Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

12 de gener del 2009

El primer Ple de l’any

escut TivissaEl dijous dia 8 tenia lloc el Ple extraordinari, el primer d’aquest any que tot just acabem d’encetar i en el que es van passar a l’aprovació quatre punts de l’ordre del dia.

Projectes d’inversió a càrrec del fons estatal d’inversió local

El 28 de novembre de 2008, el Consejo de Ministros va aprovar el Real Decret Llei mitjançant el qual es creava un fons especial de 8.000 milions d’euros per a que els Ajuntaments realitzessin obra pública. Aquest fons especial que ha creat el govern socialista està destinat a finançar la realització d’actuacions urgents de les corporacions locals en matèria d’inversions especialment generadores d’ocupació i els Ajuntaments hauran d’acreditar la realització de dites inversions i la finalització de les obres durant el primer semestre de 2010. A més, el personal que els contractistes necessitin emprar hauran d’estar en situació legal d’atur i la tramitació dels projectes s’ha de realitzar amb totes les garanties que estableix la Ley de Contratratos del Sector Público, i serà la Intervención General del Estado la que controli la correcta aplicació dels recursos del fons.

Així s’aprovaren, per unanimitat, els següents projectes d’inversió:

- Projecte d’arranjament de la plaça del Portal, amb un pressupost d’execució de 217.802 €
- Memòria valorada per la construcció d’un mur de contenció al carrer Roca Verdura, amb un pressupost d’execució de 27.413 €
- Memòria valorada per l’arranjament del carrer de La Bassa (Darmós), amb un pressupost d’execució de 20.000 €
- Memòria valorada per l’arranjament del carrer Unió i zona d’enjardinament (La Serra d’Almos), amb un pressupost d’execució de 50.000 €

El portaveu d’Iniciativa-EPM va fer incís en el fet de que el Real Decret Llei 9/2008, pel qual es crea un Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’ocupació , “només preveu projectes, no memòries valorades” i va constatar que “proposen aprovar projectes i només n’hi ha un de projecte”, doncs de les quatre inversions previstes per l’equip de govern, tres eren memòries valorades i un era un projecte. A més va preguntar a l’equip de govern si “tenen la certesa que aquestes memòries valorades passaran com si fossin projectes?” i “per que l’aprovació al Ple d’aquestes memòries com si fossin projectes?”, doncs segons la documentació dels regidors aquestes memòries ja estan aprovades per la Junta de Govern. Tanmateix va preguntar sobre el procediment a seguir per la seva execució.

El regidor d’ERC també va remarcar que el que s’aprovava en el Ple era un projecte i tres memòries valorades tot dient “jo el que vull es que s’adeqüi a lo que es”.

S’aprova el projecte inicial de l’arranjament de la plaça del Portal

Per unanimitat es va aprovar el projecte inicial de l’arranjament de la plaça del Portal amb un pressupost d’execució de 217.802 €.

S’aprova el plec de clàusules per la contractació mitjançant procediment negociat de l’obra d’arranjament de la plaça del Portal.

Amb els vots a favor de CIU, ADIDELSE i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM, es va aprovar aquest punt de l’ordre del dia.

Iniciativa-EPM va interrogar “per que la contractació que proposen es mitjançant procediment negociat sense publicitat?” i remarcà que “es la opció més gris de totes les opcions” per “la manca de transparència” i per que “deixa al Ple en un segon terme” doncs l’adopció dels acords necessaris per la contractació i execució de les obres queda delegada en la Junta de Govern. Pel que fa referència al plec de clàusules administratives va tornar a referir-se al Real Decret Llei 9/2008, en els punts 2 i 3 del seu article 9 per remarcar que, en les mateixes, l’equip de govern obvia la inclusió de clàusules on s’estableixi que el personal de nova contractació per la realització de les obres d’inversió del fons especial es trobi en situació d’atur i que l’Ajuntament prengui en consideració com a criteris d’adjudicació de les obres que els contractes contribueixin al foment de l’ocupació, “hem vist que en el seu plec de clàusules aquests apartats no hi diu”, va dir, i va preguntar “per que en el plec de clàusules no es fa menció als punts 2 i 3 de l’article 9?” tot demanant “compleixin amb els criteris i principis que es contemplen en aquest Real Decret Llei

El regidor d’ERC va felicitar a l’equip de govern de que en el plec de clàusules si incloguessin les clàusules de solvència financera i solvència tècnica financera de l’empresa licitadora i va retreure a l’equip de govern “si això s’hagués posat a contractes passats, avui no estaríem segurament amb tot el “guirigall” del camping-alberg”, alhora que constatava el fet de que no es demanava una fiança a l’empresa licitadora.

