasmada en un augment en el rebut del 5,4% que paguem tots els veïns.

Amb tot, voldria fer especial atenció al fet de que aquesta ordenança, enlloc de premiar l'estalvi en el consum amb un menor augment de la taxa, el que fa es tot el contrari, premia aquell que més consumeix. Es a dir, a més consum menys increment. Una "magnifica" manera de l'Ajuntament de fomentar un estalvi eficient i un ús racional de l'aigua com a bé escàs que és i una deplorable praxis d'Aqualia que diu, en la seva web, col·laborar per contribuir a la consecució dels Objectius del Mil·lenni.


Quantia en euros segons concepte
ANY 2003 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua Mínim trimestral subministrament aigua 3 3,16 5,4
Consum d’1 a 15 m3 0,33 0,35 6
Consums superiors a 15 m3 0,43 0,45 4,7
Connexions i d’altres: Drets d’escomesa 165 173,91 5,4


Un 2,9% o el 5,4% ?

“l’única cosa que s’ha actualitzat son les taxes amb el 2,9% d’increment que es de l’IPC” (Regidor Sr. Santiago Borràs dixit)