Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

11 de setembre del 2009

La perillosa evanescència de la raó

L’altre dia em va caure a les mans l’últim exemplar de la Revista Tivissa amb un escrit signat per l’alcalde que feia referència a l’afer del camping-alberg. Després de llegir-lo, vaig poder comprovar que la capacitat de sorpresa que em suscita l’alcalde encara no està esgotada.

És curiós, si més no, veure el persistent discurs demagògic de l’alcalde de Tivissa envers les qüestions referents als afers de la política municipal. Un discurs que, lluny de donar-lo per esgotat, utilitza sense rubor per acusar a l’oposició de desinformar, de fer demagògia populista (ell!!, demagog entre demagogs), de dificultar els projectes que s’impulsen des del govern municipal, de dir “NO A TOT” (sic), de no aportar idees que redundin en el benefici de les polítiques públiques, i, fins i tot, en alinear-se amb el “costat obscur” per aconseguir contrapartides personals o polítiques, ...

Si no que ho veig, no m’ho crec, doncs, si no que segueixo mínimament la vida política municipal, m’acabaria convencent o, si més no, em crearia allò que diuen un “dubte raonable”. El fet però, és de que jo ja fa temps que tinc els suficients elements de judici com per saber discernir i separar el gra de la palla (si es que en aquest cas hi ha gra per separar) i per saber qui és qui a la política municipal i, per descomptat, qui és el Sr. alcalde. Malgrat tot, de vegades, em dona la sensació de que no vivim en el mateix poble o que “el seu Regne no és d’aquest món”.

Així, en
una entrada d’aquest bloc, ja expressava la meva opinió sobre la demagògia de l’alcalde quan deia que amb la pràctica de la mateixa distorsiona i calumnia amb l’únic objectiu de disfressar la seva negligència, ineptitud i deshonestedat. O de la desinformació a la que ens sotmet l’equip de govern amb “Butlletins d’Informació Municipals” pagats amb els diners de tots i que, mentint descaradament, sembla tinguin més a veure en amagar les conseqüències de les privatitzacions que en explicar la veritat. O de com el seu discurs populista el porta a afirmar que l’oposició es manté en postures immobilistes que estan, sistemàticament, encontra de totes les propostes de l’equip de govern sense aportar idees i enfrontant-se a tots els projectes que s’impulsen. Sembla que, a part dels vots favorables a moltes de les propostes presentades al plenari per l’equip de govern, les 10 mocions (si no vaig errat) presentades durant aquesta legislatura pels grups de l’oposició, no són aportacions d’idees en la recerca d’un municipi millor. Mocions que van ser totes rebutjades amb el vot en contra de l’equip de govern de CIU i que proposaven, entre d’altres, l’adquisició d’un microbús adaptat (Iniciativa-EPM), la gratuïtat de la recollida de RSU (Iniciativa-EPM), la retirada del P.O.U.M. (Iniciativa-EPM) o la creació d’un pla de desenvolupament municipal sostenible (ERC).

Però continuant amb l’article de la Revista Tivissa, hi podem trobar més demagògia populista quan llegim coses com “un equip de govern honrat, honest, treballador i compromès” (sic) que admet que “ens vam equivocar” (sic) atorgant-li la confiança al concessionari del càmping “amb l’ampliació del contracte” (sic) i que treballen per “restablir i restituir els interessos de l’Ajuntament” (sic) iniciant “el procediment de legalització del càmping” (sic) tot sol·licitant-ne “l’autorització i legalització” (sic) a la Generalitat i remodelant “la millor piscina de la comarca” (sic) (!!!). Es refereix als treballadors del càmping, del quals afirma que han estat “maltractats i menyspreats” (sic) i dels que en fa gala de la seva “professionalitat” (sic) mentre adquireix el “compromís” (sic) de “garantir-los el seu lloc de treball” (sic) i continua al·ludint als usuaris del càmping, als que es refereix com a “víctimes” (sic) d’una situació no desitjada “per part de les persones que promouen la coherència” (sic). Acaba adquirint el “compromís” (sic) de “recuperar el temps perdut” (sic) amb el treball quotidià dels fets “que queden com a evidència d’unes accions empreses” (sic).

Si bé al començament deia que l’actitud de l’alcalde té la virtut de sorprendrem, he de dir ara que ho fa fins a l’extrem de ruboritzar-me, doncs l’eloqüència del seu discurs i la seva pràctica demagoga ratlla cada cop més la histèria. Una histèria demagoga que pretén encomanar i que persegueix amagar la mala praxis d’un govern que fa les coses malament (en el millor dels casos) i que pretén desviar l’atenció buscant els culpables fora de la seva practica de govern, i si no els troba ..., doncs cal inventar-se’ls.

