Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

9 de febrer del 2007

Que tenen algo que amagar?El servei de la Corporació ha de facilitar directament informació als membres de la Corporació quan exerceixin funcions delegades i la informació és refereixi a assumptes propis o de llur responsabilitat; quan es tracti d’assumptes inclosos a l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals son membres; quan és tracti de l’accés a la informació o documentació de la Corporació local que sigui de lliure accés als ciutadans. En els altres casos, la sol·licitud d’informació, s’entén com acceptada per silenci administratiu si no és dicta resolució denegatoria en el termini de quatre dies a comptar a la data de la presentació de la sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució denegatoria s’ha de motivar ...”

Amb aquestes paraules donava inici la bateria de preguntes que, en el passat Ple municipal celebrat el mes de gener, va formular l’equip de l’oposició d’I-PM.

Seguidament es van llegir les preguntes i sol·licituds d’informació que el grup municipal ja havia sol·licitar en temps i forma i amb el corresponent registre d’entrada a l’Ajuntament i que encara resten pendents de contestar:

Còpia o poder consultar conveni o convenis realitzats per l’Ajuntament amb la URV i que van ser motiu d’una modificació pressupostària l’any 2006; que fos lliurat el manament d’ingrés corresponent a l’any 2006 referent al pagament de l’empresa Àrids El Català, S.A. que ha de fer efectiu a l’Ajuntament de Tivissa segons conveni; poder consultar o copia de documents tècnics, esborranys, avenços o propostes del POUM que per la important transcendència pel nostre municipi tenen o han de tenir redactats; expedient i llicencia de varies obres que és realitzen al municipi; certificat de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària on es va presentar una moció d’I-PM sobre la pedrera de Frauqués i Senén; còpia o poder consultar el compte d’ingressos i despeses per la gestió del Camping-Alberg de les anualitats 2004 i 2005;

Van acabar dient que “hi ha escrits per contestar des de fa anys” i formulant les següents preguntes:

"Que potser que no existeixi la documentació?

Que potser que la documentació demanada, aprovada per diferents òrgans de govern no s’adequa a la legalitat?

O que potser no els hi dona el gust i la gana de deixar que el nostre grup compleixi amb el seu deure i obligació de control i fiscalització dels òrgans de govern?"

La resposta de l’Alcalde, paradigma de la democràcia i la transparència, no cal que us la digui. Només vegeu el vídeo de més amunt i jutgeu valtros mateixos.