Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

4 d’abril del 2010

Ple ordinari de març II

L’últim punt de l’ordre del dia del Ple del dia 24 de març feia referència a precs i preguntes, apartat on els grups de l’oposició exerceixen part de la seva tasca de control i fiscalització de l’equip de govern.

Així els grups d’Iniciativa-EPM i ERC feien tot un seguit de preguntes.

El regidor d’ERC va remarcar l’incompliment de l’acord plenari referent al Pla director i amb el tema d’actes que reben amb un retard exagerat. Tanmateix, sol·licitava informació sobre una sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament a l’ACA per abastament d’aigua al nucli de Llaberia; sobre el procés per designar un secretari-interventor; sobre una denúncia al Jutjat de Falset; sobre una casa en estat de ruïna al C/Verge de Montserrat; sobre el posicionament de l’Ajuntament referent a la candidatura d’Ascó per l’ubicació del Magatzem Temporal Centralitzat i si l’equip de govern de Tivissa “pensa signar les al·legacions en contra d’aquesta instal·lació”; sobre l’EDAR (Estació Depuradora d’aigües Residuals); sobre la situació de la piscina municipal i càmping-alberg; sobre la TDT, de la que va dir “ja que tenen tota la veritat”, va demanar informació de la situació en que es troba, “per què si ha baixat Deu a la Terra i els ha envestit d’aquesta autoritat moral, doncs, a lo millor, m’ho poden explicar”, va dir.

També va fer dos precs. Un, en referència a que l’equip de govern no comunica als regidors de l’oposició, “en la forma i terminis que pertoca”, les cartes que arriben dirigides als mateixos i al·ludint a una carta de convocatòria a tots els regidors que té registre d’entrada el dia 14 de gener per un acte el dia 16 i que el registre de sortida de la mateixa per comunicar-ho als regidors es del dia 18, dos dies desprès de que ja s’hagi realitzar l’acte. A la qual cosa va recriminar-los-hi “encara que tinguin la força dels vots, la força de la raó no la tenen”. Amb l’altre prec, recordava a l’equip de govern que els debats polítics “s’han de realitzar al lloc que pertoca”, es a dir a l’Ajuntament.

Iniciativa-EPM va fer un prec a l’equip de govern concernent al MTC i en referència a que mentre els grups de l’oposició estaven tancats al Consell Comarcal, en sintonia amb l’acord Plenari que es va prendre en el seu dia, l’alcalde “estava cantant les simpaties del MTC”, actitud que va considerar “que no és de rebut”. Un altre prec pertanyent a la manca de comunicació de l’equip de govern sobre les convocatòries i invitacions que diferents entitats locals i supralocals fan al seu grup mitjançant l’Ajuntament. I un altre prec sobre “l’incompliment reiteratiu de la legalitat vigent” de l’equip de govern en l’entrega de les actes dins el termini legalment establert.

Va realitzar tot un seguit de preguntes referents, entre d’altres, a obres realitzades a la piscina; sobre la sol·licitud del Departament d’urbanisme demanant còpia dels expedients de disciplina urbanística en sòl no urbanitzable; sobre la notificació de la denegació d’una subvenció de la Secretaria d’Acció Ciutadana; sobre l’informe de l’expedient de les obres de construcció dels vestuaris de la pista poliesportiva del Plan E.

Referent a qüestions jurídiques va demanar informació:

- Sobre la designació de procuradors i lletrats per representar l’Ajuntament en un procediment per qüestions referents a tot el tema del càmping.
- Sobre un informe jurídic del gabinet Bel Advocats per un contenciós amb l’anterior concessionari del càmping.
- Sobre l’aprovació d’un pressupost presentat per gabinet Bel Advocats per la col·laboració professional referent a unes al·legacions presentades per un usuari del càmping al que l’Ajuntament demana que retiri el bungalow.
- Sobre l’aprovació del pressupost de Bel Advocats per la col·laboració professional referent a un requeriment del Jutjat de 1a. Instància i instrucció núm. 3 del prat de Llobregat.
- Sobre l’aprovació d’un pressupost per l’assessorament jurídic a l’Ajuntament per un contenciós administratiu de l’antic concessionari del càmping.
- Sobre l’aprovació d’un pressupost per l’assessorament jurídic a l’Ajuntament de Bel Advocats per un altre contenciós administratiu de l’antic concessionari del càmping.
- Sobre l’aprovació d’un pressupost per la col·laboració professional de Bel Advocats per un altre requeriment del Jutjat 1a. Instància i instrucció núm. 3 del prat de Llobregat.
- Sobre l’aprovació d’un pressupost de Bel Advocats per les al·legacions presentades per un altre usuari del càmping per la retirada d’un bungalow;
- Sobre una querella interposada per l’Ajuntament a l’antic concessionari del càmping.
- Sobre l’aprovació del pressupost de Bel Advocats per les al·legacions presentades per l’antic concessionari del càmping referents a l’expedient de taxació de l’equipament turístic municipal.
- Sobre la sol·licitud de documentació del Jutjat de 1a. Instància de Gandesa a l’Ajuntament.

Se’n donen compte per què vaig dir que no en tenien prou amb 25.000 €”, va dir, referint-se a l’assignació de la partida Jurídics del pressupost del 2010 i veient la quantitat qüestions jurídiques que té obertes l’Ajuntament.

Tanmateix feia un aclariment referent a una denúncia presentada per Inciciativa-EPM sobre l’abocament d’aigües residuals al barranc de la Foix, en aquest sentit va recordar la proposta d’acord de Ple que el seu grup havia presentat i que “ni tant sols es va executar”, va dir. En aquest sentit va manifestar que aquesta mateixa proposta va ser la que es va entregar al ministeri Fiscal.

Referent a sol·licituds d’informació presentades en temps i forma pel seu grup, va tornar a demanar informació:

- Sobre la sol·licitud d’informació presentada pel seu grup el 10 de febrer referent al projecte de llicència d’obres que va presentar la Direcció General de Telecomunicacions per la instal·lació d’una torre de telecomunicacions i que encara no els hi ha esta facilitada.
- Sobre la sol·licitud d’informació feta el 10 de febrer sobre la certificació de l’any 2009 del tram de millora de l’antiga N-340a i que encara no els ha estat facilitada.
- Sobre les al·legacions presentades per Iniciativa-EPM i d’altres persones i entitats referents al parc eòlic de la Toa i que encara no els hi ha estat facilitada.
- Sobre l’expedient de les obres del Centre municipal de serveis i Casal d’avis Fase 2b de Tivissa i que encara no els ha estat facilitada.
- Sobre la consulta de tots els expedients de les obres atorgades en zona rústega clau 7a agrícola permanent dels anys 2008-2009 i que encara no els ha estat facilitada.

A destacar, l’última pregunta del portaveu d’Iniciativa-EPM, quan es va referir a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, favorable als treballadors que van interposar un contenciós administratiu contra les bases generals per la provisió de placés d’oferta de treball públic de l’Ajuntament de Tivissa. “Que pensen fer?”, va preguntar a l’equip de govern el portaveu d’Iniciativa-EPM.