Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

3 d’abril del 2010

Ple ordinari de març I

El passat dia 24 va tenir lloc el primer Ple ordinari de l’any en curs. En el transcurs del plenari es tractaren 10 punts de l’ordre del dia.

Aprovació d’actes anteriors

Amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC, va quedar aprovada l’acta corresponent al Ple ordinari del 23/12/2009. També va quedar aprovada l’acta corresponent al Ple extraordinari del 16/03/2010 amb els vots a favor de CIU, AISA-FIC i Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

El fet destacable és que en una de les actes aprovades, la Secretària especifica que excusa l’assistència d’un regidor d’Iniciativa-EPM i desprès, aquest mateix regidor, queda reflectit a l’acta conforme ha votat. De res van servir els aclariments dels regidors/es del grup municipal d’Iniciativa-EPM, ni la Secretària ni l’equip de govern van considerar-les.

Aprovació del pressupost del 2010

El regidor d’Hisenda Sr. Borràs presentava els pressupostos del 2010 fent incís en la contenció en la despesa “que correspon al temps d’incertesa”, malgrat manifestar el seu optimisme “tot i els temps difícils”.

El regidor d’ERC va fer menció al poc temps que han tingut per estudiar els pressupostos, referint-se a les escarides 48 h. d’antelació amb que se’ls hi ha subministrat la documentació referent als mateixos. Tanmateix criticava els

“ pocs diners de dotació pot tenir aquest Pla Estratègic”

sis mesos de retard amb que l’equip de govern presenta aquests pressupostos. Entre d’altres aclariments, va recordar al regidor d’Hisenda que s’havia compromès a la creació, en els pressupostos del 2010, d’una partida específica per dur a terme la creació d’un Pla de desenvolupament estratègic municipal i, aquesta partida, no quedava reflectida en el pressupost. La resposta del regidor d’Hisenda va ser que no recordava haver adquirit el compromís de dotar una partida específica i que “el tema del pla estratègic esta inclòs dintre dels estudis tècnics”, a la qual cosa, el regidor d’ERC va puntualitzar “pocs diners de dotació pot tenir aquest Pla Estratègic” referint-se a la retallada pressupostària que ha patit aquesta partida.

El portaveu d’I-EPM va fer incís a la diferència entre els pressupostos del 2010 i els presentats el 2009, “només pel volum, ja es veu que són molt diferents”, va dir, i va agrair el fet a l’equip de govern alhora que ho matisava dient “per acabar de quedar bé, només els hi faltaria incloure les bases d’execució del mateix”. Tanmateix feia palesa que la memòria del pressupost els hi és lliurada amb “molt poc temps”, cosa que fa molt difícil “poder presentar alternatives” i impedeix la tasca “de control i fiscalització” a l’equip de govern.

“una taxa que no existeix, no sé com es pot recaptar”

El portaveu d’Iniciativa-EPM, entre d’altres qüestions, es va referir la partida de Taxes de recollida de trastos vells que té pressupostada 12.000 €, evidenciant que “una taxa que no existeix, no sé com es pot recaptar”. També, sobre la concessió de l’abocador, va apel·lar al milió d’euros “que no estan condicionats a res” i va lamentar que “el municipi no vegi el resultat d’aquests diners”. Referent al préstec de l’edifici de l’escola bressol va manifestar el seu desacord doncs no entenen el fet de que s’hagi de comprar l’escola bressol “quan ara no ens costa res”. Quant a la partida de Jurídics, dotada amb 25.000 €, va manifestar el que al seu entendre és insuficient “donada la marxa que portem en temes jurídics” i va proposar incrementar-la. En referència a estudis i treballs tècnics, també va mencionar si es pagaven treballs realitzats pel POUM “que es van fer sense consignació pressupostària” i que s’han anat pagant mitjançant “aquestes maniobres pressupostàries”. Sobre l’adjudicació del centre municipal de serveis 1a. fase va evidenciar que s’havien excedit en 98.062 € del pressupost inicial.

La contesta del regidor d’hisenda sobre la taxa de trastos vells va ser “si no existeix, vostès facin el que correspongui”, tanmateix es referia a la interpel·lació del portaveu d’Iniciativa-EPM sobre determinades partides de “marejar la perdiu”. La contesta del portaveu d’Iniciativa-EPM va ser que “mai havia trobat un regidor d’hisenda que fes una explicació tant poc convincent” en referència a les preguntes que se l’hi havien formulat referents al pressupost.