Voldria subratllar-li al Sr. alcalde que tant l’honradesa com l’honestedat no són exclusives de cap ideologia o partit polític, ni privilegi de l’equip de govern de CIU, si bé, com diu la dita, “no és suficient amb ser-ho, si no que cal semblar-ho”. En quant al “compromès” (sic) ja es “harina de otro costal”, doncs caldria esbrinar amb qui té el compromís l’alcalde i l’equip de govern, si amb els veïns/es o amb el concessionari del càmping-alberg. I si no, als fets em remeto:

- Després d’adjudicar-li la concessió de l’equipament turístic al concessionari i de signar el pertinent contracte, es signa un nou contracte que res té a veure amb l’adjudicació inicial i que la
sentència del TSJC va declarar “nulo de pleno derecho”. Sentència que diu que “deja en papel mojado el pliego de cláusulas que rigió la inicial licitación” (sic) doncs incorpora tota una sèrie de “previsiones:
a) Un objeto material ampliado a la “utilització de la pista poliesportiva”;
b) La realización de obras constructivas por parte del concesionario de la gestión del servicio público, valoradas, a falta de un concreto proyecto, en 600.000 euros a cargo de aquél, con una aportación complementaria del Ayuntamiento cifrada en 180.000 euros más 90.000 euros;
c) Un plazo de duración del contrato que pasa de cinco a treinta años, acompañado de una modificación, a la baja, en cuanto a las cinco primeras anualidades, del canon a satisfacer por el concesionario; y
d) En fin, el establecimiento de un maridaje económico entre el concesionario y el Ayuntamiento, extendido a la participación del primero “en la creació de un consorci per a l’explotació turística dels actius del municipi””
(sic).

A més de “otros pactos directa y manifiestamente ilegales, como son: un derecho preferente del concesionario, “al finalitzar la concessió”, a la adjudicación de las instalaciones, de titularidad municipal, frente a la obligada reversión prevista en el art. 164.1Reversión:
Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.

TRLCAP; una autorización para subcontratar “la prestació dels serveis de la concessió” que el art. 170De la subcontratación:
En el contrato de gestión de servicios públicos, la subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias.

TRLCAP limita a las prestaciones accesorias; i el mantenimiento de una garantia definitiva de 6.000 euros, que no cumple la obligación de reajuste y proporcionalidad contemplada en el art. 42Reajuste de garantías:
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el precio del mismo se reajustará la garantía en el plazo señalado en el artículo anterior contado desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de su modificación.

TRLCAP ”
(sic).

És per això que jo no m’engoleixo aquest posada d’escena d’acte de constricció per part de l’alcalde quan diu que “ens vam equivocar” (sic) posant la confiança en el concessionari “amb l’ampliació del contracte” (sic). Com tampoc m’engoleixo que ara pretengui escenificar una mena de “zafarrancho” municipal per “restablir i restituir els interessos de l’Ajuntament” (sic) iniciant “el procediment de legalització del càmping” (sic) tot sol·licitant-ne “l’autorització i legalització” (sic) a la Generalitat.

Hi ho diu l’alcalde!! El mateix del que la sentència del TSJC diu que ha tingut “pactos directa y manifiestamente ilegales” (sic) amb el concessionari; del que diu que “lo que se hizo fue, con vulneración y apartamiento de las previsiones del pliego de condiciones que rigió la inicial licitación, convenir con el concesionario codemandado un nuevo y distinto marco de relaciones jurídicas, incluido un maridaje económico extensible a “la creació d’un consorci per a l’explotació turística dels actius del municipi”, ajeno a los principios de objetividad, transparencia, publicidad, igualdad y no discriminación y libre concurrencia que deben presidir la contratación pública (sic).

I a això li diu l’alcalde equivocar-se? A vulnerar i obviar el plec de condicions que van regir la licitació li diu equivocar-se? Als pactes il·legals i a l’existència d’un maridatge econòmic amb el concessionari li diu equivocar-se? A l’incompliment de les seves obligacions i a ignorar els principis d’objectivitat, transparència ..., etc, que han de presidir la contractació pública li diu equivocar-se?

A aquesta practica jo podria posar-li més d’una definició però, per descomptat, equivocació ... mai de la vida.

D’altra banda considero lògic que l’Ajuntament es comprometi a garantir el lloc de treball dels treballadors/es del càmping. Penso que l’Ajuntament té l’obligació moral de cercar nous llocsc de treball i, com no, d’evitar que se’n perdin en la mesura de les seves possibilitats. Uns treballadors/es que defineix com a “maltractats i menyspreats” i dels que n’enalteix la seva “professionalitat”. La llàstima es que no sempre hagi segut tant equànime a l’hora de valorar la tasca dels treballadors/es, evidenciant que l’alcalde té dos vares de mesura en funció de l’ocasió. I si no, aquells que vulguem fer memòria, podem recordar el
tracte indignant que van patir alguns treballadors/es municipals a les seves ordres, destacant algun fet evidenciat davant de quasi bé tota la plantilla municipal del moment (sortosament, algú va subjectar a l’alcalde), amb una querella criminal que ell mateix va posar-li a un treballador municipal precisament per obrar amb professionalitat i diligència. Però, es clar, allò són temps passats, eren “d’altres” treballadors/s i era un altre moment, un moment en que li calia dur a terme la seva ràtzia personal.