Amb el canvi de sentit de vot, la regidora d’ADIDELSE salva l’aprovació de l’esmena en la redacció de les NN.SS. de planejament.

Aquesta esmena preveu, bàsicament, canviar l’actual redactat de la definició del seu punt 4.3.10 Equipaments (clau 5) en que s’especifica que “... Sols s’hi podran edificar construccions de titularitat pública ...” pel nou redactat “Correspon l’espai on actualment hi ha les zones urbanes qualificades com a equipament. Sols s’hi podran edificar equipaments”.

L’esmena en la redacció d’aquest punt de les NN.SS. ja va ser votada pel Plenari en sessió extraordinària del dia 19/11/2008, quedant aprovada per majoria simple amb els vots a favor de CIU (4), l’abstenció d’ADIDELSE (1) i ERC (1) i els vots en contra d’Iniciativa-EPM (3). El motiu de que es tornés a sotmetre a votació fou, segons informe de la Secretària, que per aprovar la tramitació dels plans i els instruments d’ordenació urbanística es necessari la majoria absoluta dels membres de la corporació.

Va ser el portaveu d’Iniciativa-EPM que va explicar el motiu pel qual aquest punt de l’ordre del dia es tornes al sotmetre a votació, que “no es altre que la impugnació de l’acord plenari de data 19/11/2008 presentada pel nostre grup”, tot dient que “aquest punt va ser aprovat per majoria simple quan es necessitava majoria absoluta” i va dirigir-se a la secretaria per fer-li menció de que “ho trobem a faltar a l’informe de la Sra. Secretària”, doncs en el mateix no es fa referència a la impugnació feta per Iniciativa-EPM i va reprovar-li que en la primera votació “no va fer cap advertiment de legalitat de l’acord”. Va acabar manifestant que el seu sentit de vot, al igual que en l’anterior ocasió, seria desfavorable.

El regidor d’ERC, com en l’anterior ocasió, va intentar incloure sense èxit la seva esmena que preveia la inclusió del paràgraf “els equipaments hauran d’estar concertats amb les diverses administracions públiques”, per la qual cosa va manifestar que tornaria a abstenir-se. També va expressar que en el cas de que algun regidor/a canvies el seu sentit de vot “ell sabrà per que i ell sabrà a costa de que”.

Va ser gràcies al vot favorable de la regidora independent d’ADIDELSE que l’equip de govern de CIU va aconseguir la majoria absoluta necessària per aprovar la modificació del redactat de les NN.SS. de planejament de Tivissa. Així, canviant el sentit del vot emès en el Plenari del 19/11/2008 en que va abstenir-se, va donar-li a l’equip de govern de CIU la majoria legal prevista en la Llei per tirar endavant la seva proposta.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

lo kit de la questio es a canvi de que va canviar lo vot la regidora de la serra?

Anònim ha dit...

anonim de les 21:01, a cambi de que et penses que va cambiar el vot, s'a venut al DIABLE es patetic lo que esta dona esta fent, dels diners??? aixo no ho sabrem o si ???? cambio voto por dinero??????
la gent , alguna eh? de la Serra esta que trina , pero saps ningu diu res, ni fa res, no hi ha prou ....... apa macu adeu

Anònim ha dit...

si no diuen res deu ser pq ja els hi va be no?? i si no es aixi, amb Fermi tampoc hi veuen cap solucio!
es lo que passa per ningunejar a un poble durant 2 decades!

Anònim ha dit...

no diuen res pero per radere si que parlen saps??? tothom critica pero devades saps y no crec que els i estigi be, perque si no no murmurarien rere no et semble????
y a hon hi ha solucio??? ni el gobern de la Generalitat ni el de España va be tronco.

Anònim ha dit...

despues d'este ple i ha un abans i un despues pel que fa a la regidora de la Serra. potser seria millor que entres a formar part de l'equip de gover directament. total si ja governen gracies a ella

Anònim ha dit...

SI GOVERNEN GRASIES A ELLA I A QUE VAN GUAÑAR LES ELECSION, ¿U NO? ARA CONQUE ESTA DE MODA ALIAR PERDEDOS PER ACABAR GUÑAN POSER TU VOLIES AIXO. DONX MIRA TURURUT...