Els pressupostos es van aprovar amb els vots a favot de CIU i AISA-FIC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM i ERC.

Aprovació inicial de la modificació puntual de les NN.SS.

En aquest punt, es sotmetia a aprovar inicialment la modificació puntual del redactat de la zona verda clau 6 de les Normes Subsidiàries (NN.SS.) de planejament.

Es crea la nova clau 6b per a garantir la zona de protecció de façana. La clau 6b correspondria a “zona verda de titularitat privada” i faria referència a una part de tres finques privades pertanyents a quatre propietaris i que ara resten catalogades com a zona verda. En aquesta zona verda de titularitat privada si podran fer tanques, paviments, arbrats, piscines i pistes de joc particulars.

Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de CIU, AISA-FIC i Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

Aprovació inicial de la modificació puntual de les NN.SS. de la zona de la piscina de La Serra d’Almos

En aquest punt es va sotmetre a votació modificar el redactat de les NN.SS. que afectaria a la zona de la piscina de La Serra d’Almos. Així, s’afegia una nova clau, la 7g “Altres zones en sòl no urbanitzable” i el redactat seria el següent: “S’estableix com a zona d’equipaments de titularitat privada el solar que actualment està destinat a piscina d’ús públic, de forma que es pugui seguir realitzant aquest ús i el desenvolupament de les activitats complementàries relatives a un espai lúdic esportiu”.

El punt es va aprovar per majoria absoluta.

Reclamació a l’antic concessionari del càmping

La proposta al Plenari era la de reclamar les despeses que ha ocasionat la intervenció del servei de l’equipament turístic municipal a l’antic concessionari Sr. Sitges. La quantia sol·licitada ascendeix a 264.130,66 €, corresponents a 36.130,66 € per les despeses de la intervenció i 228.000 € en concepte de danys i perjudicis.

El regidor d’ERC va argumentar la seva abstenció amb el fet de que aquest és “un procés viciat d’origen” i que aquesta era la conseqüència d’una concessió que el TSJC “va declarar il·legal”.

El portaveu del grup municipal d’Iniciativa-EPM va explicar que, com tot el referent a aquest tema, el seu vot continuaria essent en contra doncs “si alguna vegada ens abstenim o votem a favor no ho podem portar al lloc que correspon”. A més, li va reprovar a l’equip de govern que hagués fet cas omís dels suggeriments que Iniciativa-EPM va fer-li en el seu moment i en referència a la quantia reclamada (1.500 € diaris) en concepte de la sanció que preveu les clàusules administratives del contracte, “si haguessin fet cas quan nosaltres els hi dèiem que tenien la facultat de posar-les, ja les hauríem cobrat abans”, va dir.

Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de CIU, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i les abstencions d’ERC i AISA-FIC.

Conveni amb Agència de Protecció de la Salut

Per unanimitat va ser aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tivissa i l’Agència de Protecció de la Salut.

Sol·licitud de col·laboració amb la Diputació de Tarragona

Per una unanimitat es va aprovar sol·licitar la col·laboració de la Diputació de Tarragona en matèria de gestió cadastral. Així, es va acordar que la Diputació, mitjançant el seu organisme BASE, per a què realitzi les gestions suficients per mantenir la base de dades del padró actualitzada i en faci el manteniment.

Coneixement dels Decrets de les Juntes de Govern Local

La Secretària va donar coneixement al Plenari dels decrets de les Juntes de Govern Local.

Informació de govern

El regidor de governació Sr. Samarra informava al Plenari de l’actuació del govern. Així informava, entre d’altres, de la compra d’una finca al nucli de Llaberia i de l’adjudicació de varies obres acollides al Plan E.

4 comentaris:

Martín Ojo de Plata ha dit...

¿com han de considerar res? si no poden reconeixe que s'aquivoquen hasta an les actes. ja ja ja ja ja

Anònim ha dit...

aniran traien panflets per veure si aixi despisten al personal

Anònim ha dit...

Me gustaria saber en que pleno se aprovó esta Tasa sobre recogida de tratos viejos, pues en los Boletines Oficiales de la Provincia no lo he podido encontrar. Por favor, si alguien sabe donde puedo consultarla y la cuantia de la misma, agradeceria que lo dijese en un comentario. Gracias

Anònim ha dit...

no se sabe tendiras que preguntarselo al glorioso regidor de hacienda