Però continuant amb les “víctimes”, així anomena als usuaris del càmping, caldria preguntar-se per part de qui o si només o són del concessionari. Només cal veure
que en pensen els propis usuaris del càmping quan, en una reunió amb alguns representants municipals, els hi diuen: “no se puede venir ahora, después de tres años, buscando la legalidad cuando han estado tres años mirando hacia otro sitio (sic) i “ustedes tenían la obligación de vigilar y controlar que es lo que se ha hecho en el camping” (sic).

Caldria preguntar-se: Qui va permetre el lloguer de parcel·les del càmping? Qui va consentir la realització d’obres sense cap mena de llicència municipal i la posterior ocupació amb bungalows d’un terreny municipal destinat a equipaments? Qui és o són els responsables de que després s’hagin hagut de retirar els bungalows amb els conseqüents usuaris damnificats? L’alcalde i l’equip de govern en tenen alguna responsabilitat o tot això no anava amb ells? De fet, la Sra. Secretària ja ho reconeixia en el transcurs
d’un plenari: “cap càmping pot tenir contractes de lloguer de parcel·les, es il·legal això(sic).

Però el més esperpèntic és que sigui ell, l’alcalde, des de la histèria d’una demagògia omnímoda, el que envesteix contra “formacions polítiques del municipi” (sic) afirmant que “s’han aliat al costat de l’antic concessionari” (sic) i que s’han oposat “sistemàticament en totes i cada una de les accions que l’equip de govern ha emprés en defensa dels interessos públics” (sic). Veure per creure !!

La histèrica demagògica omnímoda ja ratlla la paranoia!! Si avui hi ha una sentència del TSJC que diu el que diu i que declara nul de ple dret el contracte signat entre l’alcalde i el Sr. Sitges (és a dir, “partes demandada i codemandada” respectivament), és per que el grup municipal d’Iniciativa-EPM va posar un contenciós administratiu contra l’acord de Ple de 31 de març de 2005 mitjançant el qual es facultava a l’alcalde a signar aquest contracte. Si Iniciativa-EPM ha anat votant en contra en els diferents plenaris en el que fa referència a l’afer del càmping-alberg és per que no li quedava cap més remei si volia presentar aquest contenciós administratiu, doncs votar a favor o abstenir-se significava la impossibilitat legal de fer-ho. Caldria, a més, preguntar-se si els interessos de l’alcalde i l’equip de govern son els mateixos que els interessos públics que amb tanta eloqüència pregona i dels que la sentència del TSJC argumenta que l’Ajuntament en cap moment justifica (com ha de fer-ho?) un “interés público claro, patente e indubitado” (sic).

Avui, l’equipament municipal resta tancat per falta de permisos després de que l’equip de govern hagi tingut més de sis anys per sol·licitar a la Generalitat les llicències i permisos pertinents i no ho ha fet, i quan, segons el contracte amb el concessionari, l’Ajuntament s’havia de fer càrrec de totes les llicències i permisos de l’equipament turístic per tal de que l’activitat es trobés en condicions legals. I tot això, quan els permisos ja s’havien començat a tramitar per l’antic equip de govern d’Iniciativa-EPM. Que ha fet l’equip de govern de CIU amb aquests tràmits? O millor dit, que no ha fet? Per que encara no té els permisos, després de sis anys?

Els interessos públics, precisament per això, per que són públics, s’han de defensar gelosament, amb diligència i transparència. El que està meridianament clar és que, precisament, ni amb maridatges econòmics, ni amb pactes il·legals, ni obviant els plecs de condicions que regeixen un concurs públic i traient-se de la mànega unes noves condicions fetes a mida, no només no es poden defensar, si no que el que es fa és defenestrar-los. Si l’alcalde i els seus equips de govern haguessin fet les coses com calia, ajustant-se a la norma i sense l’opacitat que els caracteritza, si haguessin fet cas dels continuats advertiments dels grups de l’oposició, ara no estaríem parlant de “restablir i restituir” els interessos públics. Tasca aquesta, altrament feixuga, que qui sap quan trigarà (si s’aconsegueix) i el que ens costarà. De fet, ja ens està costant.

33 comentaris:

Anònim ha dit...

GRAÇIES PER INFORMA EL ALCALDE COM SEMPRE ES UN BARRUT QUE YA APERDUT TOTA CREDIVILIDAD QUE VE QUE SESTA ALA CORUÑA SAUT

https://laviaaugusta.blogspot.com ha dit...

