Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

20 de març del 2012

Declarada nul·la l’oferta publica de l’Ajuntament de Tivissa

En el transcurs del Ple del passat dia 27 de febrer i com a conseqüència de la pregunta formulada pel regidor d’Iniciativa-Entesa, va quedar clar que l’equip de govern acata la sentència judicial de l’últim contenciós administratiu interposat pel sindicat CC.OO. que anul·la l’oferta pública d’ocupació de l’any 2006. Això sí, va ser necessari que formulés dos vegades la pregunta per a que li fos contestada i sense que, en cap moment, es fes menció a la sentència judicial per part de l’Ajuntament. Així, en referència a les persones que ocupaven la plaça fruit del procés selectiu, quedava constància de la seva actual situació: “la situació contractual que tindrien, al igual que els anteriors treballadors que tampoc teníem constància de que haguessin passat un procés selectiu,  han passat a ostentar la condició de indefinits no permanents o no fixes”, va afirmar el secretari.

Es a dir, aquest personal afectat per la sentència, passen a ocupar les places interinament fins la cobertura de les mateixes en un nou procés selectiu. Per a dir-ho de manera clara i entenedora, les sis persones que ocupaven les places corresponents a 1 llicenciat educador/dinamitzador esportiu i 5 auxiliars administratius, ja no tenen la plaça en propietat.
La política de fets consumats de l’alcalde i del seu equip de govern en les convocatòries de les bases per a cobrir aquestes places l’any 2006, es va fer palesa quan va infringir el Conveni Col·lectiu de treball de l’Ajuntament de Tivissa i vulnerar el dret fonamental a la llibertat sindical.  

Era el 30 de novembre de 2006 quant el sindicat CC.OO. interposa recurs de reposició considerant contràries a dret les bases de la convocatòria del procés selectiu, sol·licitant la declaració de la suspensió en base a la no participació dels òrgans de representació del personal, viciant de nul·litat de ple dret les bases de la convocatòria per haver estat dictat l’acte prescindint total i absolutament del procediment. Recurs que és estimat per l’Ajuntament i que deixa en suspens el procediment fins que no es porti a terme la negociació col·lectiva de l’oferta pública i les bases de la mateixa. Aquesta negociació que en teoria havia de ser l’inici del procés negociador amb els representants sindicals, a la pràctica nomes va ser un mer tràmit per a salvar l’escull que li representava al Sr. Alcalde la suspensió del procés i poder així continuar amb el procediment.  

Sentència 88/2009-D de 17/03/2009
El sindicat CC.OO. interposa contenciós administratiu contra la decisió de l’alcalde de continuar amb el procés de convocatòria publicat al DOGC núm. 4782. Contenciós que dona fruit a la sentència 88/2009-D mitjançant la qual, i malgrat el que el jutge considera “una pantomima de reunión entre los representantes del Ayuntamiento y los delegados de personal” en la que “ ... se evidencia que el Ayuntamiento solo pretendía una convalidación de los actos impugnados”, desestima el contenciós administratiu, doncs entén que havent-hi d’altres contenciosos interposats “podría darse el caso de que dos resoluciones judiciales analizasen la misma cuestión pudiendo incurrir en contradicción”.      

Sentència 773/2009 de 8/10/2009
Amb la sentencia núm. 773/2009, ferma i executòria, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, resol anular l’acord plenari del 29 de juny de 2006 mitjançant el qual s’aprovaven les Bases Generals per a la provisió de places de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tivissa i com a conseqüència del contenciós administratiu que va interposar el sindicat CC.OO. contra el fet de que l’ajuntament obvies “la negociación con los sindicatos legalmente representados en el Ayuntamiento”

Sentència núm. 240/210 de 3/03/2010
Amb aquesta sentència, es resol el contenciós administratiu interposat pel sindicat CC.OO. contra l’Ajuntament de Tivissa que declara nul l’acord de Ple de data 29/06/2006 en que es va aprovar la Plantilla Orgànica i la Relació de Llocs de Treball. El motiu, la infracció de la Llei i la vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical, tal i com ho fa palesa la sentència: “En consecuencia, al haberse omitido, sin causa justificativa alguna, la negociación con los sindicatos legalmente representados en el Ayuntamiento demandado, se afectó a su derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 de la Constitución), contenido adicional de su derecho fundamental a la libertad sindical reconocida en el art. 28.1 de la Constitución”

Sentencia 28/2012 de 1/02/2012
Amb aquesta última sentència interposada per CC.OO. contra l’oferta pública d’ocupació, es resol l’últim contenciós administratiu que restava pendent. La sentència declara nul·la l’oferta pública d’ocupació aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 104 de data 24/08/2006 i publicat al BOP de Tarragona del 2/09/2006. I sentència: “por faltar la previa negociación colectiva y los preceptivos informes retrotrayendo las actuaciones al instante anterior de la publicación a fin y efectos de que se sigan los trámites oportunos”.

Finalitza així un llarg procés de més de cinc anys en que si quelcom queda en evidència és la mala praxis política, la prepotència, l’obscurantisme, la pràctica antidemocràtica, el total menyspreu a la Llei i el malbaratament dels cabals públics de l’alcalde Jordi Jardí i del seu equip de govern. Tot plegat caldrà preguntar a l’equip de govern de CIU quin ha estat o pot estar el cost econòmic total de la seva intolerància i perseverant actitud prepotent. També caldrà preguntar-los-hi si pensen tornar a convocar oferta pública de treball per les places que continuen vacants.


Una mica de musica?


3 comentaris:

Anònim ha dit...

oooooooooooooh

Anònim ha dit...

Una bona notícia!!!!!

Anònim ha dit...

Despres de tant d'estudiar ara resulta que no tenen la plaça per culpa del mal cap de l'alacalde.