Tots estant tallats pel mateix patró! Si CiU acordés, una nit, fer un canvi d'alcaldes: per exemple el vostre pel de Móra la Nova, el d'Horta pel d'Arnes, el de l'Ampolla pel d'Amposta", jo crec que ningú se'n adonaria, més enllà de que un sigui més alt o més "ben plantat".
Salut i Visca Catalunya!!

Amable Pallisé ha dit...

De ben segur que es així. Tanto monta, monta tanto, ...

Salut!!

Anònim ha dit...

AMABLE YO TAMBE EM VAIG MIRA LA REVISTA Y ENSEMBLA QUE ANQUET MOSO QUE TENIU PER ALCALDE LI COMENSA AFECTA ALLO QUE ES CONEIX COM LA SOLEDAD DEL CORREDO DE FONDO LAVERITAT SEMPRE SURA SALUT

Anònim ha dit...

Amable, estaria be que podesis posar la denominacio que et mereix l'actuació de l'alcalde, pero es igual ja tothom sen fa una idea fins i tot els que li han donat el vot ja separen entre el vot i la confiança.

Salut i força!!

Anònim ha dit...

CUANTA LLETRA PER DI LO DE SEMPRE. SAPS QUE POTS FER CUGULA (Planta herbàcia anual de la família de les gramínies (Avena barbata), de fulles cintiformes, glabres i de lígula curta, i d'espícules disposades en panícules fluixes, d'aspecte semblant al de la civada, freqüent com a mala herba als camps de blat. ). FES FOTOS, LI ANVIES A SAURA I A VEURE SI LOS POT FOTRE FORA DEL AJUNTAMENT COM VA FE EN LOS NETEJA BOSCOS.
PER SER MANO, TU TE DEUS PENSA QUE A TIVISSA LA SEERA I DARMOS SON TOTS TONTOS, NO? QUE JO SAPIGI US VAN FOTRE UNA BONA REBOLCADA A LES ELECCIONS I ... A LES PROXIMES NI TE CUENTO!

Amable Pallisé ha dit...

Nom comú en castellà: avena loca.
Bona definició. Veig que has hagut d'agafar la enciclopèdia. Això sempre es bo per adquirir coneixements i ampliar horitzons que, qui sap, el dia de demà a lo millor et poden ajudar a raonar d’una manera decent. I a tu veig que et fa falta, vista l’anorèxia mental aguda que pateixes. El teu cervell només deixa entrar i processa la informació contaminada que t’interessa per justificar el que es injustificable en el que ja sembla el clímax de la histèria demagògica que t’encomana l’alcalde i els seus “voceros” i rebutjant qualsevol altre fet objectiu. De tota manera vivim en un país lliure i hom escull el que més a compte li esta.
Salutacions

Anònim ha dit...

Mira el rellotge com pendula esquerra- dreta, esquerra- dreta ... Tens son, molta son, estas cansat, molt cansat i tens ganes de dormir ... Quan conti tres dormiras ...
Un ... dos ... TRES ...
Ara escolta detingudament ... la culpa es de l’oposició ... l’oposició fica pals a les rodes ... l’oposició esta en contra de tot ... l’oposició es dolenta ... oposició caca ...
Quan conti tres te despertaras i culparas a l’oposició de tots els mals que pateixi el municipi ... dels que puguis patir tu ... del canvi climatic ... de les picades de mosca negra ... de la proliferació del musclo cebra ... de TOT
Quan conti tres no recordaras haver llegit aixó ... domes recordaras lo dolenta que es l’oposició ...
Un ... dos ... TRES

Anònim ha dit...

Un ... dos ... tres .... TRES SON LOS REGIDOS QUE TE LO PARTIT APOYAT PER ESTE BLOC.
Un ... dos ... tres .... TRES SON LOS REGIDOS QUE TENIA LO PARTIT QUE APOYA ESTE BLOC LA PASADA LEGISLATURA.
Un ... un ... un... o cap? SON LOS REGIDOS QUE TINDRA LO PARTIT QUE APOYA ESTA BLOC.
QUE PERQUE?
PERQUE LOS TEMS DE LA POR JA S'HAN ACABAT!
PERQUE NO DEIXAR PROGRESAR LA GENT PER SER LO REI DEL MAMBO S'HA ACABAT!
PERQUE LA GENT JA A COMPARAT I NO I A COLOR!
PERQUE EL TEATRE YA NO FUNCIONA!
PERQUE YA NO SOU NINGU!
I SI, CLA QUE SI. A ESTE BLOC I ESCRIU TOTA LA COMPARSA (Persona que figura en un afer sense tenir-hi cap paper)PERO AL CARRER I A TOT LO POBLE I, AI MANO, LO POBLE ES SOBIRÁ!
I MENTRES DEMOSTREU COM ESTIMEU LO NOSTRE POBLE DE LA MANERA QUE U FEU U TENIU CLA PER MOLS ANYS!

Anònim ha dit...

el unic partit que ha perdut un reigido aquesta legislatura haestat ciu que nomes pot governa amb el supor de la regidora de la serra el tems els jutjara pero emsembla que el article de amable va mes encaminat adixa pales la doble moral de qui ens goberna animb que som mols mes dels quediuen y volen

Anònim ha dit...

doble moral i lo que nos pot amagar. les confabulacions i les ilegalitats i no u diu l'amable u diu la sentencia

Anònim ha dit...

sembla que tot es culpa del camping! es una llastima que desde l'inici no es fessin les coses bé!! embolica que fa fort! pero et recordo Amable que el que va inaugurar el teoric "Camping/Alberg (encara no legalitzat avui en dia va ser l'antic equip de govern. Estopa si. Pero per a tots!!

Anònim ha dit...

mescla la inaguracio del camping amb la legalisacio es un error es eviden que nomes el pot legalitça qui gobernaq tampoc se auria de mescla la legalisacio amb los pactos manifiestamente ilegales la piscina coberta la contractacio del cuñadisimo el clan de darmos la sentencia que invalida el contracte per 30 anys els bugalobs al lloc que no toca les feste yfeestetes al camping alberg dels ultims anys estopa nomes pel qui cagui qui goberna te lobigaciode fero be desde la serra salut yforsa

Anònim ha dit...

aaquests ja fan com lo PP: tota la culpa es dels altres que son mol dolents i domes volen fer mal i los i tenen mania. Lo important es desviar l'atencio no sigui cas que la gent mos comensim a preguntar si tambe tenen tratges i bolsos de diseny. Per cert i los 180.000 euros desaparescuts?

Anònim ha dit...

LOS 180000 € LI POTS PREGUNTA AL DEL BIGOT I ARRECADA, AL GENDRE I AL QUEFE D'ESTE BLOC QUE DINEN SOVINT AMB LO QUE ELS TE! LLOC: NAUTIC HOSPITALET. DATA: ESTIU 2009. MARIDAJE ECONOMICO?

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Amable Pallisé ha dit...

El Cartipàs de l’Amable és el meu bloc personal on hi plasmo comentaris d’opinió, noticies, afers de la vida política municipal i cabòries varies de les quals en soc l’únic responsable. A més, no només accepto els comentaris i opinions a totes les entrades encara que sigui des de l’anonimat, si no que us convido a que els feu. Malgrat això, no permetré els comentaris que atemptin contra la dignitat de les persones o institucions, els comentaris xenòfobs, racistes o sexistes que seran esborrats tant bon punt els localitzi. Amb tot, El Cartipàs de l’Amable, no és fa responsable de les opinions mostrades pels comentaristes que són, única i exclusivament, responsabilitat seua.

Amable Pallisé ha dit...

Anònim del dia 20 a les 22:17, t’has deixat gent per anomenar, als dinars també hi venen:

La Blancaneus,
en Pulgarcito, els tres Porquets,
el gos Snoopy i el seu secretari Emili
i en Simbad,
l´Ali Babà i en Gulliver.

Jaimito ! i Doña Urraca !
en Carpanta i Barba Azul.
Frankenstein i l´Home Llop,
el Compte Dràcula i Tarzan
la mona Xita i Peter Pan

King Kong,
senyor Asterix i en Taxi Key,
Roberto Alcàzar i Pedrín,
l´Home del Sac i en Patufet,
senyor Charlot, senyor Obèlix.

La senyora Marieta
de l´ull viu ve amb un soldat.
Els reis d´Orient, Papa Noel,
el Pato Donald i en Pasqual,
la Pepa Maca i Superman.

En Pinotxo ve amb la Monyos
agafada del bracet,
hi ha la dona que ven globus,
la família Ulises,
i el Capitàn Trueno amb patinet.

A les dotze han arribat,
la Fada Bona i Ventafocs.
En Tom i Jerry,
la Bruixa Calixta.
i l´ Emperadriu Sissí.

Mortadelo i Filemón
i Guillem Brawn i Guillem Tell.
La Caputxeta Vermelleta,
el llop ferotge i el Caganer,
en Cocoliso i en Popei.

Ara ja no hi falta ningú,
o potser sí, ja me n´adono que tan sols
hi faltes tu ...

També pots venir si vols.
T'esperem, hi ha lloc per tots.
El temps no compta ni l´espai ...
Qualsevol nit pot sortir el sol.

Benvinguts passeu, passeu ...

(amb llicència poètica i el permís del cantant Galàctic)

Anònim ha dit...

TOTS ESTOS POTSE TAMBE I DINEN, PERO LO DIA QUE TE DIC NO I EREN.
PER SERT, QUI VA PAGAR? PERQUE PEL MAN DIT US COSTA POSAUS LA MA ALA CARTERA DESDE QUE NO TENIU "EL PAGANO CPNSTRUCTOR". BUENO US COSTA POSAUS LA MA A LA CARTERA VOSTRA PERQUE QUAN TENIEU LA PUBLICA DEUNIDO COM ANABA LA COSA.

Anònim ha dit...

LO DE LA SOLEDAD DEL CORREDO DE FONS SEMBLA CADA DIA MES EVIDEN QUE VE SEASTA ALA CORUÑA SALUT

Anònim ha dit...

VISCA LA TERRA MORI EL MAL GOBERN LA VERITAT SEMPRE SURA SALUT Y FORSA

Anònim ha dit...

ES INTERESAN AIXO DE LA SOLEDAD DEL CORREDOR DE FONDO! PORO ALS QUE YO SEMPRE VEIG SOLS SON ALS "INICIATIUS". BUENO SOLS NO, BAN EN RAMADETS I FEN LO NUMERET PER FERSE NOTAR, SINO FAN UNA MICA EL CANTE NO SELS MIRA NINGU. DEU SER AIXO LA SOLEDAD EDEL CORREDOR DE FONDO. PODEU PROBAR DE POSAUS UNA SIRENETA DE COLOR CARABASA COM LA QUE PORTEN LOS TRACTORS. ES PRESISAMENT PER FERSE VEURE I POTSER US ANIRIA BE EN LA VOSTRA ESTRATEGIA DE CRIDAR LA ATENSIO SIGUI COM SIGUI.
TAMBE US PODEU VESTIR COM LES FILES DE ZAPATERO. BE NO CAL QUE US I ESFORSEU MASA, ALGUNS YA LES SUPEREU DE FA DIES. YA SE SAP A VEGADES VULGUE CRIDA LA ATENSIO PROVOCA PERDRE LA POCA VERGOÑA QUE A UN LI QUEDA I A VALTROS JA FA DIES QUE NO US NE QUEDA NI UNA ONSA.
I ES VERITAT QUE LA VERITAT SEMPRE FLOTA, SOBRETOT SI U A DE FER A LA "MERDA" QUE ALGUNS ESTAN INTERESATS EN ANAR ESCAMPAN.
SEMBREU, SEMBREU QUE ... QUAN TOQUI RECOLLI JA FAREU UN BON CARRIC DEL QUE US MEREIXEU.
NO CAL QUE TINIU PO HOME. LO POBLE ES SOBIRA, HA PERDUT LA PO I JA SAP LO QUE TE DE FE. MAI MES US ASENTAREU A LA POLTRONA QUE US HA DONAT DE MENJA, PROBEU DE BUSCAR FEÑA, A LA UNIVERSITAT PER EJEMPLE. MAN DIT QUE NESESITEN GEN PER PASAR L'ASCOMBRA, QUE ES LO MAXIM QUE SABEU FER. FEÑA MOL DIGNA D'ALTRA BANDA, LOS DOS QUE TRABALLEN A LA NUCLEAR TANCADA YA U SABEN NO?
PER SER NO US PERDEU LOS TRES TOMS. US POT AGRADAR, I A MOLS CABESTROS D'AQUELLS QUE NO DEIXEN VEURE MES ANLLA DEL NAS COM LOS QUE FEIEU SERBIR PER ENSIEGAR LA GENT DEL POBLA FINS FA POCS ANYS. ARA LOS CABESTROS NOMES KLOS PORTEN LOS ANIMALS DE 4 POTES I LOS VOSTRES SEGUIDOS SON UNA COLLA DE ARROPLEGATS QUE NO PODEU ADOCTRINAR NI A COP DE BERMUT, PAELLA O SOPARET. PROBEU DE DIIR ALGUNA VERITAT I DE NO FE MES MAL I A LO MILLOR LA SANGRIA DE DESERTOS QUE PATIU SE POT ATURAR UNA MICA, ENCARA QUE ME SEMBLA QUE DE LA ANEMIA DE VOTS YA NO US SALVA NI UN MIRACLE.
AU BONS TRES TOMS I SI VOLEU PODEU ARROPLEGA TOT LO FEM QUE QUEDARA PELS CARRES PER ASCAMPAL QUAN US CONVINGUI SEGUIN LA VOSTRA COSTUM HABITUAL DE ASCAMPAR MERDA QUE POC U MOL SEMPRE EMBRUTA ALGO!

Anònim ha dit...

deus fica lo dit ben be a la llaga Amable per que a algu li fas axecar ampolles, ja ja ja ja ja

Anònim ha dit...

SI ESCAMPAR MERDA ES DIR QUE EL DE LA GELADERIA NO PÀGA LA OCUPACIO DE VIA PUBLICA DESDE LA SEVA ALTA AL NEGOCI, QUE TRAMONTANA HA LIQUIDAD AMB TEMPS Y FORMA QUE L'AJUNTAMET HA PAGAT BANOS PER LES NITS DE BON MON QUE S'HA PAGAT LA GRABA PER LES REFORMES DEL CAMPING.
SI POSA EN EVIDENCIA LA DESPESA DESCONTROLADA EN MATERIA ESPÒRTIVA QUE EN FESTES ES GASTA MOL MES DEL PRESUPÒSTAT, QUE SURTI EL REGIDO DE ISENDA Y HO ESPLIQUI. TOTA LA MERDA QUE VA QUEDAR DESPRES DELS TRES TOMS SE LA VAN ENGULLIR L'EQUIP DE GOVERN DE CIU EL DIMECRES ALA NIT AL PLE MUNICIPAL.
AMABLE CONTINUA INFORMANT QUE SOM MOLTS MES DELS QUE ELLS DIUEN I VOLEN.

Anònim ha dit...

SOBRE LA SOLEDAD DEL CORREDO DE FONS LA EVIDENCIA ES LA QUE ES LAL CALDE APROBA ELS COMTES DEL 07AMB EL SEU BOT DE CALITAT SALUT YFORSA

Anònim ha dit...

SI, SI CONTINUA INFORMAN QUE SOU UNA JERNASIO. TOTOM US FA COSTAT. TENIU COLA PER ENTRAA ALA VOSTRA CANDIDATURA. JA, JA I JA! SI JA US AN FOTUT CARASES A MANTA, NO PODREU NI FE CANDIDATURA O LA TINDREU DE FE AM PRIMOS I HERMANOS.
QUINE GANES TIN DE QWUE ARRIBEN LES VOTASIOINS. US FOTRAN UNA REBOLCADA QUE NO QUEDARA NI RASTRE DEL PASAT MES CUTRRE DEL "COMUNISME" AL POBLE. YA PODEU ANAR PARLAN AN PANCARTA AVEURE SI US ORGANISA ALGUN COTARRO PARALEL PER VEURE SI AN EL ALTRE CUSI DE LA ESQUERRA PODEU SUMA.
NI FARS DE VI MANOS AQSTEU MES ACABATS QUE LA FIRA DE FLIX.
EN CONTES DE PERSENTAUS AN LES SIGLES IC US PODEU POSAR LES DE RIP.
I DE PROGRAMA ELECORAL PODEU POSA: NO AL DISPENSARI, NO AL SENTRE DE DIA, NO A LA RSIDENCIA, NO AL PARC EOLIC, NO AL GAS, NO AL POLIGONO DEL MOLLO, NO ALS LLIBRES GRATIS, NO AL GOLF, NO A LES BRIGADES DE BOSQUEROLS, NO ALS PUESTOS DE TRABALL ... I SI GUAÑEU U FOTEU TOT A TERRA I A CORRE.
SORT TENIU QUE LOS QUE MANEN TENEN UNA MICA DE CONEIXAMEN QUE SI FOSIN COIM VALTOROS TORNAREIEM AL 36 DEL QUE VALTROS ENCARA NO HAU SURTIT.
VISCA LA SERRA LLIURE

Anònim ha dit...

VISCA LA TERRA MORI EL MAL GOBER LA VERITAT SEMPRE AFLORA FELICITATS ALA SERRA PER LA EMD

Anònim ha dit...

I TAN QUE AFLORA LA VERITAT. VA FLORIR EL 2003 I ALLAVONS VA MORI EL MAL GOBERN.
LA SERRA TE LA EMD I AYDA A GOBERNA LO MUNCIPI SENSE PERDRE LA MEMORIA DEL QUE SE LI VA FER DURAN CASI UN CUART DE SEGLE.
NI VA HABE UN QUE MOS VA PORTA LO CAP A CANVI DE TREURE LO GOBERN ACTUAL I ARA AFLORA LA GRAN VERITAT: LA SERRA NO SE VA EQUIVOCA.
LA SERRA POTSE ES POCA COSA DINS DEL MUNCIPI PERO TE MOL CLA QUI ES QUI, QUE A FET CADAGU I COM SE MOS HA TRACTAT EN LOS DARRES TEMS.
I EN LA LINIA DEL ANONIM ANTERIO: QUE MAI MES TORNI LO MAL GOBERN I QUE LA SERRA NO JUGUI MAI A LES MATEMATIQUES FASTIGOSES DE LA POLITICA.
QUI VULGUI GOBERNA ... QUE SU GUAÑI A LES URNES I NO AN EQUILIBRIS ASTRAMBOTICS.

Anònim ha dit...

ANONIM ANTERIO TU SEMBLA QUE SI QUE UTENS CLA PARLA AN NOM DE LA SERRAEN SEMBLA AGOSERAT COM VADI LA LURDES ES EMD ONORRESLA VOTACIO BA SER PER UNANIMITAtde tots els grups an representacio alconsistori VISCA LA TERRA MORI EL MAL GOBER QUE ES EL QUE PATIM TOTS EL S VEINS DEL MUNICIPI DESDE EL 2003 ELS VEINS DE LA SERRA TAMBE SAUT Y FORSA

Anònim ha dit...

AMABLE SEMBLASE SE QUE EL CORREDO DE FONS ES LUNIC QUETE LLICENCIA PER ES CRIURE CONTINUA INFORMANMOS QUE SOM MOLS MES DELS QE ELLS DIUEN Y VOLEN

Anònim ha dit...

Sembla que la plana mayor del gobern asta nervios, quan ya parlen del que passarà daqui a 2anys.

Com es que teniu tanta por???
Ai si nau fet de mal amb 6 anys de mal govern !!!!

Malament anem si sol penseu en guanyar eleccions i no governar

Jo us vaig donar el meu vot les 2 darreres eleccions, ara ja ho he vist les formes i lo que heu fet.
Hem pensaba que tot el que deien era una mentida, ara ja ho he vist.
No es pot ser tant dolent en aquest vida.

Un exvotant de ciu.

Anònim ha dit...

Veig que us agrada l'atletisme! Per això deveu saber que el corredor de fons com més corre més fort es fa! Com més corre més dificil es de tombar la seva concentració! Com més corre menys li costa saber que és capacitat de sacrifici!
I precisament fortalesa, concentració i, sobretot, capacitat de sacrifici, és el que no he vist mai a les files dels que avui estan a l'oposició. Altres virtuts podien tenir, no se quines, ni vull esmerçar-me en esbrinar-les. Però el que és una evidència és que, amb l'unic objectiu de fer mal a una sola persona, des de la creença que us ha pres allò que creieu vostre per temps immemorials, és del tot impossible que sigui ningú capaç de crear, contruïr o "iniciar" quelcom en positiu.
Pel que se, i em consta en primera persona, els que anomeneu mal govern, ja fa dies que treballen en projectes de futur i en nous equips de persones. Projecte, d'altra banda, aquells que cap del grup de l'oposició té, ni té interés de tenir.
Potser que deixeu de mirar les persones, els noms, les ideologies i compareu el llegat que deixaran pel futur. No el vull enumerar, però em sembla que en 6 anys de "mal govern", amb tots els entrebancs possibles que se'ls ha posat, han superat els 24 anys del "bon govern" que proposeu, recordeu i reclameu.
Avui Jordi, ahir Fermín i demà un altre, és igual. Però el que dignifica les persones que han tingut responsabilitats públiques no és com arriben, sinó com se'n van, i vosaltres ja heu perdut l'oportunitat.
Me sembla que els cometaris d'aquest espai, tret d'algun "irresponsable agoserat", pel que he pogut anar llegint, són el fidel reflex de les opinions capficades d'un molt reduït grup de fidels amoinats per una trajectòria erràtica.
Aneu al mercat, compreu a les botiques, aneu al futbol, sortiu a passejar, preneu cafè als bars del poble i pareu orella. No crec que res del que succeeix i es comenta estigui en sintonia del que en aquet bloc apunteu.
Tot i això sou ben lliures d'haver triat i seguir el camí que recorreu, però tinc la sensació que us porta cap al fracàs més estrepitós.
No conec cap "dejà-vu" que hagi funcionat, per molt encaparrament que s'hi hagi posat. I l'únic que heu estat capaços d'oposar a "mal gover" actual és precisament això, més del que tothom va acabar cansat. Els temps canvien, els cicles passen i ... ara no és el vostre i tal com plantejeu el futur, estructureu les vostres propostes i focalitzeu el vostre objectiu en una sola persona (que per cert anomeneu corredor de fons i que potser ha desenvolupat fortalesa, concentració i capacitat de sacrifici), el vostre cicle no crec qe torni mai més. Sense ànim de ser apocalíptic, quan dic mai em refereixo al temps de vida que ens queda a l'actual generació. Tota civilització discorre per diferents etapes, normalment dins un ordre lògic i, si analitzeu la història de Tivissa, veureu que hi ha poques oportunitats per a que el que representa la ideologia de les forces que estan a l'oposició pugui "reocupar" l'statu quo del 1979-2003. A molts, 24 anys, els pot semblar molt, sobretot als que els hem viscut, però dins els cicles de la historia, 24 anys es poden qualificar, tranquil.lament, com a errades passatgeres.
Que tinguem sort i ... memòria!

Anònim ha dit...

La primera legislatura vau treure 5 regidors, la segona 4 i la tercera?, potse els comentaris del carrer, del mercat i del bar que us arriben són els que voleu sentir. Per que jo si que frecuento tots aquests espais i els comentaris els sento i precisament no van encaminats a tirar floretes per la vostra tasca. I per cert també sento els comentaris dels vostres emisaris que com sempre estan ven alliçonats i canvien la realitat com els hi sembla.